Principiul legalității | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale -
Art. 4. -
Principiul legalității

(1) Creanțele fiscale și obligațiile corespunzătoare ale contribuabilului/plătitorului sunt cele prevăzute de lege. Comentarii expert (7)

(2) Procedura de administrare a creanțelor fiscale se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legii. Organul fiscal are obligația de a asigura respectarea dispozițiilor legale privind realizarea drepturilor și obligațiilor contribuabilului/plătitorului sau ale altor persoane implicate în procedură. Comentarii expert (13)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea principiului legalității în dreptul fiscal român - Horatiu Sasu
Stabilirea impozitelor prin acte normative cu putere de lege reprezintă expresia unui principiu general al dreptului fiscal material (M. Brăgaru, Principiile fundamentale de administrare a impozitelor și taxelor în noul cod de procedură fiscală, în Revista de Drept comercial nr. 5/2004, pag. 145-160). În materie procedural-fiscală însă, este adevărat că dreptul procedural fiscal are la baza sa, ca orice ramură de drept, principiul legalității, în sensul că toate activitățile de administrare a impozitelor și taxelor trebuie să se desfășoare cu stricta respectare a dispozițiilor legale relevante (D. Dascălu, C. Alexandru, Explicațiile teoretice și practice ale Codului de Procedură Fiscală, Editura Rosetti, București, 2005, pag. 77, nota 113).
Scopul principal al întregului sistem de drept este asigurarea desfășurării organizate a raporturilor sociale în conformitate cu reglementările existente. Acest scop este atins și dreptul devine eficient numai în măsura în care sunt respectate prevederile sale (I. Santai, Introducere în studiul dreptului, Sibiu, 1994, pag. 125). Iar acest deziderat se impune deopotrivă pentru contribuabil și pentru organul fiscal.
[ Mai mult... ]

Constituția României și legalitatea fiscală. Imperativul aplicării principiului - Horatiu Sasu
Credem că în domeniul discuției despre legalitatea fiscală nu trebuie neglijat raportul cu Constituția, pe care Codul, evident, trebuie să o respecte. Printre principiile instituite în actul fundamental se numără și principiul neretroactivității legii (art. 15 alin. (2) – „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile”). În acest principiu se include și neretroactivitatea legii fiscale. Cu valoare de principiu, Curtea Constituțională s-a exprimat asupra unei posibile situații de acest gen astfel:
„În ceea ce privește susținerea potrivit căreia prevederile art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2000 contravin dispozițiilor art. 78, coroborate cu cele ale art. 15 alin. (2) din Constituție, se constată că aceasta este nefondată, întrucât textul de lege criticat nu conține nicio dispoziție cu caracter retroactiv. Acest text, referindu-se la "pensiile cuvenite începând cu 1 iulie 2000", are în vedere venitul impozabil lunar din pensii, deci nu și pensiile cuvenite anterior datei de 1 iulie 2000. Curtea observă că nu are relevanță în soluționarea excepției faptul că nu concordă data publicării ordonanței în Monitorul Oficial al României (3 iulie 2000) cu data aplicării dispozițiilor art. 431 și 432, prevăzută de text (1 iulie 2000). Irelevanța menționată decurge din efectul dispozițiilor art. 137 alin. (2) din Constituție, în baza cărora bugetul de stat — deci și componentele sale — se elaborează anual. Potrivit politicii fiscale — întemeiate pe principiul constituțional al anualității bugetului public — impozitele pe venituri realizate lunar se percep, de asemenea, lunar, deci pe întreaga lună în care intră în vigoare actul normativ privind așezarea impozitelor, iar modalitatea de așezare a impozitelor, pe intervale de timp, asupra veniturilor impozabile determinate lunar nu poate avea semnificația aplicării retroactive a legii” (Decizia nr. 251/2001).
[ Mai mult... ]

Discriminare în aplicarea principiului legalității - Horatiu Sasu
Necesitatea aplicării unitare a legislației în materie fiscală a fost în ultimii ani un subiect foarte sensibil, mai ales în condițiile în care contribuabili aflați în situații de fapt similare se bucurau de tratament juridic diferit de la un organ fiscal la altul, și nu arareori, chiar în cadrul aceluiași organ fiscal, de la un funcționar la altul (D. Dascălu, C. Alexandru, Explicațiile teoretice și practice ale Codului de Procedură Fiscală, Editura Rosetti, București, 2005, pag. 78).
Este de subliniat că nelegalitatea unor măsuri luate de organele fiscale generează consecințe patrimoniale (inclusiv plata daunelor morale) și nepatrimoniale (restabilirea situației de fapt), așa cum rezultă din cuprinsul unei decizii a Curții de Apel Brașov, din care reproducem cele de mai jos.
[ Mai mult... ]

Imperativ pentru Ministerul Finanțelor și inspectorii fiscali (I). Studiu de caz - Horatiu Sasu
Principiul legalității presupune și cerința ca Ministerul Finanțelor să nu emită norme abuzive, contrare legii. Din păcate, adesea nu numai că se emit norme contrare legii, ci acestea sunt menținute prin alte norme, după anularea primelor de către instanțe. Selectăm mai jos un caz în care – chiar dacă nu este din domeniul fiscal – se poate observa această practică, precum și calea de urmat și soluția corectă a instanțelor.
Starea de fapt
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Definiții
Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Principiul legalității
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
;
se încarcă...