Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
CAPITOLUL II
Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 4. - Principiul legalității

(1) Creanțele fiscale și obligațiile corespunzătoare ale contribuabilului/plătitorului sunt cele prevăzute de lege. Comentarii expert (7)

(2) Procedura de administrare a creanțelor fiscale se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legii. Organul fiscal are obligația de a asigura respectarea dispozițiilor legale privind realizarea drepturilor și obligațiilor contribuabilului/plătitorului sau ale altor persoane implicate în procedură. Comentarii expert (13)

Art. 5. - Aplicarea unitară a legislației Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Organul fiscal este obligat să aplice unitar prevederile legislației fiscale pe teritoriul României, urmărind stabilirea corectă a creanțelor fiscale. Jurisprudență, Comentarii expert (3)

(2) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, are rolul de a coordona aplicarea unitară a prevederilor legislației fiscale.

(3) În cadrul Ministerului Finanțelor Publice funcționează Comisia fiscală centrală, care are responsabilități de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a Codului fiscal, a prezentului cod, a legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a A.N.A.F.

(4) Componența și regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Puneri în aplicare (2)

(5) Comisia fiscală centrală este coordonată de secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice care răspunde de politicile și legislația fiscală.

(6) În cazul în care Comisia fiscală centrală este învestită cu soluționarea unei probleme care vizează impozitele și taxele locale prevăzute de Codul fiscal, comisia se completează cu 2 reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și cu câte un reprezentant al fiecărei structuri asociative a autorităților administrației publice locale.

(7) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Reviste (1)

Art. 6. - Exercitarea dreptului de apreciere Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Organul fiscal este îndreptățit să aprecieze, în limitele atribuțiilor și competențelor ce îi revin, relevanța stărilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de probă prevăzute de lege și să adopte soluția întemeiată pe prevederile legale, precum și pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză raportat la momentul luării unei decizii. În exercitarea dreptului său de apreciere, organul fiscal trebuie să ia în considerare opinia emisă în scris de organul fiscal competent respectivului contribuabil/plătitor în cadrul activității de asistență și îndrumare a contribuabililor/plătitorilor, precum și soluția adoptată de organul fiscal în cadrul unui act administrativ fiscal sau de instanța judecătorească, printr-o hotărâre definitivă, emisă anterior, pentru situații de fapt similare la același contribuabil/plătitor. În situația în care organul fiscal constată că există diferențe între starea de fapt fiscală a contribuabilului/plătitorului și informațiile avute în vedere la emiterea unei opinii scrise sau a unui act administrativ fiscal la același contribuabil/plătitor, organul fiscal are dreptul să consemneze constatările în conformitate cu situația fiscală reală și cu legislația fiscală și are obligația să menționeze în scris motivele pentru care nu ia în considerare opinia prealabilă. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Organul fiscal își exercită dreptul de apreciere în limitele rezonabilității și echității, asigurând o proporție justă între scopul urmărit și mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Ori de câte ori organul fiscal trebuie să stabilească un termen pentru exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații de către contribuabil/plătitor, acesta trebuie să fie rezonabil, pentru a da posibilitatea contribuabilului/plătitorului să își exercite dreptul sau să își îndeplinească obligația. Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului fiscal. Reviste (1)

Art. 7. - Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În desfășurarea unei proceduri de administrare a creanțelor fiscale, organul fiscal înștiințează contribuabilul/plătitorul asupra drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege ce îi revin acestuia în desfășurarea procedurii. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Organul fiscal are obligația să examineze starea de fapt în mod obiectiv și în limitele stabilite de lege, precum și să îndrume contribuabilul/plătitorul în aplicarea prevederilor legislației fiscale, în îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor sale, ca urmare a solicitării contribuabilului/plătitorului sau din inițiativa organului fiscal, după caz. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) Organul fiscal este îndreptățit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obțină și să utilizeze toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea corectă a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului. În analiza efectuată, organul fiscal este obligat să identifice și să ia în considerare toate circumstanțele edificatoare fiecărui caz în parte. Jurisprudență

(4) Organul fiscal decide asupra felului și volumului examinărilor, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte și de limitele prevăzute de lege. Jurisprudență

Art. 8. - Limba oficială în administrația fiscală Jurisprudență

(1) Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dacă la organul fiscal se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, organul fiscal solicită ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați de Ministerul Justiției, în condițiile legii. Jurisprudență

(3) Dacă la organul fiscal se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, pentru care nu există traducători autorizați potrivit alin. (2), organul fiscal solicită ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română efectuate sau certificate de o ambasadă/oficiu consular al statului în a cărui limbă oficială a fost emis documentul respectiv.

(4) Petițiile, documentele justificative, certificatele sau înscrisurile redactate într-o limbă străină depuse fără respectarea alin. (3) nu se iau în considerare de organul fiscal. Modificări (1)

(5) Dispozițiile art. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Art. 9. - Dreptul de a fi ascultat Jurisprudență, Reviste (9)

(1) Înaintea luării deciziei, organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Organul fiscal nu este obligat să aplice prevederile alin. (1) când: Jurisprudență

a) întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru constatarea situației fiscale reale privind executarea obligațiilor contribuabilului/plătitorului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege; Jurisprudență, Reviste (1)

b) cuantumul creanțelor fiscale urmează să se modifice cu mai puțin de 10% din valoarea creanței fiscale stabilită anterior; Jurisprudență

c) se acceptă informațiile prezentate de contribuabil/plătitor, pe care acesta le-a dat într-o declarație sau într-o cerere; Jurisprudență

d) urmează să se ia măsuri de executare silită; Jurisprudență

e) urmează să se emită deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii.

(3) Audierea se consideră îndeplinită în următoarele situații:

a) contribuabilul/plătitorul refuză explicit să se prezinte la termenul stabilit de organul fiscal în vederea audierii;

b) contribuabilul/plătitorul nu se prezintă, din orice motiv, la două termene consecutive stabilite de organul fiscal în vederea audierii.

(4) Excepția lipsei audierii poate fi invocată de contribuabil/plătitor odată cu formularea contestației depuse potrivit prezentului cod. Derogări (1), Comentarii expert (9)

(5) La stabilirea termenelor prevăzute la alin. (3) devin aplicabile prevederile art. 6 alin. (3).

Art. 10. - Obligația de cooperare Jurisprudență

(1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să coopereze cu organul fiscal în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realității, și prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute, cu respectarea prevederilor în materie penală și procesual penală. Jurisprudență

(2) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să întreprindă măsurile în vederea procurării mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor posibilităților ce îi stau la dispoziție. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 11. - Secretul fiscal Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(1) Personalul din cadrul organului fiscal este obligat să păstreze secretul asupra informațiilor de care a luat cunoștință ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu. Jurisprudență

(2) În categoria informațiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la contribuabil/plătitor, cum ar fi: datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informații obținute din declarații ori documente prezentate de către contribuabil/plătitor sau terți. Jurisprudență

(3) Organul fiscal poate transmite informațiile pe care le deține: Derogări (2), Jurisprudență

a) autorităților publice, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege; Jurisprudență

b) autorităților fiscale ale altor țări, în condiții de reciprocitate, în baza unor instrumente juridice internaționale semnate de România și care cuprind prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și/sau recuperarea creanțelor fiscale;

c) autorităților judiciare competente, potrivit legii;

d) oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/plătitorului despre care au fost solicitate informații; Modificări (1), Reviste (1)

e) în alte cazuri prevăzute expres de lege. Jurisprudență

(4) Autoritatea care primește informații fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informațiilor primite.

(5) Este permisă transmiterea informațiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil/plătitor: Reviste (1)

a) contribuabilului/plătitorului însuși;

b) succesorilor acestuia, precum și persoanelor cu vocație succesorală, calitate dovedită potrivit legii.

(6) În scopul aplicării prevederilor alin. (3) lit. a) și c), autoritățile publice pot încheia protocol privind schimbul de informații cu organul fiscal deținător al informației ce se transmite. Puneri în aplicare (2)

(7) Este permisă transmiterea de informații cu caracter fiscal în alte situații decât cele prevăzute la alin. (3), în condițiile în care se asigură că din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice, juridice ori unei entități fără personalitate juridică. Jurisprudență

(8) Organul fiscal poate aduce la cunoștință publică informațiile pe care le deține:

a) ori de câte ori informațiile sunt calificate de lege ca fiind publice;

b) ori de câte ori, prin acte administrative sau prin hotărâri judecătorești, definitive, se constată încălcări ale obligațiilor prevăzute de legislația fiscală.

(9) Procedura de aducere la cunoștință publică a informațiilor deținute de organul fiscal central se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F., iar procedura de aducere la cunoștință publică a informațiilor deținute de organul fiscal local se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice. Modificări (1), Reviste (1)

(10) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către organele fiscale centrale și locale se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. - Buna-credință Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

(1) Relațiile dintre contribuabil/plătitor și organul fiscal trebuie să fie fundamentate pe bună-credință. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (2)

(2) Contribuabilul/Plătitorul trebuie să își îndeplinească obligațiile și să își exercite drepturile potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege și să declare corect datele și informațiile privitoare la obligațiile fiscale datorate. Jurisprudență

(3) Organul fiscal trebuie să respecte drepturile contribuabilului/plătitorului în fiecare procedură de administrare a creanțelor fiscale aflată în derulare. Jurisprudență

(4) Buna-credință a contribuabililor se prezumă până când organul fiscal dovedește contrariul. Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea principiului legalității în dreptul fiscal român - Horatiu Sasu
Stabilirea impozitelor prin acte normative cu putere de lege reprezintă expresia unui principiu general al dreptului fiscal material (M. Brăgaru, Principiile fundamentale de administrare a impozitelor și taxelor în noul cod de procedură fiscală, în Revista de Drept comercial nr. 5/2004, pag. 145-160). În materie procedural-fiscală însă, este adevărat că dreptul procedural fiscal are la baza sa, ca orice ramură de drept, principiul legalității, în sensul că toate activitățile de administrare a impozitelor și taxelor trebuie să se desfășoare cu stricta respectare a dispozițiilor legale relevante (D. Dascălu, C. Alexandru, Explicațiile teoretice și practice ale Codului de Procedură Fiscală, Editura Rosetti, București, 2005, pag. 77, nota 113).
Scopul principal al întregului sistem de drept este asigurarea desfășurării organizate a raporturilor sociale în conformitate cu reglementările existente. Acest scop este atins și dreptul devine eficient numai în măsura în care sunt respectate prevederile sale (I. Santai, Introducere în studiul dreptului, Sibiu, 1994, pag. 125). Iar acest deziderat se impune deopotrivă pentru contribuabil și pentru organul fiscal.
[ Mai mult... ]

Aplicarea principiului: unde legea nu prevede sancțiuni legale, nici organul fiscal nu le poate inventa - Horatiu Sasu
Speța este un exemplu rar întâlnit privind etapele și raționamentele de interpretare corectă a normelor legale, chiar dacă aparent „litera” legii este alta. Chiar dacă în prezent actul normativ care a generat, litigiul este abrogat Raționamentul Înaltei Curți este memorabil pentur aplicarea principiului bunei-credințe. Potrivit art. 17 din O.U.G. nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (în prezent abrogată prin O.U.G. nr. 26/2005), debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante au obligația de a transmite organului de specialitate al creditorului bugetar la care sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții, orice intenție de înstrăinare de active pe toată perioada derulării înlesnirii la plată. Potrivit art. 25 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență, nerespectarea termenelor de plată și a CONDIȚIILOR în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora. Înalta Curte a arătat că nerespectarea obligației de la art. 17 din ordonanță nu poate atrage însă, aplicarea dispozițiilor art. 25 din ordonanță, sancțiunea prevăzută de acest articol fiind instituită asupra unor aspecte PREMERGĂTOARE acordării înlesnirilor, respectiv nerespectarea termenelor și a condițiilor în care s-au aprobat condițiile de plată, pe când dispozițiile art. 17 se referă la o obligație a contribuabilului-debitor ULTERIOARĂ acordării acestor înlesniri (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 2021 din 17 aprilie 2007). [ Mai mult... ]

Aplicație practică: desființarea taxei pe poluare și a variantelor ei ca fiind contrară Tratatului UE - Horatiu Sasu
În virtutea aplicării directe a normelor comunitare, taxa de primă înmatriculare/de poluare/de mediu a fost desființată în decizii ale instanțelor române care au arătat că prevalează reglementarea comunitară față de cea națională. Dăm un exemplu, cu precizarea că opri de câte ori un principiu/reglementare/mod de aplicare a legii fiscale române este contrar normelor UE, contribuabilul poate să invoce cu succes acest lucru: „art. 2141 Cod fiscal, care reglementează taxa de primă înmatriculare, nesocotește prevederile art. 90 (86) din Tratatul Uniunii Europene, întrucât România, ca stat membru al acestei comunități a ignorat la adoptarea textului respectiv prevederile Tratatului care sunt obligatorii pentru statele membre. Astfel, conform textului citat din Tratat, țările membre sunt obligate să nu emită și să nu mențină nicio măsură contrarie regulilor Tratatului. Or, în situația reglementării taxei de primă înmatriculare, România a stabilit în mod indirect impuneri interne, pentru produsele provenind dintr-un alt stat membru, superioare celor stabilite pentru produsele naționale similare. Astfel, în situația în care un autoturism second hand înmatriculat în România este vândut, nu se percepe taxă de primă înmatriculare. De altfel, însăși denumirea acestei taxe demonstrează CARACTERUL CONTRAR TRATATULUI, pentru că se referă la taxa de primă înmatriculare în România. În ceea ce privește susținerea că taxa respectivă ar avea caracter de protecție pentru a nu fi importate autoturisme cu grad ridicat de poluare, Curtea arată că taxa respectivă are caracter pur fiscal, componenta de mediu invocată neputând fi extrasă din formula de calcul și oricum, în situația în care nu se aplică și autoturismelor deja existente pe piața din România, taxa își menține același caracter, în sensul încălcării prevederilor art. 90 din Tratat. Adoptarea OUG 50/2008, privind taxa de poluare NU PRODUCE CONSECINȚE, în sensul asanării neconformității taxei de primă înmatriculare cu legislația comunitară”. (Curtea de Apel Craiova, Secția Contencios Administrativ și fiscal, decizia nr. 49/2010). [ Mai mult... ]

Buna credință a contribuabilului – aplicarea corectă a principiului - Horatiu Sasu
Un exemplu relevant de aplicare corectă a articolului pe care îl adnotăm este Cauza Teleos și alții c. Commissioners of Custom & Excise – soluționată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a dat prioritate aplicării principiului bunei-credințe a contribuabilului, arătând în esență următoarele (sublinierile ne aparțin): „chiar în prezența unor documente fictive, FĂRĂ A EXISTA O IMPLICARE (PRACTICĂ ABUZIVĂ) DIN PARTEA FURNIZORULUI, acesta este considerat de bună-credință, pe cale de consecință putând aplica regimul de TVA scutit cu drept de deducere“. Contribuabilul este considerat de bună-credință chiar și în cazul în care este implicat într-o tranzacție frauduloasă, atâta vreme cât nu s-a dovedit implicarea sa voită, intenționată, cunoașterea caracterului fraudulos al activității partenerului de afaceri. Decizia este contrară practicii curente a ANAF, care consideră că, odată ce un contribuabil face parte dintr-un lanț în care unul din participanții la tranzacții este firmă „fantomă” sau devenită între timp inactivă, ceilalți participanți sunt obligați să suporte TVA neîncasat de stat de la respectiva societate, desigur cu dobânzi și penalități. În opinia noastră, nerespectarea principiului bunei-credințe și a deciziei de mai sus a Curții (care este izvor de drept în toate țările membre UE, imediat ce a devenit publică) constituie abuz de drept, sancționat de Codul penal. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale
Aplicarea prevederilor legislației fiscale
Dispoziții privind raportul juridic fiscal
Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale
Competența organului fiscal central
Competența organului fiscal local
Alte dispoziții privind competența
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori și identificarea acestora în mediul electronic
Reviste:
Secretul fiscal - mai mult decât secret profesional
Impozit pe profit și dreptul de deducere a TVA
Revista Curierul Fiscal nr. 3/2018
Procedură fiscală. Exercitarea dreptului de deducere în materie de taxă pe valoarea adăugată (TVA). Refuz al dreptului de deducere din cauza comportamentului pretins inadecvat al furnizorilor persoanei impozabile. Act administrativ emis de autoritățile fiscale naționale fără a oferi contribuabilului vizat acces la informațiile și la documentele care stau la baza actului menționat. Suspiciune de fraudă fiscală. Practică națională care condiționează exercitarea dreptului de deducere de deținerea altor documente justificative decât factura fiscală. Admisibilitate
Bunuri confiscate și regimul fiscal al acestora. O critică de neconstituționalitate
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
13. Răspunderea solidară din perspectiva dispozițiilor art. 27 alin. (2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, modificată și completată
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 40/2019
Penalitatea de nedeclarare în noul Cod de procedură fiscală
Stingerea obligațiilor fiscale prin darea în plată
;
se încarcă...