Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL VI
Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale

Art. 110. - Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(2) Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) Dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 111. - Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Termenele de prescripție prevăzute la art. 110 se întrerup: Jurisprudență

a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune; Jurisprudență, Reviste (2)

b) la data depunerii de către contribuabil/plătitor a declarației de impunere după expirarea termenului legal de depunere a acesteia; Jurisprudență

c) la data la care contribuabilul/plătitorul corectează declarația de impunere sau efectuează un alt act voluntar de recunoaștere a creanței fiscale datorate. Jurisprudență

(2) Termenele de prescripție prevăzute la art. 110 se suspendă: Referințe (1), Jurisprudență

a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune; Comentarii expert (1)

b) pe perioada cuprinsă între data începerii inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale și data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale, în condițiile respectării duratei legale de efectuare a acestora; Jurisprudență, Doctrină (2)

c) pe timpul cât contribuabilul/plătitorul se sustrage de la efectuarea inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale;

d) pe perioada cuprinsă între data declarării unui contribuabil/plătitor inactiv și data reactivării acestuia.

Art. 112. - Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanței fiscale, procedează la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță fiscală.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Analogia cu prescripția civilă - Horatiu Sasu
Prescripția extinctivă este în domeniul fiscal, la fel ca și în dreptul civil, stingerea dreptului la acțiune neexercitat în termenul prevăzut de lege. În ciuda poziției de inegalitate existente între stat și contribuabil, totuși, dreptul statului de a executa silit titlul de creanță fiscală, având ca obiect patrimonial sumele datorate bugetului de stat, se stinge prin prescripție dacă nu a fost exercitat în termenul prevăzut de lege. Putem defini prescripția extinctivă în dreptul material fiscal (prescripția răspunderii fiscale) ca fiind stingerea creanței fiscale de orice fel, din cauza nevalorificării acesteia în termenul de prescripție stabilit de lege. Astfel, prescripția reprezintă și în această materie o cauză legală de ÎNCETARE A FORȚEI EXECUTORII A UNUI TITLU EXECUTORIU. [ Mai mult... ]

Care este termenul real de prescripție fiscală? - Horatiu Sasu
În actualul Cod de procedură fiscală termenul de prescripție real a crescut mult față de situația de dinainte de 31 decembrie 2015.
Dacă până la 31 decembrie 2015 se prevedea un termen de prescripție de 5 ani care începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor, în 2016 termenul de prescripție începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală.
[ Mai mult... ]

Efectele prescripției: privire specială relativ la raporturile fiscale - Horatiu Sasu
În materie fiscală prescripția produce efecte juridice importante în relația dintre contribuabil și organul fiscal competent:
- stinge dreptul creditorului de a obține executarea silită;
[ Mai mult... ]

Trimiterea la prevederile legislației civile - Horatiu Sasu
Prin suspendarea prescripției se înțelege acea modificare a cursului acestei prescripții care constă în oprirea de drept a curgerii termenului de prescripție, în timpul cât durează anumite situații prevăzute de lege, care îl pun în imposibilitate de a acționa pe titularul dreptului la acțiune. După ce cauzele prevăzute de lege nu mai subzistă, se reia cursul prescripției, termenele de prescripție curgând în continuare. Spre exemplu, din termenul general de prescripție s-au scurs 2 ani și 4 luni, apoi a intervenit cauza de suspendare, iar după încetarea cauzei de suspendare începe să curgă din nou termenul de prescripție (2 ani, 4 luni și o zi; 2 ani, 4 luni și 2 zile etc.). Termenul de prescripție de 5 ani se suspenda în cazurile prevăzute de art. 2.532 Noul Cod civil, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de drept fiscal. Mai exact, se aplică ori de câte ori legea fiscală nu prevede altceva. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este important de menționat că pe durata inspecției fiscale se suspendă termenul de prescripție al dreptului organului fiscal de astabili obligații fiscale, suspendare ce dăinuie de la data începerii inspecției fiscale și până la data emiterii deciziei de impunere ca urmare aefectuării inspecției fiscale, potrivit art. 111 alin. (2) lit. b) Codul de procedură fiscală.; același efect suspensiv în privința cursului termenului de prescripție îl are și sustragerea contribuabilului de la efectuarea inspecției fiscale. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este important de menționat că pe durata inspecției fiscale se suspendă termenul de prescripție al dreptului organului fiscal de astabili obligații fiscale, suspendare ce dăinuie de la data începerii inspecției fiscale și până la data emiterii deciziei de impunere ca urmare aefectuării inspecției fiscale, potrivit art. 111 alin. (2) lit. b) Codul de procedură fiscală.; același efect suspensiv în privința cursului termenului de prescripție îl are și sustragerea contribuabilului de la efectuarea inspecției fiscale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Alte dispoziții privind competența
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori și identificarea acestora în mediul electronic
Dispoziții generale
Dispoziții privind decizia de impunere
Dispoziții privind declarația fiscală
Stabilirea bazei de impozitare prin estimare
Despre evidențele fiscale și contabile
Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale
Inspecția fiscală
Controlul inopinat
Controlul antifraudă
Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central
Verificarea documentară
Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare
Înlesniri la plată
Reviste:
Contestație la executare - act administrativ fiscal. Indicarea greșită a numelui debitorului - nulitatea adresei de înființare a popririi. Neîntreruperea cursului prescripției extinctive. Stingerea creanțelor fiscale prin împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită împotriva debitorului
Penalitatea de nedeclarare în noul Cod de procedură fiscală
8. Refuzul nejustificat în materia contenciosului administrativ. Termenul în care trebuie sesizată autoritatea publică
Decizia nr. 1 din 14 ianuarie 2019 în dosarul nr. x/2018
Executarea silită a creanțelor fiscale: prescripția
Principalele modificări și completări aduse de noul Cod de procedura fiscală (Legea nr. 207/2015) în domeniul contenciosului administrativ fiscal
Obligația fiscală
CCR: Se încalcă dreptul la un proces echitabil?
Izvorul și individualizarea obligațiilor fiscale în lumina actualului Cod de procedură fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003), precum și a noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016
4. Contestație la titlu de creanță fiscal. Inadmisibilitate. Necomunicarea titlului executoriu fiscal. Admisibilitatea contestației la executare. Prescripția penalităților de întârziere
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...