Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere restituirea | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL VII
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere restituirea

Art. 215. - Începerea termenului de prescripție Puneri în aplicare (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (9)

(1) Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 216. - Suspendarea termenului de prescripție Jurisprudență, Reviste (1)

Termenul de prescripție prevăzut la art. 215 se suspendă: Jurisprudență

a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune; Jurisprudență

b) în cazurile și în condițiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanța judecătorească sau de alt organ competent, potrivit legii;

c) pe perioada valabilității înlesnirii acordate potrivit legii;

d) cât timp debitorul își sustrage veniturile și bunurile de la executarea silită;

e) în alte cazuri prevăzute de lege. Jurisprudență

Art. 217. - Întreruperea termenului de prescripție Jurisprudență

Termenul de prescripție prevăzut la art. 215 se întrerupe: Jurisprudență

a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune; Jurisprudență

b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii în orice alt mod a datoriei; Jurisprudență, Reviste (1)

c) pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită; Jurisprudență

d) la data comunicării procesului-verbal de insolvabilitate fără bunuri și venituri urmăribile; Modificări (1)

e) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 218. - Efecte ale împlinirii termenului de prescripție Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Dacă organul de executare silită constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor fiscale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare și la scăderea acestora din evidența creanțelor fiscale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Sumele achitate de debitor în contul unor creanțe fiscale, după împlinirea termenului de prescripție, nu se restituie. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 219. - Prescripția dreptului de a cere restituirea Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (7)

Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Completare cu prevederile procedurale civile - Horatiu Sasu
Pentru corecta stabilire a efectului prescripției extinctive trebuie menționate și prevederile art. 706 alin. (2) teza I din actualul Cod de procedură civilă, care menționează că prin împlinirea termenului de prescripție, orice titlu executoriu își pierde puterea executorie. [ Mai mult... ]

Evitarea confuziei între două forme de prescripție - Horatiu Sasu
Termenul de prescripție prevăzut la alin. (2) se referă la ÎNCASAREA creanțelor fiscale ale statului provenind din amenzi contravenționale. A nu se confunda acest termen cu termenul de prescripție de 6 luni referitor la aplicarea sancțiunii contravenționale, conform O.G. nr. 2/2001 privind regimul contravențiilor.. [ Mai mult... ]

Explicarea concepției - Horatiu Sasu
Odată împlinit termenul de prescripție, organul fiscal nu mai este îndreptățit să solicite suma datorată de contribuabil. Totuși, în această materie va fi aplicabilă regula stabilită în dreptul civil, în sensul că după împlinirea termenului de prescripție obligația fiscală se transformă în obligație naturală. Cu alte cuvinte, împlinirea prescripției extinctive nu este o piedică în calea executării voluntare (sau din eroare) a obligației de către creditor; o asemenea executare este perfect valabilă, nefiind permisă "întoarcerea" executării (returnarea sumei plătite voluntar sau din eroare). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Instanțele competente să soluționeze acțiunile formulate împotriva deciziilor prevăzute de art. 218 Codul de procedură fiscală. sunt instanțele de contencios administrativ, respectiv tribunalul ca instanță cu plenitudine de competență în materia contenciosului administrativ și, în mod excepțional, curtea de apel pentru actele autorităților publice centrale sau când suma contestată este mai mare de 1.000.000 lei, iar taxa de timbru este, ca pentru orice acțiune în contencios administrativ, de 50 lei, iar în cazul în care se solicită și repararea pagubelor 10% din valoarea pretinsă dar nu mai mult de 300 lei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Instanțele competente să soluționeze acțiunile formulate împotriva deciziilor prevăzute de art. 218 Codul de procedură fiscală. sunt instanțele de contencios administrativ, respectiv tribunalul ca instanță cu plenitudine de competență în materia contenciosului administrativ și, în mod excepțional, curtea de apel pentru actele autorităților publice centrale sau când suma contestată este mai mare de 1.000.000 lei, iar taxa de timbru este, ca pentru orice acțiune în contencios administrativ, de 50 lei, iar în cazul în care se solicită și repararea pagubelor 10% din valoarea pretinsă dar nu mai mult de 300 lei. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Comunicarea actului de constatare presupune expedierea acestuia către contravenient, astfel încât acesta să poată intra în posesia lui. Dacă procesul-verbal afost comunicat în termenul legal, executarea sancțiunii amenzii contravenționale este prescriptibilă conform normelor Codului de procedură fiscală. Astfel, potrivit art. 131 din acest act normativ [art. 215 alin. (1) din noul Cod de procedură fiscală – Legea nr. 207/2015 – n.n.], „dreptul de acere executarea silită acreanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie aanului următor celui în care aluat naștere acest drept”. Acest termen de prescripție se aplică și „creanțelor provenind din amenzi contravenționale”. În cazul sancțiunilor contravenționale ce reprezintă creanțe bugetare, executarea sancțiunii se stinge dacă debitorul-contravenient este insolvabil (M.A. Hotca, op. cit., 2012, p. 284). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Controlul antifraudă
Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central
Verificarea documentară
Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare
Înlesniri la plată
Garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități
Dispoziții speciale privind colectarea
Dreptul la contestație
Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare
Dispoziții procedurale
Soluții asupra contestației
Reviste:
Executarea silită a creanțelor fiscale: prescripția
Creanțe stabilite în favoarea autorităților publice
Stingerea obligațiilor fiscale prin darea în plată
Principalele modificări și completări aduse de noul Cod de procedura fiscală (Legea nr. 207/2015) în domeniul contenciosului administrativ fiscal
Principiul oficialității și rolul judecătorului în procedura contravențională
Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată la cererea debitorului. Scurtă analiză comparativă cu darea în plată reglementată în dreptul comun și darea în plată în cazul obligațiilor asumate prin credite
III. Decizia nr. 11/2016
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014, în sensul că administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuția de a verifica pe fond creanțele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termenul legal în fața instanței specializate
Egalitate constituțională, obligații constituționale vs. obligații fiscale. Considerații generale
Decizia nr. 1 din 14 ianuarie 2019 în dosarul nr. x/2018
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...