Prelungirea termenelor | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Termene -
Art. 76. -
Prelungirea termenelor Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (2)

Termenele stabilite în baza legii de un organ fiscal pot fi prelungite de acesta în situații temeinic justificate, la cerere sau din oficiu.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Consecințe ale nerespectării termenelor rezultate din coroborarea prevederilor legale - Horatiu Sasu
Așa cum am arătat în comentariile de la articolul anterior, în privința calculului termenelor Codul de procedură fiscală se completează cu Codul de procedură civilă. Aceasta se întâmplă inclusiv în materia sancțiunilor pentru nerespectarea termenelor procesuale, prevăzute de art. 185 din Codul de procedură civilă. În materie fiscală nerespectarea unor termene este sancționată cu amendă (nedepunerea declarațiilor la termen, spre exemplu) sau prin curgerea accesoriilor fiscale, în cazul nerespectării termenelor de plată a obligațiilor fiscale. Există însă în anumite situații și sancțiunea decăderii, pe care nu o menționează prezentul capitol, dar apare în materie procesual-civilă și este aplicabilă și în domeniul fiscal. Decăderea constituie o sancțiune pentru neglijența de care a dat dovadă partea care nu și-a exercitat dreptul procesual în intervalul de timp fixat de lege. Prin consecințele sale grave, decăderea înlătură situații juridice incerte și care trenează din culpa unei părți, obligând părțile să-și exercite drepturile procesuale în termenele stabilite prin lege, în caz contrar acestea nemaiavând posibilitatea de exercițiu a dreptului. Decăderea intervine nu numai atunci când legea stabilește un termen fix pentru îndeplinirea unui anumit act de procedură (spre exemplu termenul de 30 de zile de atacare a actelor de impunere sau de 15 zile de atacare a proceselor-verbale de contravenție), iar partea a lăsat să expire acel termen fără a beneficia de el, ci și atunci când se prevede că exercitarea unui drept trebuie să se facă într-un anumit moment procesual sau într-o anumită etapă a procesului (la prima zi de înfățișare, înainte de începerea oricărei dezbateri etc.). Pentru cele de mai sus, decăderea trebuie să fie avută în vedere de contribuabil ori de câte ori se pune problema (ne)respectării unor termene, cu precădere de natură procesuală (contestații, căi de atac în instanță etc.). [ Mai mult... ]

Corelații cu repunerea în termen din materie procesual-civilă - Horatiu Sasu
Prelungirea termenelor pentru situații de forță majoră sau caz fortuit aduce analogii cu instituția repunerii în termen potrivit art. 186 din Codul de procedură fiscală, ca un beneficiu acordat de lege titularului unui drept procesual, care din motive temeinic justificate nu și-a putut exercita dreptul înăuntrul termenului imperativ, de a-și îndeplini acest drept și ulterior, fără ca titularul acțiunii (contribuabilul) să fie sancționat cu decăderea pentru nerespectarea termenului. Cert e că practica judiciară (și nu organul fiscal) e chemată să decidă de la caz la caz dacă împiedicarea e „mai presus de voința părților” sau nu. Spre exemplu, instanța supremă a arătat că „absența asociaților de la sediul societății nu reprezintă o situație excepțională, mai presus de voința asociaților, ci chiar voința acestora, respectiv a societății comerciale, persoană juridică. Susținerea potrivit căreia activitatea societății a fost temporar închisă nu a fost dovedită, conform legii. Era necesar ca asociații societății pârâte, în situația unei absențe mai îndelungate, să depună diligențele necesare pentru a desemna o persoană care să se îngrijească de afacerile curente ale societății sau să încredințeze un mandat general, în acest sens, ceea ce, în speță, pârâta nu a făcut” (Î.C.C.J., Secția comercială, decizia nr. 1822 din 24 mai 2006). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impozitării
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabilului/plătitorului
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță
Identificarea contribuabilului/plătitorului în mediul electronic
Sfera activității de înregistrare fiscală
Obligația de înregistrare fiscală
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente
Identificarea contribuabilului/plătitorului în relația cu organul fiscal local
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Reviste:
Rambursarea de TVA: regimul informațiilor suplimentare cerute de organul fiscal
;
se încarcă...