Poprirea și sechestrul asigurător | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Măsuri asigurătorii -
Art. 213. -
Poprirea și sechestrul asigurător Puneri în aplicare (5), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

(1) Măsurile asigurătorii prevăzute în prezentul capitol se dispun și se duc la îndeplinire, prin procedura administrativă, de organul fiscal competent. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepționale, respectiv atunci când există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. Dispozițiile art. 231 rămân aplicabile. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (11)

(3) Aceste măsuri pot fi luate și înainte de emiterea titlului de creanță, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât și de instanțele judecătorești ori de alte organe competente, dacă nu au fost desființate în condițiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalități. Odată cu individualizarea creanței și ajungerea acesteia la scadență, în cazul neplății, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9)

(4) Măsurile asigurătorii se dispun prin decizie emisă de organul fiscal competent. În decizie organul fiscal precizează debitorului că prin constituirea unei garanții la nivelul creanței stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii trebuie motivată și semnată de către conducătorul organului fiscal competent.

(6) Măsurile asigurătorii dispuse potrivit alin. (2), precum și cele dispuse de instanțele judecătorești sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispozițiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător. Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(7) În situația în care măsurile asigurătorii au fost luate înainte de emiterea titlului de creanță acestea încetează dacă titlul de creanță nu a fost emis și comunicat în termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii. În cazuri excepționale, acest termen poate fi prelungit până la un an, de organul fiscal competent, prin decizie. Organul fiscal are obligația să emită decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii în termen de cel mult două zile de la împlinirea termenului de 6 luni sau un an, după caz, iar în cazul popririi asigurătorii să elibereze garanția. Puneri în aplicare (1), Derogări (2), Reviste (4)

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în situația în care au fost instituite măsuri asigurătorii și au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii încetează de drept la data la care au fost luate măsuri asigurătorii potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Reviste (4)

(9) Bunurile perisabile și/sau degradabile sechestrate asigurător pot fi valorificate: Reviste (1)

a) de către debitor cu acordul organului de executare silită, sumele obținute consemnându-se la dispoziția organului de executare silită;

b) prin vânzare în regim de urgență în condițiile art. 247 alin. (4).

(10) În cazul înființării sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare silită se comunică pentru notare Biroului de carte funciară. Jurisprudență

(11) Notarea potrivit alin. (10) face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după notare, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. Actele de dispoziție ce ar interveni ulterior notării prevăzute la alin. (10) sunt lovite de nulitate absolută.

(12) Dacă valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperă integral creanța fiscală a bugetului general consolidat, măsurile asigurătorii pot fi înființate și asupra bunurilor deținute de către debitor în proprietate comună cu terțe persoane, pentru cota-parte deținută de acesta.

(13) Împotriva deciziei prin care se dispune instituirea măsurilor asigurătorii, prevăzute la alin. (4), cel interesat poate face contestație la instanța de contencios administrativ competentă. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(14) Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestație la executare în conformitate cu prevederile art. 260 și 261. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea reglementărilor legale paralele - Horatiu Sasu
Sechestrul asigurător dispus de instanță constă în indisponibilizarea unei cantități de bunuri mobile și/sau imobile ale pârâtului care se pot afla în detenția sa sau a unui terț și care urmează a fi vândute silit pentru realizarea creanței Statului în cazul în care în urma unei hotărâri definitive de condamnare nu-și va executa de bună voie obligația.
Sechestrul asigurător este reglementat și de art. 951-958 din Noul Cod de procedură civilă. În materia sechestrului se aplică, cu prioritate, reglementările din Codul de procedură fiscală și numai ulterior, acolo unde Codul de procedură fiscală nu prevede o anumită situație, se aplică normele Codului de procedură civilă. Un exemplu: dacă în materie civilă obiect al măsurii îl constituie numai bunuri mobile, Codul de procedură fiscală prevede posibilitatea instituirii unui sechestru și asupra imobilelor – dispoziție care se aplică cu prioritate.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Suspendarea executării silite
Regimul special al obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar
Calcularea termenelor
Prevederi speciale pentru eșalonările la plată acordate de organele fiscale
Dispoziții finale
Amânarea la plată a penalităților de întârziere
Acte normative de aplicare
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurător
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (I)
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
Executarea silită sub cenzura judecătorului sindic
Admitere excepție de neconstituționalitate. Poprirea și sechestrul asigurător. Dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017
Anulare decizie de instituire a măsurilor asigurătorii
Despre cum trebuie motivată o excepție de neconstituționalitate a unei prevederi legale
Formulare pentru obligațiile la Fondul pentru Mediu
Măsuri asiguratorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurător
;
se încarcă...