Organele de executare silită | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
Art. 220. -
Organele de executare silită Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (13), Librăria Indaco (5), Hotărâri judecătorești

(1) În cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, organul fiscal competent, pentru stingerea acestora, procedează la acțiuni de executare silită, potrivit prezentului cod, cu excepția cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluționare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța fiscală datorată de debitor. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Organul fiscal care administrează creanțe fiscale este abilitat să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită. Derogări (2), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Creanțele bugetare care, potrivit legii, se administrează de autoritățile sau instituțiile publice, inclusiv cele reprezentând venituri proprii, se pot executa prin executori fiscali organizați în compartimente de specialitate, aceștia fiind abilitați să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită, potrivit prevederilor prezentului cod. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (8), Hotărâri judecătorești

(4) Organele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt denumite în continuare organe de executare silită. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (6)

(5) Organele de executare silită prevăzute la alin. (4) sunt competente și pentru executarea silită a creanțelor prevăzute la art. 226 alin. (3). Referințe (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (10)

(6) În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare silită în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea întregii executări revenind organului de executare silită competent potrivit art. 30. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de către organul de executare silită coordonator prevăzut la alin. (7) - (9). Referințe în jurisprudență (6)

(7) Coordonarea executării silite în cazul în care s-a dispus atragerea răspunderii solidare cu debitorul aflat în stare de insolvabilitate, în condițiile art. 25, precum și în cazul prevăzut de art. 24 alin. (1) lit. b), revine organului de executare silită competent potrivit art. 30.

(8) Coordonarea executării silite în cazul în care s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit prevederilor legislației privind insolvența, revine organului de executare silită competent potrivit art. 30 în a cărui rază teritorială își are/și-a avut domiciliul fiscal debitorul insolvent. Derogări (1)

(9) Organul de executare silită coordonator în cazul prevăzut la art. 252 alin. (2) este cel în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal sau își desfășoară activitatea debitorul ale cărui bunuri au fost adjudecate.

(10) În cazul în care, potrivit legii, s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit prevederilor legislației privind insolvența, și pentru creanțe fiscale, prin derogare de la prevederile art. 173 din Legea nr. 85/2014, executarea silită se efectuează potrivit dispozițiilor prezentului cod, de către organul de executare silită prevăzut de acesta. În situația în care atragerea răspunderii privește atât creanțe fiscale administrate de organul fiscal central, cât și creanțe fiscale administrate de organul fiscal local, competența aparține organului fiscal care deține creanța fiscală mai mare. În acest caz, organul de executare silită distribuie sumele realizate potrivit ordinii prevăzute de Legea nr. 85/2014. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (7)

(11) Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor și veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare silită în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea și executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile. Comentarii expert (1)

(12) Organul de executare silită coordonator sesizează în scris celelalte organe prevăzute la alin. (6), comunicându-le titlul executoriu în copie certificată, situația debitorului, contul în care se plătesc sumele încasate, precum și orice alte date utile pentru identificarea debitorului și a bunurilor ori veniturilor urmăribile.

(13) În cazul în care asupra acelorași venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât pentru realizarea titlurilor executorii privind creanțe fiscale, cât și pentru titluri ce se execută în condițiile prevăzute de alte dispoziții legale, executarea silită se conexează și se efectuează, potrivit dispozițiilor prezentului cod, de către organul de executare silită prevăzut de acesta. În acest caz competența aparține organului fiscal care deține creanța fiscală mai mare. În cazul existenței unui conflict între organele fiscale de executare silită având ca obiect conexarea executării sunt aplicabile prevederile art. 41-43. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (5)

(14) Prevederile alin. (13) nu se aplică în următoarele situații: Reviste (1)

a) dacă valoarea bunurilor debitorului acoperă doar creanțele altor creditori care dețin garanții cu un rang prioritar față de creditorul fiscal; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

b) dacă executarea silită pornită de executorul judecătoresc se află într-o etapă avansată și din valorificarea bunurilor supuse executării silite se asigură recuperarea integrală a creanțelor fiscale. Referințe în jurisprudență (1)

(15) Dacă asupra acelorași bunuri ale debitorului au fost pornite executări silite de către un executor judecătoresc și un organ fiscal de executare silită, la cererea persoanei interesate sau a oricăruia dintre executori, instanța judecătorească competentă dispune conexarea executării silite, în condițiile prezentului articol. Dispozițiile art. 654 alin. (2) - (4) din Codul de procedură civilă, republicat, sunt aplicabile în mod corespunzător. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(16) Când se constată că domiciliul fiscal al debitorului se află în raza teritorială a altui organ de executare silită, titlul executoriu împreună cu dosarul executării se transmit acestuia, înștiințându-se, dacă este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu. Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Premisă de abuz. Soluția - Horatiu Sasu
Ce înseamnă „pericol evident”? Evident pentru cine? Iar dacă este evident nu trebuie și dovedit sau măcar motivat sub aspectul motivelor de „evidență”? Reglementarea este în acest sens total defavorabilă contribuabilului deoarece totul este lăsat la aprecierea subiectivă și nemotivată a organului de executare silită.
Soluția constă în contestația la executare împotriva unor astfel de acte, contestație în cadrul căreia organului de executare va trebui să i se solicite să motiveze de ce a considerat – pe baza căror elemente, antecedente, atitudini ale contribuabilului etc. – că există pericol EVIDENT de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor și veniturilor urmăribile ale debitorului.
[ Mai mult... ]

Reguli și excepții - Horatiu Sasu
Ca regulă, competența efectuării procedurii de executare silită aparține organului fiscal în a cărui rază teritorială se află bunurile urmăribile ale debitorului, care însă își va desfășura activitatea sub coordonarea organului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului (în legătură cu domiciliul fiscal a se vedea prevederile art. 31 din Codul de procedură fiscală). Regula este valabilă și în caz de sechestru asigurător.
De la regula de mai sus au fost instituite mai multe excepții:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurător
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Reviste:
Considerații privind executorul fiscal
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2018
Competența de executare silită în cazul creanțelor bugetare revine executorilor fiscali. Clarificări
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere. Executarea silită a titlurilor executorii prin executori fiscali, ca organe de executare silită ale statului
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
29. Decizia nr. 66 din 2 octombrie 2017 în dosarul nr. 1055/1/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Admitere sesizare. Hotărâri judecătorești privind creanțe bugetare. Executare silită
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură fiscală și ordinele conexe
Noul Cod de procedură fiscală
Codul de procedură fiscală 2015 - 2016 (cod + instrucțiuni)
Noul Cod fiscal. Noul Cod de procedură fiscală. Sinteza noutăților
Noul Cod de procedură fiscală comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni
;
se încarcă...