Garanții | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL V
Garanții Jurisprudență

Art. 210. - Constituirea de garanții Jurisprudență, Reviste (6)

Organul fiscal solicită constituirea unei garanții pentru: Jurisprudență

a) suspendarea executării silite în condițiile art. 233 alin. (8); Modificări (1)

b) ridicarea măsurilor asigurătorii; Reviste (1)

c) asumarea obligației de plată de către altă persoană prin angajament de plată, în condițiile art. 24 alin. (1) lit. a);

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 211. - Tipuri de garanții Jurisprudență, Reviste (5)

Garanțiile pentru luarea măsurilor prevăzute la art. 210 se pot constitui, în condițiile legii, prin:

a) consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului; Reviste (2)

b) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit sau poliță de asigurare de garanție emisă de o societate de asigurare. În cazul în care scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție este emisă de o instituție financiară din afara României, aceasta trebuie să fie confirmată și acceptată de o instituție de credit sau de asigurare din România; Modificări (1), Reviste (3), Comentarii expert (1)

c) ipotecă asupra unor bunuri imobile sau mobile din țară;

d) gaj asupra bunurilor mobile.

Art. 212. - Valorificarea garanțiilor Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Organul fiscal competent se îndestulează din garanțiile depuse dacă nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost constituite. Jurisprudență

(2) În cazul garanțiilor prevăzute la art. 211 lit. a) și b), organul fiscal dispune instituției de credit/societății de asigurare emitente sau instituției financiare care a confirmat și acceptat scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție, ori unității de trezorerie a statului, după caz, virarea sumei de bani în conturile de venituri bugetare corespunzătoare. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Valorificarea garanțiilor prevăzute la art. 211 lit. c) și d) se realizează prin modalitățile și procedurile prevăzute de dispozițiile art. 247 alin. (2) - (6) și ale art. 248-259, care se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Scrisoarea de garanție bancară – mecanismul în domeniul garantării fiscale - Horatiu Sasu
Scrisoarea de garanție bancară este înscrisul prin care o bancă, numită garantă, se angajează ca în cazul în care o persoană juridică sau fizică, denumită debitor principal, nu-și va îndeplini obligația contractuală asumată față de o terță persoană, numită beneficiarul garanției, să plătească o anumită sumă, la o scadență fixată, în condițiile stabilite prin contractul de garanție. Așa fiind, la cererea clientului băncii, furnizor de bunuri sau de servicii, banca se angajează față de beneficiarul plății (în acest caz organul fiscal) să plătească sumele convenite, dacă vor pretinse, FĂRĂ A PUNE ÎN DISCUȚIE raportul juridic dintre client și beneficiar. Clientul (contribuabilul) – și nu banca - poate cere beneficiarului (ANAF) restituirea sumei încasate de la bancă, invocând motive legale. Menționăm că banca nu pune sume la dispoziția beneficiarului garanției (ANAF), dar se angajează să îl despăgubească pentru situația în care debitorul acestuia nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile asumate printr-un raport juridic fundamental, ce îi leagă. Prin semnarea scrisorii de garanție bancară nu se virează bani, dar se naște încrederea cu privire la încheierea unui contract fundamental, a cărui realizare o garantează (pe larg: Marinela Daniela Manea, Rada Postolache, Creditul bancar. De la teorie la practică, Editura C.H.Beck, București, 2009, pag. 101).
În consecință, mecanismul scrisorii de garanție funcționează astfel: beneficiarul (ANAF) cere plata, prevalându-se de garanție, iar banca plătește fără discuție și apoi acționează în regres contra clientului (contribuabilului).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Deciziile privind soluționarea contestațiilor se vor comunica contestatorului, persoanelor introduse, precum și organului fiscal emitent, acestea putând fi atacate la instanța de contencios administrativ competentă numai de către contestator sau de către persoanele introduse în procedura de soluționare acontestației, potrivit art.212 Cod procedură fiscală. Legea nu prevede un termen în care pot fi atacate aceste decizii, însă referirea la instanțele de contencios administrativ presupune aplicarea normelor generale în materie de contencios administrativ cuprinse în Legea nr. 554/2004, astfel că aceste decizii pot fi atacate în termenele prevăzute de art. 11 din Legea nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Deciziile privind soluționarea contestațiilor se vor comunica contestatorului, persoanelor introduse, precum și organului fiscal emitent, acestea putând fi atacate la instanța de contencios administrativ competentă numai de către contestator sau de către persoanele introduse în procedura de soluționare acontestației, potrivit art.212 Cod procedură fiscală. Legea nu prevede un termen în care pot fi atacate aceste decizii, însă referirea la instanțele de contencios administrativ presupune aplicarea normelor generale în materie de contencios administrativ cuprinse în Legea nr. 554/2004, astfel că aceste decizii pot fi atacate în termenele prevăzute de art. 11 din Legea nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Inspecția fiscală
Controlul inopinat
Controlul antifraudă
Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central
Verificarea documentară
Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare
Înlesniri la plată
Garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități
Dispoziții speciale privind colectarea
Dreptul la contestație
Competența de soluționare a contestațiilor Decizia de soluționare
Reviste:
Modificări și completări la Codul de procedură fiscală
Executarea silită: modificări și completări la Codul de procedură fiscală
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Publicarea listelor cu datornicii la ANAF se face după reguli noi!
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 14/2019
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 40/2018
Hotărârile judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ și fiscal și procedura de executare a acestora în contextul noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015)
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
Cum se cesionează creanțele bugetare datorate de debitori aflați în insolvență
Prietenii contabilității - Senior Expert nr. 31/2019
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...