Exercitarea dreptului de apreciere | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale -
Art. 6. -
Exercitarea dreptului de apreciere Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Organul fiscal este îndreptățit să aprecieze, în limitele atribuțiilor și competențelor ce îi revin, relevanța stărilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de probă prevăzute de lege și să adopte soluția întemeiată pe prevederile legale, precum și pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză raportat la momentul luării unei decizii. În exercitarea dreptului său de apreciere, organul fiscal trebuie să ia în considerare opinia emisă în scris de organul fiscal competent respectivului contribuabil/plătitor în cadrul activității de asistență și îndrumare a contribuabililor/plătitorilor, precum și soluția adoptată de organul fiscal în cadrul unui act administrativ fiscal sau de instanța judecătorească, printr-o hotărâre definitivă, emisă anterior, pentru situații de fapt similare la același contribuabil/plătitor. În situația în care organul fiscal constată că există diferențe între starea de fapt fiscală a contribuabilului/plătitorului și informațiile avute în vedere la emiterea unei opinii scrise sau a unui act administrativ fiscal la același contribuabil/plătitor, organul fiscal are dreptul să consemneze constatările în conformitate cu situația fiscală reală și cu legislația fiscală și are obligația să menționeze în scris motivele pentru care nu ia în considerare opinia prealabilă. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Organul fiscal își exercită dreptul de apreciere în limitele rezonabilității și echității, asigurând o proporție justă între scopul urmărit și mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Ori de câte ori organul fiscal trebuie să stabilească un termen pentru exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații de către contribuabil/plătitor, acesta trebuie să fie rezonabil, pentru a da posibilitatea contribuabilului/plătitorului să își exercite dreptul sau să își îndeplinească obligația. Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului fiscal. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelație legală - Horatiu Sasu
Prevederile acestui articol își găsesc dezvoltarea în art. 74 și 106 din Codul de procedură fiscală, sens în care trimitem și la comentariile de la aceste articole. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Definiții
Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Principiul legalității
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului juridic fiscal
Reviste:
Secretul fiscal - mai mult decât secret profesional
Impozit pe profit și dreptul de deducere a TVA
Revista Curierul Fiscal nr. 3/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 12/2019
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 44/2018
Anulare decizie de instituire măsuri asiguratorii emisă de ANAF
Procedură fiscală. Exercitarea dreptului de deducere în materie de taxă pe valoarea adăugată (TVA). Refuz al dreptului de deducere din cauza comportamentului pretins inadecvat al furnizorilor persoanei impozabile. Act administrativ emis de autoritățile fiscale naționale fără a oferi contribuabilului vizat acces la informațiile și la documentele care stau la baza actului menționat. Suspiciune de fraudă fiscală. Practică națională care condiționează exercitarea dreptului de deducere de deținerea altor documente justificative decât factura fiscală. Admisibilitate
;
se încarcă...