Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală

Art. 2. - Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Codul de procedură fiscală reglementează drepturile și obligațiile părților din raporturile juridice fiscale privind administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului general consolidat, indiferent de autoritatea care le administrează, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În măsura în care prin lege specială nu se prevede altfel, prezentul cod se aplică și pentru: Jurisprudență, Reviste (2)

a) administrarea drepturilor vamale; Jurisprudență

b) administrarea redevențelor miniere, a redevențelor petroliere și a redevențelor rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului; Jurisprudență, Reviste (4)

c) alte creanțe bugetare care, potrivit legii, sunt asimilate creanțelor fiscale. Reviste (2)

(3) În scopul aplicării alin. (2), drepturile vamale și redevențele sunt asimilate creanțelor fiscale. Reviste (4)

(4) Prezentul cod nu se aplică pentru administrarea creanțelor bugetare rezultate din raporturile juridice contractuale, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b). Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 3. - Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea creanțelor prevăzute la art. 2. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Unde prezentul cod nu dispune, se aplică prevederile Codului civil și ale Codului de procedură civilă, republicat, în măsura în care acestea pot fi aplicabile raporturilor dintre autorități publice și contribuabili/plătitori. Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Completarea cu alte acte normative. Privire generală - Horatiu Sasu
Față de multitudinea normelor reunite sub aceeași „umbrelă” a Codului de procedură fiscală, în anumite cazuri se impune completarea prevederilor acestui Cod cu dispozițiile unor alte acte normative. Astfel, în materia prescripției extinctive a dreptului de a stabili obligații fiscale, Codul de procedură fiscală se completează cu dispozițiile Codului civil privitor la prescripția extinctivă. De asemenea, prevederile referitoare la soluționarea contestațiilor împotriva actelor administrative fiscale se completează atât cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cât și cu Codul de procedură civilă (în ce privește modul de calcul al termenelor, admisibilitatea și administrarea probelor etc.). Sfera actelor prin care se completează prevederile Codului de procedură fiscală este mai largă decât cea anunțată în textul pe care îl adnotăm și o vom dezvolta în câteva comentarii separate. [ Mai mult... ]

Exemplu de decizie corectă pornind de la interpretarea sistematică a prevederilor legale - Horatiu Sasu
Iată un exemplu, valabil și după 1 ianuarie 2016, în care restabilirea situației de fapt corecte a necesitat apelul al alte prevederi decât cele din Codul de procedură fiscală, anume la: - prevederile Codului civil cu privire la contractul de închiriere și efectele juridice ale unui contract - prevederile Codului fiscal cu privire la impozitele locale - prevederile Constituției privind neretroactivitatea legii „Reclamanta a efectuat o expertiză tehnică pentru evaluarea imobilului din (…) sens în care a stabilit baza de impunere de 105.654 lei, valoare care a fost înregistrată în contabilitate. Din art. 253 alin. (1) și (5) din Legea nr. 571/2003 (Codul fiscal din 2003 - nota H. Sasu) rezultă că impozitul pe clădiri se calculează asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea proprietarului persoană juridică. În răspunsul la obiecțiuni (f. 95) expertul contabil a arătat că raportul de evaluare care a stabilit valoarea de impunere a imobilului a avut în vedere și îmbunătățirile efectuate până la acea dată, inclusiv îmbunătățirile efectuate de locatarul S.C. (…) în baza autorizației de construire nr. (…) Această concluzie a expertului este confirmată de actele dosarului. Comparând îmbunătățirile efectuate în baza autorizației de construire (…) respectiv de reamenajare spațiu, racordare la energia electrică, consemnările la recepția lucrărilor în postcalculul din 2009 (f.88) cu cele avute în vedere de expertul imobiliar F. G. în raportul de evaluare care a stabilit valoarea cuprinsă în contabilitate (f.21-33) rezultă că acestea concordă. Susținerea pârâtei (ANAF) că îmbunătățirile efectuate în baza autorizației de construire nu au fost avute în vedere la întocmirea raportului de evaluare pentru că în anexa 1 a acestuia se menționează că lucrările de întreținere s-au făcut în 2002 este infirmată de comparația realizată anterior și de concluziile raportului de expertiză. Alin. (3 ind. 1) al art. 253 Cod fiscal, introdus începând cu 1.01.2007, prevede că în cazul lucrărilor de modernizare realizate de locatar, acesta are obligația de a comunica valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declarații fiscale în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor. Acest alineat se aplică modernizărilor efectuate după intrarea în vigoare a textului legal, respectiv după 1.01.2007, și necuprinse în valoarea de inventar nu și îmbunătățirilor efectuate anterior, pentru a nu se încălca principiul neretroactivității legii. În consecința îmbunătățirilor efectuate de locatar până la data deschiderii magazinului – 27.12.2005 (f. 57) și cuprinse în evaluarea înscrisa în contabilitate NU LI SE APLICĂ DISPOZIȚIILE LEGALE INTRATE ÎN VIGOARE ULTERIOR. Motivul de nulitate invocat de reclamantă, în sensul că dotările efectuate de locatar sunt proprietatea acestuia din urmă, invocându-se prevederile art. 5 din contractul de închiriere (f. 37), nu sunt relevante pentru că ACEL CONTRACT PRODUCE EFECTE NUMAI ÎNTRE PĂRȚILE CONTRACTANTE cu privire la o eventuală însușire de către proprietar a acestor îmbunătățiri. Acest contract nu este relevant în ce privește baza de impunere care este stabilită clar în art. 253 din Legea nr. 571/2003, ca fiind VALOAREA DE INVENTAR înregistrată în contabilitate. În consecință în mod nelegal pârâta (ANAF) a stabilit un impozit suplimentar și accesoriu în sumă totală de 4625 lei pentru anii 2007 și 2008, cu încălcarea art. 253 alin. (1) și (5) Cod fiscal (cel din 2015 - nota H. Sasu), ceea ce determină în temeiul art. 218 din Cod pr. fiscală (echivalent cu art. 281 din Codul de procedură fiscală valabil de la 1 ianuarie 2016 - nota H. Sasu) admiterea acțiunii și anularea dispoziției 57/12.02.2009, a deciziei de impunere 84407/17.12.2008 și a raportului de inspecție fiscală încheiat sub nr. 84406/17.12.2008” (Tribunalul Vaslui, decizia nr. 285/2009). [ Mai mult... ]

Raportul dintre Codul de procedură fiscală și Legea contenciosului administrativ. Poziția instanțelor - Horatiu Sasu
Raportul dintre aceste două acte normative este, de asemenea, insuficient clarificat de legiuitor, dar are importanță în foarte multe cazuri. După cum am arătat, potrivit art. 281 alin. (2) din Codul de procedură fiscală (echivalent cu art. 218 alin. (2) din Codul de procedură fiscală 2015), "deciziile emise în soluționarea contestațiilor pot fi atacate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă" - trimițându-se așadar la mijloacele de probă din materia contenciosului administrativ, materie care la rândul său trimite… la Codul de procedură civilă (art. 28 din Legea contenciosului administrativ). Un caz concret de interpretare sistematică a Codului de procedură fiscală și respectiv Legii contenciosului administrativ: deciziile de impunere emise în vederea perceperii impozitului pe teren și clădiri proprietarilor acestora, îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 2 din Legea nr. 554/2004. Ele sunt emise de o autoritate publică în vederea aplicării legii, sunt acte ADMINISTRATIVE unilaterale, emanând de la o autoritate publică, o direcție fiscală și îndeplinind condiția de a da naștere unor raporturi juridice FISCALE deoarece stabilesc o obligație de plată în sarcina persoanei vizate. Anumite creanțe FISCALE se stabilesc prin acte normative subordonate legii, iar aceste reglementări pot fi contestate sub aspectul legalității potrivit Legii contenciosului administrativ.
Mai jos redăm o soluționare și argumentare ilustrative pentru raportul dintre Codul de procedură fiscală și Legea contenciosului administrativ: „În cererea de recurs s-a menționat că decizia de impunere este un titlu de creanță astfel cum este definită de art. 41 din OG nr. 92/2003 (nota H. S.: în prezent definiția se găsește în art. 1 pct. 1 al Codului de procedură fiscală valabil de la 1 ianuarie 2016). Potrivit art. 4 din Legea 554/2004 excepția de nelegalitate poate fi invocată oricând, iar instanța trebuia să se pronunțe cu privire la aceasta. S-a apreciat că pentru judecarea acestei excepții nu trebuia îndeplinită nicio altă procedură prealabilă și că neatacarea măsurilor dispuse prin decizia de impunere nu are nicio relevanță sub aspectul soluționării excepției de nelegalitate. S-a menționat că prevederile art. 5 alin. 2 din Legea 554/2004 nu sunt aplicabile în speță întrucât în legislația română nu este prevăzută nicio altă procedură judiciară pentru modificarea sau desființarea deciziei de impunere.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale
Aplicarea prevederilor legislației fiscale
Dispoziții privind raportul juridic fiscal
Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale
Competența organului fiscal central
Competența organului fiscal local
Alte dispoziții privind competența
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Reviste:
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere. Executarea silită a titlurilor executorii prin executori fiscali, ca organe de executare silită ale statului
Creanțele bugetare în procedura insolvenței
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2019
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 233 ind.1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Scurte considerații referitoare la poprirea contului debitorului, când această calitate o are Statul Român însuși
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2018
Competența de executare silită în cazul creanțelor bugetare revine executorilor fiscali. Clarificări
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Chestiunea de drept: "Care este termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită aplicabil creanțelor stabilite în favoarea autorităților publice cu titlu de despăgubiri civile datorate de cadrele militare în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, ca urmare a soluționării acțiunii civile în cadrul unui proces penal?"
Considerații privind executorul fiscal
;
se încarcă...