Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL III
Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare Referințe (1)

Art. 173. - Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere Derogări (5), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(1) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(2) Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Pentru diferențele de obligații fiscale stabilite prin declarații de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru suma plătită în contul obligației fiscale principale, dacă, anterior stabilirii obligațiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligații. Aceste dispoziții sunt aplicabile și în situația în care debitorul a efectuat plata obligației fiscale, iar declarația de impunere a fost depusă ulterior efectuării plății. Reviste (1)

(4) Dobânzile și penalitățile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Dobânzile și penalitățile de întârziere se stabilesc prin decizii, cu excepția situației prevăzute la art. 227 alin. (8). Puneri în aplicare (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Dobânzile și penalitățile de întârziere pot fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Art. 174. - Dobânzi Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Derogări (1), Jurisprudență

(2) Pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscale rezultate din corectarea declarațiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia, inclusiv. Jurisprudență

(3) În situația în care diferențele rezultate din corectarea declarațiilor de impunere sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite inițial, se datorează dobânzi pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii acesteia, inclusiv. Jurisprudență

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se datorează dobânzi după cum urmează: Jurisprudență

a) pentru creanțele fiscale stinse prin executare silită, până la data întocmirii procesului- verbal de distribuire, inclusiv. În cazul plății prețului în rate, dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, dobânzile sunt datorate de către cumpărător; Jurisprudență

b) pentru obligațiile fiscale datorate de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri și bunuri urmăribile, până la data trecerii în evidența separată, potrivit prevederilor art. 265. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (7)

Art. 175. - Dobânzi în cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscală este anuală

(1) Pentru neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale reprezentând impozite pentru care perioada fiscală este anuală, se datorează dobânzi după cum urmează: Jurisprudență

a) în anul fiscal de impunere, pentru obligațiile fiscale stabilite, potrivit legii, de organul fiscal central sau de contribuabili, inclusiv cele reprezentând plăți anticipate, dobânzile se calculează din ziua următoare termenului de scadență și până la data stingerii sau, după caz, până în ultima zi a anului fiscal de impunere, inclusiv; Jurisprudență

b) pentru sumele neachitate în anul de impunere potrivit lit. a), dobânzile se calculează începând cu prima zi a anului fiscal următor până la data stingerii acestora, inclusiv; Jurisprudență

c) în cazul în care obligația fiscală stabilită prin decizia de impunere anuală sau declarația de impunere anuală, după caz, este mai mică decât cea stabilită prin deciziile de plăți anticipate sau declarațiile depuse în cursul anului de impunere, dobânzile se recalculează, începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală sau declarația de impunere anuală, urmând a se face regularizarea dobânzilor în mod corespunzător; Jurisprudență

d) pentru diferențele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală sau declarației de impunere anuală, dobânzile se datorează începând cu ziua următoare termenului de scadență prevăzut de lege. În cazul impozitului pe venit, această regulă se aplică numai dacă declarația de venit a fost depusă până la termenul prevăzut de lege. În situația în care declarația de venit nu a fost depusă până la termenul prevăzut de lege, dobânda se datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care contribuabilii nu-și îndeplinesc obligațiile declarative, iar creanța fiscală se stabilește de organul fiscal central prin decizie, precum și în cazul declarației depuse potrivit art. 107 alin. (5). În acest caz, în scopul aplicării alin. (1) lit. a), creanța aferentă unei perioade fiscale, stabilită de organul fiscal central, se repartizează pe termenele de plată corespunzătoare din anul de impunere, cu excepția cazului în care obligațiile fiscale au fost stabilite în anul fiscal de impunere.

(3) În cazul în care, în cadrul unei proceduri de control fiscal, organul fiscal central stabilește diferențe de impozit suplimentare, dobânzile se calculează la diferența de impozit începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere.

Art. 176. - Penalități de întârziere Derogări (4), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispozițiile art. 174 alin. (2) - (4) și art. 175 sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență

(2) Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Jurisprudență

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor. Jurisprudență

(4) Penalitatea de întârziere nu se aplică pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere. Modificări (1)

Art. 177. - Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Nedecontarea de către instituțiile de credit a sumelor cuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului contribuabilului/plătitorului nu îl exonerează pe contribuabil/plătitor de obligația de plată a sumelor respective și atrage pentru acesta dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute la art. 174 și 176, după termenul de 3 zile. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului general consolidat și nedecontate de instituțiile de credit, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere prevăzute la alin. (1), contribuabilul/plătitorul se poate îndrepta împotriva instituției de credit respective. Reviste (1)

Art. 178. - Dobânzi și penalități de întârziere în cazul compensării Jurisprudență, Reviste (2)

În cazul creanțelor fiscale stinse prin compensare, dobânzile și penalitățile de întârziere, după caz, se calculează până la data prevăzută la art. 167 alin. (4). Jurisprudență

Art. 179. - Dobânzi și penalități de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenței Jurisprudență

În cazul debitorilor cărora li s-a deschis procedura insolvenței, pentru creanțele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenței se datorează dobânzi și penalități de întârziere, potrivit legii care reglementează această procedură.

Art. 180. - Dobânzi și penalități de întârziere în cazul debitorilor pentru care s-a pronunțat o hotărâre de dizolvare Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Pentru creanțele fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a debitorului în registrul comerțului, începând cu această dată nu se mai datorează și nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere. Jurisprudență

(2) În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă a fost desființat actul care a stat la baza înregistrării dizolvării, se calculează dobânzi și penalități de întârziere între data înregistrării în registrul comerțului a actelor de dizolvare și data rămânerii definitive a hotărârii de desființare. Reviste (1)

Art. 181. - Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central Puneri în aplicare (3), Derogări (1), Reviste (6)

(1) Pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere. Reviste (4)

(2) Penalitatea de nedeclarare stabilită potrivit alin. (1) se reduce, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75%, dacă obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie:

a) se sting prin plată sau compensare până la termenul prevăzut la art. 156 alin. (1);

b) sunt eșalonate la plată, în condițiile legii. În acest caz, reducerea se acordă la finalizarea eșalonării la plată.

(3) Penalitatea de nedeclarare prevăzută la alin. (1) se majorează cu 100% în cazul în care obligațiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii. Reviste (1)

(4) Aplicarea penalității de nedeclarare prevăzute de prezentul articol nu înlătură obligația de plată a dobânzilor prevăzute de prezentul cod.

(5) Penalitatea de nedeclarare constituie venit al bugetului de stat.

(6) Organul fiscal nu stabilește penalitatea de nedeclarare prevăzută de prezentul articol dacă aceasta este mai mică de 50 lei.

(7) Penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislației fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucțiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal central. Reviste (1)

(8) Despre aplicarea penalității de nedeclarare potrivit alin. (1) sau, după caz, despre neaplicarea acesteia potrivit alin. (6) sau (7), se consemnează și se motivează în raportul de inspecție fiscală. Prevederile art. 130 alin. (5) și ale art. 131 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător. Reviste (1)

(9) În situația în care obligațiile fiscale principale sunt stabilite de organul de inspecție fiscală ca urmare a nedepunerii declarației de impunere, se aplică numai penalitatea de nedeclarare, fără a se aplica sancțiunea contravențională pentru nedepunerea declarației.

(10) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(11) Cu excepția situației prevăzute la alin. (3), penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare decât nivelul creanței fiscale principale la care se aplică, ori de câte ori prin aplicarea metodei de calcul prevăzute la alin. (1) penalitatea de nedeclarare depășește acest nivel.

Art. 182. - Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilul/plătitorul are dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 168 alin. (4) sau la art. 77, după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabilului/plătitorului. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(2) În cazul creanțelor contribuabilului/plătitorului rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligații fiscale de plată și care au fost stinse anterior anulării, contribuabilul/plătitorul este îndreptățit la dobândă începând cu ziua în care a operat stingerea creanței fiscale individualizate în actul administrativ anulat și până în ziua restituirii sau compensării creanței contribuabilului/plătitorului rezultate în urma anulării actului administrativ fiscal. Această prevedere nu se aplică în situația în care contribuabilul/plătitorul a solicitat acordarea de despăgubiri, în condițiile art. 18 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situația prevăzută la art. 107 alin. (5). Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru creanțele fiscale ce au făcut obiectul unei cereri de restituire, respinsă de organul fiscal, dar admisă definitiv de organul de soluționare a contestațiilor sau de instanța judecătorească. Jurisprudență

(4) Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) și se suportă din același buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de contribuabil/plătitor. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 183. - Majorări de întârziere în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prin excepție de la prevederile art. 173 și 176, pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere. Reviste (1)

(2) Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(3) Prevederile art. 173-180 și art. 182 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(4) Pentru sumele de restituit de la bugetul local se datorează majorări de întârziere. Nivelul și modul de calcul al majorării de întârziere sunt cele prevăzute la alin. (2).

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

„Păgubitul plătește”. Explicarea mecanismului - Horatiu Sasu
Banca este un mandatar al contribuabilului, mandatar care răspunde pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea unei obligații – în acest caz decontarea sumelor plătite de contribuabil la bugetul statului. Conform principiilor dreptului comercial, pentru nedecontarea la timp banca răspunde până la limita acoperirii prejudiciului (în domeniul fiscal până la acoperirea dobânzilor și majorărilor de întârziere pentru sumele nedecontate). Numai că în acest domeniu legiuitorul român merge pe ideea „contribuabilul plătește, apoi se descurcă”: nedecontarea de către unitățile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, nu îl exonerează pe plătitor (adică pe contribuabil) de obligația de plată a sumelor respective și atrage pentru acesta DOBÂNZI și majorări de întârziere după termenul de 3 zile. În rest Codul de procedură fiscală reiterează soluția din materie civilă, adică recuperarea prin acțiune în justiție. [ Mai mult... ]

Accesoriile fiscale nu se datorează dacă organul fiscal, iar nu contribuabilul, este în culpă! - Horatiu Sasu
Aducem în discuție două aspecte de aplicabilitate generală:
1) În lipsa culpei contribuabilului, organul fiscal care realizează impunerea după ce o mai realizase o dată, eronat, nu mai poate impune majorări de întârziere pentru neplata sumelor constatate de plată în plus din cauza… neglijenței organului de control. Cu alte cuvinte, dacă la 1 aprilie s-a efectuat o impunere, iar la 1 iulie organul de control constată că suma de plată trebuia să fie mai mare decât cea stabilită la 1 aprilie, contribuabilului nu trebuie să i se calculeze penalități de întârziere pentru perioada 1 aprilie – 1 iulie. Bineînțeles, dacă contribuabilul nu este vinovat de această recalculare, care trebuie să fie exclusiv rezultată din culpa organului fiscal.
[ Mai mult... ]

Alineat neconstituțional - Horatiu Sasu
Alineatul pe care îl adnotăm este identic cu alin. (1) al art. 124 din vechiul Cod de procedură fiscală, care prevedea un termen în care statul român nu datora dobânzi contribuabilului pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget. Prin Decizia Curții Constituționale nr. 694/2015 s-a arătat că este neconstituțional orice termen de tergiversare a rambursărilor de către stat, drept pentru care contribuabilul are dreptul la dobânzi NU doar din ziua următoare expirării termenului de soluționare a cererii de restituire a sumelor prelevate în mod nelegal, ci chiar din ziua în care face cererea de rambursare. A se vedea comentariile de la articolul 3 din actualul Cod fiscal, despre principiul neutralității fiscale.
În consecință, alineatul (1) de mai sus este de asemenea neconstituțional, ceea ce poate fi invocat de orice contribuabil într-un litigiu fiscal ce are ca obiect tergiversarea rambursării de sume de la bugetul de stat.
[ Mai mult... ]

Corelații necesare - Horatiu Sasu
Dispoziția legală este logică, atâta vreme cât dizolvarea operează, potrivit Noului Cod civil încetarea existenței persoanei juridice.
Dizolvarea persoanelor juridice este tratată, cu caracter de maximă generalitate, în art. 245-249 în Codul Civil.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Despre evidențele fiscale și contabile
Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale
Inspecția fiscală
Controlul inopinat
Controlul antifraudă
Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central
Verificarea documentară
Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare
Înlesniri la plată
Garanții
Măsuri asigurătorii
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere restituirea
Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
Cheltuieli
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Contestația la executare silită
Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități
Dispoziții speciale privind colectarea
Reviste:
Considerații în legătură cu reglementarea sancțiunilor obligațiilor fiscale în actualul și noul Cod de procedură fiscală
Penalitatea de nedeclarare în noul Cod de procedură fiscală
Creanțe bugetare. Debitor aflat în procedura insolvenței. Acțiune în recuperarea prejudiciului. Inaplicabilitatea dispozițiilor dreptului comun. Incidența prevederilor legii speciale a insolvenței
Formulare pentru obligațiile la Fondul pentru Mediu
Implicațiile aduse de Legea nr. 212/2018 în materia soluționării litigiilor având ca obiect modalitatea de punere în executare a actelor juridice emise în temeiul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Noul Cod de procedură fiscală: Prescripția impozitelor, dobânzi și penalități de întârziere
Implicațiile noului Cod fiscal (Legea nr. 227/2015), ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Hotărârea Guvernului nr. 1/2016) și ale noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) în materia adoptării unor acte administrative fiscale. Nelegalitatea și neconstituționalitatea unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 în materia adoptării unor acte administrative fiscale
Decizia de impunere provizorie în reglementarea noului Cod de procedură fiscală
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
Hotărârile judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ și fiscal și procedura de executare a acestora în contextul noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015)
;
se încarcă...