Dobânzi | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare -
Art. 174. -
Dobânzi Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Derogări (1), Jurisprudență

(2) Pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscale rezultate din corectarea declarațiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia, inclusiv. Jurisprudență

(3) În situația în care diferențele rezultate din corectarea declarațiilor de impunere sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite inițial, se datorează dobânzi pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii acesteia, inclusiv. Jurisprudență

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se datorează dobânzi după cum urmează: Jurisprudență

a) pentru creanțele fiscale stinse prin executare silită, până la data întocmirii procesului- verbal de distribuire, inclusiv. În cazul plății prețului în rate, dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, dobânzile sunt datorate de către cumpărător; Jurisprudență

b) pentru obligațiile fiscale datorate de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri și bunuri urmăribile, până la data trecerii în evidența separată, potrivit prevederilor art. 265. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (7)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Reglementarea generală și posibile reglementări speciale - Horatiu Sasu
Reglementarea dobânzilor de întârziere fiind una generală, rezultă, conform principiilor de drept, că, la fel ca în orice domeniu unde apare o reglementare specială, regula nu se mai aplică, ci se aplică legea specială din acel domeniu. Bunăoară, într-un caz instanța supremă a arătat cu ocazia soluționării că dacă diferențele de taxe vamale se achită în termenul legal de 7 zile de la data comunicării, nu se datorează dobânzile de întârziere aferente debitului, după cum prevedea Tariful vamal pe atunci în vigoare, chiar dacă în Codul de procedură fiscală se stabilește că dobânzile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, iar pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscale rezultate din corectarea declarațiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia inclusiv (Curtea Supremă de Justiție, secția Contencios administrativ, Decizia nr. 2858/16.10.2000). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții privind corectarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori
Ordinea stingerii obligațiilor fiscale
Reguli speciale privind stingerea creanțelor fiscale prin plată sau compensare
Compensarea
Restituiri de sume
Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată
Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit reținut la sursă
Regularizarea obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții de către organul fiscal central
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere
Dobânzi
Dobânzi în cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscală este anuală
Penalități de întârziere
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul compensării
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenței
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul debitorilor pentru care s a pronunțat o hotărâre de dizolvare
Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
Majorări de întârziere în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale
Instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către organul fiscal central
Reviste:
Noul Cod de procedură fiscală: Prescripția impozitelor, dobânzi și penalități de întârziere
Creanțe bugetare. Debitor aflat în procedura insolvenței. Acțiune în recuperarea prejudiciului. Inaplicabilitatea dispozițiilor dreptului comun. Incidența prevederilor legii speciale a insolvenței
Când se restituie taxa auto
Noua procedură de restituire a taxelor auto, aplicabilă din 4 iunie 2018
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Informații suplimentare privind restituirea taxei de primă înmatriculare
Prescripția dreptului material la acțiunea în constatarea nulității actului adițional la contractul individual de muncă
Netemeinica soluționare a acțiunii civile. Nelegalitatea dispozițiilor referitoare la plata cheltuielilor judiciare cuvenite părții civile
Considerații în legătură cu reglementarea sancțiunilor obligațiilor fiscale în actualul și noul Cod de procedură fiscală
;
se încarcă...