Dispoziții privind raportul juridic fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Raportul juridic fiscal -
CAPITOLUL I
Dispoziții privind raportul juridic fiscal

Art. 16. - Conținutul raportului juridic fiscal Jurisprudență

(1) Raportul juridic fiscal cuprinde raportul de drept material fiscal și raportul de drept procedural fiscal.

(2) Raportul de drept material fiscal cuprinde totalitatea drepturilor și obligațiilor care apar în legătură cu creanțele fiscale.

(3) Raportul de drept procedural fiscal cuprinde totalitatea drepturilor și obligațiilor care apar în legătură cu administrarea creanțelor fiscale. Comentarii expert (1)

Art. 17. - Subiectele raportului juridic fiscal Jurisprudență

(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitățile administrativ- teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, contribuabilul/plătitorul, precum și alte persoane care dobândesc drepturi și obligații în cadrul acestui raport. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Statul este reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin A.N.A.F. și unitățile subordonate acesteia, cu excepția cazului când legea stabilește o altă autoritate în acest sens. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuțiilor delegate de către autoritățile respective. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 18. - Împuterniciții Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În relațiile cu organul fiscal contribuabilul/plătitorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conținutul și limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil/plătitor să își îndeplinească personal obligațiile prevăzute de legislația fiscală, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin. (2). Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează față de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizată. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În cazul reprezentării contribuabilului/plătitorului în relația cu organul fiscal prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Jurisprudență

(4) Contribuabilul/Plătitorul fără domiciliu fiscal în România, care are obligația de a depune declarații la organul fiscal, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele și din patrimoniul contribuabilului/plătitorului, obligațiile acestuia din urmă față de organul fiscal. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Dispozițiile alin. (4) nu se aplică:

a) contribuabilului/plătitorului care are rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spațiului Economic European;

b) contribuabilului/plătitorului care are rezidența într-un stat care este parte a unui instrument juridic internațional semnat de România și care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și recuperarea creanțelor fiscale.

(6) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile și reprezentanților fiscali desemnați potrivit Codului fiscal, dacă legea nu prevede altfel. Reviste (1)

Art. 19. - Numirea curatorului fiscal Jurisprudență

(1) Dacă nu există un împuternicit potrivit art. 18 alin. (1) - (4) organul fiscal, în condițiile legii, solicită instanței judecătorești competente numirea unui curator fiscal pentru: Reviste (1)

a) contribuabilul/plătitorul fără domiciliu fiscal în România, care nu și-a îndeplinit obligația de desemnare a unui împuternicit potrivit art. 18 alin. (4);

b) contribuabilul/plătitorul absent, al cărui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmități, bătrâneții sau unui handicap de orice fel, și din cauza arestului preventiv sau a încarcerării în penitenciar, nu poate să își exercite și să își îndeplinească personal drepturile și obligațiile ce îi revin potrivit legii.

(2) Pentru activitatea sa, curatorul fiscal este remunerat potrivit hotărârii judecătorești, toate cheltuielile legate de această reprezentare fiind suportate de cel reprezentat. Jurisprudență

Art. 20. - Obligațiile reprezentanților legali Jurisprudență

(1) Reprezentanții legali ai persoanelor fizice și juridice, precum și reprezentanții desemnați ai asocierilor fără personalitate juridică sunt obligați să îndeplinească obligațiile ce revin potrivit legislației fiscale persoanelor sau entităților reprezentate. Acești reprezentanți îndeplinesc obligațiile fiscale de plată ale persoanelor sau entităților reprezentate din acele mijloace pe care le administrează. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care, din orice motiv, obligațiile fiscale ale asocierilor fără personalitate juridică nu sunt achitate potrivit alin. (1), asociații răspund solidar pentru îndeplinirea acestora. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Raportul juridic fiscal se naște indiferent de acordul contribuabilului - Horatiu Sasu
În speța pe care am selectat-o se arată că obligația fiscală se naște, iar contribuabilul devine subiect pasiv prin efectul legii, indiferent de poziția sa, de voința sa, de acordul său, chiar dacă nu el a generat operațiunile impozabile. Bunăoară, într-un caz interesant, reclamanta SC ”P". SA a solicitat să se dispună anularea deciziei nr. 4/14.11.1994 a Ministerului Finanțelor și a art. 3 din dispoziția nr. 81.176/11.08.1994 a Direcției generale a controlului financiar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor, prin care a fost obligată să plătească la bugetul statului taxa pe valoarea adăugată pentru marfa care i-a fost sustrasă.
În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că a importat o cantitate de zahăr, pe care a depozitat-o la o serie de fabrici de zahăr, societăți comerciale cu capital integral de stat, în vederea sortării, repetării controlului calitativ și distribuirii, în funcție de rezultatele analizelor de laborator, la consumul direct al populației sau pentru industrializare.
[ Mai mult... ]

Specificul datoriilor vamale sub aspectul momentului nașterii raportului fiscal - Horatiu Sasu
Datoria vamală ia naștere în momentul înregistrării declarației vamale și, din ziua întâi a lunii următoare, se datorează dobânzi, penalități sau majorări de întârziere. Neachitarea la scadență a obligațiilor de plată dă naștere la sancțiuni de întârziere. S-a pus însă problema care este scadența într-un caz în care contribuabilul a adus marfă considerată inițial, de către organele vamale (!), ca fiind scutită de taxe vamale, pentru ca ulterior organele vamale să revină asupra deciziei, să calculeze taxe vamale RETROACTIV și, evident, penalități. Fiind învestită cu soluționarea litigiului, Curtea de Apel Pitești a reținut că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la acea dată, respectiv art. 61 alin. (3) C.vam., aprobat prin Legea nr. 141/1997 (text ulterior modificat), atunci când, printr un control vamal ulterior, se constată diferențe în minus la plata taxelor vamale, autoritatea ia măsuri pentru încasarea acestora ? comunicând titularului operațiunii obligația de plată - ÎN TERMEN DE 7 ZILE DE LA DATA ÎNȘTIINȚĂRII, iar nerespectarea acestui termen atrage suportarea unor sancțiuni de întârziere. Legea stabilește, așadar, obligația de a achita taxele vamale suplimentare în 7 zile de la data COMUNICĂRII către debitori a datoriei și a întinderii acesteia. Normele fiscale în vigoare la momentul efectuării controlului stabilesc că regulă generală obligativitatea comunicării diferențelor de taxă vamală și consecința firească este aceea că acest moment marchează începutul pentru calculul accesoriilor aferente drepturilor vamale determinate ulterior declarației. Nu se poate naște la acest moment datoria de plată a unei sume ce nu a fost stabilită, care nu este deci lichidă la întocmirea declarației vamale și existența să nu a fost comunicată că obligație de plată titularului operațiunii de import. În concluzie, aceste accesorii ale taxei vamale suplimentare nu pot fi calculate decât de la data la care reclamantei i s a comunicat că datorează o sumă de bani cu acest titlu, în măsura în care, printr o atitudine culpabilă, nu se conformează obligației de plată. Eventuala faptă ilicită, constând în întocmirea deliberată a unei declarații vamale neconforme cu realitatea, poate da naștere altor sancțiuni, dar nu marchează momentul de la care pot fi calculate dobânzi, penalități sau majorări de întârziere la o sumă ce nu face obiectul declarației (C. A. Pitești, Decizia nr. 535/R C din 8 septembrie 2006, în C.A. Pitești, Buletinul Jurisprudenței 2006, Ed. C.H. Beck, 2007, pag. 328-329). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale
Aplicarea prevederilor legislației fiscale
Dispoziții privind raportul juridic fiscal
Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale
Competența organului fiscal central
Competența organului fiscal local
Alte dispoziții privind competența
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori și identificarea acestora în mediul electronic
Dispoziții generale
Dispoziții privind decizia de impunere
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
Sesiune de asistență din 14 martie 2018 - Înregistrarea persoanelor juridice în Spațiul Privat Virtual
Răspunderea solidară a asociatului unic în vederea realizării în tot/în parte a creanțelor fiscale asupra societății fundamentată pe dispozițiile art. 25 alin. 2 lit. d) c. proc. fiscală
Izvorul și individualizarea obligațiilor fiscale în lumina actualului Cod de procedură fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003), precum și a noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Obligația fiscală
Scurte considerații referitoare la poprirea contului debitorului, când această calitate o are Statul Român însuși
SPLIT TVA: Noul model pe 2018 al formularului 086 - Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA
Sesiuni de îndrumare și asisten&ță contribuabili din 10, 17 și 24 februarie 2016 - Depunerea declarațiilor informative anuale - sesiuni de asistență și îndrumare online
;
se încarcă...