Dispoziții privind efectuarea plății | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire -
Art. 163. -
Dispoziții privind efectuarea plății Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Plățile către organul fiscal se efectuează prin intermediul băncilor, trezoreriilor și al altor instituții autorizate să deruleze operațiuni de plată. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central debitorii efectuează plata acestora într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligațiile fiscale datorate bugetului de stat și a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligații fiscale. Tipurile de obligații fiscale supuse acestor prevederi se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. Modificări (1), Puneri în aplicare (4), Reviste (3)

(3) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporțional cu obligațiile fiscale datorate. Derogări (1), Jurisprudență

(4) În cazul în care suma plătită nu acoperă obligațiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea în cadrul fiecărui buget sau fond se face în următoarea ordine: Jurisprudență, Reviste (1)

a) pentru toate impozitele și contribuțiile sociale cu reținere la sursă; Jurisprudență

b) pentru toate celelalte obligații fiscale principale; Jurisprudență

c) pentru obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor prevăzute la lit. a) și b). Jurisprudență

(5) În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligațiile fiscale aferente uneia dintre categoriile prevăzute la alin. (4), distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporțional cu obligațiile fiscale datorate.

(6) Metodologia de distribuire a sumelor plătite în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(7) Plata obligațiilor fiscale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se efectuează de către debitori, distinct pe fiecare tip de creanță fiscală. Jurisprudență

(8) În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, debitorii efectuează plata acestora potrivit prevederilor alin. (7). Dispozițiile alin. (1), (9), (11) și (12) sunt aplicabile și plăților efectuate la organul fiscal local.

(9) Plata obligațiilor fiscale se efectuează de debitor. Plata poate fi efectuată în numele debitorului și de către o altă persoană decât acesta. Comentarii expert (1)

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată potrivit reglementărilor legale în vigoare ori se află sub incidența legislației privind insolvența, distribuirea sumelor achitate în contul unic se efectuează de către organul fiscal competent, potrivit ordinii prevăzute la art. 165 alin. (1) sau (6), după caz, indiferent de tipul de creanță. Jurisprudență

(11) În cazul stingerii prin plată a obligațiilor fiscale, momentul plății este: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) în cazul plăților în numerar, data înscrisă în documentul de plată eliberat de organul fiscal, unitățile Trezoreriei Statului sau organele ori persoanele abilitate de acestea; Jurisprudență

b) în cazul plăților efectuate prin mandat poștal, data poștei, înscrisă pe mandatul poștal;

c) în cazul plăților efectuate prin decontare bancară, data la care băncile debitează contul persoanei care efectuează plata pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informație este transmisă prin mesajul electronic de plată de către instituția bancară inițiatoare, potrivit reglementărilor specifice în vigoare, cu excepția situației prevăzute la art. 177, data putând fi dovedită prin extrasul de cont; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

d) în cazul plăților efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia. În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedura și tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(12) În cazul stingerii obligațiilor fiscale prin valorificarea garanției constituite potrivit art. 211 lit. a), data stingerii este data constituirii garanției.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicabilitatea Codului civil în materie fiscală - Horatiu Sasu
Nu sunt aplicabile dispozițiile art. 1490 Noul Cod civil, față de prevederile art. 163 din Codul de procedură fiscală, care nu interzic plata parțială. În schimb, sunt aplicabile dispozițiile art. 1492 Noul Cod civil, dar numai prin interpretare coroborată cu cele ale art. 263 din Codul de procedură fiscală, care vorbește de “acordul creditorului fiscal” în caz de dare în plată. [ Mai mult... ]

Contribuabil care plătește penalități din culpa băncii. Concepția instanței supreme - Horatiu Sasu
În privința noțiunii de “debitare a contului” reproducem o decizie a instanței supreme: “Simplul fapt al ordinului dat de către debitor însoțit de depunerea în cont a sumelor destinate creditorului nu poate fi considerat ca având caracter liberatoriu. Astfel de plăți descarcă pe debitor numai ca urmare a creditării contului beneficiarului plăților potrivit dispozițiilor legale sus-menționate.
Neîndeplinirea de către bancă a obligațiilor asumate nu-l poate prejudicia pe creditor (respectiv bugetul statului - nota H. Sasu) întrucât acesta nu are niciun raport juridic cu banca ci doar cu debitorul (contribuabilul - n.n.), organismul bancar fiind un simplu prestator de servicii, un mandatar, care dă descărcare pentru sumele ce i s-au pus la dispoziție în acest scop (transfer).
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Evidența creanțelor fiscale
Scadența creanțelor fiscale
Prevederi speciale privind scadența și declararea creanțelor fiscale
Termenele de plată
Obligații fiscale restante
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal central
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local
Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul
Plata obligațiilor fiscale în cazuri speciale
Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
Dispoziții privind efectuarea plății
Dispoziții privind corectarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori
Ordinea stingerii obligațiilor fiscale
Reguli speciale privind stingerea creanțelor fiscale prin plată sau compensare
Compensarea
Restituiri de sume
Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată
Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit reținut la sursă
Regularizarea obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții de către organul fiscal central
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere
Reviste:
Ordinea stingerii obligațiilor fiscale prin plată
Egalitate constituțională, obligații constituționale vs. obligații fiscale. Considerații generale
Cum se vor achita amenzile contravenționale în contul unic la Trezorerie
Executarea hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei aflate în insolvență/Enforcement of the court decision to attract the former administrator of the debtor in insolvency
Executarea hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei aflate în insolvență. Studiu de caz
Impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
Stingerea obligațiilor fiscale de plătit în contul unic
SINTEZĂ: Reglementări de reținut privind plata în contul unic a amenzilor contravenționale
Revista Curierul Fiscal nr. 7/2018
Sesiune de asistență din 17 și 24 octombrie 2018 - Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale
;
se încarcă...