Dispoziții privind decizia de impunere | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL II
Dispoziții privind decizia de impunere

Art. 95. - Decizia de impunere Puneri în aplicare (5), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta stabilește sau modifică baza de impozitare ca urmare a unei verificări documentare, a unei inspecții fiscale ori a unei verificări a situației fiscale personale, efectuate în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) Decizia de impunere se emite, dacă este necesar, și în cazul în care nu s-a emis decizie referitoare la baza de impozitare potrivit art. 99. Comentarii expert (1)

(4) Declarația de impunere întocmită potrivit art. 102 alin. (2) este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(5) În situația în care legea nu prevede obligația de calculare a impozitului, declarația de impunere este asimilată unei decizii referitoare la baza de impozitare. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Decizia de impunere și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii constituie și înștiințări de plată, de la data comunicării acestora, în condițiile în care se stabilesc sume de plată. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 96. - Renunțarea la stabilirea creanței fiscale

(1) Organul fiscal renunță la stabilirea creanței fiscale și nu emite decizie de impunere ori de câte ori constată încetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice și nu există succesori.

(2) Organul fiscal central renunță la stabilirea creanței fiscale și nu emite decizie de impunere în situația în care creanța fiscală principală este mai mică de 20 de lei. În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

(3) În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autoritățile deliberative pot stabili plafonul creanțelor fiscale la care pot renunța, care nu poate depăși limita maximă prevăzută la alin. (2).

Art. 97. - Forma și conținutul deciziei de impunere Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

Decizia de impunere trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, și tipul creanței fiscale, baza de impozitare, precum și cuantumul acesteia, pentru fiecare perioadă impozabilă. Jurisprudență

Art. 98. - Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Sunt asimilate deciziilor de impunere și următoarele acte administrative fiscale:

a) deciziile privind soluționarea cererilor de rambursare de taxă pe valoarea adăugată și deciziile privind soluționarea cererilor de restituiri de creanțe fiscale; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) deciziile referitoare la bazele de impozitare;

c) deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii; Jurisprudență, Reviste (1)

d) deciziile privind nemodificarea bazei de impozitare. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Art. 99. - Deciziile referitoare la bazele de impozitare Jurisprudență

(1) Bazele de impozitare se stabilesc separat, prin decizie referitoare la bazele de impozitare, în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (1)

a) când venitul impozabil este realizat de mai multe persoane. Decizia cuprinde și repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoană care a participat la realizarea venitului; Jurisprudență

b) când sursa venitului impozabil se află pe raza altui organ fiscal decât cel competent teritorial. În acest caz, competența de a stabili baza de impozitare o deține organul fiscal pe raza căruia se află sursa venitului.

(2) Dacă venitul impozabil este realizat de mai multe persoane, atunci acestea pot să-și numească un împuternicit comun în relația cu organul fiscal. Jurisprudență

Art. 100. - Decizii privind stabilirea unor creanțe bugetare Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Creanțele bugetare reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice ce trebuie recuperate potrivit legii se stabilesc prin decizie, de către autoritățile competente, în măsura în care legea specială nu prevede altfel.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) este titlu de creanță bugetară potrivit art. 1 pct. 38 și poate fi contestată potrivit prezentului cod. Contestația se soluționează de către autoritatea emitentă. Dispozițiile titlului VIII sunt aplicabile în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Consecințe - Horatiu Sasu
Deoarece declarația fiscală întocmită de contribuabil este echivalentă sub aspectul efectelor cu o decizie de impunere, ea produce și efectele juridice ale înștiințării de plată, de la data depunerii acesteia. În consecință, după depunerea declarației fiscale, dacă respectivul contribuabil nu a făcut plata în termenul legal, nu mai este necesară încă o înștiințare de plată, ci organul fiscal va putea demara procedurile de executare silită, conform Codului de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

De reținut - Horatiu Sasu
Sub aspectul naturii sale juridice, decizia de impunere este indiscutabil un act administrativ fiscal individual, indiferent dacă prin ea se constată o obligație de plată a contribuabilului, un drept al acestuia ori inexistența unui astfel de drept. În terminologia procedural-fiscală, decizia de impunere este un titlu de creanță, în baza căruia creditorul poate pretinde plata creanței sale și, în caz de refuz, poate proceda la executarea silită. De reținut este că, potrivit art. 73 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal are sarcina de a motiva actele administrative, așadar și decizia de impunere, pe bază de probe sau constatări proprii. [ Mai mult... ]

Decizia de impunere: regula în materie - Horatiu Sasu
Stabilirea impozitelor și taxelor prin decizie de impunere constituie dreptul comun în această materie, astfel încât, ori de cât ori legea nu prevede o altă modalitate de stabilire, creanța fiscală nu se poate individualiza decât prin emiterea unei decizii de impunere. [ Mai mult... ]

Indicarea actului normativ aplicabil, iar nu și numărul articolului de lege încălcat: nulitatea deciziei de impunere? - Horatiu Sasu
După părerea noastră, decizia care urmează, a Înaltei Curți, este eronată.
În cazul pe care îl discutăm, acțiunea în contencios administrativ formulată de contribuabil împotriva deciziei pronunțate în contestație și a actelor anterior emise de Administrația Fondului pentru Mediu în urma inspecției fiscale a fost admisă de instanța de contencios administrativ (Curtea de Apel Timiș), iar actele administrative fiscale anulate pe considerentul că acestea nu au fost motivate, în concret acestea nu conțin „temeiul de drept al emiterii lor". În concret, se menționau doar actele normative încălcate (spre ex. Codul fiscal), fără a se menționa articolul.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Codul de procedură fiscală prevede, prin dispozițiile art. 98 și, respectiv art. 88, că sunt asimilate deciziilor de impunere: [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Codul de procedură fiscală prevede, prin dispozițiile art. 98 și, respectiv art. 88, că sunt asimilate deciziilor de impunere: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții privind raportul juridic fiscal
Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale
Competența organului fiscal central
Competența organului fiscal local
Alte dispoziții privind competența
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori și identificarea acestora în mediul electronic
Dispoziții generale
Dispoziții privind decizia de impunere
Dispoziții privind declarația fiscală
Stabilirea bazei de impozitare prin estimare
Despre evidențele fiscale și contabile
Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale
Inspecția fiscală
Controlul inopinat
Controlul antifraudă
Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central
Verificarea documentară
Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central
Reviste:
Izvorul și individualizarea obligațiilor fiscale în lumina actualului Cod de procedură fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003), precum și a noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016
Decizia de impunere provizorie în reglementarea noului Cod de procedură fiscală
Titlu executoriu. Conținut. Absența titlului de creanță fiscală. Nelegalitate
Implicațiile noului Cod fiscal (Legea nr. 227/2015), ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Hotărârea Guvernului nr. 1/2016) și ale noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) în materia adoptării unor acte administrative fiscale. Nelegalitatea și neconstituționalitatea unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 în materia adoptării unor acte administrative fiscale
Declarația/decontul TVA. Obligația de plată a contribuțiilor sociale. Data de la care produc efecte juridice. Neexistența actului administrativ supus comunicării
Necomunicarea legală a titlului de creanță către contribuabil - motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestației la executare*/Ne pas communiquer legalement le titre de creance au contribuable - motif de l`execution forcee illegale invoque par la voie de la contestation de l`execution/Failure to legally notify the tax debt instrument to the tax payer - ground for unlawfulness of enforcement raised by appeal against enforcement
8. Refuzul nejustificat în materia contenciosului administrativ. Termenul în care trebuie sesizată autoritatea publică
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
Procesul-verbal întocmit de inspectorii antifraudă: ce valoare are?
Procedura de procesare a formularelor 230, prin care se poate dona 2% din impozitul pe venit
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...