Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Raportul juridic fiscal -
CAPITOLUL II
Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale

Art. 21. - Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (78), Reviste (4), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanță fiscală și obligația fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le generează sau în momentul la care contribuabilul/plătitorul este îndreptățit, potrivit legii, să ceară restituirea. Referințe în jurisprudență (19), Comentarii expert (1)

(2) Potrivit alin. (1), se naște dreptul organului fiscal de a stabili și a determina obligația fiscală datorată sau dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita restituirea. Referințe în jurisprudență (12)

Art. 22. - Stingerea creanțelor fiscale Referințe în jurisprudență (45), Reviste (2), Comentarii expert (1)

Creanțele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 23. - Preluarea obligației fiscale Puneri în aplicare (1), Reviste (4)

(1) În cazul în care obligația fiscală nu a fost îndeplinită de debitor, debitori devin, în condițiile legii, următoarele persoane: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

a) moștenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condițiile dreptului comun; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Comentarii expert (1)

b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz; Referințe în jurisprudență (1)

c) alte persoane, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Debitorii care preiau obligația fiscală potrivit alin. (1) lit. a) și b) se substituie vechiului debitor, în condițiile legilor care reglementează încetarea existenței persoanelor în cauză. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 24. - Garantarea obligației fiscale Librăria Indaco (1)

(1) Pentru obligațiile fiscale ale debitorului răspunde ca debitor garant, cu renunțarea la beneficiul discuțiunii și diviziunii:

a) persoana care își asumă obligația de plată printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanții reale la nivelul obligației de plată, în limita sumei garantate și a sumei realizate din valorificarea garanției; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

b) persoana juridică pentru obligațiile fiscale datorate, potrivit legii, de sediile secundare ale acesteia.

(2) Organul fiscal este îndreptățit să solicite stingerea obligației fiscale de către debitorul garant.

(3) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă astfel:

a) prin ordin al președintelui A.N.A.F., în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central;

b) prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local. Modificări (1)

Art. 25. - Răspunderea solidară Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (60), Reviste (7), Comentarii expert (3)

(1) Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane: Referințe în jurisprudență (13)

a) asociații din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligațiile fiscale datorate de acestea, în condițiile prevăzute la art. 20, alături de reprezentanții legali care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea obligațiilor fiscale la scadență; Referințe în jurisprudență (18)

b) terții popriți, în situațiile prevăzute la art. 236 alin. (9), (11), (13), (14) și (18), în limita sumelor sustrase indisponibilizării; Referințe în jurisprudență (27), Reviste (1)

c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credință, declară băncii, potrivit art. 236 alin. (14) lit. a), că nu deține alte disponibilități bănești. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condițiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane: Referințe în jurisprudență (21), Reviste (2)

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea; Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului; Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1)

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate; Referințe în jurisprudență (23), Reviste (2)

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (4)

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului. Reviste (1)

(3) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul și dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

a) dobândește, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puțin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor dobânditorului; Referințe în jurisprudență (2)

b) are sau a avut raporturi contractuale cu clienții și/sau cu furnizorii, alții decât cei de utilități, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporție de cel puțin jumătate din totalul valoric al tranzacțiilor;

c) are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puțin jumătate dintre angajații sau prestatorii de servicii ai debitorului. Referințe în jurisprudență (1)

(4) În înțelesul alin. (3), termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Reviste (1)

a) control - majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generală a asociaților unei societăți ori a unei asociații sau fundații, fie în consiliul de administrație al unei societăți ori consiliul director al unei asociații sau fundații; Referințe în jurisprudență (1)

b) control indirect - activitatea prin care o persoană exercită controlul prin una sau mai multe persoane.

(5) Răspunderea persoanelor prevăzute de prezentul articol privește obligațiile fiscale principale și accesorii ale perioadei pentru care au avut calitatea ce a stat la baza atragerii răspunderii solidare. Reviste (1)

Art. 26. - Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii Referințe în jurisprudență (110), Reviste (5), Librăria Indaco (1)

(1) Răspunderea persoanelor prevăzute la art. 25 se stabilește prin decizie emisă de organul fiscal competent pentru fiecare persoană fizică sau juridică în parte. Decizia este act administrativ fiscal potrivit prezentului cod. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Înaintea emiterii deciziei prevăzute la alin. (1), organul fiscal efectuează audierea persoanei potrivit art. 9. Persoana are dreptul să își prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4) este nulă decizia de atragere a răspunderii solidare emisă fără audierea persoanei căreia i s-a atras răspunderea. Dispozițiile art. 9 alin. (3) rămân aplicabile.

(4) Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, și următoarele: Jurisprudență relevantă (1)

a) datele de identificare a persoanei răspunzătoare;

b) datele de identificare a debitorului principal;

c) cuantumul și natura sumelor datorate; Referințe în jurisprudență (2)

d) termenul în care persoana răspunzătoare trebuie să plătească obligația debitorului principal;

e) temeiul legal și motivele în fapt ale angajării răspunderii, inclusiv opinia organului fiscal motivată în drept și în fapt cu privire la punctul de vedere al persoanei. Referințe în jurisprudență (1)

(5) Răspunderea se stabilește atât pentru obligația fiscală principală, cât și pentru accesoriile acesteia.

(6) În scopul aplicării măsurilor de executare silită decizia prevăzută la alin. (1) devine titlu executoriu la data împlinirii termenului de plată prevăzut la art. 156 alin. (1). Reviste (1)

(7) Stingerea creanțelor fiscale prin oricare modalitate prevăzută de prezentul cod liberează față de creditor pe debitor sau, după caz, pe celelalte persoane răspunzătoare solidar.

(8) Ori de câte ori Codul fiscal sau alte acte normative care reglementează creanțe fiscale prevăd răspunderea solidară a două sau mai multor persoane pentru aceeași creanță fiscală, titlul de creanță fiscală se emite pe numele fiecărei persoane cu menționarea și a celorlalte persoane care răspund solidar pentru creanța respectivă.

(9) Procedura de atragere a răspunderii solidare se aprobă astfel:

a) prin ordin al președintelui A.N.A.F., în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central;

b) prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în cazul creanțelor fiscale administrate de organele fiscale locale. Modificări (1)

Art. 27. - Drepturile și obligațiile succesorilor Referințe în jurisprudență (3)

(1) Drepturile și obligațiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în condițiile dreptului comun, dispozițiile art. 23 rămânând aplicabile. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul obligației de plată a sumelor ce reprezintă amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică.

Art. 28. - Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Creanțele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/plătitorului pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizie de restituire. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

(2) Cesiunea produce efecte față de organul fiscal competent numai de la data la care aceasta i-a fost notificată. Reviste (1)

(3) Desființarea cesiunii sau constatarea nulității acesteia ulterior stingerii obligației fiscale nu este opozabilă organului fiscal.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

"Dacă legea nu prevede altfel..." - Horatiu Sasu
Față de formularea de mai sus menționăm că în materie vamală obligațiile fiscale stabilite ulterior NU generează accesorii fiscale de la momentul declarației vamale, ci de la momentul pe care l-am arătat în comentariul aferent art. 16 din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Anularea creanțelor fiscale pe cale legislativă - Horatiu Sasu
Anularea creanțelor fiscale (amnistia fiscală) este un mod excepțional de stingere a obligațiilor fiscale ale anumitor contribuabili, ce intervine când anularea acestor datorii este fie necesară pentru lichidarea unor restanțe ce nu au perspectivă de a fi recuperate, fie oportună din punctul de vedere al politicii statului față de acele subiecte impozabile sau taxabile. Un exemplu relativ recent de anulare oportună mai degrabă pentru statul care a curmat abuzurile propriilor organe fiscale, o reprezintă Legile nr. 209/2015 și 225/2015, care au anulat anumite obligații fiscale, multe inexistente și/sau stabilite abuziv, fără a da o soluție referitoare la contribuabilii care deja au achitat obligațiile ulterior anulate. Trimitem în acest sens la comentariile aferente Legilor nr. 209/2015 și 225/2015. [ Mai mult... ]

Consecințe privind cazierul fiscal - Horatiu Sasu
Atragerea răspunderii solidare are consecințe în privința consemnărilor în cazierul fiscal al contribuabilului, odată de nu s-au exercitat căile de atac împotriva deciziei organului fiscal sau, dacă s-au exercitat, hotărârea judecătorească a rămas definitivă. Pentru nuanțări trimitem la comentariile aferente art. 4 alin. (4) lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. [ Mai mult... ]

Modul de transfer a obligației fiscale în caz de succesiune - Horatiu Sasu
În privința moștenitorilor, acceptarea fără condiții a moștenirii înseamnă acceptarea drepturilor, dar și a obligațiilor defunctului. Spre exemplu, în cazul decesului unei persoane fizice care a deținut în proprietate o casă pentru care nu a plătit impozitul pe clădiri, obligația de plată a impozitului restant revine moștenitorilor.. Aceeași situație este și în cazul moștenirilor vacante (art. 553 alin. (2), 963 alin. (3) Cod civil). În cazul în care mai multe persoane au vocație succesorală, situație prevăzută de art. 970-983 din Codul civil, fiecare moștenitor va prelua cota de obligații fiscale aferentă cotei sale din moștenire. Concluzia este valabilă și în caz de renunțare la moștenire în favoarea altui moștenitor, care va prelua obligațiile fiscale aferente moștenitorului care a renunțat. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale
Aplicarea prevederilor legislației fiscale
Dispoziții privind raportul juridic fiscal
Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale
Competența organului fiscal central
Competența organului fiscal local
Alte dispoziții privind competența
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori și identificarea acestora în mediul electronic
Dispoziții generale
Dispoziții privind decizia de impunere
Dispoziții privind declarația fiscală
Reviste:
Răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății insolvabile și insolvente
Poprirea. 3 probleme practice
Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată la cererea debitorului. Scurtă analiză comparativă cu darea în plată reglementată în dreptul comun și darea în plată în cazul obligațiilor asumate prin credite
Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată la cererea debitorului. Scurtă analiză comparativă cu darea în plată reglementată în dreptul comun și darea în plată în cazul obligațiilor asumate prin credite
Egalitate constituțională, obligații constituționale vs. obligații fiscale. Considerații generale
Casare cu trimitere pentru o nouă judecare. Nemotivarea hotărârii judecătorești
Informații utile privind conținutul cererii de acordare a eșalonărilor la plată și documentele ce trebuie anexate
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2017
Compatibilitatea dintre procedura insolvenței, procedura civilă și dreptul civil
Decizie privind angajarea răspunderii solidare. Suspendarea executării deciziei. Excepția lipsei calității procesuale pasive a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice. Neîndeplinirea condiției existenței unei pagube iminente
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură fiscală comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni
Noul Cod de procedură fiscală
;
se încarcă...