Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare -
Art. 173. -
Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere Derogări (5), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(1) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(2) Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Pentru diferențele de obligații fiscale stabilite prin declarații de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru suma plătită în contul obligației fiscale principale, dacă, anterior stabilirii obligațiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligații. Aceste dispoziții sunt aplicabile și în situația în care debitorul a efectuat plata obligației fiscale, iar declarația de impunere a fost depusă ulterior efectuării plății. Reviste (1)

(4) Dobânzile și penalitățile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Dobânzile și penalitățile de întârziere se stabilesc prin decizii, cu excepția situației prevăzute la art. 227 alin. (8). Puneri în aplicare (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Dobânzile și penalitățile de întârziere pot fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Accesoriile fiscale nu se datorează dacă organul fiscal, iar nu contribuabilul, este în culpă! - Horatiu Sasu
Aducem în discuție două aspecte de aplicabilitate generală:
1) În lipsa culpei contribuabilului, organul fiscal care realizează impunerea după ce o mai realizase o dată, eronat, nu mai poate impune majorări de întârziere pentru neplata sumelor constatate de plată în plus din cauza… neglijenței organului de control. Cu alte cuvinte, dacă la 1 aprilie s-a efectuat o impunere, iar la 1 iulie organul de control constată că suma de plată trebuia să fie mai mare decât cea stabilită la 1 aprilie, contribuabilului nu trebuie să i se calculeze penalități de întârziere pentru perioada 1 aprilie – 1 iulie. Bineînțeles, dacă contribuabilul nu este vinovat de această recalculare, care trebuie să fie exclusiv rezultată din culpa organului fiscal.
[ Mai mult... ]

Dobânzi și penalități pentru impozite pe salarii achitate din eroare pe CIF al societății „mamă”? - Horatiu Sasu
Este importantă în acest sens Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/2005 aprobată prin OMFP nr. 1445/2005 (Ordin modificat prin OMFP nr. 1.499/2005), care reglementează situația sediilor secundare care au declarat impozitul pe veniturile din salarii la organul fiscal folosind codul de identificare fiscală al sediului secundar, dar plata aferentă acestei obligații bugetare a fost efectuată de către societatea „mamă” folosind propriul cod de identificare fiscală. Apreciem că și sub actualul Cod de procedură fiscală se menține concluzia deciziei, până la înlocuirea Ordinului menționat cu un alt ordin, emis în baza actualului Cod de Procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Plăți eronate către buget – se datorează accesorii? - Horatiu Sasu
În ce privește situația contribuabililor persoane juridice ai căror sedii secundare au efectuat plăți către buget folosind din eroare codul de identificare fiscală al societății „mamă”, este importantă sub aspectul accesoriilor fiscale Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 9/2004 aprobată prin OMFP nr. 1926/2004, decizie a cărei concluzie se menține și sub actualul Cod de procedură fiscală, până la înlocuirea Ordinului menționat cu un alt ordin, emis în baza actualului Cod de Procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții privind efectuarea plății
Dispoziții privind corectarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori
Ordinea stingerii obligațiilor fiscale
Reguli speciale privind stingerea creanțelor fiscale prin plată sau compensare
Compensarea
Restituiri de sume
Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată
Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit reținut la sursă
Regularizarea obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții de către organul fiscal central
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere
Dobânzi
Dobânzi în cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscală este anuală
Penalități de întârziere
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul compensării
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenței
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul debitorilor pentru care s a pronunțat o hotărâre de dizolvare
Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
Majorări de întârziere în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale
Reviste:
Considerații în legătură cu reglementarea sancțiunilor obligațiilor fiscale în actualul și noul Cod de procedură fiscală
Implicațiile aduse de Legea nr. 212/2018 în materia soluționării litigiilor având ca obiect modalitatea de punere în executare a actelor juridice emise în temeiul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Formulare pentru obligațiile la Fondul pentru Mediu
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
Creanțe bugetare. Debitor aflat în procedura insolvenței. Acțiune în recuperarea prejudiciului. Inaplicabilitatea dispozițiilor dreptului comun. Incidența prevederilor legii speciale a insolvenței
Hotărârile judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ și fiscal și procedura de executare a acestora în contextul noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015)
Titlu executoriu. Conținut. Absența titlului de creanță fiscală. Nelegalitate
;
se încarcă...