Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare -
Art. 173. -
Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere Derogări (4), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (904), Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Referințe în jurisprudență (492), Comentarii expert (2)

(2) Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. Referințe în jurisprudență (19)

(3) Pentru diferențele de obligații fiscale stabilite prin declarații de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru suma plătită în contul obligației fiscale principale, dacă, anterior stabilirii obligațiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligații. Aceste dispoziții sunt aplicabile și în situația în care debitorul a efectuat plata obligației fiscale, iar declarația de impunere a fost depusă ulterior efectuării plății.

(4) Dobânzile și penalitățile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală. Referințe în jurisprudență (9)

(5) Dobânzile și penalitățile de întârziere se stabilesc prin decizii, cu excepția situației prevăzute la art. 227 alin. (8). Puneri în aplicare (3), Referințe în jurisprudență (27)

(6) Dobânzile și penalitățile de întârziere pot fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Accesoriile fiscale nu se datorează dacă organul fiscal, iar nu contribuabilul, este în culpă! - Horatiu Sasu
Aducem în discuție două aspecte de aplicabilitate generală: 1) În lipsa culpei contribuabilului, organul fiscal care realizează impunerea după ce o mai realizase o dată, eronat, nu mai poate impune majorări de întârziere pentru neplata sumelor constatate de plată în plus din cauza… neglijenței organului de control. Cu alte cuvinte, dacă la 1 aprilie s-a efectuat o impunere, iar la 1 iulie organul de control constată că suma de plată trebuia să fie mai mare decât cea stabilită la 1 aprilie, contribuabilului nu trebuie să i se calculeze penalități de întârziere pentru perioada 1 aprilie – 1 iulie. Bineînțeles, dacă contribuabilul nu este vinovat de această recalculare, care trebuie să fie exclusiv rezultată din culpa organului fiscal. 2) Dacă, totuși, de bună-credință fiind, contribuabilul a achitat aceste sume, iar apoi le-a contestat, sumele în plus se vor restitui sau se vor compensa. Reproducem în rezumat o speță a cărei soluționare poate fi folosită pentru orice tip de impozit și taxă, nu doar pentru taxe vamale, așa cum este cazul mai jos. În fapt, reclamanta (contribuabilul) a derulat în anul 2004, 5 operațiuni de import piese schimb, pentru 2 utilaje proprietatea sa, beneficiind de scutire la plata drepturilor de import. Ulterior, cu ocazia controlului efectuat de organele vamale, la data de 22 decembrie 2004, după scurgerea unui termen de aproximativ 1 an de la momentul efectuării importului, s-a stabilit că societatea a beneficiat în mod eronat de facilitățile conferite de lege, motiv pentru care au fost recalculate drepturile de import pentru suma totală de 429.169.188 lei, la care s-au adăugat penalitățile și dobânzile de întârziere în sumă totală de 90.770.094 lei. Se va reține că din suma totală de 519.939.282 lei, stabilită în sarcina sa de către organul de control, recurenta-reclamantă cu ordinul de plată nr. 180 din 27 ianuarie 2005 a virat suma de 426.865.788 lei, cu ordinul de plată nr. 181 din 27 ianuarie 2005 a virat suma de 90.059.829 lei, reprezentând taxe vamale, dobânzi și penalități de întârziere aferente, iar cu ordinul de plată nr. 182 din 27 ianuarie 2005 să fi virat suma de 3.013.665 lei, reprezentând comision vamal, CONTESTÂND TOTODATĂ plata accesoriilor dobânzilor și penalităților de întârziere, cu motivația, în esență, că în SARCINA SA NU POATE FI REȚINUTĂ VREO CULPĂ REFERITOARE LA NEACHITAREA ÎN TERMEN A DREPTURILOR VAMALE, pe care de altfel le-a și recunoscut. Se va reține că împlinirea termenului de plată a creanței fiscale marchează și momentul de la care vor începe să curgă dobânzile și penalitățile prevăzute de lege, sancțiuni prevăzute de lege pentru neplata la scadență a obligațiilor față de bugetul general consolidat. Cu alte cuvinte – arată instanța - sub aspectul naturii juridice, dobânzile și penalitățile reprezintă o formă de răspundere juridică, respectiv o sancțiune incidență pentru încălcarea unei anumite obligații, este vorba despre o formă de răspundere civilă delictuală, căreia i se aplică o serie de reguli specifice, dacă încălcarea obligației de către debitor a avut un caracter culpabil. SIMPLA ÎNCĂLCARE A UNEI OBLIGAȚII NU ÎNSEAMNĂ ANGAJAREA ÎN MOD AUTOMAT A RĂSPUNDERII DEBITORULUI, aceasta fiind numai una din condițiile de angajare a răspunderii juridice (fapta ilicită), care presupune și îndeplinirea altor condiții, între acestea cea mai importantă fiind vinovăția. În situația în care tratamentul fiscal a fost determinat de atitudinea anterioară a organelor fiscale, cum este situația în speță, în care Autoritatea Vamală în urma verificării a apreciat asupra scutirii de plată a taxelor vamale cu referire la cele 5 importuri, este evident că VINOVĂȚIA S.C. S. S.A. CONSTANȚA NU EXISTĂ, fiind înlăturată de fapta creditorului, iar o viziune contrară ar determina încălcarea principiilor instituite de art. 7 și art. 12 C. proc. fisc. Față de aspectele relevate, se poate vorbi despre existența unei răspunderi fiscale, ca formă de răspundere juridică autonomă, constând în sancționarea contribuabilului pentru încălcarea culpabilă a obligațiilor de plată și care se materializează în calcularea de dobânzi și penalități în sarcina acestuia, ce se face vinovat pentru neachitarea lor, situație ce nu se confundă cu răspunderea contravențională sau penală. De altfel, este cunoscut că dobânzile și penalitățile au un caracter accesoriu în raport cu creanța fiscală principală (chiar art. 21 din cod califică dobânzile și penalitățile drept creanțe fiscale accesorii), cu toate consecințele care decurg din aplicarea regulii accesorium sequitur principale. ÎN CAUZĂ, S-AU PRODUS DOVEZI DIN CARE REZULTĂ CĂ ÎN SARCINA S.C. S. S.A. NU POATE FI REȚINUTĂ CULPA, vinovăția, pentru neplata în termen a datoriei vamale în sumă totală de 429.169.188 lei și pentru care organele de control au înțeles a calcula dobânzi și penalități de întârziere până la data de 27 ianuarie 2005. Așa fiind și admițând ca fondat recursul formulat de S.C. S. S.A., instanța a admis acțiunea ca fondată și contestația formulată de reclamantă împotriva actului de control, dispunând anularea obligațiilor accesorii taxelor vamale (dobânzi și penalități). Având în vedere că recurenta a înțeles a achita din proprie inițiativă contravaloarea obligațiilor accesorii stabilite prin actul de control, instanța constată că urmează a dispune obligarea pârâtei D.G.F.P. Constanța, Ministerul Finanțelor Publice, la restituirea către reclamanta S.C. S. S.A. a sumei de 90.770.094 lei, achitată și nedatorată (C.A. Constanța, Decizia civilă nr. 323/CA din 5 decembrie 2005). [ Mai mult... ]
Dobânzi și penalități pentru impozite pe salarii achitate din eroare pe CIF al societății „mamă”? - Horatiu Sasu
Este importantă în acest sens Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/2005 aprobată prin OMFP nr. 1445/2005 (Ordin modificat prin OMFP nr. 1.499/2005), care reglementează situația sediilor secundare care au declarat impozitul pe veniturile din salarii la organul fiscal folosind codul de identificare fiscală al sediului secundar, dar plata aferentă acestei obligații bugetare a fost efectuată de către societatea „mamă” folosind propriul cod de identificare fiscală. Apreciem că și sub actualul Cod de procedură fiscală se menține concluzia deciziei, până la înlocuirea Ordinului menționat cu un alt ordin, emis în baza actualului Cod de Procedură fiscală. [ Mai mult... ]
Plăți eronate către buget – se datorează accesorii? - Horatiu Sasu
În ce privește situația contribuabililor persoane juridice ai căror sedii secundare au efectuat plăți către buget folosind din eroare codul de identificare fiscală al societății „mamă”, este importantă sub aspectul accesoriilor fiscale Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 9/2004 aprobată prin OMFP nr. 1926/2004, decizie a cărei concluzie se menține și sub actualul Cod de procedură fiscală, până la înlocuirea Ordinului menționat cu un alt ordin, emis în baza actualului Cod de Procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții privind efectuarea plății
Dispoziții privind corectarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori
Ordinea stingerii obligațiilor fiscale
Reguli speciale privind stingerea creanțelor fiscale prin plată sau compensare
Compensarea
Restituiri de sume
Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată
Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit reținut la sursă
Regularizarea obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții de către organul fiscal central
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere
Dobânzi
Dobânzi în cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscală este anuală
Penalități de întârziere
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul compensării
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenței
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul debitorilor pentru care s a pronunțat o hotărâre de dizolvare
Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
Majorări de întârziere în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale
Reviste:
Formulare pentru obligațiile la Fondul pentru Mediu
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
;
se încarcă...