Despre evidențele fiscale și contabile | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL V
Despre evidențele fiscale și contabile

Art. 108. - Obligația de a conduce evidența fiscală Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale și a obligațiilor fiscale datorate, contribuabilul/plătitorul are obligația să conducă evidențe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În vederea documentării respectării principiului valorii de piață contribuabilul/plătitorul care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate are obligația să întocmească dosarul prețurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent contribuabilul/plătitorul are obligația de a prezenta dosarul prețurilor de transfer. Cuantumul tranzacțiilor pentru care contribuabilul/plătitorul are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conținutul dosarului prețurilor de transfer, precum și condițiile în care se solicită acesta se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(3) Sunt evidențe fiscale registrele, situațiile, precum și orice alte înscrisuri care, potrivit legislației fiscale, trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale și a creanțelor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru vânzări, jurnalul pentru cumpărări, registrul de evidență fiscală. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 109. - Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Evidențele contabile și fiscale se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, la sediul social ori la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredințate spre păstrare unei societăți autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare. Derogări (1), Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), evidențele contabile și fiscale ale exercițiului financiar în curs se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, la sediul social ori la sediile secundare ale acestuia sau, în perioada 1-25 a lunii următoare perioadei fiscale de raportare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor în vederea întocmirii declarațiilor fiscale. Jurisprudență

(3) Dispozițiile legale privind păstrarea, arhivarea și limba folosită pentru evidențele contabile sunt aplicabile și pentru evidențele fiscale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care evidențele contabile și fiscale sunt ținute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic contribuabilul/plătitorul este obligat să păstreze și să prezinte aplicațiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să evidențieze veniturile realizate și cheltuielile efectuate din activitățile desfășurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror altor documente prevăzute de lege. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(6) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să utilizeze pentru activitatea desfășurată documente primare și de evidență contabilă stabilite prin lege și să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operațiunilor înregistrate. Jurisprudență

(7) Organul fiscal poate lua în considerare orice evidențe relevante pentru impozitare ținute de contribuabil/plătitor. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelații cu alte norme privind păstrarea și arhivarea documentelor - Horatiu Sasu
Cu privire la arhivare prevederile de mai sus fac trimitere la:
• art. 25-26 și 35 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată
[ Mai mult... ]

La ce NU ne obligă textul legal? - Horatiu Sasu
Conform textului de lege, nu este obligatorie păstrarea evidențelor contabile și fiscale exclusiv la sediul social al contribuabilului, acestea putând fi păstrate și la sediile secundare ale acestuia sau chiar la o societate autorizată conform legii să presteze servicii de arhivare. Desigur, contribuabilii pot să păstreze aceste evidențe financiar-contabile la un sediu secundar din afara granițelor țării sau la o societate autorizată, din afara granițelor țării, care prestează servicii de arhivare. [ Mai mult... ]

Noutate legislativă privind obligativitatea dosarului prețurilor de transfer - Horatiu Sasu
Dacă până la 31 decembrie 2015 contribuabilii nu aveau obligația să întocmească/să dețină un dosar al prețurilor de transfer decât la solicitarea organului organului fiscal competent, din 2016 dosarul prețurilor de transfer este obligatoriu pentru orice contribuabil/plătitor care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate, indiferent dacă acest dosar va fi sau nu solicitat vreodată de un organ fiscal. [ Mai mult... ]

Obligație de reconstituire a documentelor la societățile lichidate? - Horatiu Sasu
În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile – arată Legea contabilității nr. 82/1991 - se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare.
Se pune întrebarea dacă această obligație subzistă și la societățile lichidate. Evident, și în cazul acestora este valabilă obligația păstrării documentelor în termenul prevăzut de lege. Procedural, însă, punctul 42 din Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, punct care vizează reconstituirea documentelor la inițiativa organului de conducere, nu mai poate fi pus în aplicare deoarece nu mai există organe de conducere pentru societatea lichidată. Este foarte adevărat că un alt act normativ – Legea arhivelor nr. 16/1996 – dispune că în cazul încetării, în condițiile legii, a activității unei persoane fizice autorizate sau a activității unui profesionist care își desfășoară activitatea în baza unei legi speciale, care sunt creatori de documente, sau în cazul în care aceștia solicită, în mod expres, preluarea arhivei deja create, documentele care alcătuiesc arhiva se pot prelua de către persoana fizică asociată, de către profesionistul asociat sau de către organizația profesională din care aceștia fac parte, dar:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Competența organului fiscal local
Alte dispoziții privind competența
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori și identificarea acestora în mediul electronic
Dispoziții generale
Dispoziții privind decizia de impunere
Dispoziții privind declarația fiscală
Stabilirea bazei de impozitare prin estimare
Despre evidențele fiscale și contabile
Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale
Inspecția fiscală
Controlul inopinat
Controlul antifraudă
Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central
Verificarea documentară
Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare
Reviste:
Noul Cod de procedură fiscală: Despre evidențele fiscale și contabile
Drept fiscal. Antrenare răspundere solidară. Condiția relei-credințe/Tax law. Bringing out the solidary liability. The condition of the bad faith
Lista contravențiilor supuse prevenției, publicată în Monitorul Oficial. Exemple din sfera fiscală
Evidență contabilă. evidență fiscală. evaziune fiscală
Cum întocmim dosarul prețurilor de transfer?
;
se încarcă...