Definiții | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 1. -
Definiții Reviste (10)

În înțelesul prezentului cod, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuțiilor de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, pentru stabilirea unei situații individuale și în scopul de a produce efecte juridice față de cel căruia îi este adresat; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

2. administrarea creanțelor fiscale - oricare din activitățile desfășurate de organele fiscale în legătură cu: Jurisprudență, Reviste (1)

a) înregistrarea fiscală a contribuabililor/plătitorilor și a altor subiecte ale raporturilor juridice fiscale;

b) declararea, stabilirea, controlul și colectarea creanțelor fiscale; Jurisprudență

c) soluționarea contestațiilor împotriva actelor administrative fiscale; Jurisprudență

d) asistența/îndrumarea contribuabililor/plătitorilor, la cerere sau din oficiu;

e) aplicarea sancțiunilor în condițiile legii;

3. analiza de risc - activitatea efectuată de organul fiscal în scopul identificării riscurilor de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală, de a le evalua, de a le gestiona, precum și de a le utiliza în scopul efectuării activităților de administrare fiscală; Jurisprudență, Reviste (1)

4. contribuabil - orice persoană fizică, juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează, conform legii, impozite, taxe și contribuții sociale; Jurisprudență, Reviste (4)

5. contribuție socială - prelevare obligatorie realizată în baza legii, care are ca scop protecția persoanelor fizice obligate a se asigura împotriva anumitor riscuri sociale, în schimbul căreia aceste persoane beneficiază de drepturile acoperite de respectiva prelevare; Reviste (1)

6. control fiscal - totalitatea activităților efectuate de organele fiscale pentru verificarea modului de îndeplinire de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală și contabilă;

7. creanță bugetară - dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanța bugetară principală și creanța bugetară accesorie; Reviste (5)

8. creanță bugetară principală - dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, altele decât creanțele bugetare accesorii; Reviste (1)

9. creanță bugetară accesorie - dreptul la încasarea dobânzilor, penalităților sau a altor asemenea sume, în baza legii, aferente unor creanțe bugetare principale; Reviste (1)

10. creanță fiscală - dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanța fiscală principală și creanța fiscală accesorie; Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

11. creanță fiscală principală - dreptul la perceperea impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, precum și dreptul contribuabilului la restituirea sumelor plătite fără a fi datorate și la rambursarea sumelor cuvenite, în situațiile și condițiile prevăzute de lege; Jurisprudență, Reviste (3)

12. creanță fiscală accesorie - dreptul la perceperea dobânzilor, penalităților sau majorărilor aferente unor creanțe fiscale principale, precum și dreptul contribuabilului de a primi dobânzi, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (4)

13. creditor fiscal - titularul unui drept de creanță fiscală; Jurisprudență, Reviste (1)

14. creditor bugetar - titularul unui drept de creanță bugetară;

15. debitor fiscal - titularul unei obligații de plată corelativă unui drept de creanță fiscală; Jurisprudență, Reviste (1)

16. debitor bugetar - titularul unei obligații de plată corelativă unui drept de creanță bugetară; Reviste (1)

17. declarație fiscală - act întocmit de contribuabil/plătitor, în condițiile și situațiile prevăzute de lege, reprezentând declarația de impunere și declarația informativă;

18. declarație de impunere - actul întocmit de contribuabil/plătitor care se referă la:

a) impozitele, taxele și contribuțiile sociale datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligația calculării acestora revine contribuabilului/plătitorului; Reviste (1)

b) impozitele, taxele și contribuțiile sociale colectate, în cazul în care plătitorul are obligația de a calcula, de a reține și de a plăti sau, după caz, de a colecta și de a plăti impozitele, taxele și contribuțiile sociale; Reviste (1)

c) bunurile și veniturile impozabile, precum și alte elemente ale bazei de impozitare, dacă legea prevede declararea acestora; Reviste (2)

19. declarație informativă - actul întocmit de contribuabil/plătitor referitor la orice informații în legătură cu impozitele, taxele și contribuțiile sociale, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora, altele decât cele prevăzute la pct. 18;

20. dobândă - obligația fiscală accesorie reprezentând echivalentul prejudiciului creat titularului creanței fiscale principale ca urmare a neachitării la scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale;

21. drepturi vamale - drepturi de import și drepturi de export, astfel cum sunt definite de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;

22. executor fiscal - persoana din cadrul organului de executare cu atribuții de efectuare a executării silite; Reviste (5)

23. impozit - prelevare obligatorie, indiferent de denumire, realizată în baza legii, fără contraprestație, în scopul satisfacerii necesităților de interes general;

24. legislație fiscală - totalitatea normelor prevăzute în actele normative referitoare la impozite, taxe, contribuții sociale, precum și la proceduri de administrare a acestora;

25. legislație contabilă - totalitatea normelor prevăzute în actele normative referitoare la organizarea și conducerea contabilității;

26. majorare de întârziere - obligația fiscală accesorie reprezentând echivalentul prejudiciului creat titularului creanței fiscale principale, precum și sancțiunea, ca urmare a neachitării la scadență, de către debitor, a obligațiilor fiscale principale;

27. obligație fiscală - obligația de plată a oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând obligația fiscală principală și obligația fiscală accesorie; Reviste (4)

28. obligație fiscală principală - obligația de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, precum și obligația organului fiscal de a restitui sumele încasate fără a fi datorate și de a rambursa sumele cuvenite, în situațiile și condițiile prevăzute de lege; Jurisprudență, Reviste (2)

29. obligație fiscală accesorie - obligația de plată sau de restituire a dobânzilor, penalităților sau a majorărilor, aferente unor obligații fiscale principale; Jurisprudență, Reviste (1)

30. organ fiscal - organul fiscal central, organul fiscal local, precum și alte instituții publice care administrează creanțe fiscale; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

31. organ fiscal central - Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., prin structurile de specialitate cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate A.N.A.F.; Jurisprudență, Reviste (1)

32. organ fiscal local - structurile de specialitate din cadrul autorităților administrației publice locale cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale;

33. penalitate de întârziere - obligația fiscală accesorie reprezentând sancțiunea pentru neachitarea la scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale;

34. penalitate de nedeclarare - obligația fiscală accesorie reprezentând sancțiunea pentru nedeclararea sau declararea incorectă, în declarații de impunere, a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale; Reviste (1)

35. plătitor - persoana care, în numele contribuabilului, conform legii, are obligația de a plăti sau de a reține și de a plăti ori de a colecta și plăti, după caz, impozite, taxe și contribuții sociale. Este plătitor și sediul secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii și de venituri asimilate salariilor; Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

36. taxă - prelevarea obligatorie, indiferent de denumire, realizată în baza legii, cu ocazia prestării unor servicii de către instituții sau autorități publice, fără existența unui echivalent între cuantumul taxei și valoarea serviciului; Reviste (1)

37. titlu de creanță fiscală - actul prin care, potrivit legii, se stabilește și se individualizează creanța fiscală; Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

38. titlu de creanță bugetară - actul prin care, potrivit legii, se stabilește și se individualizează creanța bugetară; Reviste (1)

39. vector fiscal - totalitatea tipurilor de obligații fiscale pentru care există obligații de declarare cu caracter permanent;

40. date de identificare - numele și prenumele în cazul persoanelor fizice sau denumirea în cazul persoanelor juridice și entităților fără personalitate juridică, domiciliul fiscal și codul de identificare fiscală.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Consecințe generate de plata creanțelor fiscale de către un terț - Horatiu Sasu
Codul de procedură fiscală permite așadar efectuarea plății de către o persoană în numele alteia. Pe de o parte, plata poate fi făcută de o persoană interesată în efectuarea ei. Astfel, spre exemplu, dobânditorul unui imobil ipotecat poate face plata, pentru a evita urmărirea silită în privința imobilului dobândit, care ar putea avea drept efect pierderea titlului de proprietate asupra bunului respectiv. Ipoteza este următoarea: un debitor garantează executarea unei obligații cu un drept de ipotecă asupra unui imobil din patrimoniul său. Ulterior, el înstrăinează acest bun către un terț. Dat fiind faptul că ipoteca este un drept real, terțul va dobândi bunul grevat de dreptul de ipotecă. Debitorul înstrăinător nu achită datoria creditorului ipotecar și acesta amenință cu pornirea urmăririi silite asupra bunului ipotecat. Terțul dobânditor al acestui bun (terț față de raportul obligațional dintre creditorul ipotecar și debitorul înstrăinător) plătește pe creditor și astfel evită pierderea dreptului de proprietate asupra acelui bun. Acest terț este o persoană interesată. Dar plata poate fi făcută și de orice persoană neinteresată (art. 1472 Noul Cod civil), deci de un terț neinteresat. În acest caz, terțul poate face plata fie în numele debitorului, în cadrul unui contract de mandat sau în cadrul unei gestiuni de afaceri, fie în nume propriu, spre exemplu atunci când face o liberalitate debitorului cu ceea ce acesta datora creditorului său. Potrivit art. 1474 alin. (3), atunci când terțul plătește în nume propriu nu se subrogă în drepturile creditorului decât în condițiile legii, respectiv ale art. 1593-1598 Cod civil. (a se vedea pe larg C. Stătescu. C. Bârsan, Teoria generală a obligațiilor, Editura Hamangiu, București, 2008). [ Mai mult... ]

Delimitare de interes sub aspectul naturii juridice și căilor de atac - Horatiu Sasu
Instanța supremă a arătat că un act administrativ fiscal a cărui creanță fiscală a ajuns scadentă dobândește statutul unui titlu executoriu având un regim juridic distinct de cel al actului administrativ fiscal.
Astfel, dacă titlul de creanță și orice alt administrativ fiscal, pot fi contestate la organul fiscal competent, contestația împotriva titlului executoriu va urma procedura stabilită în Codul de procedură fiscală, instanța competentă material să judece contestația fiind judecătoria, ca instanță de executare (Î.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1945 din 26 mai 2006).
[ Mai mult... ]

Nu toate taxele reprezintă creanță fiscală! - Horatiu Sasu
Spre exemplu, creanțele izvorâte din contractele de închiriere și concesiune încheiate cu consiliile locale nu au caracterul de creanțe fiscale, ci sunt creanțe de natură civilă. În acest sens o hotărâre a Curții de Apel Bacău (Decizia nr. 616/2010) reține că „organele fiscale au competență generală privind administrarea creanțelor fiscale, ori creanțe fiscale, în accepțiunea codului de procedură fiscală îl reprezintă drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal reglementate de legi fiscale. Or, sumele înscrise în decizia de impunere cu titlul de taxă închiriere și venituri din concesiuni nu rezultă din raporturi de drept fiscal, ci din contracte de închiriere și concesiune. Prin urmare, sumele datorate de reclamantă în temeiul acestor contracte de închiriere și concesiune nu se înscriu în sintagma folosită de legiuitor „alte sume care constituie venit la bugetul local", nu reprezintă o creanță fiscală și nu trebuie incluse în decizia de impunere. Instanța nu se pronunță în legătură cu faptul dacă aceste sume erau datorate sau nu în temeiul contractului, ci doar constată că ACESTE SUME NU REPREZINTĂ CREANȚE FISCALE”. Consecințele se referă la faptul că: a) raportul juridic este diferit. Într-un raport fiscal organul fiscal este de obicei subiect activ, raporturile cu contribuabilul fiind de inegalitate, în vreme ce în materie contractuală părțile sunt egale între ele; b) principiile sunt parțial diferite în materie fiscală față de materia civilă (de fapt singurul principiu comun este cel al bunei credințe) c) termenele de prescripție sunt diferite: 5 ani în materie fiscală, 3 ani în materie civilă; d) executarea silită are proceduri diferite în materie fiscală față de domeniul civil etc. [ Mai mult... ]

Problema actuală a proceselor verbale DAF. O decizie de referință pentru contribuabili - Horatiu Sasu
În mod tradițional, procesele-verbale DAF au fost considerate multă vreme ca nefiind acte administrativ-fiscale și în consecință inatacabile prin contencios administrativ. Cu alte cuvinte, închiderea restaurantului pe trei luni pentru un plus sau un minus în casă de câteva zeci de bani nu putea fi atacată în niciun fel! Astfel au judecat numeroase instanțe, până în momentul în care Tribunalul Cluj a forțat ANAF să răspundă contestației împotriva unui astfel de proces-verbal al DAF, într-o decizie de referință din care cităm doar dispozitivul (sublinierile ne aparțin): "Admite cererea formulată de reclamantul S.C. W. S.R.L. Iași, reprezentată legal prin administrator judiciar CRL S.P.R.L. Iași, în contradictoriu cu pârâții A.N.A.F. și Direcția Regională Antifraudă Fiscală nr. 1 Suceava. OBLIGĂ PÂRÂȚII SĂ SOLUȚIONEZE CONTESTAȚIA ADMINISTRATIVĂ (…) formulată de reclamant împotriva procesului-verbal nr. 622/1/3.03.2015, întocmit de D.R.A.F. nr.1 Suceava, și SĂ EMITĂ ACTUL ADMINISTRATIV FISCAL DE SOLUȚIONARE” (Tribunalul Iași, Secția II civilă-contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 952/30.06.2015). Iar după soluționare a urmat, firește, contestarea. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    De cele mai multe ori acțiunea în contencios fiscal privește actul administrativ fiscal, definit de prevederile art. 1 pct.1) Codul de procedură fiscală. ca fiind actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuțiilor de administrare aimpozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, pentru stabilirea unei situații individuale și în scopul de aproduce efecte juridice față de cel căruia îi este adresat. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    De cele mai multe ori acțiunea în contencios fiscal privește actul administrativ fiscal, definit de prevederile art. 1 pct.1) Codul de procedură fiscală. ca fiind actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuțiilor de administrare aimpozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, pentru stabilirea unei situații individuale și în scopul de aproduce efecte juridice față de cel căruia îi este adresat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Definiții
Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Principiul legalității
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Reviste:
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Obligație fiscală în sensul art. 2 alin. (1) lit. e) și art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Veniturile la Fondul de mediu. Contribuțiile din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor
Creanțele bugetare în procedura insolvenței
Considerații privind executorul fiscal
Implicațiile noului Cod fiscal (Legea nr. 227/2015), ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Hotărârea Guvernului nr. 1/2016) și ale noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) în materia adoptării unor acte administrative fiscale. Nelegalitatea și neconstituționalitatea unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 în materia adoptării unor acte administrative fiscale
Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată la cererea debitorului. Scurtă analiză comparativă cu darea în plată reglementată în dreptul comun și darea în plată în cazul obligațiilor asumate prin credite
Izvorul și individualizarea obligațiilor fiscale în lumina actualului Cod de procedură fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003), precum și a noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere. Executarea silită a titlurilor executorii prin executori fiscali, ca organe de executare silită ale statului
Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...