Corectarea declarației fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale - Dispoziții privind declarația fiscală -
Art. 105. -
Corectarea declarației fiscale Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Declarația de impunere poate fi corectată de către contribuabil/plătitor, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale. Reviste (1)

(2) Declarația informativă poate fi corectată de către contribuabil/plătitor indiferent de perioada la care se referă. Puneri în aplicare (1)

(3) Declarațiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi corectate prin depunerea unei declarații rectificative. Comentarii expert (1)

(4) În cazul taxei pe valoarea adăugată, corectarea erorilor din deconturile de taxă se realizează potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se corectează potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui A.N.A.F. Puneri în aplicare (1), Comentarii expert (13)

(5) Declarația de impunere nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), declarația de impunere poate fi depusă sau corectată după anularea rezervei verificării ulterioare în următoarele situații:

a) în situația în care corecția se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiții prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impozitare și/sau a creanței fiscale aferente;

b) în situația în care prin hotărâri judecătorești definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligații fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.

(7) În situațiile prevăzute la alin. (6), contribuabilul/plătitorul trebuie să menționeze în declarația de impunere depusă sau rectificată temeiul legal pentru depunerea ori corectarea bazei de impozitare și/sau a creanței fiscale aferente.

(8) În situația în care în timpul inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul depune sau corectează declarația de impunere aferentă perioadelor și creanțelor fiscale ce fac obiectul inspecției fiscale, aceasta nu va fi luată în considerare de organul fiscal. Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corectarea decontului de TVA e posibilă oricând (1). O decizie CJUE favorabilă contribuabililor români - Horatiu Sasu
Analizăm în cele ce urmează o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în care contribuabililor români li se face din nou dreptate împotriva unor practici abuzive incluse în reglementarea fiscală. Mai concret, analizăm decizia Curții în cauza C-81/17, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Suceava (România), în procedura Zabrus Siret SRL împotriva Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava. În această cauză, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a venit în sprijinul contribuabililor români (mai exact a restabilit echitatea în raporturile contribuabil – organe de control) arătâtnd că este contrar Directivei TVA ca o persoană impozabilă să fie împiedicată efectueze corectarea declarațiilor privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) în vederea exercitării dreptului său de deducere, pentru simplul motiv că această corectare privește o perioadă care a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale.
Argumentele fiind extrem de utile, dar deopotrivă întinse pe multe pagini, încercăm o sinteză punct cu punct a aspectelor de interes pentru contribuabil.
[ Mai mult... ]

Corectarea decontului de TVA e posibilă oricând (2). Reglementarea europeană și principiile fiscale - Horatiu Sasu
Cererea de decizie preliminară a privit interpretarea dispozițiilor Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (denumită în continuare „Directiva TVA”), precum și a principiilor neutralității fiscale, efectivității și proporționalității. Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Zabrus Siret SRL (denumită în continuare „Zabrus”), pe de o parte, și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava (România) (denumită în continuare „Direcția Generală”), pe de altă parte, în legătură cu posibilitatea persoanei impozabile de a corecta deconturile de taxă pe valoarea adăugată (TVA) în vederea exercitării dreptului de deducere a TVA-ului.
„Directiva TVA” - la care facem referire în analiza noastră – este Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (denumită în continuare „Directiva TVA”). Ea are anumite prevederi de interes pentru contribubilul român și nu numai.
[ Mai mult... ]

Corectarea decontului de TVA e posibilă oricând (3). Dreptul român - Horatiu Sasu
Dreptul român analizat în cauză a fost reprezentat de Codul de procedură fiscală anterior. Reproducem articolele de interes, precum și echivalentul lor din actualul Cod de procedură fiscală. Astfel, articolele suspuse analizei precizau:
Art. 84 din vechiul Cod de procedură fiscală:
[ Mai mult... ]

Corectarea decontului de TVA e posibilă oricând (4). Starea de fapt: o situație frecventă - Horatiu Sasu
Zabrus (societate cu sediul în România) a fost verificată pe linie de TVA pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2014 și 30 noiembrie 2014. Această verificare s-a finalizat prin întocmirea unui raport la 26 ianuarie 2015.
La 25 mai 2015, Zabrus a depus un decont de TVA aferent lunii aprilie a anului 2015, cu opțiune la rambursare a acestei taxe. Cu această ocazie, Zabrus a solicitat în special rambursarea a două sume de 39 637 de lei românești (RON) și, respectiv, de 26 627 RON. Prima sumă a fost consemnată în acest decont prin efectuarea unei corectări, după finalizarea inspecției fiscale sus-menționate, a unei note contabile de compensare TVA din luna iulie a anului 2014. A doua sumă rezultă din corectări (precizare esențială în speță - nota H. Sasu) efectuate în luna februarie a anului 2015 cu privire la tranzacții aferente anului 2014, referitor la care Zabrus a identificat în contabilitatea sa documentele justificative relevante numai după inspecția fiscală menționată.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Decizia de impunere
Renunțarea la stabilirea creanței fiscale
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impozitare
Decizii privind stabilirea unor creanțe bugetare
Obligația depunerii declarației fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarației fiscale
Certificarea declarației fiscale depuse la organul fiscal central
Corectarea declarației fiscale
Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare
Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Obiectul inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Reviste:
Declarația privind veniturile din transferuri imobiliare
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 24/2019
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 25.01.2017, 01.02 și 22.02.2017 - Depunerea declarației informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc, câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit 205 și Depunerea declarației informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți 207
Transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
Termenul de depunere a declarației nominale de asigurări rectificative de către angajator
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
Despre anularea unor obligații accesorii
;
se încarcă...