Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții procedurale generale - Actele emise de organele fiscale -
Art. 46. -
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (180), Reviste (8), Doctrină (2), Librăria Indaco (4)

(1) Actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică. Referințe în jurisprudență (14)

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie cuprinde următoarele elemente: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (72), Reviste (2)

a) denumirea organului fiscal emitent; Referințe în jurisprudență (3)

b) data la care a fost emis și data de la care își produce efectele; Referințe în jurisprudență (2)

c) datele de identificare a contribuabilului/plătitorului și, dacă este cazul, datele de identificare a persoanei împuternicite de contribuabil/plătitor; Referințe în jurisprudență (7)

d) obiectul actului administrativ fiscal; Referințe în jurisprudență (7)

e) motivele de fapt; Referințe în jurisprudență (37)

f) temeiul de drept; Referințe în jurisprudență (32)

g) numele și calitatea persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; Referințe în jurisprudență (4)

h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum și ștampila organului fiscal emitent; Referințe în jurisprudență (4)

i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (91), Reviste (3)

j) mențiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului. Referințe în jurisprudență (21)

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică cuprinde elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția elementelor prevăzute la lit. h). Referințe în jurisprudență (3)

(4) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică de organul fiscal central se semnează cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanțelor Publice, bazată pe un certificat calificat. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(5) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică de organul fiscal local se semnează cu semnătura electronică extinsă a autorității administrației publice locale din care face parte organul fiscal local emitent, bazată pe un certificat calificat. Referințe în jurisprudență (1)

(6) Actul administrativ fiscal emis în condițiile alin. (2) și tipărit prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil și în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, și ștampila organului emitent, dacă îndeplinește cerințele legale aplicabile în materie. Referințe în jurisprudență (32)

(7) Prin ordin al președintelui A.N.A.F. se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit, în condițiile alin. (6), de către organul fiscal central. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (7)

(8) Prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise în condițiile alin. (6) de către organele fiscale locale. În cazul în care organul fiscal local are în dotare sau are acces la un centru de imprimare masivă consiliile locale stabilesc, prin hotărâre, dacă organul fiscal local din cadrul autorității administrației publice locale respective poate emite acte administrative fiscale în condițiile alin. (6). Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

(9) Actul administrativ fiscal se consideră emis și înregistrat la organul fiscal astfel: Reviste (1)

a) la data semnării acestuia de către persoana împuternicită din cadrul organului fiscal, în cazul actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie;

b) la data generării actului, în cazul actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie și tipărit prin intermediul unui centru de imprimare masivă;

c) la data aplicării semnăturii electronice extinse, în cazul actului administrativ fiscal emis în formă electronică.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 46 Codul de procedură fiscală., actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 46 Codul de procedură fiscală., actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Schimbarea competenței
Competența generală a organului fiscal local
Competența teritorială a organului fiscal local
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Competența specială
Conflictul de competență
Conflictul de competență în cazul organelor fiscale centrale
Conflictul de competență în cazul organelor fiscale locale
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Anularea, desființarea sau modificarea actului administrativ fiscal
Efectele anulării actului administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Îndreptarea erorilor materiale din actul administrativ fiscal
Prevederi aplicabile actelor de executare și altor acte emise de organele fiscale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului/plătitorului la sediul său
Reviste:
Actele cu caracter fiscal în reglementarea noului Cod de procedură fiscală
Necomunicarea legală a titlului executoriu către contribuabil - motiv pentru contestația la executare silită împotriva titlului excutoriu
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 50/2018
Executarea silită: modificări și completări la Codul de procedură fiscală
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 15/2019
Titlu executoriu. Conținut. Absența titlului de creanță fiscală. Nelegalitate
Necomunicarea legală a titlului de creanță către contribuabil - motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestației la executare*/Ne pas communiquer legalement le titre de creance au contribuable - motif de l`execution forcee illegale invoque par la voie de la contestation de l`execution/Failure to legally notify the tax debt instrument to the tax payer - ground for unlawfulness of enforcement raised by appeal against enforcement
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 41/2018
Executarea hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei aflate în insolvență/Enforcement of the court decision to attract the former administrator of the debtor in insolvency
Executarea hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei aflate în insolvență. Studiu de caz
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură fiscală și ordinele conexe
Noul Cod de procedură fiscală
Codul de procedură fiscală 2015 - 2016 (cod + instrucțiuni)
Noul Cod de procedură fiscală comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni
;
se încarcă...