Constatarea la fața locului | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Înscrisurile și constatarea la fața locului -
Art. 65. -
Constatarea la fața locului Puneri în aplicare (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Modele (3), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) În condițiile legii, organul fiscal poate efectua o constatare la fața locului, întocmind în acest sens proces-verbal de constatare. Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Procesul-verbal cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a) data și locul unde este încheiat;

b) numele, prenumele și calitatea persoanei împuternicite, precum și denumirea organului fiscal din care face parte aceasta;

c) temeiul legal în baza căruia s-a efectuat constatarea la fața locului;

d) constatările efectuate la fața locului;

e) susținerile contribuabilului/plătitorului, ale experților sau ale altor persoane care au participat la efectuarea constatării;

f) semnătura persoanei împuternicite, precum și a persoanelor prevăzute la lit. e). În caz de refuz al semnării de către persoanele prevăzute la lit. e), se face mențiune despre aceasta în procesul-verbal;

g) alte mențiuni considerate relevante.

(3) Contribuabilul/Plătitorul are obligația să permită persoanelor împuternicite de organul fiscal pentru a efectua o constatare la fața locului, precum și experților folosiți pentru această acțiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi și în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

(4) Deținătorii terenurilor ori incintelor respective trebuie înștiințați într-un termen rezonabil despre constatare, cu excepția controlului inopinat. Persoanele fizice trebuie informate asupra dreptului de a refuza intrarea în domiciliu sau reședință. Puneri în aplicare (1)

(5) În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reședința persoanei fizice se face cu autorizarea instanței judecătorești competente, dispozițiile privind ordonanța președințială din Codul de procedură civilă, republicat, fiind aplicabile.

(6) La cererea organului fiscal, organele de poliție, jandarmerie ori alți agenți ai forței publice sunt obligați să îi acorde sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentului articol.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Atenție la clasificarea actelor de control! - Horatiu Sasu
… pentru că uneori se încearcă încadrarea acestora în alte categorii. Procesul-verbal de control fiscal este atât un act administrativ în sensul art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004 cât și un act administrativ fiscal în sensul art. 1 pct. 1 C.pr.fisc. în vigoare de la 1 ianuarie 2016, întrucât emană de la o autoritate publică, exprimă manifestarea unilaterală de voință a acesteia, urmărește executarea legii și, prin stabilirea în sarcina reclamantei a mai multor obligații fiscale, produce efecte juridice de necontestat. Este exclusă așadar calificarea lui – care a fost dată de instanță în speța pe care o analizăm - drept un simplu proces-verbal de constatare la fața locului, întocmit în baza art. 65 C. pr. fisc, al cărui scop este probarea unei situații fiscale de fapt. Actul administrativ este definit prin art. 2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Într-un caz, procesul verbal din 14 februarie 2005, a cărui anulare s-a solicitat prin acțiune, emană de la o autoritate publică, reprezentând manifestarea de voință unilaterală a acesteia, concretizată prin raportare la lege și fără echivoc producând efecte juridice de necontestat prin stabilirea în sarcina reclamantei a mai multor obligații fiscale, prin acele sume constate a fi de virat la bugetul de stat cu titlu de impozit pe profit, diferența T.V.A. și penalități întârziere. Negând caracterul acestui proces-verbal de act administrativ așa cum îl definește art. 2 din Legea nr. 554/2004, dar și pe acela de act administrativ fiscal definit de art. 41 C. pr. fiscală (echivalent cu art. 1 pct. 1 din Codul de procedură fiscală în vigoare de la 1 ianuarie 2016 - nota H. Sasu), instanța fondului a apreciat procesul - verbal ca fiind rezultatul unei cercetări la fața locului, în sensul dispozițiilor art. 56 C.pr.fisc. ((echivalent cu art. 65 din Codul de procedură fiscală în vigoare de la 1 ianuarie 2016 - nota H. Sasu), fără a sesiza că textul are în vedere verificarea unor incinte, încăperi sau terenuri realizate în scopul de a proba o anume situație de fapt, neavând nicio legătură cu procesul-verbal de control fiscal (I.C.C.J., secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 5631 din 23 noiembrie 2005). Cu alte cuvinte, procesul-verbal este un act care produce consecințe juridice, contribuabilul fiind obligat fie să se supună fie să conteste, în vreme ce cercetarea la fața locului este un simplu mijloc de probă, acceptat sau nu de către contribuabil și de instanță, deci un act care se găsește în “anticamera” procesului verbal. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului/plătitorului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligații declarative cu privire la rezidenții altor state membre ale Uniunii Europene
Obligația instituțiilor de credit de a furniza informații
Obligația instituțiilor financiare de a furniza informații privind contribuabilii nerezidenți
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Constatarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impozitării
Calcularea termenelor
Reviste:
Procesul-verbal întocmit de inspectorii antifraudă: ce valoare are?
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
Modele:
Invitație (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3711/2015)
Proces-verbal (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3711/2015)
Somație (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3711/2015)
Referințe în cărți:
Codul de procedură fiscală 2015 - 2016 (cod + instrucțiuni)
;
se încarcă...