Comunicarea actului administrativ fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Actele emise de organele fiscale -
Art. 47. -
Comunicarea actului administrativ fiscal Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (17)

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat. În situația contribuabilului/plătitorului fără domiciliu fiscal în România, care și-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum și în situația numirii unui curator fiscal, în condițiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere și de comunicare. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afișarea unui anunț în care se menționează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

a) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prin afișarea anunțului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și pe pagina de internet a A.N.A.F.; Jurisprudență

b) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afișarea anunțului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale respective. Jurisprudență

(6) Anunțul prevăzut la alin. (5) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente: Puneri în aplicare (1)

a) numele și prenumele sau denumirea contribuabilului/plătitorului;

b) domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului;

c) denumirea, numărul și data emiterii actului administrativ fiscal.

(7) În cazul în care actul administrativ fiscal se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(8) În cazul actelor administrative fiscale emise de către organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanță, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu avizul ministrului pentru societatea informațională. Modificări (1), Puneri în aplicare (4), Reviste (1)

(9) În cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local, mijloacele electronice de transmitere la distanță, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, cu avizul ministrului pentru societatea informațională. Pentru organul fiscal local, consiliul local stabilește, prin hotărâre, în funcție de capacitatea tehnică disponibilă, mijloacele electronice de transmitere la distanță ce urmează a fi utilizate de către respectivul organ fiscal local. Modificări (1), Reviste (1)

(10) În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie să inițieze acțiunile pentru comunicarea actului.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicarea direct prin publicitate. Nelegalitate și consecințe - Horatiu Sasu
Împotriva practicii comunicării direct prin publicitate s-a pronunțat atât Înalta Curte cât și Curtea Constituțională a României (aceasta din urmă prin Decizia nr. 536/2011 ). În ce privește Înalta Curte, aceasta a arătat următoarele (sublinierile ne aparțin): “Codul de procedură fiscală reglementează, prin art. 44 alin. (2) (echivalent cu art. 47 alin. (2) din Codul de procedură fiscală în vigoare de la 1 ianuarie 2016 - nota H. Sasu), mai multe modalități de comunicare a actelor administrativ fiscale, de natură să asigure confirmarea primirii acestora, precum și comunicarea prin publicitate (...) Potrivit Codului de procedură civilă, citarea prin publicitate se dispune atunci când reclamantul învederează că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a izbutit să afle domiciliul pârâtului. Într-o CORECTĂ aplicare a acestor prevederi legale, nu este suficient, așadar, ca reclamantul să afirme că nu cunoaște domiciliul pârâtului, ci trebuie să învedereze împrejurări concrete din care să rezulte că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a reușit să afle domiciliul acestuia, confirmându-și, eventual, susținerile cu probe corespunzătoare. Dacă se dovedește că adresa pârâtului era cunoscută și totuși s-a obținut citarea sa prin publicitate, toate actele săvârșite după acest moment SE VOR ANULA (…). În raport cu aceste prevederi legale, precum și cu rațiunea și efectele comunicării actului administrativ fiscal, este indiscutabil faptul că se poate recurge la modalitatea de comunicare a acestuia prin publicitate numai atunci când domiciliul fiscal al contribuabilului nu este cunoscut”. Decizia a curmat practici abuzive ale ANAF, pentru care era mai simplu să apeleze la comunicarea prin publicitate sau pe site în locul modalităților de comunicare cu eficiență procesuală ridicată. [ Mai mult... ]

Curtea Constituțională și modalitatea legală de comunicare a actelor administrative fiscale - Horatiu Sasu
Față de decizia Curții Constituționale nr. 536/2011, cu atât mai mult nu este permis a se recurge la procedura comunicării prin publicitate în acele împrejurări în care se cunoaște domiciliul fiscal al contribuabilului, ceea ce presupune că actul administrativ fiscal trebuie să-i fie comunicat în mod direct și individual pentru a lua la cunoștință despre măsurile dispuse. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Competența generală a organului fiscal local
Competența teritorială a organului fiscal local
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Competența specială
Conflictul de competență
Conflictul de competență în cazul organelor fiscale centrale
Conflictul de competență în cazul organelor fiscale locale
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Anularea, desființarea sau modificarea actului administrativ fiscal
Efectele anulării actului administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Îndreptarea erorilor materiale din actul administrativ fiscal
Prevederi aplicabile actelor de executare și altor acte emise de organele fiscale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului/plătitorului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Reviste:
Comunicarea actului administrativ fiscal în formă electronică are loc numai în situația în care contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere și de comunicare
Necomunicarea legală a titlului executoriu către contribuabil - motiv pentru contestația la executare silită împotriva titlului excutoriu
PUBLICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PE PAGINA DE INTERNET A AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE. CONDIȚII PREALABILE
Necomunicarea legală a titlului de creanță către contribuabil - motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestației la executare*/Ne pas communiquer legalement le titre de creance au contribuable - motif de l`execution forcee illegale invoque par la voie de la contestation de l`execution/Failure to legally notify the tax debt instrument to the tax payer - ground for unlawfulness of enforcement raised by appeal against enforcement
Comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale. Ordinea de comunicare. Calculul termenului de prescripție
Actele cu caracter fiscal în reglementarea noului Cod de procedură fiscală
Comunicare prin publicitate - art. 207 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Condiții
Decizie de impunere. Procedura de comunicare a avizului de inspecție fiscală și relevanța acesteia în ce privește prescripția dreptului de a se stabili creanțe fiscale. Venitul din cesiuni și obligația de a proceda la calculare și reținere de impozit pe venit
16. Comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. Condiții
Atestatul pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și tutun prelucrat
;
se încarcă...