Competența organului fiscal central | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale -
CAPITOLUL I
Competența organului fiscal central

Art. 29. - Competența generală a organului fiscal central Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asigurărilor pentru șomaj se realizează prin organul fiscal central, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel. Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Organul fiscal central realizează activități de administrare și pentru alte creanțe datorate bugetului general consolidat decât cele prevăzute la alin. (1), potrivit competențelor stabilite prin lege. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale, prin hotărâre a Guvernului se poate atribui altă competență specială de administrare. Jurisprudență

(4) Organul fiscal central realizează activitățile de asistență și îndrumare a contribuabilului/plătitorului pe baza coordonării metodologice a Ministerului Finanțelor Publice. Procedura de coordonare metodologică se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice. Comentarii expert (1)

(5) Organul fiscal central, prin A.N.A.F., este competent și pentru colectarea creanțelor bugetare stabilite în titluri executorii, cuvenite bugetului de stat, indiferent de natura acestora, care au fost transmise acestuia în vederea recuperării, potrivit legii.

Art. 30. - Competența materială și teritorială a organului fiscal central Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Pentru administrarea creanțelor fiscale și a altor creanțe datorate bugetelor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (2), competența revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al președintelui A.N.A.F., în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul contribuabilului/plătitorului nerezident care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competența revine organului fiscal central pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat potrivit Codului fiscal. Jurisprudență

(3) În scopul administrării de către organul fiscal central a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mari și mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, prin ordin al președintelui A.N.A.F. se poate stabili competența de administrare în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. (1), precum și criteriile de selecție și listele contribuabililor care dobândesc calitatea de contribuabil mare sau, după caz, contribuabil mijlociu. Puneri în aplicare (6), Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) Organul fiscal central competent notifică contribuabilul ori de câte ori intervin modificări cu privire la calitatea de contribuabil mare sau, după caz, contribuabil mijlociu.

(5) În scopul administrării de către organul fiscal central a obligațiilor fiscale datorate de un grup fiscal constituit potrivit prevederilor Codului fiscal, prin ordin al președintelui A.N.A.F. se poate stabili competența de administrare în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. (1). Organul fiscal central desemnat este competent să administreze obligațiile fiscale datorate de toți membrii grupului. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 31. - Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central Jurisprudență, Reviste (4)

(1) În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se înțelege: Jurisprudență, Reviste (1)

a) pentru persoanele fizice, adresa unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu; Jurisprudență, Reviste (2)

b) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală; Jurisprudență

c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat; Jurisprudență, Reviste (1)

d) pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală. Reviste (1)

(2) Prin adresa unde locuiesc efectiv, în sensul alin. (1) lit. a), se înțelege adresa locuinței pe care o persoană o folosește în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de până la 30 de zile nefiind luate în considerare. Dacă șederea are un scop exclusiv de vizită, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemănătoare și nu depășește perioada unui an, nu se consideră adresa unde locuiesc efectiv.

(3) În situația în care domiciliul fiscal nu se poate stabili potrivit alin. (1) lit. c) și d), domiciliul fiscal este locul în care se află majoritatea activelor. Jurisprudență

Art. 32. - Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal Puneri în aplicare (3), Reviste (3)

(1) Domiciliul fiscal definit potrivit art. 31 se înregistrează/modifică la/de organul fiscal central în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea de către contribuabil/plătitor a unei cereri de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, însoțită de acte doveditoare ale informațiilor cuprinse în aceasta. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului/plătitorului. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Organul fiscal prevăzut la alin. (2) emite din oficiu decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal ori de câte ori constată că domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul/plătitorul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.

(4) Data înregistrării/modificării domiciliului fiscal este data comunicării deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 33. - Competența în cazul sediilor secundare Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, competența pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligațiilor datorate de contribuabilul/plătitorul care le-a înființat.

(2) Competența pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află situate acestea. Comentarii expert (5)

Art. 34. - Competența privind impozitul și contribuțiile aferente veniturilor din activități agricole

(1) Prin excepție de la prevederile art. 30 și 38, impozitul și contribuțiile sociale aferente veniturilor din activități agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita în numerar și la organul fiscal local din localitatea în care își are domiciliul fiscal contribuabilul unde nu există o unitate teritorială a A.N.A.F., dacă între autoritatea administrației publice locale și A.N.A.F. s-a încheiat un protocol în acest scop. Data plății este data prevăzută la art. 163 alin. (11) lit. a), inclusiv pentru sumele achitate eronat de către contribuabil pe alte tipuri de obligații sau stinse eronat de către organul fiscal în realizarea procedurii prevăzute la alin. (4).

(2) Sumele încasate potrivit alin. (1) se depun de către organul fiscal local în cont distinct de disponibil, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, împreună cu situația privind sumele încasate, care va cuprinde cel puțin următoarele informații: numărul și data documentului prin care s-a efectuat încasarea în numerar, CUI/CNP contribuabil, denumirea contribuabilului, tipul obligației achitate, suma achitată.

(3) Sumele depuse în contul prevăzut la alin. (2) se virează de unitățile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat și ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în termen de două zile lucrătoare de la depunere, potrivit procedurii prevăzute la alin. (4).

(4) Procedura de încasare și de virare la bugetul de stat și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate potrivit alin. (1), precum și modul de colaborare și de realizare a schimbului de informații dintre organele fiscale centrale și organele fiscale locale se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Puneri în aplicare (1)

Art. 35. - Competența în cazul contribuabilului nerezident Puneri în aplicare (2), Reviste (1)

În cazul contribuabilului nerezident care nu are pe teritoriul României un sediu permanent, competența revine organului fiscal central stabilit prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Art. 36. - Schimbarea competenței Jurisprudență

(1) În cazul în care se schimbă domiciliul fiscal, potrivit legii, competența teritorială trece la noul organ fiscal central de la data schimbării domiciliului fiscal. Derogări (1), Jurisprudență

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și contribuabililor mari și mijlocii, definiți potrivit legii, în cazul în care se modifică această calitate. Jurisprudență

(3) În situația în care se află în curs de derulare o procedură de administrare, cu excepția procedurii de executare silită, organul fiscal central care a început procedura este competent să o finalizeze. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Anularea de către instanțe a actelor săvârșite de către organele necompetente sub aspect material - Horatiu Sasu
O competență specială revine Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. În acest sens, efectuarea actelor de administrare fiscală și de control este în competența specială a acestei instituții. Înalta Curte a anulat acte de control fiscal emise de alte organe decât Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în domenii în care Direcția era competentă în mod exclusiv. Spre exemplu, într-un caz, Direcția Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a efectuat un control inopinat la antrepozitul fiscal al recurentei - reclamante, un contribuabil indicat la acea oră ca făcând parte din marii contribuabili. Având în vedere că inspecția fiscală în urma cărora au fost emise actele administrative fiscale contestate a fost realizată de personal din afara Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, contribuabilul reclamant a arătat că actele întocmite sunt lovite de nulitate absolută pentru nerespectarea regulilor de competență materială prevăzute de lege. Instanța a reținut că în cadrul sistemului autorităților fiscale operează o repartizare a atribuțiilor, o delimitare a competenței diferitelor organe fiscale prin norme de competență materială și teritorială așa încât prevederile privind competența nu pot fi interpretate în sensul că ANAF are, EA ÎNSĂȘI, competența de a efectua orice act de administrare a creanțelor fiscale. (I.C.C.J., s. cont. adm. fisc, dec. nr. 3799/2006, în Ioana Maria Costea, Inspecția fiscală. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Editura C.H.Beck, București, 2009, pag. 22; în același sens, a se vedea: I.C.C.J., s. cont. adm. fisc, dec. nr. 4167/2006, în G.-V Bîrsan, L. Sârbu, B. Georgescu, Înalta Curte de Casație și Justiție. Jurisprudență Secției de contencios administrativ și fiscal pe anul 2006, semestrul II, Ed. Hamangiu, București, 2007, p. 296). [ Mai mult... ]

Aplicație practică pentru acest text legal - Horatiu Sasu
Un exemplu de aplicare a textului este următorul: o societate cu sediul în Brașov deschide și înregistrează la organele fiscale un sediu secundar în Mediaș, județul Sibiu. La sediul secundar sunt angajate 15 persoane. În acest caz: a) înregistrarea se face la organul fiscal din Mediaș; b) administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare revine organului fiscal din Brașov. Plata impozitului pe salarii se va face la Trezoreria Statului din Mediaș, iar pe documentul de plată trebuie menționat, în mod obligatoriu, codul de identificare fiscală și denumirea persoanei juridice, precum și codul de identificare fiscală a sediului secundar. Atenție! În cele de mai sus se face vorbire despre impozitul pe venitul din salarii și veniturile asimilate salariilor! În rest (pentru contribuții la salarii, impozit pe profit, TVA etc.) este competent teritorial organul fiscal Mediaș, în aplicarea art. 33 alin. (1) Cod pr. fiscală. [ Mai mult... ]

Articol foarte important pentru contribuabil - Horatiu Sasu
Dacă contribuabilul își mută domiciliul fiscal din București în Cluj – și, odată cu sediul, și actele aferente – inspectorii din București care se găsesc în control fiscal ar trebui să „îl urmeze” pe contribuabil în Cluj. Nu se poate face o așa-numită „comisie rogatorie”, prin care să se efectueze control prin delegare (așa cum permite Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală). În consecință, în favoarea organului fiscal este efectul continuității controlului fiscal, iar în defavoarea sa – faptul că trebuie să îl „urmeze” pe contribuabil la noul domiciliu fiscal. [ Mai mult... ]

Filiala în practică - Horatiu Sasu
Filiala reprezintă o întreprindere organizată ca societate comercială de sine ¬stătătoare cu personalitate juridică, dependentă economic de societatea fondatoare. Filiala are o serie de caracteristici:
a) Beneficiază de personalitate juridică dobândită în condițiile Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 26/1990, care funcționează autonom (în sensul că are patrimoniu propriu, dar este dependentă economic și este controlată de societatea-mamă) și durabil, într-un sediu propriu.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale
Aplicarea prevederilor legislației fiscale
Dispoziții privind raportul juridic fiscal
Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale
Competența organului fiscal central
Competența organului fiscal local
Alte dispoziții privind competența
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori și identificarea acestora în mediul electronic
Dispoziții generale
Dispoziții privind decizia de impunere
Dispoziții privind declarația fiscală
Stabilirea bazei de impozitare prin estimare
Reviste:
Administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, criterii de selecție
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Informații utile privind conținutul cererii de acordare a eșalonărilor la plată și documentele ce trebuie anexate
1 aprilie 2018: Competența administrării contribuabililor mijlocii trece de la ANAF regional la ANAF județean. Scad costurile contribuabililor.
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2018
Obligațiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiați
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 42/2018
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 46/2019
Penalitatea de nedeclarare în noul Cod de procedură fiscală
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2018
;
se încarcă...