Compensarea | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire -
Art. 167. -
Compensarea Puneri în aplicare (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (11)

(1) Prin compensare se sting creanțele statului sau unităților administrativ- teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanțele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor, cu condiția ca respectivele creanțe să fie administrate de aceeași autoritate publică, inclusiv unitățile subordonate acesteia. Prin sume de plată de la buget se înțeleg sumele pe care statul sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială trebuie să le plătească unei persoane, inclusiv cele care rezultă din raporturi juridice contractuale, dacă acestea sunt stabilite prin titluri executorii. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Creanțele debitorului se compensează cu obligații datorate aceluiași buget, urmând ca din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate altor bugete, în mod proporțional, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

(3) Creanțele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creanțele debitorului reprezentând sume de restituit de aceeași natură. Eventualele diferențe rămase se compensează cu alte obligații fiscale ale debitorului, în ordinea prevăzută la alin. (2). Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(4) Dacă legea nu prevede altfel, compensarea operează de drept la data la care creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(5) În sensul prezentului articol, creanțele sunt exigibile: Jurisprudență

a) la data scadenței, potrivit art. 154 sau 155, după caz; Jurisprudență

b) la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de organul fiscal central, potrivit legii; Derogări (2), Jurisprudență

c) la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisă de organul fiscal central, potrivit legii, pentru cererile de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adăugată, după caz, depuse potrivit Codului fiscal;

d) la data comunicării deciziei, pentru obligațiile fiscale principale, precum și pentru obligațiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal competent prin decizie; Jurisprudență, Reviste (1)

e) la data depunerii la organul fiscal a declarațiilor de impunere rectificative, pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite de contribuabil/plătitor în cazul în care legea prevede obligația acestuia de a calcula cuantumul obligației fiscale;

f) la data comunicării actului de individualizare a sumei, pentru obligațiile de plată de la buget;

g) la data primirii, în condițiile legii, de către organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte instituții, în vederea executării silite;

h) la data nașterii dreptului la restituire pentru sumele de restituit potrivit art. 168, astfel:

1. la data plății pentru sumele achitate în plus față de obligațiile fiscale datorate;

2. la data prevăzută de lege pentru depunerea declarației anuale de impozit pe profit, în cazul impozitului pe profit de restituit rezultat din regularizarea anuală, potrivit legii. Restituirea se face în limita sumei rămase după regularizarea impozitului anual cu plățile anticipate neachitate;

3. la data emiterii deciziei de impunere anuală, în cazul impozitului pe venit de restituit rezultat din regularizarea anuală, potrivit legii. Restituirea se face în limita sumei rămase după regularizarea impozitului anual cu plățile anticipate neachitate;

4. la data procesului-verbal de distribuire, pentru sumele rămase după efectuarea distribuirii prevăzute la art. 258;

5. la data prevăzută de lege pentru depunerea declarației fiscale, în cazul sumelor de restituit rezultate din regularizarea prevăzută la art. 170;

6. la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisă de organul fiscal potrivit legii, pentru celelalte cazuri de sume de restituit. Jurisprudență

(6) Creanțele fiscale rezultate din cesiunea notificată potrivit prevederilor art. 28 se sting prin compensare cu obligațiile cesionarului la data notificării cesiunii. Reviste (1)

(7) Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu. Dispozițiile art. 165 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

(8) Organul fiscal competent comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea compensării, în termen de 7 zile de la data efectuării operațiunii. Jurisprudență

(9) Se compensează, în condițiile prezentului articol, suma negativă a taxei pe valoarea adăugată din decontul de taxă cu opțiune de rambursare depus de reprezentantul unui grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal cu obligațiile fiscale ale membrilor grupului fiscal, în următoarea ordine:

a) obligațiile fiscale ale reprezentantului grupului fiscal;

b) obligațiile fiscale ale celorlalți membri ai grupului fiscal, la alegerea organului fiscal central.

(10) În cazul în care taxa pe valoarea adăugată de plată se stinge prin regularizare cu suma negativă de taxă, potrivit Codului fiscal, data stingerii taxei de plată este data prevăzută de lege pentru depunerea decontului în care s-a efectuat regularizarea.

(11) Pentru debitorii care se află sub incidența legislației privind insolvența și care depun un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenței, suma aprobată la rambursare se compensează în condițiile prezentului articol cu obligațiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenței. Reviste (1)

(12) Prin excepție de la prevederile alin. (11), suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare în primul decont depus după data deschiderii procedurii insolvenței, potrivit Codului fiscal, se compensează, în condițiile prezentului articol, cu obligațiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii. Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea de către contribuabil a acestor prevederi - Horatiu Sasu
Codul de procedură fiscală impune un termen general de prescripție a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor plătite în plus la bugetul de stat, termen de 5 ani (art. 219 din Cod), care începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul de compensare sau restituire.
Acesta este termenul în care:
[ Mai mult... ]

Compensarea de drept – obligație a organelor fiscale - Horatiu Sasu
Sumele plătite în plus sau care reprezintă o plată nedatorată se compensează așa cum prevede legea, așadar și din oficiu. Prevederea legală de mai sus, preluată aproape identic din prevederile anterioare, conduce adeseori la abuzuri ale organelor fiscale, care nu recunosc faptul că, în conformitate cu prevederile Codului civil (art. 1144 din vechiul Cod; art. 1617 Noul Cod civil) compensarea poate opera și de drept. Prin necunoașterea – sau nerecunoașterea – aplicabilității prevederilor Codului civil majorările de întârziere se aplică adeseori în mod abuziv.
Astfel, într-o speță cu valoare de principiu fosta Curte Supremă de Justiție a decis că, chiar dacă reglementarea specială a adăugat compensării de drept prevăzută de art. 1144 din vechiul C. civ. și modalitatea compensării creanțelor la cererea plătitorului, nu suntem în prezența unei derogări de la regula generală, astfel încât cele două forme nu se exclud reciproc, iar compensarea de drept este operantă și în materia creanțelor fiscale. În acest caz instanța supremă a arătat: “conform art. 1144 C. civ.: "compensația se operează de drept, în puterea legii, și chiar când debitorii n-ar ști nimic despre acesta"; cele două datorii se sting reciproc în momentul când ele se găsesc existând deodată și până la concurenta cotităților lor respective" (Curtea Supremă de Justiție, secția Contencios administrativ, Decizia nr. 1098/27.03.2000, în Th. Mrejeru, Executarea creanțelor bugetare, Editura All-Beck, 2001, pag. 87).
[ Mai mult... ]

Corelații legale cu domenii fiscale și nefiscale - Horatiu Sasu
Termenul de "compensare" este folosit în această materie în același sens cu cel consacrat în Noul Cod civil, unde compensarea reprezintă modul de stingere a obligațiilor ce constă în stingerea a două obligații reciproce până la concurența cele mai mici dintre ele.
Creanțele fiscale administrate de unitățile administrativ-teritoriale se sting prin compensarea cu creanțele debitorului reprezentând sume de restituit de la bugetele locale, până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cat și pe cea de debitor, dacă legea nu prevede altfel.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Obligații fiscale restante
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal central
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local
Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul
Plata obligațiilor fiscale în cazuri speciale
Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
Dispoziții privind efectuarea plății
Dispoziții privind corectarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori
Ordinea stingerii obligațiilor fiscale
Reguli speciale privind stingerea creanțelor fiscale prin plată sau compensare
Compensarea
Restituiri de sume
Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată
Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit reținut la sursă
Regularizarea obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții de către organul fiscal central
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere
Dobânzi
Dobânzi în cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscală este anuală
Penalități de întârziere
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară
Reviste:
Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată la cererea debitorului. Scurtă analiză comparativă cu darea în plată reglementată în dreptul comun și darea în plată în cazul obligațiilor asumate prin credite
Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată la cererea debitorului. Scurtă analiză comparativă cu darea în plată reglementată în dreptul comun și darea în plată în cazul obligațiilor asumate prin credite
Decizia nr. 21 din 19 martie 2018
Egalitate constituțională, obligații constituționale vs. obligații fiscale. Considerații generale
Eșalonarea la plată pentru deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare
Soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA
Cum se sting obligațiile fiscale prin compensare?
FISC: Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat
Cum se restituie impozitul pe venitul reținut la sursă într-un cuantum mai mare decât cel datorat legal, când plătitorul există și nu se află în insolvență?
Cum se restituie contribuabililor rezidenți impozitul pe venitul reținut într-un cuantum mai mare când plătitorul de venit nu mai există sau se află în procedura insolvenței?
;
se încarcă...