Aplicarea prevederilor legislației fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
CAPITOLUL III
Aplicarea prevederilor legislației fiscale Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 13. - Interpretarea legii Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voința legiuitorului așa cum este exprimată în lege. Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care voința legiuitorului nu reiese clar din textul legii, la stabilirea voinței legiuitorului se ține seama de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese din documentele publice ce însoțesc actul normativ în procesul de elaborare, dezbatere și aprobare.

(3) Prevederile legislației fiscale se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înțelesul ce rezultă din ansamblul legii.

(4) Prevederile legislației fiscale susceptibile de mai multe înțelesuri se interpretează în sensul în care corespund cel mai bine obiectului și scopului legii.

(5) Prevederile legislației fiscale se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul. Reviste (1)

(6) Dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la alin. (1) - (5), prevederile legislației fiscale rămân neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului/plătitorului. Reviste (2), Comentarii expert (3)

Art. 14. - Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal Reviste (6)

(1) Veniturile, alte beneficii și elemente patrimoniale sunt supuse legislației fiscale indiferent dacă sunt obținute din acte sau fapte ce îndeplinesc sau nu cerințele altor dispoziții legale. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Situațiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază de organul fiscal în concordanță cu realitatea lor economică, determinată în baza probelor administrate în condițiile prezentului cod. Atunci când există diferențe între fondul sau natura economică a unei operațiuni sau tranzacții și forma sa juridică, organul fiscal apreciază aceste operațiuni sau tranzacții, cu respectarea fondului economic al acestora. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(3) Organul fiscal stabilește tratamentul fiscal al unei operațiuni având în vedere doar prevederile legislației fiscale, tratamentul fiscal nefiind influențat de faptul că operațiunea respectivă îndeplinește sau nu cerințele altor prevederi legale. Reviste (2)

Art. 15. - Eludarea legislației fiscale Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul în care, eludându-se scopul legislației fiscale, obligația fiscală nu a fost stabilită ori nu a fost raportată la baza de impozitare reală, obligația datorată și, respectiv, creanța fiscală corelativă sunt cele legal determinate. Reviste (1)

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 21. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelare legală - Horatiu Sasu
Cu privire la conținutul economic al tranzacției, care excede cadrului juridic, articolul de față se completează cu art. 11 din Codul fiscal, drept pentru care trimitem la comentariile aferente acestui din urmă articol, comentarii ce creionează posibilitatea aplicării acestui principiu atât în favoarea contribuabilului cât și în favoarea organului fiscal. [ Mai mult... ]

Corelarea cu principiul certitudinii impunerii - Horatiu Sasu
Principiul "in dubio contra fiscum" este legiferat începând cu 1 ianuarie 2016. Cu toate acestea, instanțele au aplicat principiul și înainte, corelându-l cu principiul certitudinii impunerii. Pentru o analiză a corelării celor două principii în vederea prevenirii abuzurilor trimitem la principiul certitudinii impunerii, comentat la art. 3 din Codul fiscal, în cazul celebru al contribuabililor care au fost obligați (inițial) să achite TVA retroactiv pentru vânzarea locuințelor ridicate și vândute pe persoană fizică. [ Mai mult... ]

Normele de aplicare aferentelor legilor sau ordonanțelor abrogate mai sunt valabile? - Horatiu Sasu
Conform normelor de tehnică legislativă cuprinse în art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă. Rezultă așadar, că un act administrativ cu caracter normativ nu mai poate produce efecte după abrogarea legii în temeiul căreia a fost emis. Deși speța din care extragem mai jos concluzia nu are ca obiect un litigiu fiscal, soluția este de interes maxim în contenciosul fiscal: „Raportat la aceste prevederi legale, se constată că H.G. nr. 867/2003, ca act administrativ subsecvent Legii nr. 318/2003 a energiei electrice, nu mai poate produce efecte după abrogarea legii în temeiul căreia a fost emisă. Legea nr. 318/2003 a fost abrogată expres prin Legea nr. 13/2007, care de altfel a prevăzut un termen de 6 luni pentru elaborarea normelor de aplicare” (ICCJ, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 230 din 23 ianuarie 2008). Decizia Înaltei Curți face lumină în multe dispute și ne arată ce se întâmplă dacă, totuși, în emiterea unui act administrativ-fiscal, se face referire la o hotărâre de Guvern sau un ordin al Ministrului neabrogat(ă) expres, dar emis(ă) în temeiul legii/ordonanței abrogate... [ Mai mult... ]

Un alt exemplu de aplicare a principiului, cu referire la activitatea independentă - Horatiu Sasu
Unul din criteriile de independență ale activității persoanelor fizice, prevăzut de art. 7 din Codul fiscal, este acela că riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea. Pentru a îndeplini acest criteriu, persoana fizică (prestator al activității) și beneficiarul ar trebui să menționeze în contract care sunt riscurile aferente activității. Normele la Codul fiscal enumeră incapacitatea de adaptare la timp și cu cele mai mici costuri la variațiile mediului economico-social, variabilitatea rezultatului economic, deteriorarea situației financiare, în funcție de specificul activității.
Având în vedere specificațiile vagi ale Normelor, o soluție este ca părțile să menționeze în contract cele ce spun Normele. Dacă la control ANAF va susține că nu e clară clauza, soluția este aplicarea alineatului pe care îl adnotăm: pentru că formularea nu e clară nici în Codul fiscal și nici în Norme, prevederile legislației fiscale (preluate în contract) se interpretează în favoarea contribuabilului.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale
Aplicarea prevederilor legislației fiscale
Dispoziții privind raportul juridic fiscal
Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale
Competența organului fiscal central
Competența organului fiscal local
Alte dispoziții privind competența
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori și identificarea acestora în mediul electronic
Dispoziții generale
Reviste:
Bunuri confiscate și regimul fiscal al acestora. O critică de neconstituționalitate
Optimizare sau evaziune fiscală? Viziunea Codului fiscal și a normelor sale de aplicare raportate la legea evaziunii fiscale
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 6/2019
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 21/2019
Despre executarea garanției în ultima zi de valabilitate a acesteia
Prevalența economicului asupra juridicului – modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal/La primauté de l’économique sur le juridique – modalité de combattre l’abus de droit dans le droit fiscal/Prevalence of the economic over the legal – a manner of fighting the abuse of right in the fiscal law
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 38/2018
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 45/2019
Corelația între art. VII din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și art. 78 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015)
Izvoarele dreptului fiscal
;
se încarcă...