Guvernul României

Hotărârea nr. 778/1995 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 01 noiembrie 1995.

În vigoare de la 01 decembrie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. I. -

Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 772/1966, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Capitolul V va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL V Înmatricularea și radierea autovehiculelor și remorcilor

Secțiunea I Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor

Art. 94. -

Autovehiculele și remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la inspectoratele de poliție județene sau la Direcția generală de poliție a municipiului București în raza căreia proprietarii își au domiciliul (sediul) ori reședința în cazul cetățenilor străini.

La cererea persoanelor juridice, autovehiculele și remorcile se înmatriculează la inspectoratele de poliție județene sau la Direcția generală de poliție a municipiului București în raza cărora acestea au reprezentanțe, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unități subordonate.

Autovehiculele și remorcile aparținând Ministerului Apărării Naționale se înmatriculează la acest minister, iar tramvaiele și troleibuzele, la persoanele juridice care le dețin.

Art. 95. -

Autovehiculele și remorcile se înmatriculează numai dacă sunt omologate pentru circulație de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român».

Autovehiculele și remorcile care nu pot fi identificate de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» datorită alterării sau lipsei numerelor de identificare a acestora poansonate de constructor nu vor fi omologate pentru circulație. Se exceptează autovehiculele și remorcile pentru care poliția poate stabili proveniența legală a acestora.

Art. 96. -

Înmatricularea autovehiculelor și a remorcilor se face pe baza următoarelor documente:

- fișa de înmatriculare semnată, după caz, de actualul și de fostul proprietar, cu vizele care atestă plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport și a primei de asigurare prin efectul legii;

- cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elemente de secretizare aplicate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român»;

- dovada de plată a taxei de înmatriculare;

- dovada de efectuare a formalităților vamale de import definitiv (pentru înmatricularea permanentă) sau temporar (pentru înmatricularea temporară), în cazul autovehiculelor și al remorcilor dobândite din străinătate.

La înmatricularea autovehiculelor și a remorcilor, cu excepția celor noi, proprietarii acestora vor face dovada efectuării inspecției tehnice periodice la stația Regiei Autonome «Registrul Auto Român», chiar dacă inspecția tehnică anterioară nu avea termenul de valabilitate expirat.

Art. 97. -

Autovehiculele și remorcile aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic, care își desfășoară activitatea în România, se înmatriculează la cererea celor interesați, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza acelorași documente prevăzute la art. 96, cu excepția taxei de înmatriculare și a dovezii de plată a taxei asupra mijloacelor mecanice de transport, dacă, pe bază de reciprocitate, se acordă scutiri pentru acestea.

Art. 98. -

Se înmatriculează temporar:

a) autovehiculele și remorcile care urmează să fie scoase definitiv din România, la cererea celor interesați;

b) autovehiculele și remorcile care sunt importate temporar în România;

c) autovehiculele și remorcile închiriate, din străinătate, de către persoane juridice române.

Pentru cazul prevăzut la lit. a), înmatricularea temporară se efectuează pe o perioadă ce nu poate depăși termenul de valabilitate a asigurării internaționale (cartea verde), iar pentru cazurile prevăzute la lit. b) și c), perioada de înmatriculare temporară nu poate depăși sfârșitul anului în curs, dacă solicitarea a fost făcută în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârșitul anului următor, dacă solicitarea a fost făcută în ultimele 3 luni ale anului în curs. Dacă introducerea în România a autovehiculelor și a remorcilor care se înmatriculează temporar a fost făcută printr-o operațiune de import temporar, perioada de înmatriculare temporară nu poate depăși termenul limită stabilit pentru importul temporar.

Art. 99. -

Inspectoratele de poliție județene și Direcția generală de poliție a municipiului București eliberează, pentru fiecare autovehicul sau remorcă înmatriculată, un certificat de înmatriculare, ale cărui formă și conținut sunt stabilite de Inspectoratul General al Poliției.

Art. 100. -

Titularul certificatului de înmatriculare este obligat să declare unității de poliție emitente schimbarea oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de înmatriculare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această modificare, cu excepția schimbării caroseriei sau a șasiului, caz în care va proceda conform prevederilor art. 108.

Art. 101. -

Inspectoratele de poliție județene sau Direcția generală de poliție a municipiului București autorizează provizoriu circulația autovehiculelor și a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, în vederea efectuării formalităților premergătoare înmatriculării.

Autorizația provizorie de circulație dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.

Art. 102. -

Inspectoratele de poliție județene sau Direcția generală de poliție a municipiului București autorizează circulația pentru probe a autovehiculelor și remorcilor:

a) care efectuează probe în vederea omologării, precum și a autoșasiurilor care efectuează deplasări de la unitățile constructoare la cele care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea autovehiculelor sau a remorcilor;

b) supuse comercializării, în vederea probelor solicitate de clienți, la cererea persoanelor juridice care dețin spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor și au un volum mediu de vânzări de cel puțin 5 autovehicule sau remorci într-un interval de o lună.

Autorizațiile de circulație pentru probe sunt valabile cel mult un an de la data eliberării.

Este interzis transportul comercial de bunuri și persoane cu autovehicule și remorci care circulă în baza autorizării de circulație pentru probe, folosirea acestor autorizații pentru autovehicule și remorci de proveniență străină pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale în România, precum și circulația vehiculelor prevăzute la lit. b) în afara județului sau a municipiului București în raza căruia își are sediul titularul autorizației de circulație pentru probe.

Art. 103. -

Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare sau a autorizației provizorii de circulație ori pentru probe trebuie declarată în termen de 48 de ore de la constatarea faptului unității de poliție celei mai apropiate, care va elibera o adeverință în acest sens.

În termen de cel mult 15 zile de la declararea pierderii, a furtului sau a distrugerii certificatului de înmatriculare, titularul acestuia este obligat să solicite eliberarea unui alt certificat de înmatriculare.

Noul certificat de înmatriculare se eliberează de către unitatea de poliție care a emis certificatul anterior, în baza adeverinței menționate mai sus și a dovezii de publicare în Monitorul Oficial al României pentru declararea nulității documentului pierdut sau furat.

Secțiunea a II-a Numerele de înmatriculare, cele provizorii și de probe

Art. 104. -

La înmatriculare, inspectoratul de poliție județean sau Direcția generală de poliție a municipiului București atribuie fiecărui autovehicul ori remorcă un număr de înmatriculare, compus din indicativul județului sau al municipiului București și numărul de ordine.

Numărul de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor prevăzute în art. 97 este compus din indicativul CD, CO sau TC, după caz, și numărul de ordine.

În cazul numărului de înmatriculare temporară, la indicativul județului și numărul de ordine se adaugă luna și anul în care expiră valabilitatea înmatriculării.

La autorizarea provizorie a circulației autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul județului sau al municipiului București și numărul de ordine.

La autorizarea circulației pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul județului sau al municipiului București, numărul de ordine și înscrisul «PROBE».

O dată cu înmatricularea sau autorizarea circulației se eliberează și plăcile cu numărul atribuit.

Art. 105. -

Numărul de înmatriculare, cel provizoriu și de probe se aplică pe plăci metalice având fondul alb reflectorizant și înscrisul cu litere majuscule și cifre arabe, în relief.

Plăcile se fixează la partea din față și din spate a autovehiculului, iar la motocicletă, motoretă și remorcă, numai la partea din spate, în locurile special destinate.

Pe placa din spate se aplică ecusonul care atestă efectuarea inspecției tehnice periodice, iar pe placa din față, ecusonul inspecției tehnice suplimentare pentru poluare.

Unitățile care confecționează plăci trebuie să fie autorizate de Ministerul de Interne.

Art. 106. -

Indicativele județelor și al municipiului București, alcătuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului plăcilor și ale înscrisurilor aplicate, precum și condițiile de calitate sunt stabilite prin standard de stat.

Art. 107. -

Numerele de înmatriculare, forma și dimensiunile plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehiculele și remorcile aparținând Ministerului Apărării Naționale se stabilesc și se atribuie de către acest minister.

Secțiunea a III-a Radierea autovehiculelor și remorcilor

Art. 108. -

Proprietarii de autovehicule și remorci înmatriculate sunt obligați să ceară radierea acestora din evidența inspectoratelor de poliție județene sau a Direcției generale de poliție a municipiului București în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre situațiile următoare:

a) la trecerea în proprietatea lor a autovehiculelor sau a remorcilor înmatriculate pe numele fostului proprietar, pe baza prezentării cărții de identitate a vehiculului și a fișei de înmatriculare, precum și a predării certificatului și a plăcilor cu numărul de înmatriculare;

b) la schimbarea domiciliului (sediului) lor în raza altui inspectorat de poliție județean sau a Direcției generale de poliție a municipiului București decât acela la care se află înmatriculat autovehiculul sau remorca, pe baza prezentării cărții de identitate a vehiculului și a fișei de înmatriculare, precum și a predării certificatului și a plăcilor cu numărul de înmatriculare;

c) la scoaterea definitivă din România a autovehiculelor și a remorcilor, pe baza prezentării cărții de identitate a vehiculului și a predării certificatului și a plăcilor cu numărul de înmatriculare;

d) în cazul când autovehiculul sau remorca au devenit improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice și au fost dezmembrate, pe baza dovezii care atestă dezmembrarea și a predării cărții de identitate a vehiculului, precum și a certificatului și a plăcilor cu numărul de înmatriculare;

e) în cazul schimbării caroseriei sau a șasiului.

Proprietarii autovehiculelor și ai remorcilor pot solicita radierea acestora, dacă nu mai doresc să le păstreze în circulație. În acest caz, proprietarii vor face dovada că posedă spațiu propriu amenajat parcării acestor autovehicule și remorci cât timp sunt radiate din circulație, fiind interzisă parcarea acestora în alte locuri.

La efectuarea radierii, inspectoratele de poliție județene sau Direcția generală de poliție a municipiului București comunică această operațiune organelor fiscale.

Cărțile de identitate reținute de poliție conform prevederilor lit. d) vor fi remise Regiei Autonome «Registrul Auto Român»."

2. Capitolul VI va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL VI Permisul de conducere

Art. 109. -

Permisul de conducere se eliberează de către inspectoratul de poliție județean sau de Direcția generală de poliție a municipiului București în raza căreia solicitantul își are domiciliul (sau reședința în cazul cetățenilor străini), precum și de către Inspectoratul General al Poliției.

Forma și conținutul permisului de conducere se stabilesc de către Inspectoratul General al Poliției.

Permisul de conducere prevăzut la art. 110 este valabil pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării.

La expirarea perioadei de valabilitate, acesta va fi preschimbat de unitățile de poliție, fără susținerea unui nou examen, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul de Interne.

Art. 110. -

Permisul de conducere este valabil pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de autovehicule:

Categoria A: autovehiculul cu două roți (motocicletă), cu sau fără ataș, având capacitatea cilindrică a motorului peste 50 cm3 sau viteza prin construcție mai mare de 50 km/h, și autovehiculul cu trei roți (triciclul) având capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3 sau viteza prin construcție mai mare de 50 km/h, precum și masa totală maximă autorizată mai mică de 400 kg;

Categoria B:

- autovehiculele a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;

- ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul din categoria B și o remorcă în cazul în care masa totală maximă autorizată a ansamblului nu depășește 3.500 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii nu depășește masa proprie a autovehiculului trăgător;

- triciclurile sau cvadriciclurile având masa proprie peste 550 kg;

Categoria B+E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria B și o remorcă, dacă ansamblul respectiv nu se încadrează în categoria B;

Categoria C: autovehiculele, altele decât cele din categoria D, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg;

Categoria C+E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria C și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;

Categoria D: autovehiculele destinate transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului;

Categoria D+E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria D și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

Permisul de conducere este valabil și pentru una sau mai multe dintre următoarele subcategorii:

Subcategoria A1: autovehiculul cu două sau trei roți (motoretă) având capacitatea cilindrică a motorului de cel mult 50 cm3 și viteza maximă, prin construcție, de cel puțin 25 km/h, dar nu mai mare de 50 km/h;

Subcategoria B1: autovehiculul cu trei sau patru roți (tricicluri și, respectiv, cvadricicluri) având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg și fiind echipat cu un motor termic cu capacitatea cilindrică mai mare de 50 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalentă ori cu viteza prin construcție mai mare de 50 km/h;

Subcategoria C1: autovehiculele, altele decât cele din categoria D, a căror masă totală maximă autorizată este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg;

Subcategoria C1+E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din subcategoria C1 și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiția ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depășească 12.000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depășească masa proprie a vehiculului trăgător;

Subcategoria D1: autovehiculele destinate transportului de persoane având cel puțin 9, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului;

Subcategoria D1+E: ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din subcategoria D1 și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiția ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depășească 12.000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depășească masa proprie a vehiculului trăgător. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

Autovehiculelor din categoriile B, C și D și din subcategoriile C1 și D1 li se poate atașa o remorcă având masa totală maximă autorizată sub 750 kg, fără ca prin aceasta să se schimbe categoria din care fac parte.

Termenul masă totală maximă autorizată înseamnă masa proprie a vehiculului și a încărcăturii maxime.

Art. 111. -

Permisul de conducere valabil pentru o categorie dă dreptul de a conduce și autovehicule din subcategoria pe care aceasta o include.

Permisul de conducere valabil pentru categoriile C+E sau D+E este valabil și pentru conducerea ansamblurilor de vehicule din categoria B+E, dacă titularul acestuia posedă categoria B.

Permisul de conducere valabil pentru categoria C+E este valabil și pentru categoria D+E, dacă titularul acestuia posedă categoria D.

Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1+E este valabil și pentru subcategoria D1+E, dacă titularul acestuia posedă subcategoria D1.

Posesorii permisului de conducere pentru categoriile C sau C+E au dreptul să conducă tractoare, iar permisele de conducere pentru categoriile D sau D+E sunt valabile și pentru conducerea troleibuzelor.

Posesorii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A nu au dreptul să conducă motociclete de o putere mai mare de 25 kW sau cu un raport putere/masă proprie de peste 0,16 kW/kg, dacă nu au cel puțin 2 ani vechime în conducerea motocicletelor. Această condiție nu se aplică persoanelor care au vârsta de cel puțin 21 de ani și au susținut examenul pe motociclete fără ataș, cu o putere a motorului de cel puțin 35 kW.

Art. 112. -

Permisele de conducere pentru tractoare, troleibuze și tramvaie vor purta mențiunea Tr, Tb și, respectiv, Tv.

Posesorii permisului de conducere pentru tractoare au dreptul să conducă un ansamblu de vehicule compus dintr-un tractor și una sau două remorci.

Art. 113. -

Permisul de conducere se obține pe bază de examen.

Examinarea persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere se efectuează la Inspectoratul General al Poliției ori la inspectoratul de poliție județean sau la Direcția generală de poliție a municipiului București în raza căreia își au domiciliul (sau reședința, în cazul cetățenilor străini). Prin excepție, absolvenții cursurilor organizate de școlile de pregătire a conducătorilor de autovehicule din categoriile sau subcategoriile C, C1, D1, precum și pentru tractoare, tramvaie ori troleibuze vor fi examinați, pentru prima dată, la inspectoratul de poliție județean sau la Direcția generală de poliție a municipiului București în raza căreia își are sediul școala respectivă.

Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă vârsta de cel puțin 18 ani, excepție făcând persoana care solicită obținerea permisului de conducere valabil pentru subcategoria A1, care trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani, pentru categoria C+E trebuie să aibă vârsta de cel puțin 20 de ani, iar pentru categoriile D1, D, tramvaie și troleibuze, trebuie să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani;

- să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru conducerea autovehiculelor;

- să fi absolvit cursurile unei școli de pregătire a conducătorilor de autovehicule organizate potrivit legii, pentru categoriile sau subcategoriile A, B1, B, C1, C, D1 și D, precum și pentru tractoare, troleibuze și tramvaie;

- să nu fi fost condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile prevăzute în art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 328/1966, republicat, cu excepția cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea.

Pentru admiterea prezentării la examen, candidatul va depune următoarele documente:

- fișa de școlarizare, al cărei model se stabilește de către Inspectoratul General al Poliției;

- certificat de cazier judiciar;

- chitanță de plată a taxei de examinare.

Pregătirea practică a candidaților care solicită obținerea permisului de conducere valabil pentru categoriile A, B1 și B poate fi efectuată și de către instructori auto independenți.

Inspectoratul General al Poliției, inspectoratele de poliție județene sau Direcția generală de poliție a municipiului București pot aproba, de la caz la caz, cu respectarea prevederilor art. 116, prezentarea la examen a persoanelor care nu au urmat cursurile complete ale unei școli de pregătire a conducătorilor de autovehicule, în vederea obținerii permisului de conducere.

Membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare se vor prezenta la examen în condițiile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 114. -

Candidații la examenul pentru obținerea permisului de conducere vor fi examinați la proba teoretică de cunoaștere a regulilor de circulație și a elementelor de mecanică legate de conducerea în siguranță a autovehiculului, precum și la proba de conducere, corespunzător categoriei de autovehicule pentru care solicită permisul.

Persoanele handicapate care se încadrează în baremurile minime de sănătate fizică și psihică stabilite în acest sens vor fi examinate la proba de conducere pe autovehicule adaptate infirmității lor.

Art. 115. -

Rezultatul examinării se consemnează prin calificativul admis sau respins. Candidații care nu promovează oricare dintre probe sunt declarați respinși.

În cazul în care candidatul nu a obținut permisul de conducere într-o perioadă de un an de la absolvirea școlii, pentru a putea fi programat în vederea unei noi examinări, va efectua un nou curs complet în cadrul unei școli pentru pregătirea persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.

Art. 116. -

Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile C1, C sau D1 trebuie să fi obținut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B.

Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru categoria D trebuie să facă dovada că a condus efectiv autovehicule din categoriile C sau D1 pe o perioadă de cel puțin 2 ani.

Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile B+E, C1+E, C+E, D1+E sau D+E trebuie să fi obținut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile sau subcategoriile B, C1, C, D1 și, respectiv, D.

Art. 117. -

Școlile care pregătesc persoane pentru obținerea permisului de conducere vor funcționa în baza unui regulament elaborat de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor, în colaborare cu Ministerul Învățământului.

Persoanele care efectuează pregătirea teoretică (profesori de legislație rutieră) și practică (instructori auto) vor fi autorizate în acest sens, în baza unor instrucțiuni elaborate de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor, de către inspectoratele de poliție județene sau de Direcția generală de poliție a municipiului București.

Instructorii auto sau profesorii de legislație rutieră, cărora li s-au retras autorizațiile sau acestea au expirat, nu mai au dreptul să efectueze pregătirea persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.

Școlile care pregătesc persoane pentru obținerea permisului de conducere din subordinea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului de Interne, precum și instructorii auto și profesorii de legislație rutieră care își desfășoară activitatea în aceste școli se autorizează de către ministerele respective.

Art. 118. -

Autovehiculele, cu excepția motocicletelor, destinate învățării conducerii, vor fi dotate cu dublă comandă (frână și ambreiaj).

Acestea vor fi echipate cu o casetă având inscripția «ȘCOALĂ», excepție făcând autobuzele, troleibuzele și tramvaiele, care vor avea înscrisul «ȘCOALĂ» aplicat pe părțile laterale, în față și în spate.

Art. 119. -

Folosirea pe drumurile publice a autovehiculelor prevăzute la art. 118 este permisă numai sub supravegherea instructorilor auto.

Pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere se face numai pe trasee stabilite de poliție.

Răspunderea pentru încălcarea regulilor de circulație revine atât instructorului auto cât și persoanei care conduce autovehiculul.

Art. 120. -

Posesorii permisului de conducere sunt obligați să solicite eliberarea unui nou permis de conducere la schimbarea oricăror date înscrise în vechiul permis de conducere.

Art. 121. -

Pierderea, furtul sau distrugerea permisului de conducere trebuie declarată în termen de 48 de ore de la constatarea faptului unității de poliție celei mai apropiate, care va elibera o adeverință în acest sens.

în termen de 15 zile de la declararea pierderii, furtului sau distrugerii permisului de conducere, titularul acestuia este obligat să solicite eliberarea unui alt permis de conducere.

Art. 122. -

Noul permis se eliberează de către unitatea de poliție în raza căreia titularul își are domiciliul (sau reședința, în cazul cetățenilor străini), în baza adeverinței menționate mai sus și a dovezii de publicare în Monitorul Oficial al României pentru declararea nulității documentului pierdut sau furat.

Art. 123. -

Conducătorii auto care practică activitatea de taximetrie trebuie să fie atestați în acest sens, în baza unor instrucțiuni elaborate de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor, de către inspectoratele de poliție județene sau de către Direcția generală de poliție a municipiului București."

3. Articolul 126 va avea următorul cuprins:

"

Art. 126. -

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) contravențiile la art. 8, 12 lit. b) alin. 2, art. 20, 21, 22, 23, 25 alin. 2, art. 26 alin. 1, art. 27 alin. 1-3, art. 44 pct. 17 și 25, art. 46, 55, 61, 62 lit. a)-h) și j), art. 63 alin. 1, art. 64, 103 alin. 1 și art. 145, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

b) contravențiile la art. 12 lit. a) alin. 2 și lit. c) alin. 2, art. 14 alin. 1 lit. a), d) și e), art. 18 alin. 1 și 3, art. 40, 44 pct. 1 lit. a), pct. 2, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22 și 23, art. 51, 56 lit. d) și e), art. 57 lit. b)-e), art. 58, 77 alin. 1, art. 92 alin. 3, art. 100, 103 alin. 2, art. 121 și art. 142, cu amendă de la 16.000 lei la 40.000 lei;

c) contravențiile la art. 18 alin. 4, art. 19 alin. 1 lit. a), art. 28, 29, 34, 37 alin. 2-5, art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1, art. 42, 44 pct. 6 lit. b)-d), pct. 7, 8 alin. 3-6, pct. 11, 18 și 24, art. 45, 47, 48 dacă viteza s-a depășit cu până la 20 km/h, art. 49, 52 alin. 1, art. 56 lit. a), art. 57 lit. a), art. 62 lit. i), art. 63 alin. 2, art. 65, 67, 75, 76, 78 alin. 2 și 3, art. 82, 83, 84, 85 alin. 1 și 3, art. 86, 88, 89 alin. 1 și 2, art. 108 alin. 1 și 2 și art. 120, cu amendă de la 30.000 lei la 60.000 lei;

d) contravențiile la art. 12 lit. b) alin. 1 și lit. c) alin. 1, art. 24, 25 alin. 1, art. 27 alin. 4, art. 30, 31, 32, 33, 44 pct. 26 și 27, art. 48 dacă viteza s-a depășit cu până la 30 km/h, art. 52 alin. 2, art. 56 lit. b) și c), art. 68 alin. 1, art. 91 alin. 1 și art. 92 alin. 1, 4 și 5, cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei;

e) contravențiile la art. 14 alin. 1 lit. b) și c), alin. 4, art. 15 alin. 1 și 2, art. 19 alin. 1 lit. b) și alin. 2, art. 44 pct. 6 lit. a), pct. 10 și 15, art. 48 dacă viteza s-a depășit cu peste 30 km/h, art. 91 alin. 2, art. 105 alin. 1-3, art. 118 și art. 119 alin. 2, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;

f) contravențiile la art. 4, 35, 36, 41, 44 pct. 3, art. 53, 54 alin. 1, art. 79 lit. a)-d) și f), art. 87 alin. 1, art. 89 alin. 3 și art. 92 alin. 2, cu amendă de la 70.000 lei la 120.000 lei;

g) contravențiile la art. 7, 66, 68 alin. 2, art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79 lit. g), art. 90, 102 alin. 3, art. 105 alin. 4, art. 109 alin. 3, art. 111 alin. 6, art. 117 alin. 2 și 3, art. 123 și art. 147 alin. 2 și 3, cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei."

4. Articolul 147 va avea următorul cuprins:

"

Art. 147. -

În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, Inspectoratul General al Poliției va elabora noi modele pentru permisul de conducere și certificatul de înmatriculare.

Posesorii permiselor de conducere eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt obligați să solicite schimbarea acestora până la 31 decembrie 1997.

Posesorii certificatelor de înmatriculare eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt obligați să solicite schimbarea acestora până la 31 decembrie 1998."

5. Articolul 148 va avea următorul cuprins:

"

Art. 148. -

Cu ocazia schimbării permiselor de conducere, echivalarea dintre vechile și noile categorii și subcategorii se va face după cum urmează:

- categoria G cu categoria A;

- categoria A cu categoria A;

- categoria B cu categoria B;

- categoria C cu categoria C;

- categoria D cu categoria D;

- categoriile B, C și E cu categoriile B+E și C+E;

- categoriile C și E cu categoria C+E;

- categoriile C, D și E cu categoriile C+E și D+E;

- categoriile B, C, D și E cu categoriile B+E, C+E și D+E;

- categoria F cu mențiunea Tr;

- categoria H cu mențiunea Tb;

- categoria I cu mențiunea Tv."

Art. II. -

Orice altă dispoziție contrară prevederilor prezentei hotărâri se abrogă.

Art. III. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Doru Ioan Tărăcilă
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac

București, 2 octombrie 1995.

Nr. 778.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...