Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României

Modificări (2), Referințe (16)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 octombrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 29 și 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, al Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.408/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată și al Convenției Ministerului Finanțelor Publice - Băncii Naționale a României nr. 184.575/13 din 23 septembrie 2005,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește regulile privind organizarea și funcționarea pieței secundare a titlurilor de stat, administrată de Banca Națională a României, criteriile de acces pentru participanți, precum și orice alte măsuri necesare funcționării în mod regulat și transparent a acestei piețe.

Art. 2. -

Prin prezentul regulament și normele emise în aplicarea acestuia sunt stabilite:

a) condițiile și procedurile de acces/admitere, excludere și suspendare a participanților la și de la tranzacționare;

b) condițiile și procedurile de tranzacționare, precum și obligațiile participanților și ale emitentului;

c) procedurile privind modul de determinare și publicare a prețurilor și a cotațiilor, tipurile de contracte și operațiuni permise, standardele contractuale;

d) măsurile necesare funcționării în mod regulat și ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pieței și modalitatea de verificare a respectării regulilor acesteia;

e) modul de administrare și diseminare către public a informațiilor privind emitentul, emisiunile tranzacționate și serviciile de acces al participanților pe piața reglementată;

f) obligațiile administratorului de piață și ale custozilor cu privire la stabilirea mecanismelor de securitate și control al sistemelor informatice, pentru protecția drepturilor deținătorilor cu privire la titlurile de stat și a informațiilor confidențiale;

g) modul de asigurare a siguranței datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date, inclusiv în situația unor calamități naturale, dezastre și altor evenimente deosebite.

CAPITOLUL II Participanți

Art. 3. -

(1) Pe piața secundară administrată de Banca Națională a României pot participa direct intermediarii pieței secundare și alte entități care pot efectua operațiuni cu titluri de stat exclusiv în nume și pe cont propriu.

(2) Pot participa la piața secundară administrată de Banca Națională a României, în calitate de intermediari:

a) dealerii primari;

b) instituțiile de credit, așa cum sunt definite la art. 1 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, care sunt autorizate de Banca Națională a României, altele decât cele menționate la lit. a);

c) societățile de servicii de investiții financiare, așa cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, altele decât cele menționate la lit. a);

d) instituțiile echivalente celor prevăzute la lit. b) și c), autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European.

(3) Pot participa la piața secundară administrată de Banca Națională a României exclusiv în nume și pe cont propriu: băncile/instituțiile de credit autorizate conform Legii nr. 58/1998, republicată, altele decât cele prevăzute la alin. (2). Acestea nu pot deschide nici un fel de conturi pentru titluri de stat pe numele unei persoane fizice sau juridice.

Art. 4. -

(1) Pentru a putea participa la piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, o instituție de credit sau o societate de servicii de investiții financiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) existența unei autorizații în baza căreia poate presta următoarele servicii:

- tranzacționarea titlurilor de stat în cont propriu și/sau în contul clienților;

- intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea și plasamentul acestora;

- păstrarea în custodie și administrarea titlurilor de stat;

b) existența unei structuri organizatorice distincte, spații specifice necesare derulării operațiunilor cu titluri de stat, dotări tehnice pentru activități de tranzacționare, astfel cum se va stabili prin normele tehnice emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentului regulament;

c) dotări tehnice specifice activității de custodie;

d) îndeplinirea criteriilor de acces stabilite prin regulile sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat SaFIR;

e) reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienții, a relației cu alți intermediari ai pieței, a mijloacelor de evidență a deținerilor clienților, precum și a procedurilor privind controlul intern al activității cu titluri de stat.

(2) Participanții prevăzuți la art. 3 alin. (3) trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (1), cu excepția lit. c).

(3) Dealerii primari sunt automat admiși pe piața secundară din momentul dobândirii acestei calități.

Art. 5. -

(1) Instituțiile solicitante, altele decât dealerii primari, trebuie să depună la Banca Națională a României o cerere în vederea dobândirii calității de participant pe piața secundară a titlurilor de stat, împreună cu documentația din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acces. În termen de 30 de zile Banca Națională a României va aproba cererea sau o va respinge motivat.

(2) Banca Națională a României aprobă cererile de acces cu consultarea prealabilă a autorității de supraveghere competente.

(3) Banca Națională a României va retrage dreptul de acces pe piață, în cazul în care participantul nu mai îndeplinește condițiile de acces.

(4) Participantul poate cere retragerea dreptului de acces pe piață.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (3) și (4), retragerea dreptului de acces produce efecte începând cu ziua bancară următoare datei la care decizia Băncii Naționale a României a fost comunicată participantului. Banca Națională a României va aduce de îndată la cunoștință participanților, precum și Ministerului Finanțelor Publice și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare decizia sa, prin orice mijloace.

Art. 6. -

(1) Dealerii primari care au cumpărat, în nume și pe cont propriu, din piața primară titluri de stat dintr-o anumită emisiune sunt înregistrați automat ca formatori de piață pentru emisiunea respectivă.

(2) Intermediarii pieței secundare, alții decât cei menționați la alin. (1), se pot înregistra ca formatori de piață pentru orice emisiune de titluri de stat.

(3) Pentru înregistrarea ca formator de piață, intermediarul va notifica în acest sens Băncii Naționale a României. Calitatea de formator de piață devine efectivă începând cu ziua de tranzacționare imediat următoare.

(4) Un intermediar este formator de piață pentru o perioadă de cel puțin 60 de zile calendaristice pentru titlurile cu scadența sub un an și cel puțin 90 de zile calendaristice pentru titlurile cu scadența peste un an.

(5) Banca Națională a României va informa toți participanții la piață cu privire la identitatea formatorilor de piață înregistrați pentru fiecare serie de titluri de stat, precum și cu privire la orice modificări intervenite în acest sens.

Art. 7. -

(1) Formatorii de piață au obligația să afișeze cotații ferme și să încheie tranzacții pe baza cotațiilor ferme afișate.

(2) Cotațiile ferme vor fi introduse numai în numele și pe contul propriu al formatorului de piață.

Art. 8. -

(1) Administratorul pieței poate retrage unui intermediar calitatea de formator de piață pentru o anumită serie de titluri de stat, la solicitarea autorității de supraveghere. Pentru societățile de servicii de investiții financiare solicitarea va fi adresată de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(2) Banca Națională a României, în calitate de administrator al pieței secundare, poate retrage calitatea de formator de piață, în cazul în care acesta nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la art. 7, independent de sancțiunile aplicate în baza Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și Legii nr. 58/1998, republicată, sau de sancțiunile aplicate de Comisia Națională a Valorile Mobiliare în calitate de autoritate de supraveghere.

CAPITOLUL III Operațiuni derulate pe piața secundară

Art. 9. -

(1) Piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României funcționează, potrivit prevederilor prezentului regulament și regulilor stabilite de administratorul acesteia, pe principiul negocierii directe între intermediari.

(2) Participanții la piața secundară pot derula operațiuni în nume propriu numai prin contul deschis în evidențele sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat SaFIR.

(3) Operațiunile cu titluri de stat se efectuează în moneda în care au fost emise.

(4) Operațiunile derulate pe piața secundară a titlurilor de stat se vor efectua în interiorul termenului de scadență, în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat SaFIR.

(5) Marja dintre prețurile de vânzare și cele de cumpărare va fi determinată liber de raportul cerere-ofertă pe piața secundară a titlurilor de stat.

Art. 10. -

Participanții pe piața secundară administrată de Banca Națională a României pot desfășura operațiuni de vânzare-cumpărare, contracte repo/reverse repo, operațiuni de transfer fără plată și contracte de garanție cu titluri de stat.

Art. 11. -

Banca Națională a României va stabili prin norme proprii formulele de calcul și convențiile utilizate în tranzacționarea titlurilor de stat pe piața secundară administrată de aceasta.

Art. 12. -

(1) Toți participanții pot să afișeze cotații informative pentru orice emisiune de titluri de stat.

(2) Participanții vor afișa cotațiile ferme și/sau informative în paginile de contribuție Reuters sau în orice alte mijloace agreate de administratorul pieței.

(3) Intermediarii pieței secundare au obligația de a afișa cotațiile ferme și/sau informative și la ghișeele lor de lucru cu clienții.

Art. 13. -

(1) Formatorul de piață va putea introduce o singură cotație fermă pentru seria de titluri de stat pentru care s-a înregistrat.

(2) Prețul de vânzare din cadrul unei cotații trebuie să fie mai mare decât prețul de cumpărare.

(3) Este interzisă introducerea unei cotații sau modificarea uneia deja existente dacă noua cotație ar avea ca rezultat una dintre următoarele situații:

a) prețul de cumpărare este mai mare sau egal cu prețul de vânzare al oricărei alte cotații existente în piață la momentul introducerii;

b) prețul de vânzare este mai mic sau egal cu prețul de cumpărare al oricărei cotații existente în piață la momentul introducerii.

Art. 14. -

(1) Toate cotațiile ferme vor conține cel puțin următoarele informații:

a) prețul exprimat ca randament;

b) emisiunea cotată exprimată ca ISIN;

c) valoarea nominală cotată;

d) termenul de valabilitate;

e) termenul de decontare.

(2) Pentru fiecare emisiune Banca Națională a României stabilește și comunică cantitatea minimă de titluri de stat pentru care se va afișa o cotație fermă.

Art. 15. -

(1) Tranzacțiile între intermediari, efectuate atât în cont propriu, cât și în contul clienților, se pot încheia telefonic, prin Reuters dealing sau prin alte sisteme de tranzacționare agreate.

(2) Toate tranzacțiile încheiate trebuie imediat confirmate în scris de una dintre părți sau de ambele, după cum au convenit, prin orice mijloc.

(3) Confirmarea trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

a) seria/seriile implicată/implicate;

b) data încheierii tranzacției;

c) data decontării;

d) tipul tranzacției;

e) valoarea tranzacției exprimată ca valoare de decontat;

f) conturile din/în care se va efectua decontarea fondurilor;

g) prețul.

Art. 16. -

(1) Intermediarii pieței secundare a titlurilor de stat au obligația să asigure executarea cu prioritate a ordinelor clienților și să nu concureze executarea ordinelor acestora cu cele în nume și pe cont propriu.

(2) Angajații intermediarilor pieței secundare a titlurilor de stat nu vor derula tranzacții la prețuri în afara pieței, ce se bazează pe înțelegeri cu caracter oneros sau pe obținerea de profit personal.

(3) Se interzice personalului implicat în activitatea de intermediere dezvăluirea de informații aferente unor tranzacții încheiate de clienți.

(4) Tranzacțiile efectuate în afara orelor de funcționare a pieței secundare administrate de Banca Națională a României ori în alte locuri decât cele special destinate activității de tranzacționare vor fi permise numai în situații excepționale, cu aprobarea prealabilă a conducerii executive a respectivului intermediar, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 17. -

(1) Toate tranzacțiile încheiate de participanți în nume și în cont propriu și/sau în nume propriu și contul clienților sunt raportate Băncii Naționale a României, în forma solicitată de aceasta, nu mai târziu de ora 18,00 în ziua în care a fost încheiată tranzacția.

(2) Transmiterea datelor referitoare la tranzacțiile cu titluri de stat se va realiza zilnic, prin serviciul de poștă electronică securizat, în structura menționată în normele tehnice ce vor fi emise de către Banca Națională a României în aplicarea prezentului regulament.

Art. 18. -

(1) Titlurile de stat pot fi transferate fără plată în cazuri cum ar fi:

a) transferuri de portofoliu;

b) fuziuni, divizări sau alte operațiuni de acest tip în care sunt implicați participanți pe piața secundară a titlurilor de stat;

c) moșteniri, donații și alte acte juridice cu titlu gratuit, care implică transferarea proprietății sau a altor drepturi asupra titlurilor de stat.

(2) Intermediarii pieței secundare au obligația să solicite și să verifice actele justificative ce stau la baza transferurilor cu titlu gratuit ordonate de clienții lor.

Art. 19. -

Banca Națională a României, în calitate de administrator al pieței secundare a titlurilor de stat, va oferi detalii cu privire la prețul mediu zilnic pentru fiecare emisiune și, respectiv, volumul tranzacționat pe tipuri de emisiuni.

Art. 20. -

Depozitarea titlurilor de stat și decontarea operațiunilor cu titluri de stat derulate pe piața secundară administrată de Banca Națională a României se fac de către sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat SaFIR, în conformitate cu regulile de sistem ale acestuia.

CAPITOLUL IV Monitorizare

Art. 21. -

(1) Banca Națională a României supraveghează conduita participanților, urmărind respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) În situația deschiderii procedurii de insolvență și/sau a nerespectării prevederilor art. 4, 6 și 7, Banca Națională a României poate atrage calitatea de intermediar pe piața secundară și/sau poate suspenda pe o perioadă de maximum 90 de zile calendaristice dreptul de acces în nume propriu pe piața secundară.

Art. 22. -

(1) În cazul retragerii calității de intermediar pe piața secundară, Banca Națională a României va lua următoarele măsuri:

a) va interzice accesul pe piața secundară a titlurilor de stat de la data notificării privind deschiderea procedurii de insolvență sau în orice alt caz de retragere a calității de intermediar pe piața secundară, cu excepția cazurilor explicit prevăzute de regulile de sistem ale SaFIR;

b) va notifica aceasta celorlalți participanți, precum și autorității de reglementare și supraveghere competente.

(2) Retragerea dreptului de acces pentru societățile de servicii de investiții financiare se va face după consultarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 23. -

În cazul nerespectării de către intermediarii pieței secundare a prevederilor prezentului regulament, Banca Națională a României va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 312/2004.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24. -

Instituțiile autorizate în baza Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, își mențin calitatea de intermediar pe piața secundară, sub rezerva îndeplinirii nu mai târziu de data de 3 octombrie 2005 a condițiilor de acces prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d).

Art. 25. -

(1) Banca Națională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanțelor Publice, va încuraja înființarea de asociații profesionale în scopul ridicării standardelor profesionale, stabilirea și impunerea unor reguli de conduită și etică profesională în desfășurarea operațiunilor pe piața secundară a titlurilor de stat.

(2) Codurile de conduită avizate de Banca Națională a României sunt obligatorii pentru participanții pe piața secundară.

Art. 26. -

Pentru instituțiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), prezentul regulament se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană, urmând a se stabili condiții de acces pe piață.

Art. 27. -

(1) Banca Națională a României, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, va emite norme tehnice în aplicarea acestuia.

(2) Prevederile art. 6, 7, 8, art. 13 alin. (1) și ale art. 17 intră în vigoare la data publicării normelor tehnice prevăzute la alin. (1).

Art. 28. -

(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 3 octombrie 2005.

(2) Prezentul regulament va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Florin Georgescu

București, 29 septembrie 2005.

Nr. 12.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...