Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii din 24.08.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 9 din 10

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) Pe perioada detașării în cadrul Consiliului, judecătorii și procurorii își păstrează statutul de judecător sau de procuror.

SECȚIUNEA a II-a Personalul contractual

Art. 106. - Modificări (1)

Poate ocupa un post de personal contractual în aparatul propriu al Consiliului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român cu domiciliul în România și are capacitate deplină de exercițiu;

b) are studii ce corespund funcției;

c) nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

e) a promovat concursul sau examenul organizat potrivit prezentului regulament.

Art. 107. - Modificări (1)

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta:

a) cerere-tip;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe certificatul de naștere și de pe certificatul de căsătorie;

d) copie de pe actul doveditor al studiilor urmate;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) curriculum vitae;

h) copie de pe carnetul de muncă;

i) chitanța de plată a taxei de înscriere;

j) două fotografii tip buletin.

(2) Candidații vor depune și o recomandare privind profilul profesional și moral de la ultimul loc de muncă. Candidații care nu au mai fost angajați anterior vor depune o recomandare de la ultima instituție de învățământ absolvită.

Art. 108. -

(1) Examinarea candidaților se face prin susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice sau a unei probe practice, precum și a unei probe orale.

(2) Materiile de concurs sau examen, tematica și bibliografia se propun de șefii compartimentelor în care se află postul vacant și se aprobă de secretarul general.

(3) Dispozițiile art. 83 și 84 se aplică în mod corespunzător.

Art. 109. -

(1) Pentru fiecare probă de concurs, în funcție de numărul candidaților, Plenul numește comisiile de verificare a cunoștințelor teoretice, practice și pentru proba orală, precum și comisiile de soluționare a contestațiilor.

(2) Fiecare comisie este alcătuită din 3 membri.

(3) Comisiile de examinare a lucrărilor scrise întocmesc, cu o zi înainte de data desfășurării concursului, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs, care vor fi puse în plicuri separate și sigilate.

(4) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, în ziua concursului, în sala în care acesta se desfășoară.

(5) Un reprezentant al candidaților va proceda la tragerea la sorți a plicului cu subiecte, care va fi desigilat și prezentat de delegatul comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunică subiectele, ora de începere și ora de încheiere a concursului.

(6) Dispozițiile art. 87 și 88 se aplică în mod corespunzător.

Art. 110. -

(1) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoștințelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare.

(2) Lucrarea scrisă la fiecare dintre materiile de concurs se notează cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă.

(3) Nota lucrării scrise de verificare a cunoștințelor teoretice este media aritmetică a notelor obținute la fiecare dintre materiile de concurs.

Art. 111. -

Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice candidații trebuie să obțină cel puțin media 7.

Art. 112. -

(1) Candidații nemulțumiți de notele acordate pot depune contestație la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului, în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor.

(2) Dispozițiile art. 90 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 113. -

Pentru posturile ce presupun desfășurarea unei activități de secretariat, administrativă, de gospodărire, de întreținere-reparații și de deservire, concursul va consta într-o probă practică și o probă orală.

Art. 114. -

(1) În urma susținerii probei practice candidatul va fi declarat admis sau respins.

(2) Criteriile de evaluare a candidaților la proba practică se stabilesc de comisia de examinare, în funcție de natura posturilor vacante scoase la concurs.

(3) Nu se admit contestații cu privire la rezultatele obținute la proba practică.

Art. 115. -

(1) Candidații care au fost declarați admiși la proba de verificare a cunoștințelor teoretice sau, după caz, la proba practică vor susține o probă orală.

(2) Proba orală se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare.

(3) Nota finală la proba orală o reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de examinare.

(4) Nu se admit contestații cu privire la notele obținute la proba orală.

Art. 116. -

(1) Media generală de promovare a concursului este de cel puțin 7.

(2) Media generală a concursului este media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, respectiv la proba practică și la proba orală.

(3) Dispozițiile art. 100-104 se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a III-a Funcționarii publici

Art. 117. -

(1) Funcționarii publici din cadrul Consiliului își desfășoară activitatea în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ocuparea posturilor pentru personalul prevăzut la alin. (1) se face prin concurs sau examen organizat în condițiile legii.

Art. 118. -

Salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual este reglementată potrivit dispozițiilor legale aplicabile acelorași categorii de personal din aparatul Parlamentului României.

SECȚIUNEA a IV-a Evaluarea personalului din aparatul propriu al Consiliului

Art. 119 - Modificări (2)

Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competență profesională și de performanță, personalul din aparatul propriu al Consiliului este supus, la fiecare 3 ani, unei evaluări privind eficiența, calitatea activității și integritatea, obligația de formare profesională continuă și absolvirea unor cursuri de specializare. În cazul personalului numit în funcții de conducere, evaluarea se face și asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale.

Art. 120. -

Indicatorii de evaluare, stabiliți pe baza criteriilor menționate la art. 119, pentru fiecare categorie de personal, se aprobă de Consiliu.

Art. 121. - Modificări (1)

(1) Prima evaluare a personalului din aparatul propriu al Consiliului se face după primul an de la numirea în funcție, iar următoarele evaluări se fac la fiecare 3 ani, de regulă în luna februarie.

(2) Evaluarea judecătorilor și procurorilor detașați în cadrul aparatului propriu al Consiliului se face în raport de specificul activității desfășurate, pe baza criteriilor aprobate de Plen.

Art. 122. - Modificări (1)

(1) Evaluarea personalului se face de comisii constituite prin hotărâre a Consiliului, separat pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul contractual, funcționarii publici sau, după caz, judecătorii și procurorii detașați.

(2) Comisiile de evaluare sunt constituite din directori, șefi de serviciu și, după caz, șefi de birouri.

(3) Evaluarea personalului cu funcții de conducere se face de secretarul general și de secretarul general adjunct. Modificări (1)

(4) Prin raportul de evaluare a activității profesionale se poate acorda unul dintre calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător".

(5) Dacă în perioada pentru care se face evaluarea personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului a fost sancționat disciplinar prin hotărâre irevocabilă, se acordă calificativul imediat inferior celui care rezultă din evaluare.

(6) Personalul de execuție nemulțumit de calificativul acordat poate face contestație la secretarul general, iar personalul de conducere, la Plen, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(7) Calificativul acordat de secretarul general sau de Plen este definitiv.

Art. 123. -

Persoanele care în urma evaluării primesc calificativul "nesatisfăcător", cu excepția judecătorilor și procurorilor detașați, sunt eliberate din funcție pentru incapacitate profesională.

SECȚIUNEA a V-a Răspunderea disciplinară a personalului din aparatul propriu

Art. 124. -

(1) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor și personalul contractual răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu. Modificări (1)

(2) Sunt abateri disciplinare:

a) absențele nemotivate de la serviciu, precum și încălcarea dispozițiilor referitoare la respectarea programului de lucru;

b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

c) refuzul nejustificat de a îndeplini îndatoririle prevăzute de lege, de regulamente sau cele stabilite de conducerea Consiliului;

d) nerespectarea confidențialității lucrărilor care au acest caracter;

e) neglijență gravă sau neglijențe repetate în rezolvarea lucrărilor;

f) manifestările care aduc atingere demnității sau probității profesionale;

g) încălcarea interdicțiilor și incompatibilităților prevăzute de lege;

h) intervențiile pentru soluționarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal.

Art. 125. -

Sancțiunile disciplinare ce se pot aplica în raport cu gravitatea abaterilor sunt:

a) avertismentul scris;

b) diminuarea indemnizației sau a salariului de încadrare cu până la 15% pe o perioadă de la una la 3 luni; Modificări (1)

c) eliberarea din funcție sau desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Modificări (1)

Art. 126. -

(1) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 125 se aplică de Plen pentru persoanele cu funcții de conducere și de secretarul general pentru personalul cu funcții de execuție.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...