Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii din 24.08.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 8 din 10

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL IX Personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului

Art. 78. -

(1) În cadrul aparatului propriu al Consiliului își desfășoară activitatea următoarele categorii de personal:

a) personal de specialitate juridică, asimilat judecătorilor și procurorilor;

b) funcționari publici;

c) personal contractual.

(2) Judecătorii, procurorii, precum și personalul auxiliar de specialitate de la instanțele judecătorești și de la parchetele de pe lângă acestea pot fi detașați în cadrul aparatului propriu al Consiliului, în condițiile legii.

SECȚIUNEA I Personalul de specialitate juridică

Art. 79. -

(1) Personalul de specialitate juridică de conducere și de execuție din cadrul Consiliului, indiferent de vechime, este asimilat judecătorilor și procurorilor pe durata îndeplinirii funcției.

(2) Dispozițiile privind drepturile și îndatoririle prevăzute de lege pentru judecători și procurori se aplică în mod corespunzător și personalului menționat la alin. (1).

(3) Salarizarea și celelalte drepturi ale personalului de specialitate juridică de execuție și de conducere, asimilat judecătorilor și procurorilor, din cadrul Consiliului, sunt prevăzute de lege.

(4) Ocuparea posturilor de personal de specialitate juridică din cadrul aparatului Consiliului, asimilat judecătorilor și procurorilor, se face prin concurs sau examen. Modificări (1)

Art. 80. - Modificări (1)

Poate ocupa un post de personal de specialitate juridică de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, în aparatul propriu al Consiliului persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) -e) din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a promovat concursul sau examenul organizat de Consiliu.

Art. 81. - Modificări (1)

(1) Pentru înscrierea la concurs sau examen candidații vor prezenta:

a) cerere-tip;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe certificatul de naștere și certificatul de căsătorie;

d) copie de pe diploma de licență și foaia matricolă a anilor de studii;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) curriculum vitae;

h) copie de pe carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate;

i) chitanța de plată a taxei de înscriere;

j) două fotografii tip buletin.

(2) Candidații vor depune și o recomandare privind profilul profesional și moral de la ultimul loc de muncă. Candidații care nu au fost angajați anterior vor depune o recomandare de la ultima instituție de învățământ absolvită.

Art. 82. - Modificări (1)

Examinarea candidaților se va face prin susținerea unei probe scrise la o limbă străină la alegere, engleză sau franceză, a unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice și a unei probe orale.

Art. 83. - Modificări (1)

Tematica pentru probele scrise de concurs sau examen este propusă de compartimentele în care se află posturile vacante și se înainteză Direcției resurse umane și organizare, care o supune spre aprobare secretarului general al Consiliului.

Art. 84. - Modificări (1)

(1) Data și locul susținerii concursului sau examenului, numărul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs și cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoștință celor interesați la sediul Consiliului, prin intermediul mass-media și prin publicarea pe pagina de Internet a Consiliului cu cel puțin 30 de zile înainte de data concursului.

(2) Tematica și bibliografia se află în permanență pe site-ul Consiliului începând cu data anunțării concursului și pe toată durata desfășurării acestuia.

(3) Cererile pentru înscrierea la concurs sau examen se adresează secretarului general al Consiliului și se depun, cu cel puțin 15 zile înainte de data concursului, la Direcția resurse umane și organizare.

(4) Cuantumul taxei de înscriere la concurs sau examen va fi stabilit prin hotărâre a Consiliului.

Art. 85. - Modificări (1)

(1) Pentru fiecare probă de concurs sau examen, în funcție de numărul candidaților, Plenul numește comisiile de examinare a lucrărilor scrise la o limbă străină, de verificare a cunoștințelor teoretice și pentru proba orală, precum și comisiile de soluționare a contestațiilor.

(2) Fiecare comisie este alcătuită din 3 membri.

Art. 86. - Modificări (1)

(1) Comisiile de examinare a lucrărilor scrise la o limbă străină și de verificare a cunoștințelor teoretice întocmesc, cu o zi înainte de data desfășurării concursului, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs, care vor fi puse în plicuri separate și sigilate.

(2) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, în ziua concursului, în sala în care acesta se desfășoară.

(3) Un reprezentant al candidaților va proceda la tragerea la sorți a plicului cu subiecte, care va fi desigilat și prezentat comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunică subiectele, ora exactă de începere și ora de încheiere a concursului.

Art. 87. - Modificări (1)

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării la limba străină este de două ore din momentul comunicării subiectelor.

Art. 88. - Modificări (1)

(1) Intrarea candidaților în sălile de concurs sau examen se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală și a actului de identitate. După verificarea identității, fiecare candidat va păstra la vedere actul de identitate, până la predarea lucrării scrise. Pe listă se va menționa prezența fiecărui candidat.

(2) Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba.

(3) Înainte de a se dicta subiectele, candidații înscriu numele și prenumele pe colțul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică ștampila Consiliului. Jurisprudență (1)

(4) Pe toată durata desfășurării probei scrise la limba străină, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare, persoanele care supraveghează desfășurarea probei și persoanele desemnate cu aplicarea ștampilei pe colțul îndoit al colilor destinate probei scrise.

(5) În vederea elaborării lucrării scrise candidații vor primi coli de hârtie având ștampila Consiliului. Se va putea folosi numai cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispoziție, în mod suplimentar, coli de hârtie, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri.

(6) La expirarea timpului prevăzut la art. 87 delegatul care a supravegheat desfășurarea probei strânge toate lucrările în ordinea predării lor către candidați, sub semnătură, după care le predă comisiei de examinare, care le înscrie într-un borderou.

(7) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se va întocmi câte un borderou pentru lucrările din fiecare sală.

(8) Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către delegatul care a supravegheat desfășurarea probei și după semnarea borderoului de către candidat.

(9) Pe toată durata desfășurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidați. În cazuri excepționale, părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai cu însoțitor.

(10) Frauda dovedită se sancționează cu eliminarea din concurs. În aceste cazuri delegații care supraveghează lucrările sesizează de îndată comisia de examinare, care întocmește un proces-verbal despre constatările făcute și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă".

Art. 89. - Modificări (1)

(1) Lucrarea scrisă la o limbă străină se notează cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă.

(2) Nota probei scrise la o limbă străină este media aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei.

(3) Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă la o limbă străină candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7.

Art. 90. - Modificări (1)

(1) Candidații nemulțumiți de notele acordate la proba scrisă la o limbă străină pot depune contestație la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor.

(2) În vederea soluționării contestațiilor, colțurile lucrării se vor lipi din nou.

(3) Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 48 de ore de la înregistrare. Nota obținută la contestație este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.

Art. 91. - Modificări (1)

Candidații admiși la proba scrisă la o limbă străină vor susține o lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la următoarele discipline: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizarea judiciară, elemente de drept comparat și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Art. 92. - Modificări (1)

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

Art. 93. - Modificări (1)

Dispozițiile art. 88 se aplică în mod corespunzător.

Art. 94. - Modificări (1)

(1) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoștințelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare.

(2) Dispozițiile art. 89 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 95. - Modificări (1)

Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice candidații trebuie să obțină cel puțin media 7, dar nu mai puțin de nota 5 la fiecare materie de concurs.

Art. 96. - Modificări (1)

(1) Candidații nemulțumiți de notele acordate pot depune contestație la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor.

(2) Dispozițiile art. 90 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 97. - Modificări (1)

Candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice vor susține o probă orală.

Art. 98. - Modificări (1)

(1) Proba orală se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare.

(2) Nota finală la proba orală este media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de examinare.

(3) Nu se admit contestații cu privire la notele obținute la proba orală.

Art. 99. - Modificări (1)

(1) Media generală de promovare a concursului este de cel puțin 7.

(2) Media generală a concursului este media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă la o limbă străină, proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice și proba orală.

Art. 100. - Modificări (1)

În termen de cel mult 3 zile de la data finalizării concursului, comisia de examinare va preda întregul material de concurs Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului, care va lua măsuri pentru afișarea rezultatelor concursului la sediul acestuia.

Art. 101. - Modificări (1)

Numirea candidaților declarați admiși la concurs se face de către secretarul general al Consiliului în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute, în limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul și în funcție de opțiunea candidaților.

Art. 102. - Modificări (1)

Lucrările scrise și procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexează la dosarele profesionale ale candidaților declarați admiși.

Art. 103. - Modificări (1)

Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalți candidați și alte lucrări privind concursul se arhivează și se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

Art. 104. - Modificări (1)

Taxa de înscriere se restituie candidaților care își anunță retragerea cu cel puțin 15 zile înainte de prima probă de concurs.

Art. 105. -

(1) Funcțiile de specialitate juridică din aparatul propriu al Consiliului pot fi ocupate de judecători și procurori prin detașare, în condițiile legii.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...