Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii din 24.08.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 7 din 10

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

e) elaborează studii de drept comparat, având posibilitatea înființării unei reviste de relații internaționale, cu participarea unor experți străini, care să asigure o mai bună înțelegere a rolului Consiliului;

f) avizează propuneri de deplasări în străinătate ale membrilor Consiliului, ale personalului din aparatul tehnic, precum și ale judecătorilor și procurorilor;

g) derulează procedurile de programe finanțate prin Banca Mondială și alți donatori internaționali, ce au ca beneficiar Consiliul.

5. Serviciul sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 69. -

Serviciul de sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții:

a) asigură pregătirea ședințelor Plenului și ale secțiilor Consiliului; Modificări (1)

b) asigură redactarea și publicarea pe pagina de Internet a Consiliului a proiectului ordinii de zi a ședințelor Consiliului;

c) întocmește și redactează referatele secțiilor Consiliului privind îndeplinirea condițiilor legale pentru ocuparea de către judecători și procurori a funcțiilor de conducere;

d) asigură redactarea și publicarea hotărârilor adoptate de Plen și de secții pe pagina de Internet a Consiliului, conform legii;

e) întocmește și comunică răspunsurile la cererile și plângerile adresate Consiliului, care au fost analizate în ședințele Plenului sau ale secțiilor;

f) asigură redactarea stenogramelor și a proceselor-verbale de ședință;

g) înaintează, în cel mult 20 de zile, Președintelui României hotărârile privind propunerile de numire în funcția de judecător sau procuror și de eliberare din funcția de judecător sau procuror, în vederea emiterii decretului de numire, respectiv de eliberare din funcție;

h) înaintează, în cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate, Președintelui României hotărârea Consiliului privind propunerile de numire în funcție a judecătorilor și procurorilor declarați reușiți la examenul de capacitate;

i) asigură arhivarea evidenței lucrărilor Plenului și ale secțiilor;

j) asigură redactarea și transmiterea hotărârilor luate de Consiliu cu privire la punctele de vedere solicitate pe probleme juridice de către autoritățile și instituțiile publice interesate, de judecători și procurori, precum și de compartimentele Consiliului;

k) transmite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" hotărârile Consiliului, în vederea publicării, potrivit legii;

l) întocmește statistici cu privire la activitatea Plenului și a secțiilor;

m) elaborează raportul anual privind activitatea Consiliului;

n) pune la dispoziție colegiului redacțional al Buletinului Oficial al Consiliului hotărârile în vederea publicării;

o) colaborează cu Biroul de informatică în vederea conceperii de programe care să permită exploatarea bazei de date privind activitatea Consiliului.

6. Serviciul de relații cu publicul, registratură, secretariat și protocol

Art. 70. -

Biroul relații cu publicul are următoarele atribuții:

a) primește, înregistrează, soluționează petițiile și expediază răspunsurile către petiționari;

b) întocmește raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor;

c) ține audiențe și colaborează cu celelalte compartimente în vederea rezolvării problemelor ridicate de petenți.

Art. 71. -

Biroul registratură, secretariat și protocol are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) primește, înregistrează și distribuie corespondența Consiliului;

b) asigură secretariatul pentru președintele și vicepreședintele Consiliului;

c) asigură secretariatul pentru secretarul general și secretarul general adjunct ai Consiliului;

d) urmărește și asigură realizarea în bune condiții a deplasărilor membrilor Consiliului în străinătate;

e) urmărește și asigură realizarea unor condiții corespunzătoare pentru delegațiile străine invitate de Consiliu;

f) organizează activitățile cu caracter festiv;

g) sprijină celelalte compartimente ale aparatului Consiliului în organizarea unor manifestări internaționale.

7. Biroul de informatică

Art. 72. -

Biroul de informatică are următoarele atribuții:

a) participă la punerea în practică și la actualizarea strategiei de informatizare a sistemului judiciar, în concordanță cu dezvoltarea tehnologiei informației și cu sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii;

b) colaborează cu compartimentele din cadrul Consiliului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;

c) aplică tehnici și metode noi de exploatare, administrare și întreținere a produselor și serviciilor informatice, în vederea dezvoltării unui sistem informatic juridic eficient;

d) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecție și securitate și coordonează administrarea și exploatarea eficientă, sigură și securizată a produselor și serviciilor informatice;

e) proiectează și elaborează specificațiile tehnice și propune spre achiziționare aplicații informatice și baze de date, implementează și coordonează exploatarea acestora în sistemul informatic al Consiliului;

f) ține evidența specifică a dotării cu produse și servicii informatice în cadrul Consiliului (locație echipamente, utilizatori, licențe, versiuni ale sistemelor de operare și ale aplicațiilor informatice etc.);

g) face propuneri în vederea stabilirii obiectivelor de investiții privind produsele și serviciile informatice, în conformitate cu strategia de informatizare a sistemului juridic;

h) participă la elaborarea specificațiilor tehnice din cadrul documentației de achiziție și la evaluarea tehnică a ofertelor în procedurile de achiziționare de produse și servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;

i) participă la recepționarea produselor și serviciilor achiziționate și la derularea contractelor de achiziție a produselor și serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;

j) asigură legătura cu unitățile de service și reprezintă instituția în relațiile cu acestea, pentru menținerea în stare de funcționare a produselor și serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului;

k) asigură asistență tehnică de specialitate pentru eficientizarea exploatării produselor și serviciilor informatice în cadrul Consiliului;

l) intervine operativ, împreună cu unitățile de service, și ține evidența intervențiilor acestora pentru a asigura funcționarea permanentă a produselor și serviciilor informatice din cadrul Consiliului;

m) asigură asistența tehnică pentru publicarea pe pagina de Internet a Consiliului a informațiilor și a documentelor a căror publicare este prevăzută de lege sau de regulamente, elaborate de diverse compartimente ale Consiliului și aprobate spre publicare de conducerea Consiliului;

n) exercită atribuții specifice corelate cu programele cu finanțare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE;

o) desfășoară activități privind operaționalizarea Sistemului informatic unic de management (SMIS) al fondurilor comunitare.

8. Biroul de audit public intern

Art. 73. -

(1) Biroul de audit public intern reprezintă compartimentul de specialitate care verifică legalitatea administrării veniturilor și cheltuielilor publice ale Consiliului, ale Institutului Național al Magistraturii și ale Școlii Naționale de Grefieri.

(2) Biroul de audit public intern este constituit potrivit legii.

(3) Biroul de audit public intern funcționează în subordinea președintelui Consiliului.

(4) Sfera auditului public intern cuprinde:

a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de Consiliu din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistență externă;

b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea și stabilirea titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

c) administrarea patrimoniului public, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

d) sistemele de management financiar și control, inclusiv contabilitatea și sistemele informatice aferente.

Art. 74. -

Biroul de audit public intern exercită, în principal, următoarele atribuții:

a) elaborează norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Consiliului sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate și eficiență;

d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducerea Consiliului, precum și despre consecințele acestora;

e) raportează periodic președintelui Consiliului constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile de audit;

f) elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

g) raportează președintelui Consiliului identificarea unor iregularități sau a unor posibile prejudicii și îndeplinește măsurile stabilite de acesta;

h) atribuții specifice privind auditarea programelor cu finanțare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE.

Art. 75. -

Biroul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, următoarele:

a) angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice.

9. Biroul de informare publică și relații cu mass-media

Art. 76. -

Biroul de informare publică și relații cu mass-media are următoarele atribuții:

a) răspunde la sesizările și cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001, în legătură cu propria activitate;

b) informează președintele Consiliului cu privire la aspectele semnificative ce vizează justiția, difuzate prin mass-media, iar din însărcinarea președintelui, comunică presei puncte de vedere oficiale;

c) informează președintele Consiliului cu privire la posibilitățile de rezolvare a problemelor ridicate de persoanele primite în audiență, colaborând, după caz, cu celelalte compartimente;

d) colaborează cu birourile de informare și relații publice de la instanțe și parchete sau cu purtătorii de cuvânt ai acestora în probleme de interes comun;

e) redactează comunicate de presă pe probleme de interes care sunt de competența Consiliului și organizează conferințe de presă ori de câte ori Plenul, secțiile, președintele sau vicepreședintele Consiliului apreciază că este necesar;

f) efectuează sau participă la elaborarea unor studii, evaluări, lucrări de sinteză privind reflectarea activității Consiliului în mass-media;

g) elaborează prognoze privind aspectele din activitatea Consiliului ce urmează să fie reflectate în mass-media.

Art. 77. -

Purtătorul de cuvânt al Consiliului își desfășoară activitatea în cadrul Biroului de informare publică și relații cu mass-media și are următoarele atribuții:

a) transmite operativ mesajul Consiliului sub formă de declarații, în scopul informării opiniei publice;

b) prezintă în conferințele de presă poziția Consiliului asupra unor probleme referitoare la activitatea acestuia, în vederea informării exacte a opiniei publice.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...