Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii din 24.08.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 6 din 10

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

l) întocmește dările de seamă statistice lunare privind indicatorii de muncă și salarii pentru Consiliu și asigură transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Național de Statistică;

m) emite puncte de vedere în probleme de salarizare și drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului;

n) asigură întocmirea și depunerea declarațiilor nominale privind: contribuțiile de asigurări sociale, contribuțiile la Fondul pentru șomaj și la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;

o) asigură întocmirea și depunerea declarației lunare privind impozitul pe salarii reținut angajaților.

(2) Serviciul salarizare și buget are, în ceea ce privește bugetul, următoarele atribuții:

a) angajează, alături de ordonatorul de credite, utilizarea creditelor bugetare în limita bugetului aprobat;

b) fundamentează, pe baza propunerilor compartimentelor din cadrul Consiliului (direcții, servicii, birouri) și ale unităților aflate în coordonare, necesarul anual de credite, elaborează proiectul de buget al Consiliului și se ocupă de obținerea avizului consultativ al Ministerului Finanțelor Publice;

c) propune repartizarea indicatorilor financiari și urmărește realizarea lor pe capitole bugetare și categorii de cheltuieli, potrivit legii;

d) gestionează și utilizează veniturile proprii, aprobate potrivit legii;

e) asigură fondurile necesare pentru deplasările personalului Consiliului în țară și în străinătate, ține evidența operativă a acestora și verifică deconturile, urmărește încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget;

f) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăților în numerar, precum și efectuarea operațiunilor curente cu Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și cu unitatea bancară competentă pentru operațiuni de plăți externe;

g) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra tuturor operațiunilor și documentelor din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale;

h) asigură organizarea evidenței contabile în cadrul Consiliului, îndrumă și coordonează această activitate la ordonatorii secundari de credite, centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale ale ordonatorilor secundari și terțiari de credite și asigură transmiterea acestora la Ministerul Finanțelor Publice, la termenele stabilite potrivit reglementărilor legale;

i) organizează și efectuează operațiunile prevăzute de lege privind evidența contabilă a patrimoniului aflat în gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ și aprovizionare;

j) înregistrează notele contabile și ține evidența conturilor sintetice și analitice și întocmește balanțele de verificare lunare;

k) asigură evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

l) analizează și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile cu persoanele desemnate de către ordonatorii secundari de credite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;

m) întocmește situația centralizatoare a tuturor operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite și asigură transmiterea trimestrială a acestora la Ministerul Finanțelor Publice;

n) întocmește situația trimestrială privind execuția cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului;

o) centralizează situația trimestrială privind execuția bugetară aprobată ordonatorilor din subordine și asigură transmiterea acesteia la Ministerul Finanțelor Publice;

p) are atribuții specifice privind programele cu finanțare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE.

Art. 66. -

Serviciul administrativ și aprovizionare are următoarele atribuții:

a) face propuneri pentru buget referitoare la cheltuielile de întreținere, cheltuielile materiale și de capital pentru activitatea Consiliului;

b) administrează întregul patrimoniu al Consiliului;

c) ține evidența operativă a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

d) ține evidența bunurilor din patrimoniul Consiliului;

e) întocmește anual listele de inventar al bunurilor, pe camere și pe persoane;

f) negociază, propune spre încheiere și urmărește executarea în bune condiții a contractelor de întreținere și servicii pentru apă, canalizare, gaze, electricitate, telefoane, lifturi, faxuri, copiatoare, mașini de scris, mașini de calcul etc.;

g) întocmește liste de dotări independente necesare Consiliului, cu finanțare de la buget, în limita sumei aprobate;

h) organizează, asigură și execută efectiv, prin licitație sau oferte, conform legii, achiziționarea bunurilor prevăzute în listele de dotări independente;

i) asigură aprovizionarea cu bunuri materiale, rechizite și mijloace tehnice necesare desfășurării activității Consiliului și se preocupă de confecționarea legitimațiilor de serviciu, diplomelor, atestatelor și a altor documente;

j) asigură recepția, evidența și distribuirea pe bază de fișe a tuturor bunurilor și materialelor ce sunt achiziționate pentru activitatea proprie a Consiliului;

k) asigură transportul de persoane și mărfuri, întreținerea și exploatarea în condiții bune și de siguranță a autoturismelor din dotarea Consiliului;

l) emite foile de parcurs zilnic pentru fiecare autoturism din dotarea Consiliului;

m) întocmește fișa activității zilnice pentru parcul auto;

n) întocmește situația privind consumul de carburanți din cursul lunii pentru fiecare autoturism și o depune la Serviciul salarizare și buget la sfârșitul lunii;

o) verifică, în prima zi a lunii, stocul de carburanți pentru fiecare autoturism, consemnând stocul existent într-un proces-verbal;

p) asigură reparațiile curente, întreținerea, curățenia și administrarea sediului Consiliului;

q) întocmește lista bunurilor din patrimoniul Consiliului, propuse pentru casare;

r) întocmește și prezintă spre aprobare referatele de necesitate privind materialele și obiectele de inventar, pe baza solicitărilor compartimentelor funcționale;

s) verifică activitatea magazinerului cu privire la modul de gestionare a materialelor intrate și ieșite din magazie și la modul de depozitare a acestora;

t) întocmește planul pentru deszăpezire, combaterea fenomenelor meteorologice periculoase și paza contra incendiilor și se preocupă de aplicarea lor;

u) asigură, împreună cu trupele de jandarmi, securitatea și paza sediului propriu;

v) asigură decontarea la timp a tuturor cheltuielilor efectuate zilnic pe linie de administrație și aprovizionare;

w) asigură însușirea și aplicarea normelor de protecție a muncii de către personalul Consiliului;

x) întocmește planul de evacuare a personalului și bunurilor materiale din Consiliu în caz de calamități și catastrofe sau pe timp de război;

y) face anual propuneri de buget pentru înzestrarea cu materialele necesare a formațiunilor de apărare civilă în timp de pace și război;

z) participă, prin reprezentantul său, la pregătirea și convocările organizate de comandantul de apărare civilă; execută, conform planului de evacuare, exerciții de alarmare a personalului și exercită orice alte atribuții privind apărarea civilă, precum și atribuții specifice privind procedurile de achiziții în cadrul programelor cu finanțare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE.

3. Direcția legislație, documentare și contencios

Art. 67. -

(1) Serviciul legislație și documentare are, în materie de legislație, următoarele atribuții:

a) elaborează puncte de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative;

b) întocmește sau participă, după caz, la elaborarea proiectelor de regulamente și a altor reglementări a căror aprobare ori inițiativă intră în competența Consiliului;

c) întocmește studii referitoare la necesitatea elaborării sau modificării unor acte normative în domeniul justiției;

d) elaborează puncte de vedere privind avizarea proiectelor de regulamente și ordine care se aprobă de ministrul justiției, în cazurile prevăzute de lege;

e) sesizează secretarul general al Consiliului cu privire la necesitatea inițierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiției;

f) formulează puncte de vedere pe probleme juridice, la solicitarea compartimentelor Consiliului, a Ministerului Justiției sau a instanțelor și parchetelor;

g) avizează hotărârile emise de Consiliu privind personalul de conducere încadrat în aparatul propriu;

h) avizează hotărârile emise de Consiliu privind numirea și revocarea din funcție a directorului și directorilor adjuncți ai Institutului Național al Magistraturii și a directorului și directorilor adjuncți ai Școlii Naționale de Grefieri;

i) avizează hotărârile Consiliului de desemnare a judecătorilor și procurorilor care vor face parte din Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii, precum și hotărârile de desemnare a magistraților ca membri în Consiliul de conducere al Școlii Naționale de Grefieri;

j) avizează dispozițiile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberarea din funcție și sancționare disciplinară pentru personalul de execuție din aparatul propriu al Consiliului.

(2) Serviciul legislație și documentare are, în materie de documentare, următoarele atribuții:

a) asigură păstrarea colecției Monitorul Oficial al României, Partea I, și completarea acestei colecții pe măsura apariției de noi acte normative;

b) ia măsuri pentru cunoașterea și procurarea, în limita fondurilor alocate sau prin schimburi, donații etc., a lucrărilor și revistelor de specialitate din țară și din străinătate;

c) ia măsurile necesare și asigură păstrarea în bune condiții a fondului de cărți și reviste de specialitate din gestiunea bibliotecii Consiliului.

(3) Biroul contencios are următoarele atribuții:

a) avizează din punct de vedere al legalității orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a președintelui Consiliului în calitate de ordonator principal de credite;

b) avizează din punct de vedere al legalității orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului sau ale personalului său;

c) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal de credite;

d) avizează, la solicitarea unităților aflate în coordonarea Consiliului, contractele încheiate de către acestea;

e) reprezintă Consiliul și apără drepturile și interesele acestuia în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție;

f) duce la îndeplinire, împreună cu Direcția resurse umane și organizare, măsurile dispuse în legătură cu executarea hotărârilor privind aplicarea sancțiunilor disciplinare judecătorilor, procurorilor și magistraților-asistenți.

4. Direcția de integrare europeană, relații internaționale și implementare a programelor PHARE Modificări (1)

Art. 68. -

(1) Serviciul de integrare europeană și unitatea de implementare a programelor PHARE are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) asigură relația cu instituțiile Uniunii Europene pe domeniile specifice de activitate ale Consiliului;

b) monitorizează îndeplinirea angajamentelor externe în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în domeniul său de competențe; Modificări (1)

c) centralizează datele statistice primite de la instanțe și parchete, în vederea întocmirii unor rapoarte de progrese realizate în procesul de aderare;

d) identifică și elaborează propuneri de proiecte de finanțare din fonduri PHARE, pe baza priorităților prevăzute în Parteneriatul pentru aderare și în documente programatice, în conformitate cu strategia de programare a asistenței financiare nerambursabile stabilite de Ministerul Integrării Europene și după consultarea conducerii instituției, precum și a celorlalte direcții/structuri de specialitate din instituție, potențiale beneficiare ale asistenței; Modificări (1)

e) întreprinde toate demersurile pe care le presupune exercițiul de programare, în vederea asigurării eligibilității proiectelor propuse (completarea sau modificarea fișei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); în acest scop conlucrează cu direcțiile/structurile potențial beneficiare și cu direcțiile de specialitate din Ministerul Integrării Europene;

f) participă la întocmirea documentelor subsecvente aprobării fișei de proiect, pentru derularea efectivă a programului (termeni de referință, convenții de înfrățire), împreună cu direcțiile de specialitate;

g) colaborează cu Oficiul de Plăți și Contractare PHARE și cu Delegația Comisiei Europene la București în organizarea licitațiilor/selectărilor și a evaluării ofertelor pentru toate tipurile de asistență PHARE; Modificări (1)

h) supraveghează în permanență îndeplinirea de către contractor a obligațiilor asumate în conformitate cu termenii de referință;

i) supervizează facturile remise de contractori, în vederea efectuării plății de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, după atestarea realității serviciilor menționate în facturi de către direcțiile/structurile beneficiare;

j) planifică și răspunde de organizarea în condiții optime a activităților aprobate prin program, răspunderea derulării efective a programelor fiind în sarcina direcțiilor/structurilor beneficiare ale asistenței;

k) coordonează și monitorizează implementarea programelor; în acest scop păstrează evidența privind obiectivele, desfășurarea și rezultatele programelor derulate;

l) ține evidența generală a repartizării și utilizării bunurilor achiziționate din fondurile PHARE, conform destinației și scopului prevăzut în program; Modificări (1)

m) întocmește documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare și evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE; în acest scop beneficiază de sprijinul beneficiarilor direcți; Modificări (1)

n) asigură schimbul de informații privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu direcțiile implicate din cadrul Comisiei Europene, Delegația Comisiei Europene la București, Ministerul Integrării Europene, Fondul Național și cu Oficiul de Plăți și Contractare PHARE; Modificări (1)

o) asigură legătura dintre Consiliu, ca autoritate de implementare, și Ministerul Integrării Europene, pentru programele PHARE pe care le implementează; Modificări (1)

p) asigură legătura cu celelalte instituții beneficiare ale asistenței și participă la reuniunile interinstituționale în probleme de interes comun pentru asistența PHARE; Modificări (1)

q) participă la reuniunile internaționale cu relevanță pentru obiectul de activitate al unității de implementare a programelor PHARE; Modificări (1)

r) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii Consiliului, legate de activitatea de asistență financiară PHARE; Modificări (1)

s) îndeplinește orice alte atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a proiectelor și pentru asigurarea absorbției fondurilor alocate.

(2) Serviciul relații internaționale și alte programe are următoarele atribuții:

a) dezvoltă relațiile bilaterale ale Consiliului, ale Institutului Național al Magistraturii și ale Școlii Naționale de Grefieri cu structuri similare din alte țări și organizează schimburi de experiență pentru judecători, procurori și personalul tehnic;

b) organizează conferințe și seminarii pe probleme de reforma justiției, cu participare internațională;

c) elaborează lucrări (discursuri, alocuțiuni și alte materiale) pentru pregătirea participării președintelui, vicepreședintelui, membrilor Consiliului, secretarului general, secretarului general adjunct și personalului din aparatul propriu al Consiliului la reuniuni și vizite internaționale, precum și pentru pregătirea vizitelor și reuniunilor internaționale pe care președintele Consiliului le găzduiește;

d) elaborează materiale de promovare a imaginii Consiliului în alte state;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...