Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii din 24.08.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 5 din 10

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

p) efectuează lucrările necesare privind încadrarea, promovarea în funcție, precum și încetarea activității pentru personalul aparatului propriu al Consiliului;

q) întocmește și păstrează dosarele profesionale și cărțile de muncă ale personalului aparatului propriu al Consiliului, cu asigurarea confidențialității datelor cuprinse în acestea;

r) ține evidența posturilor vacante din aparatul propriu al Consiliului;

s) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi de personal celor care își desfășoară activitatea în aparatul propriu al Consiliului;

ș) ține evidența declarațiilor de avere ale judecătorilor, magistraților-asistenți și personalului aparatului propriu al Consiliului, precum și declarația de interese a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție;

t) ține evidența declarațiilor date de judecători, magistrații-asistenți și personalul aparatului propriu al Consiliului în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3), art. 61 alin. (1) și ale art. 62 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 60. -

Serviciul resurse umane pentru parchete are următoarele atribuții:

a) efectueză lucrările referitoare la numirea și eliberarea din funcție a procurorilor;

b) efectuează lucrările referitoare la numirea și revocarea din funcții de conducere a procurorilor;

c) întocmește lucrări necesare emiterii avizului pentru persoanele propuse de ministrul justiției în vederea numirii și revocării din funcție a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a primului adjunct și adjunctului acestuia, a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, adjuncților acestuia, procurorilor șefi de secție din cadrul acestor parchete, precum și a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a adjunctului acestuia;

d) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcții superioare de execuție a procurorilor;

e) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcție a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor obținute la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii;

f) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcție a procurorilor stagiari;

g) efectuează lucrările privind transferul procurorilor;

h) efectuează lucrările privind suspendarea din funcție a procurorilor;

i) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincții pentru procurori, potrivit legii;

j) întocmește lucrările referitoare la detașarea procurorilor în cadrul parchetelor, la Consiliu, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Ministerul Justiției și unitățile subordonate acestuia ori la alte autorități și instituții publice;

k) ține evidența funcțiilor de conducere vacante și a celor ocupate de la parchete;

l) efectuează lucrările necesare publicării și afișării funcțiilor vacante de procuror;

m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante de la parchete;

n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi procurorilor;

o) întocmește și păstrează dosarele profesionale ale procurorilor cu asigurarea confidențialității datelor cuprinse în acestea;

p) ține evidența declarațiilor de avere ale procurorilor și a declarațiilor de interese ale procurorului general al Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorului general al Parchetului Național Anticorupție;

q) ține evidența declarațiilor date de procurori în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3), art. 61 alin. (1) și ale art. 62 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 61. -

Dosarele profesionale ale judecătorilor și procurorilor cuprind:

a) fișa în care se consemnează evoluția carierei de judecător sau de procuror de la intrarea în magistratură până la încetarea funcției;

b) cererea de numire în funcție;

c) actele de stare civilă (în copie);

d) actele de studii (în copie);

e) curriculum vitae;

f) copii de pe cartea de muncă;

g) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, depuse în condițiile legii;

h) adeverințe medicale, potrivit legii, precum și rezultatele testelor psihologice, unde este cazul;

i) documentele privind verificarea bunei reputații;

j) declarațiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare, și alte declarații date de judecători și procurori în temeiul unor legi speciale, care se păstrează de Consiliu;

k) documentele din care reies rezultatele obținute la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, dacă este cazul, la examenul de capacitate, la alte examene și concursuri privind cariera de magistrat;

l) lucrările scrise susținute la examenele și concursurile privind cariera de magistrat;

m) certificatul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, dacă este cazul, alte diplome și certificate privind studiile relevante pentru cariera de magistrat;

n) ordinele, dispozițiile, deciziile și hotărârile privind numirea, delegarea, detașarea, transferul, promovarea și încetarea din funcție;

o) notările de serviciu, aprecierile de serviciu, evaluările activității judecătorului sau procurorului;

p) hotărârile irevocabile privind aplicarea sancțiunilor disciplinare, precum și celelalte hotărâri privind cariera și drepturile judecătorilor și procurorilor;

q) actele încheiate ca urmare a verificărilor efectuate, prin care s-a reținut o conduită necorespunzătoare;

r) rezultatele verificărilor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și, după caz, ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu privire la declarațiile prevăzute la art. 61 și 62 din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 62. -

(1) Datele din dosarele profesionale ale judecătorilor și procurorilor sunt confidențiale.

(2) Judecătorul sau procurorul are dreptul să-și consulte propriul dosar profesional.

Art. 63. -

(1) Serviciul organizarea instanțelor și parchetelor are următoarele atribuții:

a) examinează propunerile privind înființarea sau desființarea de instanțe judecătorești și parchete;

b) examinează propunerile privind înființarea de secții și complete specializate la nivelul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor;

c) examinează solicitările privind înființarea de sedii secundare ale instanțelor judecătorești și parchetelor;

d) fundamentează avizul secțiilor Consiliului pentru proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor;

e) întocmește lucrările privind categoriile de procese sau de cereri care se soluționează în municipiul București numai de anumite instanțe, cu respectarea competenței materiale prevăzute de lege;

f) fundamentează avizul Plenului pentru statele de funcții și personal pentru curțile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii și parchete, precum și pentru instanțele și parchetele militare;

g) fundamentează avizul Plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanțe și parchete, precum și pentru instanțele și parchetele militare;

h) fundamentează avizul Plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție;

i) urmărește permanent echilibrarea statelor de funcții cu volumul de activitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor și, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanțe sau parchete și între instanțele sau parchetele militare, întocmind lucrările necesare;

j) fundamentează avizul Plenului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la instanțele judecătorești și parchete;

k) ține evidența posturilor de la instanțele judecătorești și parchete, propune numărul de locuri pentru concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri și realizează, împreună cu un reprezentant al Școlii Naționale de Grefieri, repartizarea pe posturile vacante a absolvenților școlii;

l) întocmește lucrările privind structura organizatorică, statele de funcții și statele de personal ale Institutului Național al Magistraturii și ale Școlii Naționale de Grefieri, la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al Școlii Naționale de Grefieri;

m) întocmește lucrările necesare și face propuneri privind stabilirea numărului vicepreședinților curților de apel, ai tribunalelor și ai tribunalelor specializate, precum și a judecătoriilor la care funcționează un vicepreședinte, la propunerea președinților curților de apel;

n) întocmește lucrările necesare și formulează propuneri privind numărul adjuncților procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale și judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutați de adjuncți, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(2) Biroul de statistică are următoarele atribuții:

a) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanțelor judecătorești și a parchetelor, propunând măsurile ce se impun;

b) stabilește indicatori statistici referitori la fenomenul judiciar și la activitatea desfășurată de instanțele judecătorești și de parchete; Modificări (1)

c) elaborează instrumentele primare de culegere a datelor, precum și centralizatoarele statistice ale tuturor instanțelor judecătorești și parchetelor;

d) sintetizează, sistematizează și interpretează datele statistice privitoare la activitatea instanțelor judecătorești și a parchetelor;

e) organizează și îndrumă activitatea de statistică judiciară la instanțele judecătorești și la parchete și organizează arhivarea datelor statistice;

f) asigură documentarea de specialitate în domeniul statisticii judiciare;

g) asigură comunicarea datelor statistice Institutului Național de Statistică, cu care ține legătura permanent.

Art. 64. -

Serviciul recrutare, formare și perfecționare profesională are următoarele atribuții:

a) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor organizatorice ce revin Consiliului în legătură cu stabilirea numărului anual de cursanți ai Institutului Național al Magistraturii și organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri;

b) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor de admitere în magistratură;

c) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea examenelor de capacitate ale judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și ale personalului de specialitate juridică asimilat magistraților;

d) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea examenelor de promovare a judecătorilor și procurorilor în funcții de execuție vacante sau pe loc și de numire în funcții de conducere;

e) coordonează activitatea de formare și perfecționare profesională a judecătorilor, procurorilor și personalului auxiliar de specialitate de la instanțele judecătorești și de la parchete, precum și a celuilalt personal din sistemul justiției, organizată de Institutul Național al Magistraturii și de Școala Națională de Grefieri;

f) întocmește lucrările privind numirea și revocarea directorului și a directorilor adjuncți ai Institutului Național al Magistraturii și desemnarea judecătorilor și a procurorilor care vor face parte din Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii;

g) întocmește lucrările privind numirea directorului și a directorilor adjuncți ai Școlii Naționale de Grefieri și desemnarea judecătorilor și a procurorilor, membri în Consiliul de conducere al acesteia;

h) organizează concursuri sau, după caz, examene pentru ocuparea posturilor vacante de execuție din aparatul propriu al Consiliului;

i) asigură testarea psihologică a persoanelor care candidează pentru funcția de judecător sau de procuror;

j) asigură testarea psihologică a judecătorilor, procurorilor, magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și a personalului de specialitate juridică din cadrul Consiliului, asimilat judecătorilor și procurorilor, potrivit legii;

k) realizează, la cerere, consilierea psihologică a judecătorilor și a procurorilor, precum și a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, potrivit legii;

l) desfășoară lucrări de cercetare în domeniul psihodiagnozei și psihologiei resurselor umane.

2. Direcția economică și administrativ

Art. 65. -

(1) Serviciul salarizare și buget are, în ceea ce privește salarizarea și drepturile de personal, următoarele atribuții:

a) întocmește statele de funcții și statele de personal pentru Consiliu, împreună cu Direcția resurse umane și organizare;

b) urmărește angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al Consiliului, potrivit legii;

c) urmărește, împreună cu Direcția resurse umane și organizare, aplicarea legislației în domeniul drepturilor de personal: salarii, indemnizații, sporuri, grade, trepte, salariu de merit și altele, pentru Consiliu;

d) avizează, împreună cu Direcția resurse umane și organizare și cu Direcția legislație, documentare și contencios, încadrările și modificările de încadrări, echivalările de funcții și specialități pentru Consiliu;

e) elaborează, împreună cu Direcția resurse umane și organizare, criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale și anuale pe categorii de personal;

f) calculează drepturile de personal (salarii, indemnizații, concedii de odihnă și alte drepturi cum ar fi premii și stimulente) pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului;

g) stabilește și asigură efectuarea plății în termen a obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul pentru șomaj și fondul asigurărilor sociale de sănătate;

h) analizează proiectul de buget al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri și formulează propuneri corespunzătoare;

i) fundamentează avizul conform al Consiliului pentru proiectele de buget ale instanțelor și parchetelor, prin verificarea încadrării solicitărilor ordonatorilor secundari de credite în proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite, cu fundamentările corespunzătoare pe categorii de cheltuieli;

j) întocmește lunar situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la bugetul de stat pentru Consiliu și unitățile aflate în coordonare și o transmite, potrivit legii, la Ministerul Finanțelor Publice;

k) întocmește fișele fiscale privind impozitul pe venit;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...