Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii din 24.08.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 10

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 45. -

În exercitarea atribuțiilor inspectorii pot solicita președinților instanțelor judecătorești și conducătorilor parchetelor din circumscripția altei curți de apel decât cea în care se află instanța sau parchetul unde se efectuează o verificare să desemneze judecători ori procurori, prin rotație, care să efectueze anumite acte dintre cele date în competența Inspecției judiciare.

CAPITOLUL VIII Aparatul propriu al Consiliului Modificări (1)

Art. 46. -

(1) Consiliul dispune de un aparat propriu.

(2) Aparatul propriu al Consiliului este organizat în direcții, servicii și birouri și este condus de un secretar general. Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 47. -

(1) Secretarul general este numit de Plen dintre magistrații care au cel puțin 8 ani vechime în magistratură.

(2) Secretarul general al Consiliului poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist în management, resurse umane sau în domeniul financiar. Modificări (1)

(3) Secretarul general al Consiliului primește o indemnizație lunară egală cu cea a secretarului general din Ministerul Justiției, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, iar secretarul general adjunct primește o indemnizație lunară egală cu cea a unui secretar general adjunct din Ministerul Justiției, prevăzută de același act normativ.

Art. 48. - Jurisprudență (1)

(1) Sub autoritatea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului, secretarul general coordonează și asigură buna funcționare a compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului, sens în care:

a) asigură colaborarea cu instanțele judecătorești și cu parchetele, cu Institutul Național al Magistraturii, cu Școala Națională de Grefieri, cu Ministerul Justiției, cu alte instituții și autorități, în condițiile legii;

b) asigură comunicarea hotărârilor pronunțate de secțiile Consiliului în materie disciplinară; Modificări (1)

c) asigură legătura dintre conducerea Consiliului și compartimentele din aparatul tehnic administrativ;

d) asigură redactarea și comunicarea ordinii de zi a ședințelor Consiliului și redactarea proceselor-verbale de ședință;

e) asigură ținerea în registre speciale a evidenței lucrărilor, precum și arhivarea dosarelor;

f) coordonează elaborarea programelor privind activitatea Consiliului și controlează modul de realizare a acestora;

g) transmite Ministerului Justiției propunerile cu privire la necesitatea inițierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiției, în condițiile art. 39 alin. (5) din Legea nr. 317/2004, cu modificările și completările ulterioare;

h) coordonează activitatea de elaborare a rapoartelor și sintezelor privind activitatea Consiliului;

i) participă la ședințele Plenului, iar la ședințele secțiilor Consiliului poate participa și prin delegare;

j) asigură pregătirea lucrărilor pentru ședințele Plenului și ale secțiilor Consiliului și verifică realizarea măsurilor stabilite;

k) asigură transmiterea avizului către inițiatori, în cazul proiectelor de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești, precum și orice alte proiecte de regulamente și ordine care se aprobă de ministrul justiției, în cazurile prevăzute de lege, în condițiile art. 39 alin. (3) și (4) din Legea nr. 317/2004, cu modificările și completările ulterioare;

l) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului a raportului privind starea justiției și a raportului privind activitatea Consiliului, adoptate de Plen în temeiul art. 39 alin. (6) din Legea nr. 317/2004, cu modificările și completările ulterioare;

m) supune dezbaterii și aprobării Plenului proiectul de buget al Consiliului;

n) coordonează activitatea de redactare și editare a Buletinului Oficial al Consiliului;

o) numește, eliberează din funcție, aplică sancțiunile disciplinare și exercită orice alte atribuții privind personalul cu funcții de execuție din aparatul propriu al Consiliului, în condițiile legii;

p) face propuneri Plenului de numire și eliberare din funcție în legătură cu personalul cu funcții de conducere;

r) prezintă președintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor pentru paza sediului Consiliului, a bunurilor și valorilor aparținând acestuia, pentru supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în acest sediu;

s) prezintă președintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor pentru asigurarea protecției judecătorilor și procurorilor aleși membri ai Consiliului.

(2) Secretarul general îndeplinește orice alte atribuții încredințate de Plen, președintele sau vicepreședintele Consiliului.

Art. 49. -

În realizarea atribuțiilor sale, secretarul general emite dispoziții, potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.

Art. 50. -

Atribuțiile secretarului general adjunct se stabilesc de președintele Consiliului, la propunerea secretarului general.

Art. 51. -

Secretarul general adjunct este înlocuitorul de drept al secretarului general.

Art. 52. - Modificări (1)

Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului se asigură de directori, șefi de servicii și șefi de birouri, care organizează, coordonează, îndrumă și răspund de activitatea compartimentului pe care îl conduc și asigură buna colaborare cu alte compartimente.

Art. 53. -

Conducătorii compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului au următoarele atribuții comune:

a) verifică și răspund de lucrările efectuate în cadrul compartimentelor pe care le conduc;

b) verifică modul în care personalul din subordine își îndeplinește îndatoririle profesionale și de serviciu și propun secretarului general, în condițiile legii, stimularea persoanelor cu activitate meritorie, măsurile corespunzătoare pentru prevenirea săvârșirii de abateri disciplinare și inițierea procedurii de aplicare a sancțiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri;

c) răspund de repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din subordine, întocmind fișa postului pentru fiecare persoană; Modificări (1)

d) întocmesc programele de activitate ale compartimentelor și le prezintă spre aprobare Plenului; stabilesc măsurile necesare și urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor din aceste programe;

e) urmăresc și răspund de elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate de conducerea Consiliului sau de secretarul general;

f) repartizează personalului din subordine lucrările primite de la conducerea Consiliului sau de la secretarul general;

g) evaluează activitatea profesională a personalului din subordine;

h) urmăresc păstrarea confidențialității de către personalul din subordine cu privire la lucrările efectuate și răspund de păstrarea integrității fizice a lucrărilor din cadrul compartimentului pe care îl conduc;

i) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege și prin regulamente, precum și de conducerea Consiliului sau de secretarul general.

Art. 54. -

Structura compartimentelor aparatului propriu al Consiliului și modul de organizare a activității acestora se stabilesc de Plen.

Art. 55. -

Atribuțiile funcțiilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului sunt prevăzute în fișele posturilor.

Art. 56. - Modificări (1)

Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

1. Direcția resurse umane și organizare, alcătuită din: Jurisprudență (1)

a) Serviciul resurse umane pentru instanțele judecătorești;

b) Serviciul resurse umane pentru parchete;

c) Serviciul organizarea instanțelor și parchetelor, în structura căruia funcționează un birou de statistică;

d) Serviciul recrutare, formare și perfecționare profesională;

2. Direcția economică și administrativ, alcătuită din:

a) Serviciul salarizare și buget;

b) Serviciul administrativ și aprovizionare;

3. Direcția legislație, documentare și contencios, alcătuită din:

a) Serviciul legislație și documentare;

b) Biroul contencios;

4. Direcția de integrare europeană, relații internaționale și implementare a programelor PHARE, alcătuită din:

a) Serviciul de integrare europeană și unitatea de implementare a programelor PHARE;

b) Serviciul relații internaționale și alte programe; Modificări (1)

5. Serviciul sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii;

6. Serviciul de relații cu publicul, registratură, secretariat și protocol, alcătuit din: Modificări (2)

a) Biroul relații cu publicul;

b) Biroul registratură, secretariat și protocol;

7. Biroul de informatică.

Art. 57. - Modificări (1)

Sub directa coordonare a președintelui Consiliului funcționează:

a) Biroul de audit public intern; Modificări (1)

b) Biroul de informare publică și relații cu mass-media.

1. Direcția resurse umane și organizare

Art. 58. -

(1) Direcția resurse umane și organizare asigură cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității Consiliului, instanțelor judecătorești și parchetelor, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri.

(2) Direcția resurse umane și organizare evaluează, în condițiile legii, modul de organizare și funcționare a instanțelor judecătorești și parchetelor și propune conducerii Consiliului măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcționării eficiente a acestora.

Art. 59. -

Serviciul resurse umane pentru instanțele judecătorești are următoarele atribuții:

a) efectuează lucrările referitoare la numirea și eliberarea din funcție a judecătorilor și magistraților-asistenți;

b) efectuează lucrările referitoare la numirea și revocarea din funcții de conducere a judecătorilor și magistraților-asistenți;

c) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcții superioare de execuție a judecătorilor și magistraților-asistenți;

d) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcție a judecătorilor stagiari pe baza rezultatelor obținute la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii;

e) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcție a judecătorilor stagiari;

f) efectuează lucrările privind transferul judecătorilor;

g) efectuează lucrările privind suspendarea din funcție a judecătorilor și magistraților-asistenți;

h) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincții pentru judecători, potrivit legii;

i) întocmește lucrările referitoare la detașarea judecătorilor în cadrul instanțelor judecătorești, la Consiliu, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Ministerul Justiției și unitățile subordonate acestuia ori la alte autorități publice, la solicitarea acestora;

j) efectuează lucrările referitoare la delegarea judecătorilor;

k) ține evidența funcțiilor de conducere vacante și a celor ocupate de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la celelalte instanțe judecătorești;

l) efectuează lucrările necesare publicării și afișării funcțiilor de judecător vacante;

m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcțiilor de conducere la instanțele judecătorești, a funcțiilor de judecător și a funcțiilor de conducere de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi judecătorilor;

o) întocmește și păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor și magistraților-asistenți, cu asigurarea confidențialității datelor cuprinse în acestea;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...