Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii din 24.08.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 10

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(3) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia existența sau inexistența vinovăției. Ascultarea celui în cauză și verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecătorului sau procurorului cercetat de a face declarații ori de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal și nu împiedică încheierea cercetării. Judecătorul sau procurorul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să solicite probe în apărare.

(4) Rezultatul cercetării prealabile se înaintează comisiei de disciplină în termen de 60 de zile de la înregistrarea sesizării la Consiliu, iar în termen de 20 de zile comisia de disciplină sesizează secția corespunzătoare în vederea soluționării acțiunii disciplinare.

(5) În cazul în care comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, dispune completarea cercetării prealabile. Rezultatul verificărilor suplimentare este înaintat în cel mult 30 de zile comisiei de disciplină. În acest caz termenul de 20 de zile prevăzut la alin. (4) curge de la primirea rezultatului verificărilor suplimentare.

(6) După primirea rezultatului cercetării, în cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acțiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea, prin rezoluție. Jurisprudență (1)

(7) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii. Jurisprudență (3)

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Îndată după primirea sesizării, președintele secției Consiliului fixează termenul de judecată și dispune citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, acțiunea disciplinară. Reviste (1)

(2) Acțiunea disciplinară este susținută în fața secției Consiliului de către unul dintre inspectorii desemnat de comisia de disciplină. Reviste (1)

Art. 32. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului, citarea judecătorului sau procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.

(2) Citarea se face cu cel puțin 15 zile înaintea datei stabilite conform art. 31. Reviste (1)

(3) Judecătorul sau procurorul și, după caz, reprezentantul ori avocatul său au dreptul să ia cunoștință de toate actele dosarului și pot solicita administrarea de probe în apărare.

(4) Secția Consiliului va putea dispune chiar din oficiu administrarea oricăror probe necesare soluționării acțiunii disciplinare.

Art. 33. - Modificări (1)

(1) Membrii secției Consiliului deliberează în secret asupra acțiunii disciplinare. Judecătorii și procurorii, membri ai comisiei de disciplină, nu participă la soluționarea acțiunii disciplinare. Reviste (1)

(2) Secția Consiliului, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de judecător sau procuror și cu circumstanțele personale ale acestuia. Reviste (1)

(3) Secția Consiliului se pronunță printr-o hotărâre care va cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară și încadrarea juridică a acesteia;

b) temeiul de drept al aplicării sancțiunii;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător sau procuror;

d) sancțiunea aplicată și motivele care au stat la baza aplicării acesteia;

e) calea de atac și termenul în care hotărârea poate fi atacată;

f) instanța competentă să judece calea de atac.

(4) Hotărârea va fi semnată de judecătorul sau procurorul care a prezidat lucrările secției Consiliului precum și de membrii secției care au participat la soluționarea acțiunii disciplinare.

Art. 34. - Modificări (1)

(1) Hotărârea secției Consiliului prin care s-a soluționat acțiunea disciplinară se motivează și se redactează, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunțare și se comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului. Comunicarea hotărârii este asigurată de secretarul general al Consiliului. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Competența soluționării recursului aparține Completului de 9 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Din Completul de 9 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului și judecătorul împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară.

(3) Recursul declarat împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) se depune la președintele Consiliului, care dispune înregistrarea acestuia și transmiterea, împreună cu dosarul cauzei, de îndată, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

(4) Recursul suspendă executarea hotărârii secției Consiliului de aplicare a sancțiunii disciplinare.

(5) Hotărârea prin care se soluționează recursul prevăzut la alin. (2) este irevocabilă.

Art. 35. -

(1) Hotărârile rămase irevocabile se comunică, prin grija secretarului general al Consiliului, judecătorului sau procurorului, precum și Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, conform legii. Modificări (1)

(2) În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea irevocabilă se transmite Președintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcție.

Art. 36. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Procedura de soluționare a acțiunii disciplinare se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) Sesizările în legătură cu abaterile disciplinare ale judecătorilor și procurorilor, primite de colegiile de conducere ale instanțelor sau parchetelor înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005, și cele care se află în curs de cercetare prealabilă se transmit de îndată comisiilor de disciplină.

(3) Acțiunile disciplinare în curs de soluționare vor fi exercitate de comisiile de disciplină.

CAPITOLUL VI Statutul membrilor Consiliului

Art. 37. -

(1) Membrii Consiliului au calitatea de demnitar. Modificări (1)

(2) Durata mandatului membrilor aleși ai Consiliului este de 6 ani.

(3) Calitatea de reprezentant al societății civile, ales membru al Consiliului, este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales local, funcționar public, judecător sau procuror în activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecătoresc în exercițiu.

(4) Dispozițiile art. 61 și 62 din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și membrilor Consiliului.

(5) Din Consiliu nu pot face parte, în timpul aceluiași mandat, soți sau rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art. 38. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcție, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului, nerespectarea dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare, imposibilitatea exercitării atribuțiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni, precum și prin deces.

(2) Judecătorii și procurorii aleși membri ai Consiliului pierd această calitate în cazul transferului sau al detașării în funcții din afara instanțelor ori, după caz, a parchetelor.

(3) Judecătorul și procurorul aleși membri ai Consiliului pierd de drept această calitate dacă au fost sancționați disciplinar.

(4) În cazul încetării calității de membru al Consiliului înainte de expirarea mandatului, pentru locul rămas vacant se organizează noi alegeri, potrivit procedurii prevăzute de lege.

(5) Până la alegerea unui nou membru interimatul va fi asigurat de judecătorul sau procurorul care a obținut numărul următor de voturi în cadrul alegerilor desfășurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, după caz, art. 20 din Legea nr. 317/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 39. -

Calitatea de membru al Consiliului se suspendă de drept în situația în care a intervenit suspendarea din funcția de judecător sau procuror pentru motivele prevăzute la art. 60 din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 40. -

(1) Revocarea din funcția de membru ales al Consiliului se propune de președintele sau vicepreședintele acestuia ori de o treime din numărul membrilor în situația în care persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile legale pentru a fi ales membru al Consiliului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor în cadrul Consiliului ori în cazul aplicării oricărei sancțiuni disciplinare.

(2) Plenul, la sesizarea formulată potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din funcția de membru ales al Consiliului.

(3) Revocarea din funcția de președinte sau vicepreședinte se propune de o treime din numărul membrilor Consiliului. Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(4) Judecătorii și procurorii aleși membri ai Consiliului pot fi revocați la cererea majorității adunărilor generale de la nivelul instanțelor sau parchetelor pe care le reprezintă, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor încredințate prin alegerea ca membru al Consiliului. În cadrul adunărilor generale hotărârea se ia cu votul a două treimi din numărul judecătorilor sau procurorilor care funcționează la instanțele sau, după caz, la parchetele în care se organizează adunările generale.

(5) În cazul adunării generale comune a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Parchetului Național Anticorupție, hotărârea de revocare a reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majorității procurorilor în funcție. În cadrul adunării generale votează și procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.

(6) Hotărârea de revocare a reprezentantului Înaltei Curți de Casație și Justiție se ia cu votul majorității judecătorilor instanței supreme.

(7) Procedura de revocare poate fi declanșată de oricare adunare generală de la nivelul instanțelor sau parchetelor, pe care le reprezintă membrul Consiliului a cărui revocare se cere.

(8) Organizațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor pot cere declanșarea revocării membrilor Consiliului propuși și susținuți de acestea, precum și a celor care au calitatea de membru al acestei organizații.

(9) Dispozițiile referitoare la organizarea adunărilor generale și procedura de votare, prevăzute în Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, se aplică în mod corespunzător și adunărilor generale organizate, în condițiile legii, pentru revocarea membrilor aleși ai Consiliului.

Art. 41. -

(1) Membrii aleși ai Consiliului răspund civil, disciplinar și penal, în condițiile legii.

(2) Orice persoană poate sesiza Consiliul, direct sau prin conducătorii instanțelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a unui membru ales al acestuia, încălcarea obligațiilor profesionale ori săvârșirea de către acesta a unor abateri disciplinare.

(3) Secțiile Consiliului îndeplinesc rolul de instanțe de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a membrilor aleși ai Consiliului pentru faptele prevăzute la art. 97 din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile art. 29-35 se aplică în mod corespunzător.

(4) În vederea exercitării acțiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de Plen.

(5) Dispozițiile art. 29-35 și ale art. 36 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL VII Inspecția judiciară

Art. 42. -

(1) Inspecția judiciară îndeplinește, potrivit legii, atribuții de analiză, verificare și control în domeniile specifice de activitate, sub coordonarea și controlul Plenului.

(2) Inspecția judiciară este condusă de un inspector-șef.

(3) În cadrul Inspecției judiciare funcționează Serviciul de inspecție judiciară pentru judecători și Serviciul de inspecție judiciară pentru procurori, conduse de câte un șef serviciu.

(4) Inspectorii din cadrul Inspecției judiciare sunt numiți de Plen, prin concurs sau examen, dintre judecătorii și procurorii care au cel puțin 8 ani vechime în magistratură, au avut calificativul "Foarte bine" la ultima evaluare și se bucură de o bună reputație profesională și morală. Funcția de inspector poate fi ocupată și de judecători sau de procurori detașați.

Art. 43. - Modificări (1)

Inspectorii Serviciului de inspecție judiciară pentru judecători exercită, în principal, următoarele atribuții:

a) efectuează verificări la instanțele de judecată în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, pronunțarea, redactarea și comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanțele competente, punerea în executare a hotărârilor penale și civile și informează conducerea Consiliului despre deficiențele constatate, formulând propuneri adecvate;

b) verifică eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente pentru asigurarea bunei funcționări a instanței, a calității corespunzătoare a serviciului, semnalează deficiențele constatate și formulează propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora;

c) verifică sesizările adresate Consiliului în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor și a magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și încălcarea obligațiilor profesionale în raporturile cu justițiabilii;

d) efectuează verificări în vederea încuviințării de către Secția pentru judecători a percheziției, reținerii sau arestării preventive a judecătorilor; Modificări (1)

e) efectuează verificări privind îndeplinirea condiției de bună reputație de către candidații declarați admiși la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii și la concursul de admitere în magistratură;

f) în materie disciplinară, asigură componența comisiei de disciplină pentru judecători, în condițiile și pe durata prevăzute de lege; efectuează cercetarea prealabilă în vederea exercitării acțiunii disciplinare față de judecători, inclusiv față de judecătorii aleși în Consiliu, precum și față de magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție; asigură secretariatul comisiei de disciplină pentru judecători;

g) efectuează verificări în vederea soluționării contestațiilor privind calificativele acordate de comisiile de evaluare a judecătorilor și magistraților-asistenți;

h) efectuează verificările dispuse de Consiliu în vederea rezolvării contestațiilor referitoare la legalitatea procedurilor de alegere a judecătorilor ca membri în Consiliu;

i) efectuează verificări cu privire la contestațiile formulate de judecători împotriva hotărârilor pronunțate de Secția pentru judecători, cu excepția celor date în materie disciplinară;

j) îndeplinesc orice alte sarcini stabilite de Plen, președinte, ori de Secția pentru judecători.

Art. 44. - Modificări (1)

Inspectorii din cadrul Serviciului de inspecție judiciară pentru procurori exercită, în principal, următoarele atribuții:

a) efectuează verificări la parchete în legătură cu respectarea normelor procedurale, primirea și înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor procurorilor pe criteriul specializării acestora, continuitatea procurorilor în lucrările repartizate și independența procurorului de ședință în formularea concluziilor, respectarea termenelor, calitatea actelor procedurale, comunicarea actelor procedurale prevăzute de lege și informează conducerea Consiliului despre deficiențele constatate, formulând propuneri adecvate;

b) verifică eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente pentru asigurarea bunei funcționări a parchetelor, a calității corespunzătoare a serviciului, semnalează deficiențele constatate și formulează propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora;

c) verifică sesizările adresate Consiliului în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a procurorilor, încălcarea obligațiilor profesionale în raporturile cu justițiabilii și cu celelalte persoane implicate în cursul urmăririi penale; Jurisprudență (1)

d) efectuează verificări în vederea încuviințării de către Secția pentru procurori a percheziției, reținerii sau arestării preventive a procurorilor; Modificări (1)

e) verifică și soluționează în cadrul procedurii de verificare a conduitei procurorilor contestațiile formulate împotriva procurorului ierarhic superior pentru intervenția, în orice formă, în efectuarea urmăririi penale sau în adoptarea soluției, trecerea nejustificată a lucrărilor altui procuror ori pentru influențarea în orice formă a concluziilor prezentate în instanță;

f) efectuează verificări privind îndeplinirea condiției de bună reputație de către candidații declarați admiși la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii și la concursul de admitere în magistratură;

g) în materie disciplinară, asigură componența comisiei de disciplină pentru procurori, în condițiile și pe durata prevăzute de lege; efectuează cercetarea prealabilă în vederea exercitării acțiunii disciplinare față de procurori, inclusiv față de procurorii aleși în Consiliu; asigură secretariatul Secției pentru procurori, în cazul în care aceasta are rolul de instanță disciplinară; Modificări (1), Jurisprudență (1)

h) efectuează verificări în vederea soluționării contestațiilor privind calificativele acordate procurorilor de către comisiile de evaluare a activității profesionale;

i) efectuează verificările dispuse de Consiliu în vederea rezolvării contestațiilor referitoare la legalitatea procedurilor de alegere a procurorilor în Consiliu;

j) efectuează verificări cu privire la contestațiile formulate de procurori împotriva hotărârilor pronunțate de Secția pentru procurori, cu excepția celor date în materie disciplinară;

k) analizează raportul anual al activității desfășurate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul Național Anticorupție și prezintă propuneri privind măsurile necesare;

l) îndeplinesc orice alte sarcini stabilite de Plen, președinte ori de Secția pentru procurori a Consiliului.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...