Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor din 24.08.2005

Modificări (3), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 septembrie 2005 până la 22 martie 2006, fiind abrogat prin Hotărâre 194/2006 și înlocuit de Regulament 2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Promovarea judecătorilor și procurorilor în funcții de execuție, efectiv sau pe loc, la tribunale, tribunale specializate, curți de apel, parchetele de pe lângă aceste instanțe, precum și la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se face numai pe bază de concurs, organizat la nivel național, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 2. -

Concursul de promovare în funcții de execuție vacante sau pe loc se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanțelor profesionale ale magistraților care au vocație la promovare.

Art. 3. -

Concursul de promovare prevăzut la art. 1 se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii.

Art. 4. -

(1) Consiliul Superior al Magistraturii stabilește pentru fiecare concurs de promovare numărul de posturi pentru care acesta se organizează. Posturile vor fi stabilite, distinct, pentru promovare efectivă și, respectiv, pentru promovare pe loc, pentru fiecare instanță și parchet.

(2) Promovarea efectivă și promovarea pe loc se vor face în gradul imediat superior celui pe care îl deține magistratul, până la nivelul curții de apel, pentru judecători, și până la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru procurori.

(3) Judecătorii și procurorii pot candida pentru promovare efectivă la oricare dintre instanțele și, respectiv, parchetele imediat superioare în grad pentru care s-au stabilit posturi vacante, indiferent de instanța sau parchetul la care funcționează.

(4) Nu pot fi înscriși la concurs judecătorii sau procurorii care au funcționat mai puțin de un an la instanțele sau parchetele inferioare celor pentru care candidează.

CAPITOLUL II Condiții pentru înscrierea la concurs

Art. 5. -

(1) Pot participa la concursul de promovare în funcții de execuție vacante sau pe loc judecătorii și procurorii care îndeplinesc condițiile de vechime în magistratură prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), b) și c) și alin. (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul "foarte bine" și nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani.

(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se constată prin raportul direcției de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 6. -

(1) Data și locul organizării concursului, numărul posturilor pentru promovare efectivă și pentru promovare pe loc, tematica și bibliografia se aprobă de către Consiliul Superior al Magistraturii și se comunică, cu cel puțin 60 de zile înainte, tuturor curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea. Curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea vor comunica de îndată instanțelor și parchetelor din circumscripția lor aceste date. Datele comunicate vor fi publicate pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și în 3 cotidiene centrale.

(2) În termen de 10 zile de la comunicarea datei concursului, cei interesați pot depune cereri la președintele curții de apel sau la procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta ori, după caz, la procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în care se vor menționa felul promovării, efectivă sau pe loc, și instanța ori parchetul la care se solicită promovarea, precum și specializarea pentru care optează.

Art. 7. -

După expirarea perioadei de înscriere, președinții curților de apel sau procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea ori, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vor înainta de îndată Consiliului Superior al Magistraturii cererile.

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea concursului

Art. 8. -

Concursul constă în susținerea unei probe scrise cu caracter teoretic și practic.

Art. 9. -

Proba scrisă cu caracter teoretic și practic se susține la una dintre următoarele discipline, în funcție de specializarea pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar și fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internațional privat, drept procesual civil sau drept procesual penal, precum și, indiferent de specializare, jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și jurisprudența Curții Constituționale, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene.

Art. 10. -

(1) Proba scrisă cuprinde:

a) un subiect teoretic din materia de specialitate și rezolvarea unei spețe;

b) un subiect teoretic din dreptul procesual civil sau, după caz, dreptul procesual penal și rezolvarea unei spețe;

c) un subiect din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și jurisprudența Curții Constituționale;

d) un subiect din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene.

(2) La rezolvarea speței este permisă consultarea legislației, cu excepția celei comentate și adnotate.

Art. 11. -

(1) Numărul comisiilor de examinare, pentru judecători și procurori, va fi stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, în funcție de numărul candidaților și de materiile pentru care aceștia au optat.

(2) Componența comisiilor de examinare se aprobă prin hotărâre de către Consiliul Superior al Magistraturii dintr-o listă de propuneri întocmită de Institutul Național al Magistraturii.

Art. 12. -

(1) Din comisia de examinare pentru judecători fac parte un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție, un judecător de la curțile de apel și un formator judecător de la Institutul Național al Magistraturii, cel puțin egal în grad cu postul pentru care se organizează concursul.

(2) Din comisia de examinare pentru procurori fac parte un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, un procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel și un formator procuror de la Institutul Național al Magistraturii, cel puțin egal în grad cu postul pentru care se organizează concursul.

(3) Comisia va stabili, cu 24 de ore înainte de examen, 3 variante de subiecte, care se pun într-un plic sigilat.

(4) La data stabilită, după intrarea candidaților în sălile de examen, comisiile de examinare vor extrage câte un subiect din fiecare plic. Subiectele extrase vor fi multiplicate și distribuite în fiecare sală.

Art. 13. -

(1) Fiecare lucrare se apreciază cu note de la 1 la 10, în funcție de conținutul științific, originalitate, aspectele practice semnalate și pertinența opiniilor exprimate. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă. Nota acordată pentru fiecare lucrare este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota finală este media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare lucrare.

(2) Rezultatele se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

Art. 14. -

(1) Candidatul poate face contestație împotriva notării, în termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor.

(2) Contestațiile se soluționează de o comisie formată din 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție și unul de la curțile de apel, respectiv 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și unul de la parchetele de pe lângă curțile de apel.

(3) Componența comisiei de contestații este aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza listei de propuneri întocmite de Institutul Național al Magistraturii.

(4) Cu prilejul soluționării contestației lucrarea va fi reanalizată, candidatul neputând să obțină o notă inferioară celei acordate inițial de comisia de examinare.

(5) Notarea comisiei de contestații este definitivă.

Art. 15. -

Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie să obțină cel puțin media generală 7 și nu mai puțin de 5,00 la fiecare materie.

Art. 16. -

(1) Tabelele de clasificare a candidaților se comunică curților de apel sau, după caz, parchetelor de pe lângă acestea și Parchetului de pe lângă Înalte Curte de Casație și Justiție și se prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor și a procurorilor declarați admiși.

Art. 17. -

(1) Promovarea în funcții de execuție vacante sau pe loc a candidaților declarați admiși la concurs se face în ordinea mediilor obținute, în limita numărului de posturi aprobate.

(2) Promovarea efectivă se face în raport de opțiunea candidatului, cu respectarea dispozițiilor alin. (1).

Art. 18. -

(1) La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidații care au titlul științific de doctor în drept, candidații care au vechime mai mare în funcția de judecător sau de procuror, candidații care au absolvit cursuri de masterat, candidații care au absolvit cursuri postuniversitare ori candidații care au activitate publicistică în specialitate.

(2) În circumscripțiile instanțelor și parchetelor unde o minoritate națională are o pondere de cel puțin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale au prioritate candidații cunoscători ai limbii acelei minorități.

Art. 19. -

Dispozițiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător judecătorilor și procurorilor militari și personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...