Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari din 17.08.2005

Modificări (2), Referințe (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 septembrie 2005 până la 18 septembrie 2006, fiind abrogat prin Hotărâre 581/2006 și înlocuit de Regulament 2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Pregătirea judecătorilor și procurorilor în perioada de stagiu

Art. 1. -

Judecătorii stagiari și procurorii stagiari sunt numiți în funcție de Consiliul Superior al Magistraturii pe baza mediei generale obținute la absolvirea Institutului Național al Magistraturii.

Art. 2. -

(1) Judecătorii stagiari și procurorii stagiari efectuează un stagiu de un an, potrivit legii.

(2) Perioada de stagiu începe din ziua în care judecătorii stagiari și procurorii stagiari au fost numiți pe post.

Art. 3. -

Judecătorii stagiari și procurorii stagiari sunt obligați să continue pregătirea profesională pe toată durata stagiului.

Art. 4. -

(1) Judecătorii stagiari au dreptul să judece doar în materiile date de lege în mod expres în competența lor.

(2) Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instanță, să efectueze și să semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucură de stabilitate. Soluțiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care îi coordonează.

Art. 5. -

(1) Conducerea judecătoriei și conducerea parchetului de pe lângă aceasta sunt obligate să asigure condiții optime pentru desfășurarea stagiului și pentru pregătirea judecătorilor stagiari și a procurorilor stagiari, în scopul perfecționării cunoștințelor teoretice și practice specifice activității.

(2) În acest scop președinții judecătoriilor și prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor desemna la începutul perioadei de stagiu un judecător, respectiv un procuror, cu o pregătire profesională temeinică și experiență, care va coordona pregătirea judecătorilor stagiari și, respectiv, a procurorilor stagiari.

(3) Activitatea fiecărui judecător stagiar și procuror stagiar va fi analizată trimestrial de către judecătorul, respectiv procurorul desemnat. Aceștia din urmă vor propune conducerii judecătoriei sau, după caz, a parchetului de pe lângă aceasta măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale și a activității judecătorilor stagiari și a procurorilor stagiari, întocmind trimestrial un referat de evaluare privind însușirea de către aceștia a cunoștințelor practice specifice activității de judecător sau de procuror.

Art. 6. -

(1) În vederea prezentării la examenul de capacitate, referatele de evaluare vor fi însoțite de avizul consultativ al președintelui curții de apel sau, după caz, al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta.

(2) Constatările referatelor de evaluare vor fi consemnate în fișa pentru stagiul de practică a judecătorului sau a procurorului. În această fișă președintele judecătoriei sau, după caz, prim-procurorul parchetului de pe lângă aceasta va înscrie și perioadele de întrerupere a stagiului, determinate de:

a) starea de sănătate;

b) concediile de maternitate sau pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani;

c) concediile de studii, cu excepția celor destinate pregătirii pentru profesia de judecător sau de procuror;

d) concediile fără plată;

e) perioada efectuării stagiului militar;

f) perioada studiilor postuniversitare cu scoatere din activitate, cu precizarea domeniului de specializare;

g) alte întreruperi ale activității.

(3) Sunt incluse în perioada de stagiu numai cursurile de pregătire profesională organizate de Institutul Național al Magistraturii.

(4) Judecătorii stagiari și procurorii stagiari au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite pentru pregătirea și susținerea examenului de capacitate, conform legii.

CAPITOLUL II Organizarea și desfășurarea examenului de capacitate

Art. 7. -

(1) După încheierea perioadei de stagiu, judecătorii stagiari și procurorii stagiari sunt obligați să se prezinte la primul examen de capacitate.

(2) În cazul în care judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la primul examen de capacitate, este obligat să se prezinte la următorul examen.

(3) Lipsa nejustificată la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la două examene atrage pierderea calității de judecător stagiar sau de procuror stagiar. În această situație, judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este obligat să restituie bursa de auditor de justiție și cheltuielile de școlarizare.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii, pentru motive temeinice, la cererea judecătorului stagiar sau a procurorului stagiar, cu avizul conducătorului instanței sau al parchetului la care acesta funcționează, poate aproba amânarea examenului de capacitate numai o singură dată.

(5) Judecătorul stagiar sau procurorul stagiar care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate susține acest examen dacă de la încheierea stagiului și până la data fixată pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(6) După trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (5) sunt obligate să efectueze din nou stagiul, potrivit legii.

Art. 8. -

(1) Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Național al Magistraturii.

(2) Data, locul și modul de desfășurare a examenului de capacitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate.

(3) Tematica și bibliografia vor fi transmise instanțelor și parchetelor și vor fi publicate pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate.

Art. 9. -

(1) Înscrierea la examenul de capacitate se face în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului.

(2) Cererile de înscriere la examenul de capacitate se depun la curțile de apel sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea.

(3) La cererea-tip de înscriere se anexează:

a) diploma de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, în copie;

b) referatele de evaluare și avizul consultativ al președintelui curții de apel sau, după caz, al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta;

c) fișa de stagiu, în original.

Art. 10. -

Se pot înscrie la examen judecătorii stagiari și procurorii stagiari al căror stagiu se va împlini până în ultima zi a examenului de capacitate.

Art. 11. -

Examenul de capacitate constă în verificarea cunoștințelor teoretice și practice prin probe scrise și orale.

Art. 12. -

(1) Consiliul Superior al Magistraturii numește comisia de organizare a examenului de capacitate.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) verifică îndeplinirea condițiilor de participare la examen a candidaților și întocmește lista acestora cu cel puțin 25 de zile înaintea datei examenului. Lista candidaților se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii și la sediile curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe pagina de Internet a Institutului Național al Magistraturii.

(3) Candidații respinși pot formula contestații în termen de 5 zile de la afișarea listei.

(4) Contestațiile vor fi reexaminate de comisia de organizare a examenului de capacitate.

(5) În cazul în care comisia își menține soluția, dosarul candidatului va fi înaintat Secției pentru judecători sau, după caz, Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Hotărârile secțiilor sunt supuse căilor de atac, în condițiile legii.

Art. 13. -

(1) Comisiile pentru examenul de capacitate sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, cu 48 de ore înainte de examen.

(2) Comisia pentru examenul de capacitate al judecătorilor este alcătuită din:

- 3 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

- 3 judecători de la curțile de apel;

- 1 formator de la Institutul Național al Magistraturii.

(3) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor este alcătuită din:

- 3 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

- 3 procurori de la parchetele de pe lângă curțile de apel;

- 1 formator de la Institutul Național al Magistraturii.

Art. 14. -

Comisia de examinare va fi prezidată, după caz, de judecătorul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv de procurorul de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu vechimea cea mai mare în funcție.

Art. 15. -

(1) Comisiile pentru soluționarea contestațiilor sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, cu 48 de ore înainte de examen.

(2) Comisia pentru soluționarea contestațiilor formulate de judecători este alcătuită din:

- 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

- 2 judecători de la curțile de apel;

- 1 formator de la Institutul Național al Magistraturii.

(3) Comisia pentru soluționarea contestațiilor formulate de procurori este alcătuită din:

- 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

- 2 procurori de la parchetele de pe lângă curțile de apel;

- 1 formator de la Institutul Național al Magistraturii.

Art. 16. -

Probele scrise teoretice constau în lucrări scrise, cu subiecte comune pentru judecători și procurori, din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal și dreptul procesual penal.

Art. 17. -

Probele scrise practice constau în soluționarea unor spețe și întocmirea unor acte judiciare, distincte pentru judecători și procurori.

Art. 18. -

(1) Probele scrise teoretice și practice se vor susține pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare:

- prima zi: proba teoretică la dreptul civil, dreptul procesual civil și proba practică constând în rezolvarea unei spețe și întocmirea de acte judiciare;

- a doua zi: proba teoretică la dreptul penal, dreptul procesual penal și proba practică constând în rezolvarea unei spețe și întocmirea de acte judiciare.

(2) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de comisia de examinare, în raport de complexitatea subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

Art. 19. -

La proba practică este permisă consultarea legislației, cu excepția celei comentate și adnotate.

Art. 20. -

(1) Probele orale teoretice și practice se susțin la următoarele materii: fundamentele constituționale ale statului de drept, instituțiile de bază din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară și Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

(2) Examinarea se face pe bază de bilete, care conțin atât subiecte teoretice, cât și subiecte practice.

(3) Pentru pregătirea subiectelor fiecare candidat va beneficia de un timp de gândire de cel puțin 30 de minute.

Art. 21. -

Tematica și bibliografia pentru disciplinele care fac obiectul examenului de capacitate sunt propuse de Institutul Național al Magistraturii și aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 22. -

(1) Pentru probele scrise teoretice și practice, comisia de examinare va stabili, cu 24 de ore înainte de examen, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, care se pun într-un plic sigilat.

(2) În ziua examenului, după intrarea candidaților în sălile de examen, comisiile de examinare vor extrage câte un subiect din fiecare plic. Subiectele extrase vor fi multiplicate și distribuite în fiecare sală de examen. La încheierea examenului, comisia de examinare afișează baremul de notare pentru fiecare subiect.

Art. 23. -

Accesul candidaților în sala de examen este permis numai după legitimarea acestora, pe baza actelor de identitate.

Art. 24. -

Înainte de tratarea subiectelor, candidații își vor scrie numele și prenumele pe colțul din dreapta sus al primei pagini a lucrării scrise, ce urmează să fie lipit în prezența supraveghetorilor de sală, după care se aplică ștampila Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 25. -

La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, președintele comisiei de organizare preia lucrările candidaților, sub semnătură, după care le predă președintelui comisiei de examinare, în vederea numerotării și a repartizării lor membrilor acestei comisii.

Art. 26. -

Frauda dovedită atrage excluderea candidatului din examen. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică președintelui comisiei de examinare și candidatului respectiv.

Art. 27. -

(1) Aprecierea la probele scrise se face cu note de la 1 la 10. Notele vor fi trecute, în cifre și în litere, în borderoul de notare, care va fi semnat pe fiecare filă de comisia de examinare.

(2) Notele acordate vor avea maximum două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.

Art. 28. -

(1) Nota probei scrise teoretice este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie.

(2) Nota probei scrise practice este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie.

(3) Nota generală a probei scrise este rezultatul mediei aritmetice dintre nota probei scrise teoretice și nota probei scrise practice.

(4) Mediile aritmetice vor fi calculate cu două zecimale.

Art. 29. -

Rezultatele probelor scrise ale examenului de capacitate se înscriu în ordinea descrescătoare a mediilor într-un tabel care se comunică curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea, se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii și se aduc la cunoștință publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Institutului Național al Magistraturii.

Art. 30. -

(1) Contestațiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise se trimit la Institutul Național al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la afișarea rezultatelor, de către candidați, curțile de apel sau parchetele de pe lângă acestea.

(2) Lucrările cu privire la notarea cărora s-au formulat contestații vor fi din nou secretizate, prin lipirea colțului pe care sunt înscrise numele și prenumele candidatului.

(3) Contestațiile se soluționează, în termen de 3 zile, prin decizie irevocabilă.

(4) Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii, se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Institutului Național al Magistraturii.

Art. 31. -

(1) La susținerea probei orale participă un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție, un judecător de la curțile de apel și un formator de la Institutul Național al Magistraturii.

(2) Nota acordată la proba orală reprezintă media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

(3) Notarea la probele orale este definitivă.

Art. 32. -

(1) Media generală a examenului de capacitate reprezintă media aritmetică a notei de la probele scrise și de la probele orale.

(2) Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puțin 7,00, iar notele la materiile de examen nu pot fi mai mici de 5.

(3) La terminarea examenului comisia de examinare va întocmi un proces-verbal, în care vor fi menționate condițiile de desfășurare a examenului, notele obținute de candidați la probele scrise și orale și media generală pe baza căreia au fost declarați admiși sau respinși.

(4) Procesul-verbal va fi semnat de toți membrii comisiei de examinare.

Art. 33. -

Rezultatele finale ale examenului de capacitate se înscriu în tabelul de clasificare a candidaților, care se comunică curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea, se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii și se aduc la cunoștință publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Institutului Național al Magistraturii, în termen de 24 de ore de la întocmirea procesului-verbal menționat la art. 32 alin. (3).

CAPITOLUL III Validarea examenului de capacitate și repartizarea
candidaților pe posturi

Art. 34. -

(1) Rezultatele examenului de capacitate, procesul-verbal prevăzut la art. 32 alin. (3) și raportul întocmit de compartimentul de specialitate vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii vor analiza îndeplinirea condițiilor legale de către judecătorii stagiari și procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, în termen de 10 zile de la comunicarea procesului-verbal prevăzut la alin. (1).

(3) În raport de concluziile secțiilor, compartimentul de specialitate al Consiliului Superior al Magistraturii centralizează rezultatele, întocmește, în ordinea mediilor obținute, tabelul de clasificare a candidaților și efectuează celelalte lucrări necesare procedurii de validare a examenului de capacitate.

(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se pronunță cu privire la validarea examenului în prima ședință care urmează ședințelor în care secțiile au analizat îndeplinirea condițiilor legale de către judecătorii stagiari și procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate.

(5) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea examenului sau că există dovada săvârșirii unei fraude.

(6) În cazul invalidării rezultatelelor, Consiliul Superior al Magistraturii va stabili o nouă dată pentru susținerea examenului de capacitate.

Art. 35. -

După validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii și parchetele de pe lângă aceste instanțe se publică, de îndată, separat pentru judecători și procurori, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și se afișează la sediile instanțelor și parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 36. -

(1) Candidații declarați admiși la examen au dreptul, în ordinea mediilor, să-și aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În acest sens, candidații vor fi convocați la Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea repartizării pe post.

(2) Judecătorii stagiari pot opta numai pentru posturi de judecător, iar procurorii stagiari, numai pentru posturi de procuror.

Art. 37. -

(1) Candidatului care nu și-a exercitat dreptul de alegere în termenul prevăzut la art. 36 alin. (1) i se va propune, din oficiu, un post de către Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Refuzul de a accepta propunerea, precum și necomunicarea acceptării postului în termen de 10 zile de la primirea propunerii se consideră demisie.

Art. 38. -

Repartizarea pe posturi se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, la sediile instanțelor și ale parchetelor și se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 39. -

(1) La medii egale au prioritate, la alegerea postului, în ordinea următoare, candidatul care funcționează la instanța sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare în magistratură.

(2) În circumscripțiile instanțelor și parchetelor unde o minoritate națională are o pondere de cel puțin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale au prioritate candidații cunoscători ai limbii acelei minorități.

Art. 40. -

(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate, Consiliul Superior al Magistraturii va propune Președintelui României numirea în funcție a judecătorilor și procurorilor care au promovat examenul de capacitate.

(2) Judecătorul stagiar sau procurorul stagiar care a fost respins la două sesiuni ori care, în mod nejustificat, nu s-a prezentat la examenul de capacitate pierde calitatea de judecător sau de procuror din ziua validării rezultatelor examenului de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 41. -

Cererile de înscriere la examen însoțite de actele prevăzute la art. 9 alin. (3), sau, după caz, cererile de amânare, lucrările scrise, rezultatele finale obținute la examenul de capacitate și referatele de evaluare vor fi păstrate în mapa profesională a judecătorului sau procurorului.

Art. 42. -

Documentația privind examenul de capacitate se păstrează la Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii.

Art. 43. -

(1) Dispozițiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător personalului de specialitate juridică asimilat magistraților din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri. Modificări (1)

(2) Personalul de specialitate juridică asimilat magistraților prevăzut la alin. (1) optează, prin cererea de înscriere la examenul de capacitate, pentru susținerea probei scrise practice, fie împreună cu judecătorii, fie împreună cu procurorii.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (3), la cererea-tip de înscriere, personalul de specialitate juridică asimilat magistraților va anexa referatul de evaluare întocmit de către conducătorul compartimentului în care stagiarul își desfășoară activitatea, avizat de conducerea instituției în cauză.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...