Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor din 10.08.2005

Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 august 2005 până la 03 mai 2006, fiind abrogat prin Hotărâre 320/2006 și înlocuit de Regulament 2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Numirea judecătorilor și procurorilor în funcții de conducere la curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii, precum și la parchetele de pe lângă acestea se face în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Evidența posturilor vacante de conducere de la instanțele judecătorești este publică și disponibilă permanent pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și Ministerului Justiției, precum și prin afișare la sediile instanțelor judecătorești.

(2) Evidența posturilor vacante de conducere de la parchete este publică și disponibilă permanent pe paginile de Internet ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și Ministerului Justiției, precum și prin afișare la sediile parchetelor.

(3) Posturile de conducere prevăzute la alin. (1) și (2), care urmează a se vacanta, se publică cu 90 de zile înainte de data expirării mandatelor. În celelalte situații publicarea posturilor vacante se face în termen de 3 zile de la data vacantării.

Art. 3. -

(1) Numirea în funcțiile de președinte și vicepreședinte la curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii.

(2) Numirea în funcțiile de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie, precum și de adjuncți ai acestora se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii.

Art. 4. - Modificări (1)

Concursul sau examenul constă în testare psihologică, evaluarea capacității candidatului de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea, verificarea rezistenței la stres, prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care candidează, precum și o testare scrisă privind managementul, comunicarea și resursele umane.

CAPITOLUL II Condiții pentru înscrierea la concurs sau examen

Art. 5. -

(1) Pot participa la concursul sau examenul prevăzut la art. 3 alin. (1) judecătorii care au obținut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de lege.

(2) Nu pot fi numiți în funcții de conducere judecătorii care au făcut parte din serviciile de informații înainte de anul 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecătorii care au un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege.

(3) Judecătorii care participă la concurs sau examen pentru o funcție de conducere sunt obligați să dea o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informații înainte de anul 1990 și nici nu au colaborat cu acestea, precum și o declarație de interese care se actualizează anual sau în termen de 15 zile de la apariția unei schimbări sau de la data la care judecătorul a luat cunoștință despre aceasta.

(4) Pentru numirea în funcțiile de conducere este necesară îndeplinirea condiției prevăzute la art. 48 alin. (12) din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În cazul în care judecătorul atacă în instanță, în condițiile legii, comunicarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, procedura de numire în funcția de conducere se suspendă până la soluționarea irevocabilă a cauzei. Pe această perioadă funcția de conducere va fi ocupată prin delegare.

Art. 6. -

(1) Pot participa la concursul sau examenul prevăzut la art. 3 alin. (2) procurorii care au obținut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de lege.

(2) Dispozițiile art. 5 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. - Modificări (1)

Judecătorii și procurorii își depun candidaturile, însoțite de documentele considerate relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Național al Magistraturii.

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea concursului sau examenului
pentru numirea judecătorilor în funcții de conducere

Art. 8. -

(1) Comisia de organizare a concursului sau examenului se numește de Consiliul Superior al Magistraturii și este formată din personal de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.

(2) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și este formată din 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, 2 judecători de la curțile de apel și 3 specialiști în management și organizare instituțională. La constituirea comisiilor vor fi avuți în vedere, în principal, judecătorii care au urmat cursuri de management. Modificări (1)

(3) Comisia de examinare este prezidată de un judecător ales de membrii acesteia.

(4) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii și persoanele din conducerea Institutului Național al Magistraturii.

Art. 9. -

(1) Comisia de organizare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru înscrierea la concurs sau examen.

(2) Cu 10 zile înainte de data desfășurării concursului sau examenului, pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii, Ministerului Justiției și la sediile instanțelor judecătorești se vor afișa listele cu candidații ale căror dosare au fost admise. Modificări (1)

(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații, în termen de 24 de ore de la afișare, la secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 3 zile. Soluția adoptată se comunică în cadrul aceluiași termen. Modificări (1)

(4) Soluția secției poate fi atacată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunță prin hotărâre în termen de 3 zile de la primirea contestației. Hotărârea Plenului se afișează, în același termen, în locurile prevăzute la alin. (2). Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Examinarea candidaților se face prin susținerea următoarelor probe:

a) testare psihologică, evaluarea capacității candidatului de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea și verificarea rezistenței la stres;

b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care candidează;

c) testare scrisă privind managementul, comunicarea și resursele umane.

(2) Data, locul, tematica și bibliografia concursului sau examenului se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și se afișează pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii, Ministerului Justiției și la sediile instanțelor judecătorești, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării acestuia.

Art. 11. -

(1) Testarea psihologică, evaluarea capacității candidatului de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea și verificarea rezistenței la stres se realizează pe baza unor teste specifice, propuse de specialiști ai Consiliului Superior al Magistraturii și însușite de comisia de examinare.

(2) Rezultatele testării psihologice, ale evaluării capacității candidatului de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea și ale verificării rezistenței la stres pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare. Contestația se soluționează de comisia de examinare, cu concursul specialiștilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(3) Rezultatele reevaluării sunt definitive. Modificări (1)

(4) Rezultatele testării prevăzute la alin. (1) sunt eliminatorii.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Proiectul referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere se depune la Institutul Național al Magistraturii cu cel puțin 7 zile înainte de data desfășurării concursului sau examenului.

(2) Candidații declarați admiși la testarea prevăzută la art. 11 susțin proiectul, oral, în fața comisiei de examinare, care va acorda candidatului o notă finală ce reprezintă media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

Art. 13. -

Testarea scrisă constă în verificarea cunoștințelor privind managementul, comunicarea și resursele umane.

Art. 14. -

(1) Cu o zi înainte de testarea scrisă, comisia de examinare va stabili un set de 3 variante de subiecte.

(2) Subiectele vor fi puse în plicuri separate, sigilate, care vor fi desfăcute în ziua concursului sau examenului, după intrarea în sală a candidaților, în prezența acestora.

(3) Subiectele pentru lucrările scrise se stabilesc prin tragere la sorți, se multiplică și se predau delegaților din sălile de concurs sau examen, desemnați de comisia de organizare.

(4) Responsabilul de sală comunică subiectele, ora când începe și ora când se încheie proba.

(5) Pe toată durata desfășurării testării scrise, în sălile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei de examinare și delegații care supraveghează desfășurarea concursului sau examenului.

Art. 15. -

(1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise se stabilește de către comisia de examinare și nu poate depăși 3 ore. La expirarea timpului stabilit pentru testarea scrisă candidatul predă lucrarea, sub semnătură, iar delegatul care a supravegheat desfășurarea concursului sau examenului menționează în borderou numărul de pagini al lucrării respective și aplică ștampila Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Pentru fiecare sală de concurs sau examen se întocmesc un borderou separat și un proces-verbal tipizat.

(3) Delegatul care a supravegheat desfășurarea concursului sau examenului predă lucrările comisiei de organizare, care le numerotează și le înscrie în borderoul centralizator.

(4) Pe toată durata desfășurării testării scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs sau examen de către candidați. Părăsirea temporară a sălii de concurs sau examen se face numai în cazuri excepționale, cu însoțitor.

(5) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs sau examen. În acest caz responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică președintelui comisiei de examinare și candidatului respectiv.

Art. 16. -

(1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de examinare, barem care se afișează la sfârșitul testării scrise.

(2) Fiecare lucrare va fi corectată de 3 membri ai comisiei de examinare, dintre care 2 judecători și un specialist în management și organizare instituțională. Lucrarea scrisă se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei care corectează lucrarea.

(3) Nota lucrării scrise reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei de examinare.

(4) Pe timpul corectării, colțul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat și apoi pe lucrare, de către președintele comisiei de examinare, după care se introduc în baza de date a comisiei de examinare. După efectuarea acestor operațiuni se desface colțul sigilat al lucrării și se corelează numărul lucrării cu numele candidatului.

(5) Rezultatul testării scrise se afișează pe pagina de Internet a Institutului Național al Magistraturii și la sediul acestuia. Modificări (1)

Art. 17. -

(1) Candidatul nemulțumit de nota obținută la lucrarea scrisă poate solicita, în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor, recorectarea lucrării scrise. Cererile de recorectare se depun la Institutul Național al Magistraturii. Modificări (1)

(2) Lucrările scrise se recorectează de către ceilalți 4 membri ai comisiei de examinare.

(3) În vederea recorectării, lucrările scrise se vor resigila, fiind înscrise într-un borderou separat. Rezultatele în urma recorectării se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii, al Consiliului Superior al Magistraturii și la sediile instanțelor judecătorești în cadrul cărora își desfășoară activitatea candidații, precum și pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. Modificări (1)

Art. 18. -

(1) Nota finală a concursului sau examenului reprezintă media aritmetică dintre nota de la proiect și nota de la proba scrisă.

(2) Pe baza notei finale se întocmește tabelul de clasificare a candidaților, care se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Național al Magistraturii și la sediile instanțelor judecătorești de la care provin candidații, precum și pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și Ministerului Justiției. Modificări (1)

(3) Funcția de conducere vacantă va fi ocupată de candidatul care a obținut cea mai mare notă finală.

(4) În caz de medii egale, departajarea candidaților se face în funcție de nota obținută la testarea scrisă, iar dacă și acestea sunt egale, va fi avută în vedere vechimea cea mai mare în funcția de judecător sau procuror.

(5) Pentru a ocupa funcția pentru care candidează, judecătorul trebuie să obțină cel puțin media 7 (șapte), iar notele, atât la proiect, cât și la testarea scrisă, să fie cel puțin 5 (cinci).

Art. 19. -

Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor.

CAPITOLUL IV Organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru
numirea în funcțiile de conducere a procurorilor

Art. 20. -

(1) Comisia de organizare a concursului sau examenului se numește de Consiliul Superior al Magistraturii și este formată din personal de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.

(2) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și este formată din 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 2 procurori de la parchetele de pe lângă curțile de apel și 3 specialiști în management și organizare instituțională. La constituirea comisiilor vor fi avuți în vedere, în principal, procurorii care au urmat cursuri de management. Modificări (1)

(3) Comisia de examinare este prezidată de un procuror ales de membrii acesteia.

(4) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii și persoanele din conducerea Institutului Național al Magistraturii.

Art. 21. -

(1) Comisia de organizare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru înscrierea la concurs sau examen.

(2) Cu 10 zile înainte de data desfășurării concursului sau examenului, pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii, Ministerului Justiției și la sediile parchetelor se vor afișa listele cu candidații ale căror dosare au fost admise. Modificări (1)

(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații, în termen de 24 de ore de la afișare, la secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 3 zile. Soluția adoptată se comunică în cadrul aceluiași termen. Modificări (1)

(4) Soluția secției poate fi atacată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunță prin hotărâre în termen de 3 zile de la primirea contestației. Hotărârea Plenului se afișează în același termen, în locurile prevăzute la alin. (2). Modificări (1)

Art. 22. -

(1) Examinarea candidaților se face prin susținerea următoarelor probe:

a) testare psihologică, evaluarea capacității candidatului de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea și verificarea rezistenței la stres;

b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care candidează;

c) testare scrisă privind managementul, comunicarea și resursele umane.

(2) Data, locul, tematica și bibliografia concursului sau examenului se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și se afișează pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii, Ministerului Justiției și la sediile parchetelor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării acestuia.

Art. 23. -

(1) Testarea psihologică, evaluarea capacității candidatului de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea și verificarea rezistenței la stres se realizează pe baza unor teste specifice, propuse de specialiști ai Institutului Național al Magistraturii și însușite de comisia de examinare.

(2) Rezultatele testării psihologice, ale evaluării capacității candidatului de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea și ale verificării rezistenței la stres pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare. Contestația se soluționează de comisia de examinare, cu concursul specialiștilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(3) Rezultatele reevaluării sunt definitive. Modificări (1)

(4) Rezultatele testării prevăzute la alin. (1) sunt eliminatorii.

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Proiectul referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere se depune la Institutul Național al Magistraturii cu cel puțin 7 zile înainte de data desfășurării concursului sau examenului.

(2) Candidații declarați admiși la testarea prevăzută la art. 23 susțin proiectul, oral, în fața comisiei de examinare, care va acorda candidatului o notă finală ce reprezintă media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

Art. 25. -

Testarea scrisă constă în verificarea cunoștințelor privind managementul, comunicarea și resursele umane.

Art. 26. -

(1) Cu o zi înainte de testarea scrisă, comisia de examinare va stabili un set de 3 variante de subiecte.

(2) Subiectele vor fi puse în plicuri separate, sigilate, care vor fi desfăcute în ziua concursului sau examenului, după intrarea în sală a candidaților, în prezența acestora.

(3) Subiectele pentru lucrările scrise se stabilesc prin tragere la sorți, se multiplică și se predau delegaților din sălile de concurs sau examen, desemnați de comisia de organizare.

(4) Responsabilul de sală comunică subiectele, ora când începe și ora când se încheie proba.

(5) Pe toată durata desfășurării testării scrise, în sălile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei de examinare și delegații care supraveghează desfășurarea concursului sau examenului.

Art. 27. -

(1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise se stabilește de către comisia de examinare și nu poate depăși 3 ore. La expirarea timpului stabilit pentru testarea scrisă, candidatul predă lucrarea, sub semnătură, iar delegatul care a supravegheat desfășurarea concursului sau examenului menționează în borderou numărul de pagini al lucrării respective și aplică ștampila Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Pentru fiecare sală de concurs sau examen se întocmesc un borderou separat și un proces-verbal tipizat.

(3) Delegatul care a supravegheat desfășurarea concursului sau examenului predă lucrările comisiei de organizare, care le numerotează și le înscrie în borderoul centralizator.

(4) Pe toată durata desfășurării testării scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs sau examen de către candidați. Părăsirea temporară a sălii de concurs sau examen se face numai în cazuri excepționale, cu însoțitor.

(5) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs sau examen. În acest caz responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică președintelui comisiei de examinare și candidatului respectiv.

Art. 28. -

(1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de examinare, barem care se afișează la sfârșitul testării scrise.

(2) Fiecare lucrare va fi corectată de 3 membri ai comisiei de examinare, dintre care 2 procurori și un specialist în management și organizare instituțională. Lucrarea scrisă se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei care corectează lucrarea.

(3) Nota lucrării scrise reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei de examinare.

(4) Pe timpul corectării, colțul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat și apoi pe lucrare, de către președintele comisiei de examinare, după care se introduc în baza de date a comisiei de examinare. După efectuarea acestor operațiuni se desface colțul sigilat al lucrării și se corelează numărul lucrării cu numele candidatului.

(5) Rezultatul testării scrise se afișează pe pagina de Internet a Institutului Național al Magistraturii și la sediul acestuia. Modificări (1)

Art. 29. -

(1) Candidatul nemulțumit de nota obținută la lucrarea scrisă poate solicita, în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor, recorectarea lucrării scrise. Cererile de recorectare se depun la Institutul Național al Magistraturii. Modificări (1)

(2) Lucrările scrise se recorectează de către ceilalți 4 membri ai comisiei de examinare.

(3) În vederea recorectării, lucrările scrise se vor resigila, fiind înscrise într-un borderou separat. Rezultatele în urma recorectării se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii, al Consiliului Superior al Magistraturii și la sediile parchetelor în cadrul cărora își desfășoară activitatea candidații, precum și pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. Modificări (1)

Art. 30. -

(1) Nota finală a concursului sau examenului reprezintă media aritmetică dintre nota de la proiect și nota de la proba scrisă.

(2) Pe baza notei finale se întocmește tabelul de clasificare a candidaților, care se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Național al Magistraturii și la sediile parchetelor de la care provin candidații, precum și pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și Ministerului Justiției. Modificări (1)

(3) Funcția de conducere vacantă va fi ocupată de candidatul care a obținut cea mai mare notă finală.

(4) În caz de medii egale, departajarea candidaților se face în funcție de nota obținută la testarea scrisă, iar dacă și acestea sunt egale, va fi avută în vedere vechimea cea mai mare în funcția de judecător sau procuror.

(5) Pentru a ocupa funcția pentru care candidează, procurorul trebuie să obțină cel puțin media 7 (șapte), iar notele, atât la proiect, cât și la lucrarea scrisă, să fie cel puțin 5 (cinci).

Art. 31. -

Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 32. -

Numirea judecătorilor și procurorilor care au obținut rezultatul cel mai bun la concurs sau, după caz, au fost declarați admiși la examen în funcțiile pentru care au candidat se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament.

Art. 33. -

Dispozițiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător în cazul organizării concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor militari și procurorilor militari.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...