Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii din 02.02.2005

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 februarie 2005 până la 26 septembrie 2005, fiind abrogat prin Hotărâre 326/2005 și înlocuit de Regulament 2005;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Poate ocupa un post de personal contractual în aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român cu domiciliul în România și are capacitatea de exercițiu al drepturilor;

b) are studii ce corespund funcției;

c) nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

e) a promovat concursul organizat potrivit prezentului regulament.

(2) Numirea de posturi de personal contractual a persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) se face prin dispoziție a secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 2. -

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta:

a) cerere-tip;

b) copie de pe buletinul/cartea de identitate;

c) copie legalizată de pe certificatul de naștere și certificatul de căsătorie;

d) copie legalizată de pe actul doveditor al studiilor urmate;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) curriculum vitae;

g) copie de pe carnetul de muncă;

h) două fotografii tip buletin.

(2) Candidații vor depune și o recomandare privind profilul profesional și moral de la locurile de muncă anterioare. Candidații care nu au mai fost angajați anterior vor depune o recomandare de la ultima instituție de învățământ absolvită.

CAPITOLUL II Organizarea și desfășurarea concursului

Art. 3. -

Examinarea candidaților se va face prin susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice sau a unei probe practice, precum și a unei probe orale.

Art. 4. -

Tematica pentru probele de concurs se propune de către conducătorii compartimentelor în care se află posturile vacante și se înaintează Direcției resurse umane și organizare, care o supune spre aprobare secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 5. -

(1) Data și locul susținerii concursului, tematica, numărul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs și cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoștință celor interesați prin afișare la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, prin intermediul mass-media și prin publicarea pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puțin 30 de zile înainte de data concursului.

(2) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii și se depun, cu cel puțin 15 zile înainte de data concursului, la Direcția resurse umane și organizare.

(3) Taxa de înscriere la concurs se stabilește prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 6. -

(1) Pentru fiecare probă de concurs, în funcție de numărul candidaților, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numește comisiile de verificare a cunoștințelor teoretice, practice și pentru proba orală, precum și comisiile de soluționare a contestațiilor.

(2) Fiecare comisie este alcătuită din 3 membri.

(3) Comisiile de examinare a lucrărilor scrise întocmesc, cu o zi înainte de data desfășurării concursului, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs, care vor fi puse în plicuri separate și sigilate.

(4) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, în ziua concursului, în sala de desfășurare a acestuia.

(5) Un reprezentant al candidaților va proceda la tragerea la sorți a plicului cu subiecte, care va fi desigilat și prezentat de delegatul comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunică subiectele și ora exactă de începere și de încheiere a concursului.

Art. 7. -

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de două ore din momentul comunicării subiectelor.

Art. 8. -

(1) Intrarea candidaților în sălile de concurs se va face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală și a buletinului/cărții de identitate. După verificarea identității, fiecare candidat va păstra pe bancă buletinul/cartea de identitate până la predarea lucrării scrise. Pe listă se va menționa prezența fiecărui candidat.

(2) Candidații care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.

(3) Înainte de a se dicta subiectele, candidații înscriu numele și prenumele pe colțul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică ștampila Direcției resurse umane și organizare.

(4) Pe toată durata desfășurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisie de examinare, persoanele care supraveghează desfășurarea probei și persoanele desemnate cu aplicarea ștampilei pe colțul îndoit al colilor destinate probei scrise.

(5) În vederea elaborării lucrării scrise, candidații vor primi coli de hârtie având ștampila Consiliului Superior al Magistraturii. Se va putea folosi numai cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispoziție, în mod suplimentar, coli de hârtie, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri.

(6) La expirarea timpului prevăzut la art. 7, delegatul care a supravegheat desfășurarea probei strânge toate lucrările în ordinea predării lor de către candidați, sub semnătură, după care le predă comisiei de examinare, care le înscrie într-un borderou.

(7) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se va întocmi câte un borderou pentru lucrările din fiecare sală.

(8) Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către delegatul care a supravegheat desfășurarea probei și după semnarea borderoului de către candidat.

(9) Pe toată durata desfășurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidați. În cazuri excepționale, părăsirea temporară a sălii de concurs se va putea face numai cu însoțitor.

(10) Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancționează cu eliminarea din concurs. În aceste cazuri delegații care supraveghează lucrările sesizează de îndată comisia de examinare, care întocmește un proces-verbal despre constatările făcute și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă".

Art. 9. -

(1) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoștințelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare.

(2) Lucrarea scrisă la fiecare dintre materiile de concurs se notează cu note de la 1 la 10.

(3) Nota lucrării scrise de verificare a cunoștințelor teoretice o reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare dintre materiile de concurs.

Art. 10. -

Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, candidații trebuie să obțină cel puțin media 7.

Art. 11. -

(1) Candidații nemulțumiți de notele acordate pot depune contestație la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor.

(2) În vederea soluționării contestațiilor, colțurile lucrării se vor lipi din nou.

(3) Contestațiile se soluționează de comisia prevăzută la art. 6 în termen de 48 de ore.

Art. 12. -

Pentru posturile ce presupun desfășurarea unei activități de secretariat, administrativă, de gospodărire, de întreținere-reparații și de deservire, concursul va consta într-o probă practică și o probă orală.

Art. 13. -

(1) În urma susținerii probei practice, candidatul va fi declarat admis sau respins.

(2) Criteriile de evaluare a candidaților la proba practică se stabilesc de comisia de examinare, în funcție de natura posturilor vacante scoase la concurs.

(3) Nu se admit contestații cu privire la rezultatele obținute la proba practică.

Art. 14. -

(1) Candidații care au fost declarați admiși la proba de verificare a cunoștințelor teoretice sau la proba practică vor susține o probă orală.

(2) Din comisia de la proba orală vor face parte și conducătorii compartimentelor în care sunt posturile vacante scoase la concurs.

(3) Proba orală se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei.

(4) Nota finală la proba orală o reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei.

(5) Nu se admit contestații cu privire la notele obținute la proba orală.

Art. 15. -

(1) Media generală de promovare a concursului este cel puțin 7.

(2) Media generală a concursului reprezintă media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, respectiv la proba practică și la proba orală.

Art. 16. -

În termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării concursului, comisiile de examinare vor preda întregul material de concurs Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care va lua măsuri pentru afișarea rezultatelor concursului la sediul acestuia.

Art. 17. -

(1) Repartizarea candidaților declarați admiși la concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, în limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul.

(2) Comisia de repartizare este compusă din secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, directorul Direcției resurse umane și organizare, precum și conducătorii compartimentelor în care sunt posturile vacante scoase la concurs.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 18. -

Lucrările scrise și procesele-verbale privind rezultatele concursului vor fi anexate la dosarele profesionale ale candidaților declarați admiși.

Art. 19. -

Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalți candidați și alte lucrări privind concursul se arhivează și se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

Art. 20. -

Taxa de înscriere se restituie candidaților care își anunță retragerea, cu cel puțin 15 zile, înainte de prima probă de concurs.

Art. 21. -

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

;
se încarcă...