Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul Institutului Național al Magistraturii din 24.08.2005

Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 septembrie 2005 până la 20 martie 2007, fiind abrogat prin Hotărâre 127/2007 și înlocuit de Regulament 2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Institutul Național al Magistraturii, denumit în continuare Institut, este organizat și funcționează potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum au fost modificate și completate, precum și prevederilor prezentului regulament.

(2) Institutul este instituție publică aflată sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Institutul are personalitate juridică și sediul în municipiul București.

(4) Institutul realizează formarea inițială a judecătorilor și procurorilor, formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor în funcție, precum și formarea formatorilor, în condițiile legii.

(5) Institutul nu face parte din sistemul național de învățământ și educație și nu este supus dispozițiilor legale referitoare la acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.

CAPITOLUL II Structura organizatorică a Institutului

Art. 2. -

(1) Structura organizatorică a Institutului include:

a) organele de conducere;

b) departamentul de formare inițială;

c) departamentul de formare continuă;

d) departamentul de formare a formatorilor;

e) departamentul economico-administrativ.

(2) Departamentele prevăzute la alin. (1) colaborează în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin. Personalul acestora exercită atribuțiile stabilite prin fișa postului, întocmită de conducătorul departamentului și aprobată de directorul Institutului.

CAPITOLUL III Conducerea Institutului

Art. 3. -

Organele de conducere ale Institutului sunt: consiliul științific, directorul, 2 directori adjuncți și directorul executiv.

Art. 4. -

(1) Consiliul științific este format din 13 membri, după cum urmează: un judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție; un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; un judecător al Curții de Apel București; un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, 3 profesori universitari de la Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și Facultatea de Drept a Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca; 3 reprezentanți aleși ai personalului de instruire din cadrul Institutului; un reprezentant al auditorilor de justiție; un reprezentant al asociațiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor și procurorilor, precum și directorul Institutului.

(2) Durata mandatului membrilor consiliului științific este de 3 ani și poate fi reînnoit, cu excepția reprezentantului auditorilor de justiție, care este ales pentru un an.

(3) Consiliul științific este convocat de către directorul Institutului sau, după caz, o treime din numărul membrilor săi, consiliul pedagogic ori de Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) Ședințele consiliului științific sunt prezidate de către directorul Institutului, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membrii consiliului științific, desemnat de acesta.

Art. 5. -

(1) Desemnarea judecătorilor și procurorilor în consiliul științific se face dintr-o listă de 3 propuneri, înaintată Consiliului Superior al Magistraturii de către colegiile de conducere ale instanțelor și parchetelor prevăzute la art. 4 alin. (1).

(2) Profesorii universitari de la Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și Facultatea de Drept a Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca vor fi recomandați de decanatele celor 3 facultăți, la solicitarea Institutului, transmisă cu 3 luni înainte de expirarea mandatelor.

(3) Reprezentanții personalului de instruire din cadrul Institutului sunt aleși prin vot secret, în adunarea generală a acestuia, convocată și prezidată de directorul Institutului.

(4) Reprezentantul auditorilor de justiție este ales prin vot secret, în adunarea generală a auditorilor de justiție, convocată și prezidată de directorul Institutului. Alegerea se face în cel mult 30 de zile de la începutul anului de învățământ.

(5) Reprezentantul asociațiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor și procurorilor este desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii dintre propunerile formulate de aceste asociații. Criteriile de selecție a candidaților se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, după consultarea tuturor asociațiilor profesionale legal constituite.

Art. 6. -

(1) Institutul este obligat să solicite Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile prezentului regulament, desemnarea noilor membri cu cel puțin 3 luni anterior expirării mandatelor membrilor în funcție.

(2) Criteriile de selecție prevăzute la art. 5 alin. (5) vor fi stabilite în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Desemnarea reprezentantului asociațiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor și procurorilor se va face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

Art. 7. -

(1) Consiliul științific hotărăște asupra problemelor care privesc organizarea și funcționarea Institutului.

(2) Consiliul științific are următoarele atribuții:

a) aprobă planurile de învățământ pentru cursurile de formare inițială și cursurile de formare continuă a judecătorilor și procurorilor, organizate sau, după caz, coordonate de Institut;

b) propune Consiliului Superior al Magistraturii numărul anual de cursanți ai Institutului, data și locul organizării concursului de admitere la Institut, tematica și bibliografia pentru concursul de admitere și programul de formare profesională a auditorilor de justiție;

c) propune Consiliului Superior al Magistraturii programul de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor;

d) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea și revocarea din funcție a directorului și a directorilor adjuncți ai Institutului;

e) avizează numirea și eliberarea din funcție a personalului de specialitate juridică asimilat magistraților;

f) propune Consiliului Superior al Magistraturii structura organizatorică, statele de funcții și statele de personal ale Institutului;

g) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea comisiilor de admitere, de elaborare a subiectelor și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de admitere la Institut, concursul de admitere în magistratură, examenul de capacitate, concursul pentru promovarea judecătorilor și procurorilor în funcții de execuție și concursul sau examenul pentru numirea acestora în funcții de conducere, în condițiile legii;

h) avizează proiectul de buget al Institutului;

i) aprobă Regulamentul de ordine interioară al căminului auditorilor de justiție și Regulamentul bibliotecii Institutului;

j) propune Consiliului Superior al Magistraturii modificarea regulamentului Institutului;

k) aprobă programul relațiilor externe ale Institutului.

(3) Consiliul științific hotărăște asupra oricăror alte probleme care privesc organizarea și funcționarea Institutului, stabilite de lege, regulamente ori de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 8. -

(1) Consiliul științific își desfășoară activitatea în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) Ședințele consiliului științific sunt ordinare sau extraordinare.

(3) Consiliul științific se întrunește lunar în ședință ordinară.

(4) Lucrările ședinței se înregistrează și se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de participanții la ședință.

(5) Hotărârile consiliului științific se semnează de directorul Institutului sau, după caz, de membrul desemnat care a prezidat ședința.

Art. 9. -

(1) Consiliul științific al Institutului are ca organ consultativ consiliul pedagogic.

(2) Din consiliul pedagogic fac parte directorul și directorii adjuncți ai Institutului, șefii de catedră, titularii de disciplină, precum și 2 reprezentanți ai coordonatorilor de practică, unul pentru grupele de judecători și unul pentru grupele de procurori.

(3) Cei 2 reprezentanți ai coordonatorilor de practică sunt aleși anual, în adunările generale ale acestora, convocate și prezidate de directorul Institutului.

Art. 10. -

Consiliul pedagogic al Institutului analizează și formulează propuneri privind:

a) direcțiile de studiu ale Institutului;

b) programul de învățământ (curriculum) și programele analitice întocmite pentru fiecare disciplină din cadrul formării inițiale;

c) domeniile și temele cuprinse în programul de formare continuă a judecătorilor și procurorilor;

d) modul de organizare a activității de formare inițială și activității de formare continuă, precum și măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor de studiu ale Institutului;

e) orice alte aspecte privind activitatea de studiu desfășurată de Institut.

Art. 11. -

(1) Consiliul pedagogic se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului Institutului sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Consiliul pedagogic își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(3) Lucrările consiliului pedagogic sunt conduse de persoana desemnată la începutul ședinței dintre membrii săi.

(4) Lucrările consiliului pedagogic se înregistrează și se consemnează într-un proces-verbal, semnat de participanții la ședință.

(5) Hotărârile consiliului pedagogic se semnează de persoana care a prezidat ședința.

Art. 12. -

(1) Directorul Institutului și directorii adjuncți sunt numiți pentru un mandat de 3 ani de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului științific al Institutului, din rândul personalului de instruire de specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor și procurorilor sau al cadrelor didactice din învățământul superior juridic acreditat potrivit legii.

(2) Directorul Institutului și adjuncții acestuia pot fi revocați din funcție în conformitate cu dispozițiile art. 50 din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Directorul executiv este numit și revocat din funcție în condițiile legii.

Art. 13. -

(1) Directorul Institutului are, în principal, următoarele atribuții:

a) asigură conducerea curentă a activității Institutului;

b) convoacă consiliul științific al Institutului în ședințe ordinare și extraordinare și stabilește proiectul ordinii de zi;

c) reprezintă Institutul în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

d) este ordonator secundar de credite;

e) numește și eliberează din funcție, prin decizie, personalul Institutului Național al Magistraturii, în condițiile legii;

f) ia măsuri pentru executarea hotărârilor consiliului științific al Institutului.

(2) Directorul Institutului exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau regulamente ori stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii sau de Consiliul științific al Institutului.

(3) Directorul Institutului poate delega directorilor adjuncți o parte din atribuțiile sale.

Art. 14. -

(1) Directorii adjuncți ai Institutului au, în principal, următoarele atribuții:

a) asigură respectarea programelor de studiu și a normelor de disciplină interioară;

b) asigură elaborarea, după caz, a proiectelor de curriculum, de politici și strategii de formare a judecătorilor și procurorilor;

c) coordonează departamentele încredințate de directorul Institutului;

d) asigură elaborarea proiectului statului de funcții și de personal;

e) asigură elaborarea proiectului programului de relații externe al Institutului;

f) asigură efectuarea lucrărilor necesare pentru relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu specialiștii români sau străini, precum și cu reprezentanțele diplomatice străine din România, în vederea promovării intereselor Institutului în raporturile cu acestea;

g) asigură relațiile cu mass-media și cu publicul;

h) efectuează lucrările privind primirea în audiență la conducerea Institutului.

(2) Directorii adjuncți exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau regulamente ori stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul științific sau de directorul Institutului.

(3) Directorul Institutului stabilește, prin decizie, atribuțiile fiecărui director adjunct.

Art. 15. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...