Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor din 24.08.2005

Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2005 până la 28 noiembrie 2007, fiind abrogat prin Hotărâre 676/2007 și înlocuit de Regulament 2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Evaluarea judecătorilor și procurorilor vizează îmbunătățirea performanțelor profesionale ale acestora, creșterea eficienței activității instanțelor și parchetelor și a încrederii publice în autoritatea judecătorească.

Art. 2. -

Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competență profesională și de performanță, judecătorii și procurorii sunt supuși la fiecare 3 ani unei evaluări privind eficiența, calitatea activității și integritatea, obligația de formare profesională continuă și absolvirea unor cursuri de specializare. În cazul judecătorilor și procurorilor numiți în funcții de conducere, evaluarea se face și asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale.

Art. 3. -

Indicatorii de evaluare stabiliți pe baza criteriilor de la art. 2 sunt prevăzuți în ghidul de evaluare a performanțelor judecătorilor și procurorilor, care se adoptă de Consiliul Superior al Magistraturii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

(1) Prima evaluare a judecătorilor și procurorilor se face la 2 ani de la numirea în funcție, iar următoarele evaluări se fac la fiecare 3 ani, de regulă, în luna februarie a anului următor.

(2) Pentru judecătorii și procurorii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii evaluarea se face după 3 ani de la încetarea mandatului.

(3) Evaluarea judecătorilor și procurorilor detașați se face de instituția la care aceștia funcționează, în raport de specificul activității desfășurate și de reglementările existente la acele instituții. După încetarea detașării evaluarea va avea loc, conform prezentului regulament, la împlinirea a 3 ani de activitate efectivă ca judecător sau procuror.

Art. 5. -

(1) Evaluarea judecătorilor și procurorilor se face de comisii constituite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecători și procurori, formate astfel:

a) pentru judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, din președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și 2 judecători desemnați de colegiul de conducere al instanței supreme;

b) pentru judecătorii de la judecătorii, tribunale, tribunale specializate și curți de apel și procurorii de la parchetele de pe lângă acestea, din președintele instanței sau, după caz, conducătorul parchetului și 2 judecători, respectiv 2 procurori, desemnați de colegiul de conducere al instanței sau parchetului;

c) pentru procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, din conducătorul secției sau direcției și 2 procurori desemnați de colegiul de conducere;

d) pentru procurorii din cadrul Direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism și Parchetului Național Anticorupție, din procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv procurorul general al Parchetului Național Anticorupție, și câte 2 procurori desemnați de colegiile de conducere.

(2) Evaluarea judecătorilor și procurorilor care fac parte din comisiile de evaluare se efectuează de comisiile de evaluare de la instanțele sau de la parchetele ierarhic superioare.

(3) Evaluarea celor 2 judecători care fac parte din comisia Înaltei Curți de Casație și Justiție se face de o comisie formată din 2 judecători desemnați de secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre membrii săi.

(4) Evaluarea procurorilor care fac parte din Comisia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și din comisia Parchetului Național Anticorupție se face de o comisie formată din 2 procurori desemnați de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre membrii săi.

(5) Președintele fiecărei comisii este judecătorul sau, după caz, procurorul cu funcția cea mai mare.

Art. 6. -

(1) Comisiile de evaluare se numesc pentru o perioadă de 3 ani. Membrii comisiilor trebuie să aibă, de regulă, o atestare ca evaluatori în urma absolvirii cursurilor speciale organizate de Institutul Național al Magistraturii.

(2) Comisiile funcționează cu participarea tuturor membrilor și hotărăsc cu majoritate de voturi.

(3) În cazul în care unul sau unii dintre membri sunt în imposibilitate de a se prezenta la lucrările comisiei, evaluarea se va face după completarea comisiei potrivit procedurii prevăzute pentru numirea acesteia.

Art. 7. -

În procedura de evaluare, comisiile pot consulta orice evidență a instanțelor sau parchetelor, inclusiv actele de control, precum și mapele profesionale ale judecătorilor și procurorilor. Mapele profesionale se pot consulta numai la sediul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 8. -

(1) Raportul de evaluare a activității profesionale se întocmește separat, pentru fiecare judecător și procuror.

(2) Prin raportul de evaluare a activității profesionale a judecătorului sau procurorului se acordă unul dintre următoarele calificative: "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător".

(3) Dacă în perioada pentru care se face evaluarea judecătorul sau procurorul a fost sancționat disciplinar prin hotărâre irevocabilă, se acordă calificativul imediat inferior celui care rezultă din evaluare.

Art. 9. -

Dacă judecătorul sau procurorul primește la anumiți indicatori unul dintre calificativele "Bine", "Satisfăcător" ori "Nesatisfăcător", în raportul de evaluare se va motiva acordarea calificativului și se vor face recomandările necesare.

Art. 10. -

(1) Judecătorii sau procurorii nemulțumiți de calificativul acordat pot face contestație la secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestațiile formulate de judecători se soluționează de secția pentru judecători, iar contestațiile formulate de procurori se soluționează de secția pentru procurori.

(3) Contestația se depune la președintele comisiei de evaluare, care, în cursul aceleiași zile, o transmite secției competente din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, împreună cu raportul de evaluare și copii de pe documentele avute în vedere la evaluare.

(4) Pentru soluționarea contestației, secțiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere comisiilor de evaluare orice informații pe care le consideră necesare. Contestația se soluționează cu citarea obligatorie a judecătorului sau, după caz, a procurorului, pentru a fi audiat.

(5) Judecătorii și procurorii evaluați de comisiile de evaluare din cadrul secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii pot face contestație la secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termenul prevăzut la alin. (1). Magistrații care au făcut parte din comisia de evaluare nu pot participa la soluționarea contestației de către secția Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Hotărârile secțiilor pot fi atacate, în termen de 5 zile de la comunicare, la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(7) Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive și irevocabile.

Art. 11. -

(1) Judecătorii și procurorii care primesc calificativul "Nesatisfăcător" sunt obligați să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, cursuri speciale organizate de Institutul Național al Magistraturii.

(2) Judecătorii și procurorii care primesc calificativul "Satisfăcător" în urma a două evaluări consecutive sunt obligați să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, cursuri speciale organizate de Institutul Național al Magistraturii.

(3) Pentru judecătorii sau procurorii cu privire la care comisia de evaluare a făcut recomandări conform art. 9, recomandările vor fi înaintate secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune cu privire la obligația de a efectua cursuri de specializare. Dacă se dispune organizarea acestor cursuri, va fi informat Institutul Național al Magistraturii.

(4) Pentru judecătorul sau procurorul cu funcție de conducere, căruia i s-au făcut recomandări conform art. 9, va fi sesizată secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru a dispune, potrivit legii.

Art. 12. -

(1) Cursurile prevăzute la art. 11 alin. (1) și (2) se încheie cu susținerea unui examen, constând în verificarea cunoștințelor teoretice și practice, prin probe scrise și orale, de către comisii numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, formate dintr-un membru al personalului de instruire al acestuia și 2 judecători sau, după caz, 2 procurori.

(2) Tematica și bibliografia pentru disciplinele care fac obiectul examenului sunt propuse de Institutul Național al Magistraturii și aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii. Ele se afișează cu cel puțin 30 de zile înainte de examen, la instanțele și parchetele în cadrul cărora există judecători sau, după caz, procurori participanți la cursuri.

Art. 13. -

(1) Probele scrise teoretice constau în lucrări scrise, cu subiecte distincte pentru judecători și procurori, din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal și dreptul procesual penal.

(2) Probele scrise practice constau în soluționarea unor spețe și întocmirea unor acte procedurale, distincte pentru judecători și procurori.

(3) Probele scrise teoretice și practice se vor susține pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare:

a) prima zi: proba teoretică constând în dreptul civil, dreptul procesual civil și proba practică constând în soluționarea unei spețe și întocmirea de acte procedurale;

b) a doua zi: proba teoretică constând în dreptul penal, dreptul procesual penal și proba practică constând în soluționarea unei spețe și întocmirea de acte procedurale.

(4) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de comisia de examinare, în raport de complexitatea subiectelor, dar nu mai mult de 4 ore.

(5) La proba practică este permisă consultarea legislației, cu excepția celei comentate și adnotate.

(6) Notarea se face cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă.

(7) Nota probei scrise teoretice este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie.

(8) Nota probei scrise practice este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie.

(9) Nota finală a probei scrise este media aritmetică dintre nota probei scrise teoretice și nota probei scrise practice.

(10) Rezultatul examenului poate fi contestat în termen de 48 de ore de la afișare, la sediul Institutului Național al Magistraturii. Contestațiile se soluționează de către comisiile de contestații numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, formate dintr-un membru reprezentant al personalului de instruire al acestuia și 2 judecători sau, după caz, 2 procurori, alții decât cei care fac parte din comisia de examinare. În urma contestației lucrarea va fi reanalizată, candidatul neputând să obțină o notă inferioară celei contestate. Nota astfel acordată este definitivă.

Art. 14. -

(1) Probele orale teoretice și practice se susțin la următoarele materii: fundamentele constituționale ale statului de drept, instituțiile de bază din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară, dreptul comunitar, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

(2) Examinarea se face pe bază de bilete, care conțin atât subiecte teoretice, cât și subiecte practice.

(3) Pentru pregătirea răspunsurilor, judecătorul sau procurorul va beneficia de un timp de gândire de 30 de minute.

(4) Notarea se face cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă.

(5) Nota pentru proba orală este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Nota astfel acordată este definitivă.

Art. 15. -

(1) Nota finală este media aritmetică dintre nota probei scrise și cea a probei orale, determinate potrivit art. 13 alin. (9) și art. 14 alin. (5).

(2) Pentru absolvirea cursurilor speciale, candidatul trebuie să obțină cel puțin media generală 7 (șapte) și nu mai puțin de 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de examen.

Art. 16. -

Absența nejustificată echivalează cu nepromovarea examenului. Pentru cei care, din motive temeinice, nu pot participa la examen, acesta se va susține în termen de maximum o lună de la încetarea cauzei ce a determinat neprezentarea. În aceste situații, judecătorul sau procurorul are obligația de a înștiința conducerea Institutului Național al Magistraturii atât cu privire la motivul neprezentării la examen, cât și referitor la data încetării acestuia, prezentând dovada motivelor invocate.

Art. 17. -

Raportul de evaluare se înaintează Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 18. -

Pentru judecătorii sau procurorii care primesc în urma a două evaluări consecutive calificativul "Nesatisfăcător" sau care nu au promovat examenul prevăzut la art. 12 alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune președintelui României eliberarea din funcție, pentru incapacitate profesională.

Art. 19. -

Personalul de specialitate juridică asimilat magistraților din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri va fi evaluat în termenele prevăzute de prezentul regulament, de către o comisie constituită prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit criteriilor specifice activității desfășurate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...