Guvernul României

Regulamentul cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială din 09.06.2005

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2005 până la 11 septembrie 2005, fiind înlocuit prin Regulament 2005;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Instituțiile de asistență socială, denumite în continuare instituții, furnizează servicii sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire.

Art. 2. -

Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale din instituții sunt următoarele:

a) respectarea drepturilor și a demnității omului;

b) asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare;

c) asigurarea dreptului de a alege;

d) abordarea individualizată și centrarea pe persoane;

e) participarea persoanelor beneficiare;

f) cooperarea și parteneriatul;

g) recunoașterea valorii fiecărei persoane;

h) abordarea comprehensivă, globală și integrată;

i) orientarea pe rezultate;

j) îmbunătățirea continuă a calității;

k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituțiilor.

Art. 3. -

Instituțiile au următoarele atribuții:

a) asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului și în baza contractului încheiat cu acesta;

b) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire;

c) asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;

d) întocmesc proiecte și programe proprii care să asigure creșterea calității activității, potrivit politicilor și strategiilor naționale, județene și locale;

e) organizează activități de socializare, în vederea relaționării beneficiarilor cu mediul exterior instituțiilor;

f) acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța beneficiarilor;

g) dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;

h) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

i) elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează;

j) instituie măsuri de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri.

Art. 4. -

În vederea implementării politicilor și strategiilor în domeniu și în scopul furnizării serviciilor sociale către categoriile de beneficiari prevăzute de lege, instituțiile asigură resursele umane, materiale și financiare necesare.

Art. 5. -

(1) Conducerea instituțiilor publice este asigurată de un director, sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ compus din reprezentanți ai beneficiarilor și ai partenerilor sociali, în condițiile prezentului regulament-cadru.

(2) Numirea și eliberarea din funcția de director, precum și stabilirea componenței consiliului consultativ din instituțiile publice se fac de către consiliul județean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului București.

(3) În cazul instituțiilor publice finanțate din bugetul consiliilor locale sau în parteneriat cu alte instituții publice ori private, competența consiliului județean și a Consiliului General al Municipiului București de numire și eliberare din funcția de director, precum și de stabilire a componenței consiliului consultativ revine consiliilor locale și, respectiv, consiliilor sectoarelor municipiului București.

Art. 6. -

(1) Postul de director al instituției publice se ocupă prin concurs organizat, în condițiile legii, de consiliul județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, sau, după caz, de consiliile locale, respectiv de consiliile sectoarelor municipiului București.

(2) Candidații pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai învățământului superior în domeniul științelor socioumane, juridice, medicale, administrative sau economice.

(3) Organizarea concursului se stabilește în condițiile legii.

Art. 7. -

(1) Directorul instituției publice asigură conducerea executivă a acesteia și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.

(2) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, directorul instituției emite decizii, după caz.

Art. 8. -

Directorul instituției publice îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

a) reprezintă instituția în relațiile cu autoritățile și cu instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

b) exercită atribuțiile ce revin instituției în calitate de persoană juridică, după caz;

c) exercită funcția de ordonator de credite, după caz;

d) întocmește proiectul bugetului propriu al instituției și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune spre avizare consiliului consultativ;

e) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul instituției, în condițiile legii;

f) propune autorităților sau persoanelor juridice care au înființat ori, după caz, care finanțează instituția aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

g) controlează activitatea personalului și aplică sancțiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în condițiile legii;

h) elaborează rapoartele generale privind activitatea instituției, stadiul implementării obiectivelor, pe care le prezintă consiliului consultativ;

i) prezintă informări la cererea autorităților ori a persoanelor juridice care au înființat sau, după caz, care finanțează instituția;

j) realizează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială în instituție și le înaintează direcției generale de asistență socială și protecție a copilului din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se organizează și funcționează instituția;

k) asigură instruirea și perfecționarea personalului de specialitate;

l) colaborează cu formele organizate ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile;

m) întocmește raportul anual de activitate și îl înaintează direcției generale de asistență socială și protecție a copilului din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se organizează și funcționează instituția;

n) monitorizează și evaluează respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale;

o) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații instituției;

p) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa.

Art. 9. -

(1) Consiliul consultativ este alcătuit din 7 membri, după cum urmează:

a) 2 reprezentanți ai autorităților sau persoanelor juridice care au înființat ori, după caz, care finanțează instituția;

b) 2 reprezentanți ai beneficiarilor;

c) un reprezentant al consiliului local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituția;

d) 2 reprezentanți aleși de către și din cadrul organizațiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale și din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază funcționează instituția.

(2) Consiliul consultativ se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar.

(3) Reprezentanții prevăzuți la alin. (1) lit. a) și c) sunt desemnați, conform prevederilor legale, de către autoritățile sau persoanele juridice în cadrul cărora aceștia își desfășoară activitatea.

(4) Reprezentanții prevăzuți la alin. (1) lit. b) sunt desemnați anual sau ori de câte ori este necesar, de către beneficiarii serviciilor sociale furnizate în instituțiile respective sau, după caz, de reprezentanții legali ai acestora.

(5) Membrii consiliului consultativ nu beneficiază de indemnizație de ședință.

(6) Componența nominală a consiliului consultativ se stabilește, iar activitatea membrilor acestuia se realizează cu respectarea dispozițiilor legale privind eliminarea conflictului de interese.

(7) Ședințele sunt validate în cazul în care sunt prezenți cel puțin 5 membri ai consiliului consultativ.

Art. 10. -

Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) avizează proiectul bugetului instituției;

b) avizează structura organizatorică și numărul de personal;

c) analizează activitatea instituției și propune măsuri și programe de îmbunătățire a activității;

d) avizează statul de funcții și salarizarea personalului;

e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâre a autorităților ori persoanelor juridice care au înființat sau, după caz, care finanțează instituția.

Art. 11. -

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a directorului instituției, precum și a celorlalte persoane cu funcții de conducere se face în condițiile legii.

Art. 12. -

Beneficiarii de servicii sociale furnizate în instituții au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de decizie;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu handicap.

Art. 13. -

Beneficiarii de servicii sociale furnizate în instituții au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b) să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală.

Art. 14. -

Conducerea instituției asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale în instituția respectivă.

Art. 15. -

Structura organizatorică a instituției, numărul de personal, precum și bugetul instituției se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, a consiliului local sau a altor persoane juridice prevăzute de lege, după caz.

Art. 16. -

Salarizarea personalului instituției se stabilește potrivit legislației aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 17. -

Finanțarea cheltuielilor instituției se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

c) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

f) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...