Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare din 05.05.2005

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 mai 2005 până la 31 decembrie 2014, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 79/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Obiectivele Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare

Art. 1. -

Consiliul Contabilității și Raportărilor Financiare, denumit în continuare Consiliul, este organism independent de supraveghere în vederea asigurării convergenței reglementărilor naționale și a practicilor în domeniul contabilității și auditului financiar cu reglementările aplicabile în Uniunea Europeană.

Art. 2. -

(1) Consiliul nu are personalitate juridică și funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Sediul Consiliului este în municipiul București, în unul dintre spațiile deținute de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 3. -

Activitatea Consiliului are drept scop creșterea încrederii utilizatorilor de informații în raportările financiare și în guvernanța corporativă. Consiliul are, în principal, următoarele obiective:

a) monitorizarea asigurării convergenței reglementărilor naționale în domeniul contabilității și auditului financiar cu reglementările aplicabile în Uniunea Europeană;

b) promovarea și urmărirea îmbunătățirii calității raportărilor prin situațiile financiare anuale;

c) supravegherea modului în care organismele profesionale urmăresc calitatea activității în domeniul contabilității și auditului financiar la societățile cotate și la celelalte entități ale căror situații financiare prezintă interes public;

d) promovarea și urmărirea implementării principiilor de guvernanță corporativă;

e) urmărirea dezvoltării la nivel național a competenței și a capacității de implementare de către instituțiile implicate a standardelor europene și internaționale în domeniul contabilității și al profesiilor reglementate, preluate în legislația națională;

f) realizarea comunicării cu Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate, precum și cu alte organisme de profil în procesul de elaborare și implementare a standardelor în domeniu;

g) avizarea normelor emise de instituțiile cu atribuții de reglementare implicate în aplicarea Planului de acțiune pe țară, înainte de aprobarea acestora, potrivit legii.

CAPITOLUL II Organizarea Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Consiliul este condus de un Consiliu superior format din câte un reprezentant al principalelor instituții cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității și auditului financiar, implicate în aplicarea Planului de acțiune pe țară pentru îmbunătățirea calității raportărilor financiare, precum și din câte un reprezentant al mediului universitar și al mediului de afaceri.

(2) Consiliul superior are următoarea componență:

- un reprezentant desemnat de ministrul finanțelor publice;

- un reprezentant desemnat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României;

- un reprezentant desemnat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

- un reprezentant desemnat de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

- un reprezentant desemnat de Camera Auditorilor Financiari din România;

- un reprezentant desemnat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;

- un reprezentant desemnat de ministrul justiției;

- un reprezentant al mediului universitar, desemnat de ministerul educației și cercetării;

- un reprezentant al mediului de afaceri, desemnat de confederațiile patronale reprezentative la nivel național și care sunt recunoscute pe plan internațional.

(3) Pe perioada realizării Planului de acțiune pe țară, președinția Consiliului superior revine reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 5. -

Consiliul superior se întrunește cel puțin o dată pe trimestru și are următoarele atribuții:

a) propune organigrama Consiliului, modificările acesteia, precum și angajarea personalului în regim de colaborare sau, după caz, pe bază de contract de muncă, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice;

b) propune Guvernului, prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice, modificări și completări ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare și aprobă Regulamentul intern de organizare și funcționare;

c) stabilește sistemul de monitorizare și supraveghere a procesului de implementare a Planului de acțiune pe țară în vederea îmbunătățirii raportărilor financiare;

d) stabilește atribuțiile Comitetului executiv, ale coordonatorilor de domenii de activitate din cadrul instituțiilor implicate în implementarea Planului de acțiune pe țară, precum și ale celorlalte structuri ale Consiliului;

e) numește membrii Comitetului executiv;

f) aprobă coordonatorii de domenii desemnați de fiecare instituție implicată în implementarea Planului de acțiune pe țară, precum și membrii comisiilor de lucru;

g) aprobă analizele trimestriale cu privire la stadiul realizării obiectivelor Planului de acțiune pe țară înainte de informarea Guvernului, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.170/2004 privind aprobarea Strategiei de țară pentru implementarea Planului de acțiune pe țară în vederea îmbunătățirii raportărilor financiare în România și unele măsuri pentru organizarea Colegiului Consultativ al Contabilității;

h) după informarea Guvernului transmite Băncii Mondiale și ori de câte ori se consideră necesar și Comisiei Europene, prin instituțiile abilitate, rapoarte trimestriale cu privire la evoluția și stadiul de realizare a Planului de acțiune pe țară;

i) asigură transparența față de publicul interesat a rezultatelor activității de monitorizare și supraveghere în scopul îmbunătățirii raportărilor financiare, prin comunicarea publică periodică a analizelor și rapoartelor prevăzute la lit. g) și h), precum și a altor informații de interes public;

j) îndeplinește orice alte atribuții în domeniu, stabilite potrivit legii.

Art. 6. -

(1) Activitatea de monitorizare și supraveghere a domeniului contabilității și auditului financiar, desfășurată în scopul îmbunătățirii calității raportărilor financiare, se realizează prin structurile interne formate din Comitetul executiv și celelalte structuri, în corelare cu obiectivele de bază ale Consiliului.

(2) La nivelul fiecărei instituții implicate în aplicarea Planului de acțiune pe țară, respectiv Ministerul Finanțelor Publice, Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Camera Auditorilor Financiari din România, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, se organizează structuri de coordonare a acțiunilor comune, constituite din persoane desemnate de conducerea fiecărei instituții cu avizul Consiliului superior, astfel încât să se asigure condițiile de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de acțiune pe țară.

(3) Pentru mediul academic și mediul de afaceri realizarea obiectivelor din Planul de acțiune pe țară se va urmări prin reprezentanții desemnați în Consiliul superior și în celelalte structuri interne, după caz.

Art. 7. -

(1) Comitetul executiv este organul operativ al Consiliului, compus din 5 directori tehnici cu experiență în domeniul contabilității și auditului financiar, precum și în managementul financiar-contabil, și este subordonat direct Consiliului superior, care desemnează dintre aceștia un director coordonator al Comitetului executiv.

(2) Atribuțiile Comitetului executiv și ale directorului coordonator al acestuia se stabilesc de către Consiliul superior prin Regulamentul intern de organizare și funcționare și privesc monitorizarea realizării obiectivelor de bază ale Consiliului.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) În cadrul Comitetului executiv al Consiliului funcționează, pe lângă cei 5 directori tehnici, și un secretariat tehnic format din 3 persoane, care asigură serviciile de secretariat, de relații publice și de protocol, precum și celelalte activități de administrare a Consiliului.

(2) Secretariatul tehnic îndeplinește și alte sarcini stabilite de Consiliul superior.

CAPITOLUL III Funcționarea Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare

Art. 9. -

Consiliul își desfășoară activitatea potrivit prezentului regulament, precum și Regulamentului intern de organizare și funcționare.

Art. 10. -

(1) Ședințele Consiliului superior sunt statutare dacă la ele participă două treimi din numărul membrilor acestuia.

(2) Hotărârile Consiliului superior se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a celor prezenți.

(3) La ședințele Consiliului superior participă în calitate de invitați, fără drept de vot, câte un reprezentant desemnat de: Asociația Română a Băncilor, Camera de Comerț și Industrie a României, Consiliul Investitorilor Străini, Curtea de Conturi a României și Institutul Național de Statistică. Consiliul superior poate decide invitarea și a reprezentanților altor organizații sau instituții, în funcție de problematica analizată.

(4) Secretariatul ședințelor Consiliului superior se asigură de către Secretariatul tehnic al Comitetului executiv al Consiliului.

(5) Hotărârile Consiliului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. -

Consiliul elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli anual și îl supune spre aprobare conducerii Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 12. -

Consiliul superior analizează și aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat.

CAPITOLUL IV Finanțarea Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare

Art. 13. -

Consiliul își desfășoară activitatea pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, care se constituie ca anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 14. -

Contabilitatea Consiliului se organizează distinct, în conformitate cu reglementările specifice, și se asigură de către serviciile de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 15. -

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului se asigură din venituri proprii care se realizează din:

a) publicarea de ghiduri profesionale, lucrări de specialitate, studii de caz și alte lucrări în domeniu;

b) avizarea și monitorizarea activității de instruire, pregătire continuă și a celorlalte forme de perfecționare a pregătirii profesionale în domeniul contabil. Activitatea Consiliului de avizare și monitorizare a acestor activități se desfășoară în baza criteriilor și condițiilor aprobate de Consiliu și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) contribuții plătite de instituțiile membre ale Consiliului, cu excepția celor finanțate de la bugetul de stat, în condițiile Regulamentului intern de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul superior; Modificări (1)

d) donații și sponsorizări de la persoane juridice și fizice, române sau străine;

e) alte activități și servicii specifice.

Art. 16. -

Publicațiile și celelalte materiale de specialitate elaborate de Consiliu sunt un drept exclusiv al acestuia.

Art. 17. -

Veniturile realizate din sursele prevăzute la art. 15 și cheltuielile efectuate din acestea se gestionează de Secretariatul tehnic al Comitetului executiv.

Art. 18. -

Din veniturile Consiliului se suportă, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, cheltuielile curente și de capital, cheltuielile de deplasare și de participare la acțiuni interne și internaționale în domeniu, precum și cu organizarea unor astfel de acțiuni în țară.

Art. 19. -

Indemnizațiile de ședință și drepturile bănești cuvenite Comitetului executiv, Secretariatului tehnic și celorlalte structuri interne, precum și drepturile de autor pentru contribuția adusă la elaborarea ghidurilor profesionale și a celorlalte lucrări de specialitate ce vor fi publicate de Consiliu se stabilesc de Consiliul superior.

Art. 20. -

Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului se reportează în anul următor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...