Banca Națională a României - BNR

Circulara nr. 6/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, precum și pentru stabilirea ratelor rezervelor minime obligatorii și modificarea ratei dobânzii, plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 februarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza dispozițiilor art. 5 și 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 58/1998*) privind activitatea bancară, republicată, și ale art. 164 și 206 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

*) Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005.

Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Art. I. -

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează, începând cu perioada de observare 24 februarie - 23 martie 2005:

1. În tot cuprinsul regulamentului sintagma bancă/casă centrală a cooperativelor de credit se înlocuiește cu sintagma instituții de credit.

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Băncile, persoane juridice române, sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, casele centrale ale cooperativelor de credit, instituțiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, și casele de economii pentru domeniul locativ, denumite în continuare instituții de credit, trebuie să mențină rezerve minime obligatorii, în monedă națională și în valută, în condițiile prezentului regulament, în conturi deschise la Banca Națională a României."

3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Pentru mijloacele bănești în monedă națională și în valută cuprinse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, care au o scadență reziduală mai mare de 2 ani de la sfârșitul perioadei de observare și care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, precum și pentru împrumuturile nerambursabile în monedă națională și în valută, Banca Națională a României poate stabili rate diferențiate ale rezervelor minime obligatorii. La determinarea scadenței reziduale a elementelor de pasiv incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se va avea în vedere scadența inițial stabilită, nefiind luate în calcul prelungiri/reînnoiri ulterioare."

4. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În situația în care o instituție de credit înregistrează deficite de rezerve mai mult de două ori în decursul ultimelor 12 luni, Banca Națională a României va aplica, în conformitate cu prevederile art. 99 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, și ale art. 189 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare, una dintre următoarele sancțiuni: a) avertisment scris dat instituției de credit; b) amendă aplicabilă instituției de credit, între 0,05% și 1% din capitalul social; c) amendă aplicabilă administratorilor, conducătorilor instituției de credit ori persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, între 1-6 salarii medii nete/bancă, conform situației salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta, respectiv între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat."

5. Anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c), 2d) și 3 se completează și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) și 3*) la prezenta circulară.

*) Anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) și 3 sunt reproduse în facsimil.

Art. II. -

Începând cu perioada de observare 24 februarie-23 martie 2005, ratele rezervelor minime obligatorii sunt următoarele:

a) 18% pentru mijloacele bănești în monedă națională cu scadența mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare, pentru sumele în tranzit în monedă națională și pentru mijloacele bănești în monedă națională cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate;

b) 0 (zero) % pentru mijloacele bănești în monedă națională cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare și care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, precum și pentru împrumuturile nerambursabile în monedă națională;

c) 30% pentru mijloacele bănești în valută cu scadența mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare, pentru sumele în tranzit în valută și pentru mijloacele bănești în valută cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate;

d) 0 (zero) % pentru mijloacele bănești în valută cu scadență reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare și care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, atrase până la data de 23 februarie 2005 inclusiv, precum și pentru împrumuturile nerambursabile în valută;

e) 30% pentru mijloacele bănești în valută cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, atrase începând cu data de 24 februarie 2005 inclusiv, indiferent de data angajării și/sau contractării.

Art. III. -

Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2005, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. este de 0,80% pe an.

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Isărescu

București, 11 februarie 2005.

Nr. 6.

ANEXA Nr. 1

Antetul instituției de credit

Data ........................

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bănești în monedă națională*)

- mii lei -
Data**) Elemente de pasiv
< 2 ani > 2 ani, care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit***) > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată împrumuturi nerambursabile Total
0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
Total
Medie zilnică

*) Așa cum au fost definite la art. 3 și 14 al prezentului regulament.

**) Zile calendaristice din perioada de observare.

***)

- Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operațiunile intra și interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar;

- Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la altă instituție de credit;

- În baza de calcul intră soldul net creditor al conturilor în care sunt evidențiate sumele în tranzit;

- Suma se află în tranzit și este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de alte instituții de credit, fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Națională a României, până în momentul creditării contului clientului nebancar;

- Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plățile efectuate de instituții de credit în numele propriu al acestora.

ANEXA Nr. 2a)

Antetul instituției de credit

Data ........................

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bănești în euro*)

- mii euro -
Data**) Elemente de pasiv
< 2 ani > 2 ani, care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit***) > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată****) împrumuturi nerambursabile Total
0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
Total
Medie zilnică

*) Așa cum au fost definite la art. 3, 7 și 14 al prezentului regulament.

**) Zile calendaristice din perioada de observare.

***)

- Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operațiunile intra și interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar;

- Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la altă instituție de credit;

- În baza de calcul intră soldul net creditor al conturilor în care sunt evidențiate sumele în tranzit;

- Suma se află în tranzit și este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de alte instituții de credit, fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Națională a României, până în momentul creditării contului clientului nebancar;

- Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plățile efectuate de instituții de credit în numele propriu al acestora.

****) Atrase începând cu data de 24 februarie 2005 inclusiv, indiferent de data angajării și/sau contractării.

ANEXA Nr. 2b)

Antetul instituției de credit

Data ........................

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bănești în dolari S.U.A.*)

- mii dolari S.U.A. -
Data**) Elemente de pasiv
< 2 ani > 2 ani, care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit***) > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată****) împrumuturi nerambursabile Total
0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
Total
Medie zilnică

*) Așa cum au fost definite la art. 3, 7 și 14 al prezentului regulament.

**) Zile calendaristice din perioada de observare.

***)

- Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operațiunile intra și interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar;

- Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la altă instituție de credit;

- În baza de calcul intră soldul net creditor al conturilor în care sunt evidențiate sumele în tranzit;

- Suma se află în tranzit și este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de alte instituții de credit, fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Națională a României, până în momentul creditării contului clientului nebancar;

- Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plățile efectuate de instituții de credit în numele propriu al acestora.

****) Atrase începând cu data de 24 februarie 2005 inclusiv, indiferent de data angajării și/sau contractării.

ANEXA Nr. 2c)

Antetul instituției de credit

Data ........................

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bănești în valută*)

- echivalent mii euro sau mii dolari S.U.A. -
Data**) Elemente de pasiv
< 2 ani > 2 ani, care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată***) împrumuturi nerambursabile Total
0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
Total
Medie zilnică
Curs de schimb

*) Se completează de către instituțiile de credit care au optat pentru menținerea integrală a rezervei minime obligatorii în valută în echivalent euro sau dolari S.U.A. Cuprinde elementele din anexele nr. 2.a și 2.b. plus elementele denominate în alte valute.

**) Zile calendaristice din perioada de observare.

***) Atrase începând cu data de 24 februarie 2005 inclusiv, indiferent de data angajării și/sau contractării.

ANEXA Nr. 2d)

Antetul instituției de credit

Data ........................

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bănești în alte valute*)

- echivalent mii euro sau mii dolari S.U.A. -
Data**) Elemente de pasiv
< 2 ani > 2 ani, care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată***) împrumuturi nerambursabile Total
0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
Total
Medie zilnică
Curs de schimb

*) Se completează de către instituțiile de credit care au optat pentru menținerea separată a rezervei minime obligatorii în valută în echivalent euro și dolari S.U.A. Cuprinde elementele denominate în alte valute, transformate în funcție de opțiunea formulată.

**) Zile calendaristice din perioada de observare.

***) Atrase începând cu data de 24 februarie 2005 inclusiv, indiferent de data angajării și/sau contractării.

ANEXA Nr. 2e)

Antetul instituției de credit

Data ........................

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bănești în valută atrase până la data
de 23 februarie 2005 inclusiv*)

Data**) Elemente de pasiv
> 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
EURO mii unități DOLARI S.U.A. mii unități ALTE VALUTE***)
echivalent mii euro sau mii dolari S.U A.
TOTAL****)
echivalent mii euro sau mii dolari S.U.A.
0 1 2 3 4
Total
Medie zilnică
Curs de schimb

*) Așa cum au fost definite la art. 3, 7 și 14 al prezentului regulament.

**) Zile calendaristice din perioada de observare.

***) Se va completa în funcție de opțiunea formulată.

****) Se completează de către instituțiile de credit care au optat pentru menținerea integrală a rezervei minime obligatorii în valută în echivalent euro sau dolari S.U.A.

ANEXA Nr. 3

Antetul instituției de credit

Data ........................

CALCULUL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN PERIOADA DE APLICARE

A. CONSTITUITE ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ

- mii lei -
Nr. crt. DATE DE FUNDAMENTARE Suma Rata rezervelor minime obligatorii Nivel prevăzut al rezervelor minime obligatorii
0 1 2 3 4 = 2 ș 3
1. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare
2. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
3. Nivelul mediu al sumelor în tranzit
4. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
5. Nivelul mediu al împrumuturilor nerambursabile
6. NIVELUL PREVĂZUT AL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ: rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 x x

B. CONSTITUITE ÎN EURO*)

- mii euro -
Nr. crt. DATE DE FUNDAMENTARE Suma Rata rezervelor minime obligatorii Nivel prevăzut al rezervelor minime obligatorii
0 1 2 3 4 = 2 ș 3
1. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare
2. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
3. Nivelul mediu al sumelor în tranzit
4. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată, atrase începând cu data de 24 februarie 2005 inclusiv**)
5. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată, atrase până în data de 23 februarie 2005 inclusiv
6. Nivelul mediu al împrumuturilor nerambursabile
7. NIVELUL PREVĂZUT AL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN VALUTĂ: rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 x x

*) Se va completa în funcție de opțiunea formulată.

**) Indiferent de data angajării și/sau contractării.

C. CONSTITUITE ÎN DOLARI S.U.A.*)

- mii dolari S.U.A. -
Nr. crt. DATE DE FUNDAMENTARE Suma Rata rezervelor minime obligatorii Nivel prevăzut al rezervelor minime obligatorii
0 1 2 3 4 = 2 ș 3
1. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare
2. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
3. Nivelul mediu al sumelor în tranzit
4. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată, atrase începând cu data de 24 februarie 2005 inclusiv**)
5. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată, atrase până în data de 23 februarie 2005 inclusiv
6. Nivelul mediu al împrumuturilor nerambursabile
7. NIVELUL PREVĂZUT AL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN VALUTĂ: rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 x x

*) Se va completa în funcție de opțiunea formulată.

**) Indiferent de data angajării și/sau contractării.

Numele și prenumele persoanei care a întocmit lucrarea:

Telefon

Fax

Semnături autorizate și ștampila

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...