Comisia Comunităților Europene

Directiva nr. 155/1991 pentru definirea și stabilirea, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 88/379/CEE a Consiliului, a normelor metodologice privind sistemul specific de informare referitor la preparatele periculoase
Număr celex: 31991L0155

Modificări (1), Referințe (2)

În vigoare de la 22 martie 1991 până la 31 mai 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 88/379/CEE a Consiliului din 7 iunie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 90/492/CEE a Comisiei și, în special, articolul 10 alineatul (2) al acesteia,

întrucât etichetarea prevăzută de Directiva 88/379/CEE constituie o informație de bază pentru utilizatorii de preparate periculoase, furnizându-le o indicație clară și concisă asupra pericolelor potențiale; întrucât această etichetare trebuie completată printr-un sistem de informare mai detaliat pentru utilizatorii profesioniști;

întrucât articolul 10 din Directiva 88/379/CEE prevede punerea în aplicare a unui sistem de informare referitor la substanțele periculoase sub formă de fișe de informații de securitate; întrucât, în afară de aceasta, respectivul articol precizează că o astfel de informație este destinată în principal utilizatorilor profesioniști și trebuie să le permită să ia măsurile necesare pentru protejarea sănătății și a securității la locul de muncă;

întrucât există legături strânse între Directiva 88/379/CEE și Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 90/517/CEE; întrucât, în consecință, este necesar să fie creată, pentru fișele de informații de securitate, o structură aplicabilă atât substanțelor periculoase cât și preparatelor periculoase; întrucât, pentru substanțele periculoase, instrucțiunile de aplicare vor fi stabilite ulterior;

întrucât a fost consultat Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă, înființat prin Decizia Consiliului 74/325/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin actul privind aderarea Spaniei și a Portugaliei;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului cu substanțe și preparate periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1) Persoana responsabilă de introducerea pe piață a unei substanțe sau a unui preparat periculos, cu sediul în Comunitate, fie că este producătorul, importatorul sau distribuitorul, trebuie să furnizeze destinatarului care este un utilizator profesionist o fișă tehnică de securitate cuprinzând informațiile prevăzute la articolul 3.

(2) Informațiile sunt furnizate gratuit cel mai târziu la data primei livrări a substanței sau a preparatului și, în continuare, după orice revizuire motivată de noi informații importante referitoare la securitatea și protecția sănătății și a mediului.

Noua versiune datată, identificată ca "Revizuit ... (data)" trebuie furnizată gratuit tuturor destinatarilor anteriori care au primit substanța sau preparatul în cele douăsprezece luni precedente.

(3) Furnizarea fișei tehnice de securitate nu este obligatorie atunci când substanțele sau preparatele periculoase oferite sau vândute publicului larg sunt însoțite de suficient de multe informații pentru a permite utilizatorilor să ia măsurile necesare în domeniul protecției sănătății și securității. Cu toate acestea, dacă un utilizator profesionist solicită aceasta, trebuie să îi fie furnizată o fișă tehnică de securitate.

Articolul 2

Statele membre pot condiționa introducerea pe piață pe teritoriul lor a substanțelor sau a preparatelor periculoase de utilizarea limbii sau limbilor lor oficiale la redactarea fișei tehnice de securitate menționate la articolul 1.

Articolul 3

Fișa tehnică de securitate menționată la articolul 1 trebuie să cuprindă următoarele rubrici obligatorii:

1. identificarea substanței/preparatului și a societății/întreprinderii;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...