Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 64/2015 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 94 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Prezentul ordin stabilește măsuri organizatorice pentru organele de cercetare penală ale poliției judiciare din Ministerul Afacerilor Interne, denumite în continuare organele poliției judiciare, în scopul asigurării exercitării dreptului părților, al subiecților procesuali principali și al avocatului acestora de a consulta dosarul penal.

Art. 2. -

Prezentul ordin se aplică în cazul dosarelor penale cu privire la care competența de urmărire penală aparține organelor poliției judiciare, precum și dosarelor penale în care aceste organe ale poliției judiciare au fost delegate să efectueze acte de urmărire penală, în cauze aflate în competența procurorului.

Art. 3. -

Consultarea dosarului penal de către părți, subiecții procesuali principali și avocatul acestora, denumite în continuare persoane interesate, se realizează potrivit art. 94 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură penală, și presupune dreptul de a studia actele dosarului penal, dreptul de a nota date sau informații din dosarul penal, precum și dreptul de a obține fotocopii pe cheltuiala persoanelor interesate.

Art. 4. -

(1) Organul poliției judiciare asigură consultarea dosarului penal, pe baza:

a) delegării date de procuror, potrivit art. 94 alin. (3) din Codul de procedură penală;

b) cererii persoanelor interesate, aprobată de procuror, depusă în original sau copie.

(2) Cererile de consultare a dosarului penal adresate direct organului poliției judiciar se înaintează, în termen de două zile lucrătoare, procurorului competent să dispună potrivit art. 94 alin. (3) și (4) din Codul de procedură penală.

Art. 5. -

(1) Organul poliției judiciare asigură exercitarea dreptului prevăzut la art. 3 numai dacă procurorul competent nu a restricționat acest drept, prin actul de delegare sau pe cererile prevăzute la art. 4.

(2) În situația în care polițistul care are în lucru dosarul penal nu este prezent la serviciu, exercitarea dreptului prevăzut la art. 3 se asigură de către un alt polițist care are calitatea de organ al poliției judiciare, desemnat de șeful unității de poliție.

(3) În baza documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1), organul poliției judiciare stabilește prin ordonanță data, ora și durata consultării dosarului penal, într-un termen rezonabil.

Art. 6. -

(1) Dreptul de a studia actele dosarului penal și de a nota date sau informații din acesta se exercită la sediul unității de poliție.

(2) Cu această ocazie, organul poliției judiciare adoptă măsuri adecvate pentru a împiedica:

a) sustragerea, alterarea sau distrugerea actelor din dosarul penal;

b) realizarea de fotocopii sau înregistrări video ale actelor dosarului penal, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

Art. 7. -

(1) Persoanele interesate pot solicita realizarea de fotocopii pe baza unei cereri, tip formular, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În cazul în care solicitarea privește acte din dosarul penal pentru care procurorul competent a restricționat dreptul de fotocopiere, pe cerere se consemnează acest fapt, urmând ca fotocopierea să se realizeze numai pentru actele nerestricționate.

(3) Organul poliției judiciare comunică persoanei interesate suma de plată, reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere, precum și termenul în care pot fi ridicate fotocopiile. Aceste date se aduc la cunoștința persoanei interesate pe bază de semnătură pe cerere, la rubrica destinată acestui scop.

(4) Cererea completată se înregistrează în registrele de intrare-ieșire a corespondenței ordinare.

Art. 8. -

(1) În situația în care nu există mijloace tehnice care să permită realizarea de fotocopii sau această operațiune nu poate fi realizată temporar din cauza unor defecțiuni tehnice ori a lipsei unor consumabile, organul poliției judiciare întocmește un proces-verbal cu privire la existența acestor cauze, în două exemplare.

(2) Un exemplar al procesului-verbal se înmânează persoanei interesate, iar o copie a acestuia se înaintează, de îndată, spre informare, procurorului competent.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), organul poliției judiciare asigură exercitarea dreptului prevăzut la art. 3 conform dispozițiilor procurorului competent.

Art. 9. -

(1) Fotocopiile se realizează la sediul unității de poliție, cu mijloacele tehnice avute la dispoziția acesteia.

(2) Organul poliției judiciare se asigură că datele cu caracter personal cuprinse în actele din dosarul penal nu sunt vizibile pe fotocopiile realizate.

(3) Fotocopiile se certifică, pe fiecare pagină, cu semnătura organului poliției judiciare și ștampila unității de poliție.

(4) La stabilirea termenului de eliberare a fotocopiilor se are în vedere timpul necesar anonimizării datelor cu caracter personal din conținutul actelor, fotocopierii și certificării acestora.

Art. 10. -

(1) Fotocopiile se eliberează în baza dovezii achitării contravalorii serviciului de fotocopiere, iar dovada plății, în original, se anexează la cererea de efectuare a copiilor. Cererea și dovada de plată se introduc în dosarul cauzei.

(2) Sumele reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere se pot achita la casieria unității de poliție sau la unitățile de trezorerie ale statului.

(3) Este interzisă încasarea contravalorii serviciului prestat în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (2) sau preluarea de către organul poliției judiciare a unor sume de bani de la persoanele interesate.

(4) Sumele încasate de unitatea de poliție, reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere, se fac venit la bugetul de stat și se virează la unitățile de trezorerie ale statului în maximum 30 de zile de la data încasării acestora.

Art. 11. -

(1) Contravaloarea serviciului de fotocopiere se stabilește de organul poliției judiciare, pe bază de tarif.

(2) Tariful de fotocopiere este de:

a) 0,5 lei pe pagină, format A4, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor fotocopiate;

b) 1 leu pe pagină, format A3, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor fotocopiate.

Art. 12. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Ilie Botoș,
secretar de stat

București, 1 iulie 2015.

Nr. 64.

ANEXĂ

CERERE
privind obținerea de fotocopii ale unor acte din dosarul penal

Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele și prenumele), având CNP . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate C.I./B.I./seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . .,

având în Dosarul penal nr. . . . . . . . . . ./P/ . . . . . . . . . . calitatea de inculpat/parte civilă/parte responsabilă civilmente/suspect/persoana vătămată,

având în Dosarul penal nr. . . . . . . . . . ./P/ . . . . . . . . . . calitatea de avocat al inculpatului/părții civile/părții responsabile civilmente/suspectului/persoanei vătămate . . . . . . . . . . (numele și prenumele), posesor al CNP . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . .,

în temeiul art. 94 alin. (1) și (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, solicit obținerea unor fotocopii ale următoarelor actele din Dosarul penal nr. . . . . . . . . . ./P/ . . . . . . . . . .:

Nr. crt. Denumirea actului din dosar cu indicarea paginilor ce se doresc a fi fotocopiate Număr de pagini
1
2
3
. . .
NUMĂR TOTAL DE PAGINI
  * Suma de plată a serviciului de fotocopiere: (număr de pagini) x (tarif) = . . . . . . . . . . lei.
  * Termenul de eliberare a fotocopiilor: . . . . . . . . . .
  Suma reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere se poate achita la:
  a) casieria unității de poliție (În situația în care casieria este situată în alt sediu decât unitatea de poliție la care se depune cererea se va înscrie adresa casieriei.);
  b) la unitățile de trezorerie ale statului în contul de "alte venituri ale bugetului de stat".
  ** Am luat la cunoștință despre:
  a) faptul că actele prevăzute la nr. crt. . . . . . . . . . sunt restricționate la fotocopiere potrivit dispoziției procurorului competent . . . . . . . . . . (Se va detalia cu privire la actul prin/pe care a fost dispusă restricționarea.) . . . . . . . . . .;
  b) suma și modalitatea de plată, precum și termenul de eliberare a fotocopiilor.
  Data . . . . . . . . . .            Semnătura . . . . . . . . . .

  *** Am primit fotocopiile solicitate.
  Sunt informat cu privire la obligația de respectare a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, necesitatea de a păstra confidențialitatea sau secretul datelor și actelor de care am luat cunoștință cu ocazia consultării dosarului, precum și cu privire la prevederile art. 304 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.
  Data . . . . . . . . . .           Semnătura

* Se completează pe loc de către organul de cercetare penală al poliției judiciare.

** Se completează de către persoana interesată, după luarea la cunoștință despre datele menționate.

*** Se completează de către persoana interesată, cu ocazia primirii fotocopiilor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...