Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, precum și ale art. 6 alin. (4) din Instrucțiunile de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Deschiderea, repartizarea și retragerea creditelor bugetare, angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor privind premiile, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, precum și stabilirea cuantumului premiului aferent extragerilor lunare și ocazionale ale Loteriei se organizează în cadrul Direcției generale de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare DGLCPFRNC.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Stabilirea cuantumului premiului aferent unei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale se face de către DGLCPFRNC în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, după comunicarea de către Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare DGTI, în format electronic și letric, a listei prevăzute la art. 6 alin. (2) din Instrucțiunile de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, cu modificările și completările ulterioare, sub semnătura conducerii Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) În cazul în care numărul persoanelor care au revendicat premii este mai mare de 100, lista prevăzută la alin. (1) este structurată de către DGTI pe județe, respectiv sectoare ale municipiului București și este transmisă DGLCPFRNC sub semnătura conducerii Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) DGLCPFRNC completează lista prevăzută la alin. (1) sau (2), după caz, cu o coloană în care indică, pentru fiecare câștigător, valoarea premiului rezultată în urma calculului și o structurează în două liste distincte, după cum urmează:

a) lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate;

b) lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate.

Calculul efectiv al valorii premiului este prezentat într-o notă de calcul întocmită de Serviciul legislație taxe și tarife nefiscale și domenii reglementate specific din cadrul DGLCPFRNC și aprobată de directorul general al acesteia.

(4) În termen de două zile de la primire, listele prevăzute la alin. (3) se transmit direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, în vederea verificării faptice a corectitudinii datelor cuprinse în acestea, prin compararea cu datele completate în cererile de revendicare. După verificarea și avizarea acestora, prin semnare și ștampilare de către persoanele desemnate în acest sens, listele se retransmit DGLCPFRNC în termen de 3 zile de la primire, în format electronic și letric, sub semnătura conducerii fiecărei direcții regionale a finanțelor publice.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) După primirea soluțiilor date de organul de urmărire penală pentru actele de sesizare întocmite conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, sau la data rămânerii definitive a acestora, după caz, Direcția generală antifraudă fiscală informează DGLCPFRNC și transmite copii ale soluțiilor, în vederea reluării procedurii de plată.

(2) În situația în care documentele prezentate la alin. (1) atestă îndeplinirea condițiilor legale privind reluarea procedurilor de plată, DGLCPFRNC restructurează lista prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. b) în două liste distincte, respectiv în lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate și lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate.

(3) Lista privind persoanele ale căror bonuri au fost validate, prevăzută la alin. (2), se transmite direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice conform prevederilor art. 2 alin. (4).

Art. 4. -

(1) Documentele utilizate în cadrul operațiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea cheltuielilor publice, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Norme metodologice, sunt următoarele:

a) angajamentul legal este reprezentat de Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, și se înregistrează în contabilitate la începutul anului bugetar la nivelul creditelor de angajament aprobate pentru fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale prin legea anuală a bugetului de stat sau al creditelor bugetare aprobate cu această destinație, după caz;

b) formularul "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare", prevăzut în anexa nr. 1b) la Normele metodologice;

c) formularul "Angajament bugetar individual/global", prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice;

d) lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare, purtând viza "Bun de plată" a ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuții, prin care se atestă existența angajamentelor și a sumei datorate, astfel cum rezultă din lista/listele privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, asumată/asumate prin semnare și ștampilare pe fiecare pagină de către persoanele desemnate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice. Prin excepție, în cazul în care se solicită reinițierea unei plăți ca urmare a returnării acesteia de către beneficiarul sumei sau de banca beneficiarului, nota de lichidare se întocmește pe baza extrasului de cont prin care se confirmă încasarea sumei respective la Trezoreria Operativă Centrală și pe baza adresei direcției generale regionale a finanțelor publice prin care se justifică necesitatea reinițierii plății; Modificări (1)

e) formularul "Ordonanțare de plată", prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice.

(2) Creditele bugetare neangajate, precum și creditele bugetare angajate și neutilizate până la finele exercițiului bugetar sunt anulate de drept.

Art. 5. -

(1) Pentru efectuarea plății premiilor aferente Loteriei bonurilor fiscale prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, către fiecare câștigător, Ministerul Finanțelor Publice utilizează formularul "Ordin de plată Loteria bonurilor fiscale" prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Ordinele de plată Loteria bonurilor fiscale se întocmesc, cu ajutorul aplicației informatice dezvoltate de către DGTI, în limita creditelor bugetare deschise din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, pe baza ordonanțării de plată și a documentelor anexate la aceasta.

(3) Pentru ordinele de plată Loteria bonurilor fiscale se instituie un registru distinct, cu această destinație, numărul de ordine fiind unic, începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare exercițiu bugetar.

(4) Ordinul de plată Loteria bonurilor fiscale se editează în două exemplare, din care exemplarul nr. 1 se depune la Trezoreria Operativă Centrală în vederea decontării, iar exemplarul nr. 2 constituie document justificativ pentru înregistrarea operațiunilor în contabilitate, numai împreună cu extrasul de cont.

Art. 6. -

Elementele din formularul "Ordin de plată Loteria bonurilor fiscale" se completează astfel:

a) în rubrica "NUMĂR" se înscrie numărul ordinului de plată Loteria bonurilor fiscale atribuit de către plătitor;

b) în rubrica "DATA" se înscrie data decontării ordinului de plată Loteria bonurilor fiscale;

c) în rubrica "PLĂTIȚI" se înscrie suma totală de plată reprezentând totalul sumelor din coloana "SUMA" din formular, în cifre; cifrele se aliniază de la dreapta la stânga;

d) în rubrica "LEI, adică" se înscrie, fără pauză între cuvinte, suma în litere;

e) în rubrica "PLĂTITOR" se înscrie "Ministerul Finanțelor Publice";

f) în rubrica "CIF" se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului - 8609468;

g) în rubrica "ADRESA" se înscrie adresa Ministerului Finanțelor Publice;

h) în rubrica "COD IBAN PLĂTITOR" se înscrie codul IBAN aferent contului de cheltuieli bugetare din care se efectuează plata;

i) în rubrica "CODUL BIC" se înscrie "TREZROBU";

j) în rubrica "DE LA" se înscrie "Trezoreria Statului";

k) în rubrica "COD ANGAJAMENT" se înscriu codificările generate de aplicația informatică de control al angajamentelor bugetare după înrolarea în sistemul "Controlul angajamentelor bugetare" aferente plăților pentru care s-a întocmit documentul de plată;

l) în rubrica "INDICATOR ANGAJAMENT" se înscriu codificările generate de aplicația informatică de control al angajamentelor bugetare după înrolarea în sistemul "Controlul angajamentelor bugetare" aferente plăților pentru care s-a întocmit documentul de plată;

m) în coloana "NR. RÂND" se înscrie numărul atribuit rândului în ordine crescătoare, începând de la numărul 1;

n) în coloana "NUME, PRENUME BENEFICIAR" se înscriu numele și prenumele câștigătorilor la Loteria bonurilor fiscale;

o) în coloana "CNP BENEFICIAR" se înscriu codurile numerice personale ale câștigătorilor la Loteria bonurilor fiscale;

p) în coloana "COD IBAN BENEFICIAR" se înscriu codurile IBAN aferente conturilor deschise pe numele câștigătorilor la Loteria bonurilor fiscale;

q) în coloana "BANCĂ BENEFICIAR" se înscriu denumirile instituțiilor destinatare la care sunt deschise conturile câștigătorilor la Loteria bonurilor fiscale;

r) în coloana "CODUL BIC" se înscriu identitățile instituțiilor destinatare prin cod BIC;

s) în coloana "SUMA" se înscriu, în cifre, sumele pe care Ministerul Finanțelor Publice le achită câștigătorilor la Loteria bonurilor fiscale;

ș) în coloana "EXPLICAȚII" se înscrie "Premiu Loteria bonurilor fiscale, extragere din data zz/ll/an" (data la care a fost organizată extragerea aferentă Loteriei bonurilor fiscale).

Art. 7. -

(1) Impozitul aferent premiilor acordate la Loteria bonurilor fiscale se reține la sursă, se declară și se plătește de către Ministerul Finanțelor Publice în calitate de plătitor de venit.

(2) În vederea recuperării obligațiilor fiscale restante ale câștigătorilor la Loteria bonurilor fiscale, DGTI transmite organelor fiscale teritoriale lista câștigătorilor identificați pe CNP, precum și conturile lor bancare.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 2 iulie 2015.

Nr. 774.

ANEXĂ Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...