Guvernul României

Hotărârea nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 octombrie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Agenții economici, indiferent de forma de organizare și tipul de proprietate, începând cu luna august 1995 vor depune bilanțurile contabile anuale și situația privind "Rezultatele financiare și obligațiile fiscale", prevăzute la art. 27 și art. 32 din Legea contabilității nr. 82/1991, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor de care aparțin sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată.

Data depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal este data înregistrării acestora la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau cea de depunere la oficiile poștale. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, aceste documente sunt considerate depuse în termen, dacă s-au depus în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia.

Agenții economici au obligația asigurării întocmirii corecte a bilanțurilor contabile și a situației privind "Rezultatele financiare și obligațiile fiscale" pe baza balanțelor de verificare, care trebuie să corespundă cu datele înscrise în registrele de contabilitate obligatorii, parafate la organele fiscale și cu respectarea normelor metodologice de întocmire, verificare și centralizare elaborate de Ministerul Finanțelor.

Art. 2. -

Sistemul de depunere la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, va fi folosit de către toți contribuabilii în cazul declarațiilor de impunere, al deconturilor fiscale, al contestațiilor și al altor situații privind impozitele și taxele, dacă legea nu prevede altfel.

Personalul de specialitate al direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat va acorda, în cadrul programului de lucru cu publicul, afișat la loc vizibil, lămuririle necesare în legătură cu problemele ce fac obiectul prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Constituie contravenție la prevederile prezentei hotărâri următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

a) prezentarea unor bilanțuri contabile sau situații financiar-contabile și fiscale conținând date eronate sau necorelate;

b) utilizarea de registre contabile neparafate de organele fiscale.

Contravențiile prevăzute la alin. 1 se sancționează cu amendă contravențională de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele anume împuternicite din Ministerul Finanțelor și din unitățile sale teritoriale.

Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 17 august 1995.

Nr. 627.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...