Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 22237/2005 privind acordarea de prime la exportul de vinuri

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Nr. 755/22.237

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ministerul Finanțelor Publice

Văzând Referatul de aprobare nr. 76.648 din 6 iulie 2005,

având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare și ale Hotărârii Guvernului nr. 807/2005 privind modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 374/2005, și al Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă acordarea unei prime de export de 80 lei (RON)/hl, în limita cantității de 8.080 hl, la sortimentele de vinuri cu denumire de origine controlată (DOC) îmbuteliate și vinuri spumante, corespunzătoare codurilor tarifare prevăzute în anexa nr. 1, pentru toate destinațiile, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene.

(2) Marfa trebuie să fie de origine românească, atestată de certificatul de origine și de certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată, eliberat de Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole (ONDOV), care vor fi prezentate împreună cu celelalte documente prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Prima de export se acordă pentru marfa exportată după intrarea în vigoare a prezentului ordin și încasată până la 31 decembrie 2005 inclusiv, în ordinea cronologică a înregistrării cererilor pentru acordarea unei prime de export la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, denumită în continuare Agenție.

(2) Cererile pentru acordarea primei de export însoțite de documentația aferentă, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, vor fi prezentate la Agenție cât mai curând posibil după data încasării contravalorii în valută a exportului, dar nu mai târziu de 15 ianuarie 2006.

(3) Anunțul privind gradul de alocare a acestei cantități, în funcție de cererile aprobate, va fi afișat zilnic la Agenție.

(4) Acordarea primei de export se face în condițiile prezentării unuia dintre următoarele documente, la opțiunea societății comerciale exportatoare care să dovedească sosirea mărfii la destinație:

a) documentul administrativ de import din țara de destinație a mărfii, în copie, și traducerea autorizată a acestuia în limba română, autentificată, în original;

b) documentul de descărcare a mărfii, emis de țara de destinație a mărfii, în copie, și traducerea autorizată în limba română a acestuia, autentificată, în original.

Art. 3. -

(1) Beneficiarii primei de export sunt producătorii agricoli care produc și exportă vinuri direct sau prin comisionari.

(2) Cererea pentru acordarea primei de export nu va fi acceptată dacă beneficiarul nu a notificat în scris Agenției exporturile de vinuri (cantitatea, valoarea, destinația, termenul de livrare, data încasării), în maximum două zile lucrătoare de la data declarației vamale.

Art. 4. -

(1) Depunerea cererilor și a documentației aferente, plățile către agenții economici beneficiari, precum și celelalte prevederi privind primele de export se realizează conform Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2002, Hotărârii Guvernului nr. 807/2005 privind modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii și prezentului ordin.

(2) Deconturile justificative se întocmesc conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(3) Agenția, după verificare și aprobare, transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale centralizatorul deconturilor justificative pentru acordarea primei de export pentru vinuri, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale aprobă centralizatorul deconturilor justificative pentru acordarea primei de export pentru vinuri, pe care îl transmite Ministerului Finanțelor Publice, împreună cu cererea pentru deschiderea creditelor bugetare.

(5) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, se alimentează contul Agenției, care, pe baza deconturilor aprobate, efectuează plățile.

Art. 5. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și p. Ministrul finanțelor publice,
dezvoltării rurale, Mara Rîmniceanu,
Gheorghe Flutur secretar de stat

ANEXA Nr. 1

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod tarifar                 Denumirea mărfii
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2204     Vinuri din struguri proaspeți, inclusiv vinurile îmbogățite cu alcool
       |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
       - Alte vinuri; must de struguri a cărui fermentație a fost împiedicată sau oprită
        prin adaos de alcool
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2204.10   - Vinuri spumoase:
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2204.10.11  --- Vinuri spumante având titlu alcool volumic de minimum 8,5% vol.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2204.21   -- În recipiente cu un conținut de maximum 2 l:
       |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
       --- Altele
       |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
       ---- Având concentrația de alcool în funcție de volum de maximum 13% vol.
       |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
       ----- Altele:
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2204.21.79  ------ Vinuri albe
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2204.21.80  ------ Altele
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ANEXA Nr. 2

                                 Aprobat,
                      Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
                         Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală

                               Director general,
                            ............................

Denumirea agentului economic ..............................
Sediul ....................................................
Codul fiscal ..............................................
Numărul de înmatriculare în registrul comerțului ..........
Contul ....................................................
Trezoreria ................................................

                   DECONT JUSTIFICATIV

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.
crt.             Specificație             U.M.  Cantitatea Valoarea
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 1.  Export vin                           hl
   Factura externă nr. ................................
   din data de ........................................                x
   Declarația vamală nr. ..............................
   din data de ........................................                x
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 2.  Export pentru care s-a încasat contravaloarea în valută    hl
   Extras de cont din data de .........................                x
   Pentru factura externă nr. .........................
   din data de ........................................                x
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 3.  Prima unitară de export                    lei    x     80
                                   RON
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 4.  Prima cuvenită total                      lei
                                   RON
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

                   Semnături autorizate
                ..............................

ANEXA Nr. 3

                                     Se aprobă,
                                Ordonator principal de credite,
                               ..................................

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ,
INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

                    CENTRALIZATORUL
     deconturilor justificative pentru acordarea primei de export pentru vinuri

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.            Cantitatea exportată    Prima de export    Total valoare prime
crt.   Beneficiari      - hl -       - 80 lei RON/hl -      - lei RON -
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

                   Director general,
                .............................
;
se încarcă...