Guvernul României

Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice

Modificări (1), Derogări (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 noiembrie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. III din Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Modificări (1)

Transmiterea, fără plată, de la instituția publică deținătoare la o altă instituție publică a bunurilor care nu mai sunt necesare instituției care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare, se realizează cu respectarea condițiilor și a procedurilor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Modificări (1)

Valorificarea bunurilor scoase din funcțiune în starea fizică în care se află, a materialelor sau, după caz, a pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora se realizează potrivit regulamentului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Instituțiile publice pot valorifica bunurile de natura mijloacelor fixe fără organizare de licitații, prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi de același fel, având cel puțin aceiași parametri. Modificări (1)

(2) În cazul în care la schimbarea bunurilor se solicită diferențe de preț, plata se aprobă în prealabil de către ordonatorul principal de credite bugetare, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 4. -

Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul bunurilor care implică apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională, pentru care procedurile de valorificare vor fi aprobate în mod distinct de către Guvern.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. -

Ministerul Finanțelor poate emite norme metodologice în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 23 octombrie 1995.

Nr. 841.

ANEXA Nr. 1 Practică judiciară (3)

CONDIȚIILE ȘI PROCEDURILE
de transmitere, fără plată, de la o instituție publică
la altă instituție publică a unor bunuri aflate în stare de funcționare

1. Pot fi transmise, fără plată, către alte instituții publice orice fel de bunuri, aflate în stare de funcționare, indiferent de durata de folosință, dacă acestea nu mai sunt necesare instituției publice care le are în administrare sau dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, instituția nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv. Modificări (1), Practică judiciară (1)

2. În vederea disponibilizării lor, compartimentul de specialitate va întocmi un referat de disponibilizare în care descrie bunul ce urmează a fi disponibilizat, menționând toate caracteristicile tehnice ale acestuia (marca, anul fabricației, data dării în folosință, durata de folosință, valoarea de inventar etc.).

Referatul astfel întocmit va fi aprobat de către conducătorul instituției publice.

3. Instituția publică care disponibilizează bunuri va informa în scris alte instituții publice pe care le consideră că ar avea nevoie de bunurile disponibilizate.

4. În cazul în care, după 30 de zile, bunurile disponibilizate nu au fost solicitate de alte instituții publice în vederea valorificării, se va utiliza procedura prevăzută în Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Modificări (1)

5. Instituțiile publice interesate în obținerea unor bunuri pot solicita transmiterea, fără plată, a acestora și după publicarea anunțului de vânzare prin licitație, dar nu mai târziu de 5 zile anterioare datei stabilite pentru ținerea licitației de vânzare.

6. Transmiterea, fără plată, de la o instituție publică la o altă instituție publică se va face, pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu avizul ordonatorului principal de credite al instituției publice care a disponibilizat bunul, precum și cu avizul ordonatorului principal de credite al instituției publice care a solicitat transmiterea bunului. Modificări (1)

7. La predarea-primirea, fără plată, a bunurilor, conducătorii instituțiilor publice împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor.

ANEXA Nr. 2 Practică judiciară (2)

REGULAMENT
privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune
aparținând instituțiilor publice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...